[Download] Tải Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7) – Tải về File Word, PDF

Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7)

Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7)
Nội dung Text: Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7)

Download


Mẫu đơn đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7) File Word, PDF về máy

Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7)

 1. ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

  ………., ngày ……. tháng …….. năm ……..

  Kính gửi : Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Công ty :
  Địa chỉ:

  1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây:
  TT Họ và tên Chức vụ Mẫu chữ ký Mẫu dấu

  có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp C/O.

  2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây:
  TT Họ và tên Chức danh Phòng (Công ty) Số Chứng minh thư

  được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại
  Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này.

  CÔNG TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
  (Ký tên, đóng dấu)

 2. Việt Nam tại

Download tài liệu Đơn đăng ký con dấu-chữ ký (VCCI HCM-PL1-TT7) File Word, PDF về máy