[Download] Tải Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước) – Tải về File Word, PDF

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)
Nội dung Text: Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)

Download


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 1 (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC) Kính gửi: Công ty

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước) File Word, PDF về máy

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  ______________

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 1
  (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC)

  Kính gửi: Công ty ……………………………………………………………….2
  Tôi tên: ………………………………………………….sinh năm:…………………………………….
  Chứng minh nhân dân số: ……………..do: …………………………………..
  cấp ngày……..tháng………năm………………………………
  Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………
  Địa chỉ tạm trú :…………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………..
  Và vợ/chồng (nếu có):………………………………………………………………………………..
  Nguyên trước đây, căn nhà số: ……………….đường…………………………………………
  phường…………………………………………………..quận…………………………………………..
  do Ông (Bà):………………………đứng tên ký hợp đồng thuê nhà số …….,
  ngày…..tháng…….năm……… với Công ty …………………………………2
  Đến ngày…….. tháng ……. năm …… Ông (Bà): ………………………………
  không sử dụng nữa đã chuyển nhượng lại cho tôi tiếp tục sử dụng.
  Nay tôi làm đơn này đề nghị Công ty ……………………………………….……..2
  cho tôi được ký hợp đồng thuê căn nhà số:
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Tôi xin cam kết sẽ chấp hành theo đúng các điều khoản được ký kết trong
  hợp đồng thuê nhà và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi
  phạm.

  1
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
  Ủy ban nhân dân thành phố
  2
  Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố tùy theo đơn vị được giao quản lý căn
  nhà đó

 2. Gửi kèm: 3 TP. Hồ Chí Minh, ngày …….tháng….. năm……
  – Người làm đơn
  – (Ký và ghi rõ họ và tên)

  3
  Gửi kèm các giấy tờ liên quan đến việc thuê căn nhà trên

Download tài liệu Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước) File Word, PDF về máy