[Download] Tải Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 – Tải về File Word, PDF

Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0
Nội dung Text: Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0

Download


Bài viết tổng hợp những yêu cầu thực tiễn với nhân lực ngành kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 từ đó có những đề xuất đổi mới đào tạo ngành kế toán tại các trường đại học.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 File Word, PDF về máy

Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0

 1. ISSN 2354-0575

  ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN
  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  Đỗ Thị Thủy, Trần Thị Lan Anh, Bùi Thị Minh
  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 22/10/2018
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 12/11/2018
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 27/11/2018

  Tóm tắt:
  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có những tác động tới các ngành nghề nói chung và
  ngành kế toán nói riêng. Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cơ bản phương thức thực hiện các công
  việc kế toán hiện nay bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, bằng các phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu….
  Do đó đòi hỏi đổi mới phương pháp đào tạo ngành kế toán để phù hợp với sự phát triển của cuộc cách
  mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của kinh tế tri thức trong xu thế hội nhập hiện nay. Vì vậy, hoạt động
  đào tạo ngành kế toán tại các trường cần phải đổi mới trên nhiều phương diện để người học lĩnh hội được
  những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay.
  Từ khoá: Đào tạo, kế toán, cách mạng 4.0.

  1. Đặt vấn đề những giải pháp áp dụng tại các cơ sở đào tạo ngành
  Hệ thống kế toán Việt Nam đã có những kế toán để có nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu
  thay đổi tích cực theo hướng hội nhập với quốc tế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
  từ khi chúng ta chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế
  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay 3. Yêu cầu thực tiễn với nhân lực ngành kế toán
  với việc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong cách mạng công nghiệp 4.0
  như gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), là Theo Gartner, Cách mạng Công nghiệp 4.0
  thành viên của WTO và cuộc cách mạng công ng- (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư) xuất phát
  hiệp 4.0 diễn ra sẽ tác động đến mọi lĩnh vực trong từ khái niệm “Industrie 4.0” trong một báo cáo của
  đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán nói chính phủ Đức năm 2013. “Industrie 4.0” kết nối
  riêng. Những tác động này đòi hỏi phải đổi mới đào các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để
  tạo ngành kế toán để tạo ra nguồn nhân lực chất tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, Kinh
  lượng cao đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách doanh, chức năng và quy trình bên trong.
  mạng công nghiệp 4.0. Thành tựu của cuộc CMCN 4.0 với hệ thống
  Để nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế mạng không dây, dữ liệu số hóa sẽ giúp công việc
  toán, cần đổi mới trên nhiều phương diện như đổi kế toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
  mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, Theo đó, kế toán tại Việt Nam có thể thực hiện các
  đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, sự phối hợp của phần hành công việc kế toán ở bất cứ đất nước nào
  các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà tuyển dụng có uy trên toàn thế giới và ngược lại. Việc phát triển hệ
  tín, v.v. Do vậy, đổi mới đào tạo ngành kế toán ở thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế
  Việt Nam cần được nghiên cứu bài bản, toàn diện, giới sẽ mở ra cơ hội tốt để ngành Kế toán tiếp cận
  có cơ sở khoa học. những phần mềm kế toán tiện ích, chi phí phù hợp.
  Từ đó, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời
  2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu gian, tiệm cận hệ thống kế toán quốc tế.
  Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp những yêu Về chất lượng nguồn nhân lực kế toán của
  cầu thực tiễn với nhân lực ngành kế toán trong cuộc Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng, nguồn nhân lực
  cách mạng công nghiệp 4.0 từ đó có những đề xuất kế toán của Việt Nam tuy đã sẵn sàng hội nhập kinh
  đổi mới đào tạo ngành kế toán tại các trường đại học. tế nhưng số lượng và chất lượng mang tầm quốc tế
  Đối tượng nghiên cứu: Việc đổi mới đào tạo vẫn là vấn đề cần cải thiện [3].
  ngành kế toán tại các trường đại học để đáp ứng yêu Tính đến năm 2017, Việt Nam có khoảng
  cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 4.000 kế toán viên có chứng chỉ hành nghề (chiếm
  Phạm vi nghiên cứu: Bài viết tập trung tìm 2% trong tổng số 196.000 kế toán viên toàn khu
  hiểu yêu cầu đối với ngành kế toán trong bối cảnh vực ASEAN); Có 150 doanh nghiệp cung cấp dịch
  cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó đề xuất vụ kế toán, phục vụ trên 40 nghìn khách hàng (bao

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 77

 2. ISSN 2354-0575

  gồm doanh nghiệp trong và ngoài nước) và trên 100 phỏng vấn…
  tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán với trên 10 nghìn
  lao động [2]. 4. Khuyến nghị về đổi mới đào tạo ngành kế toán
  Theo báo cáo thị trường tuyển dụng trong 6 Các trường đại học có thể đầu tư công nghệ
  tháng đầu năm 2018 của Công ty tuyển dụng trực giúp sinh viên tăng cường thực hành để có kinh
  tuyến VietnamWorks, thị trường nhân sự ngành kế nghiệm thực tế trong bối cảnh cách mạng công
  toán tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thừa nghiệp 4.0, đồng thời có được các kiến thức và kỹ
  số lượng nhưng thiếu chất lượng. Các doanh nghiệp năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển
  tuyển dụng nhân sự kế toán cho biết, có đến 80% – dụng trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đó có một
  90% sinh viên được tuyển dụng chưa có khả năng số khuyến nghị như sau:
  tiếp cận ngay được với công việc của một kế toán Thứ nhất, cần có những thay đổi trong quan
  thực sự, doanh nghiệp phải đào tạo lại. Lý do chủ điểm đào tạo. Đào tạo không xuất phát từ những gì
  yếu là các ứng viên có kiến thức chuyên môn về kế mình có, mà phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn,
  toán nhưng chưa đủ kỹ năng cần thiết khác để có thể yêu cầu của thời đại công nghệ số, đó là cung cấp
  đảm nhiệm được ngay công việc. nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.
  Kỹ năng mềm của người lao động còn yếu: Thứ hai, chú trọng chương trình đào tạo
  Khảo sát của tổ chức tuyển dụng Navigos Search chuyên ngành kế toán, phù hợp với yêu cầu thực
  cho thấy, nhu cầu sử dụng ngôn ngữ quốc tế, khả tiễn. Vì vậy, các cơ sở đào tạo nên rà soát lại chương
  năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, lối tư duy trình đào tạo chuyên ngành kế toán. Để thực hiện
  phản biện – giải quyết vấn đề ngày càng được chú được yêu cầu này, khi xây dựng chương trình đào
  trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các lao động đã tạo cần dựa trên việc phân tích nghề, phân tích công
  qua đào tạo của Việt Nam mặc dù được đánh giá là việc kế toán một cách đầy đủ, khoa học. Giảm thời
  nhanh nhẹn, sáng tạo và có thể đáp ứng được nhu gian, thời lượng các học phần giáo dục đại cương để
  cầu… nhưng lại thiếu và yếu kỹ năng mềm (như tăng thêm thời gian học tập các học phần thực hành.
  làm việc theo nhóm, ngoại ngữ, tư duy phản biện, Ngoài việc thực hành ở các học phần cụ thể, nên
  sáng tạo, tuân thủ công nghệ…), tính tuân thủ kỷ xây dựng những bộ số liệu bài tập tổng hợp, điều
  luật chưa nghiêm… này giúp người học dễ dàng có được sự hình dung
  Hiện nay, công tác kế toán chủ yếu được và cách tiếp cận hệ thống về nghề nghiệp. Những
  thực hiện trên hồ sơ, giấy tờ. Trong khi cách mạng bài tổng hợp tạo sự mới lạ còn góp phần tạo sự hứng
  công nghiệp 4.0 lại chuyển hóa toàn bộ các dữ liệu thú, tăng sự chủ động cho sinh viên trong việc học
  đó thành thông tin điện tử, vừa đa dạng, vừa khó tập [1].
  nắm bắt, do vậy, về lâu dài nếu kế toán viên không Thứ ba, phát triển nội dung đào tạo giúp
  am hiểu về công nghệ, sẽ khó khăn trong thực hiện sinh viên sau khi ra trường thích ứng kịp thời với
  các phần hành công việc. Hiện nay, ở nước ta ước thời đại công nghệ số. Ngoài giảng dạy kiến thức
  tính phải trên 80% doanh nghiệp đã sử dụng các chuyên môn, tổ chức đào tạo cần tập trung đào tạo
  phần mềm kế toán ngay cả những doanh nghiệp các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng giao tiếp hiệu
  chưa sử dụng phần mềm kế toán, các kế toán viên quả, làm việc ở nhiều nhóm khác nhau; kỹ năng tư
  đa số cũng được trang bị máy tính và sử dụng bảng duy phản biện và giải quyết vấn đề trên cơ sở tôn
  tính Excel trong công việc, nhưng trong giảng dạy trọng đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, giảng viên
  đa số các cơ sở đào tạo lại tách biệt việc trang bị của các trường đại học cần hướng tới hoàn thiện
  kiến thức, kỹ năng kế toán và việc áp dụng công các kỹ năng chính sau cho sinh viên: kỹ năng tổ
  nghệ nên việc ứng dụng công nghệ vào học tập rất chức thu thập, đánh giá thông tin; kỹ năng làm việc
  hạn chế. [4] theo nhóm; kỹ năng phân tích từ những dữ liệu có
  Qua tìm hiều, kiến thức, hiểu biết, trình độ sẵn, chưa được sàng lọc; kỹ năng sử dụng thông tin
  ứng dụng công nghệ thông tin của các kế toán viên kế toán; kỹ năng kết nối và giao tiếp, v.v. Ngoài ra
  hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều. trong quá trình giảng dạy các môn học kế toán, cần
  Để đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công phải giảng dạy các Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  nghiệp 4.0 hiện nay, sinh viên phải được trang bị và quốc tế để sinh viên hiểu rõ bản chất của vấn đề
  các hiểu biết về giao dịch kinh tế, tài chính chứ thay vì quá tập trung vào chế độ kế toán, các nghiệp
  không chỉ đơn thuần là kiến thức ghi chép sổ sách, cụ kinh tế cụ thể, v.v.
  đồng thời dành thời gian để nâng cao kĩ năng xử lý Thứ tư, chuyển từ phương pháp giảng dạy
  dữ liệu, sử dụng công nghệ thông tin, thông thạo truyền thống sang ứng dụng phương pháp giảng
  ngoại ngữ và cần rèn luyện kĩ năng mềm như: Làm dạy tích cực. Phát triển việc dạy học theo hướng
  việc nhóm, lập kế hoạch, giao tiếp, kỹ thuật trả lời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người

  78 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  học, lấy người học làm trung tâm. các cơ sở đào những vấn đề tồn tại của chương trình đào tạo,
  tạo cần phải có đội ngũ giảng viên đảm bảo trình chúng tôi đề xuất xây dựng mô hình phòng kế toán
  độ để tham gia đào tạo sinh viên theo định hướng mô phỏng. Với mô hình này, một phòng kế toán ảo
  ứng dụng nghề nghiệp. Điều này đồng nghĩa với được xây dựng với các hoạt động kinh tế phát sinh
  việc bên cạnh kiến thức chuyên môn trên sách vở, phổ biến giống trong thực tế hoạt động của doanh
  đội ngũ giảng viên giảng dạy kế toán phải là những nghiệp. Người học được đóng vai kế toán viên
  người có kinh nghiệm thực tế, có kiến thức đầy đủ trong phòng kế toán: Tiếp nhận các thông tin về các
  và thời sự về nghề nghiệp. Đặc biệt, trước sự bùng nghiệp vụ kinh tế theo nội dung công việc mà mình
  nổ của cách mạng 4.0 thì ngoài khả năng dẫn dắt, được giao phụ trách; xác định bộ chứng từ cần thiết
  ứng dụng tri thức thì đội ngũ giảng viên kế toán để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh, thực hiện các
  phải có khả năng ứng dụng công nghệ để thực hiện công việc cần thiết trên các chứng từ, sổ sách kế
  các công việc. toán với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán; tương tác
  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tăng cường trực tiếp với các kế toán viên khác để giải quyết các
  gắn kết giữa lý thuyết và thực tế nhằm phát triển vấn đề phát sinh và thực hiện chu trình kế toán theo
  kỹ năng nghề kế toán cho sinh viên, để khắc phục quy định.

  Hình 3.1. Mô hình phòng thực hành kế toán mô phỏng

  – Đây là mô hình mới nhưng tương đối dễ nhanh những khó khăn, vướng mắc.
  tiếp cận khi có sự hướng dẫn ban đầu của giảng viên; Thứ năm, thiết lập mối quan hệ giữa các cơ
  – Được thực hành với các nghiệp vụ phát sở đào tạo với các doanh nghiệp. Trong thời đại
  sinh thực tế tại công ty vận tải giúp sinh viên hiểu cách mạng công nghiệp 4.0, việc thiết lập các mối
  rõ hơn về nghiệp vụ, tổ chức công tác kế toán, nắm quan hệ với các doanh nghiệp ngày càng mở rộng
  được quy trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp nói không chỉ với các đơn vị trong nước mà cả ngoài
  chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng; nước, bởi điều đó giúp cho hoạt động đào tạo và
  – Sinh viên học tập hứng thú, tạo ra sự thu nghiên cứu được gắn kết, giải quyết những vấn đề
  hút giúp sinh viên hiểu hơn về công việc kế toán và của thực tiễn, đáp ứng tốt cho yêu cầu của doanh
  nghề nghiệp của mình; nghiệp. Trong quá trình tổ chức giảng dạy, cần kết
  – Sinh viên có thể hoàn thiện được kiến thức hợp với đội ngũ kế toán, viên chuyên nghiệp đang
  chuyên môn, trau dồi bổ sung vốn tiếng Anh chuyên công tác tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài
  ngành; nước có nhiều năm kinh nghiệp làm việc đến trao
  – Hoàn thiện các kỹ năng mềm cho sinh viên: đổi các vấn đề thực tiễn cho sinh viên. Bên cạnh đó
  Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc, cần có các quy định để hỗ trợ doanh nghiệp trong
  khả năng tư duy trong mọi tình huống, giải quyết các chính sách đào tạo nguồn nhân lực kế toán,

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 79

 4. ISSN 2354-0575

  cũng như xây dựng các hướng dẫn về định hướng chức giảng dạy và học tập của sinh viên. Với những
  và khuyến khích chuyển dịch lao động trong Cộng đổi mới tổng thể và đồng bộ như vậy, công tác đào
  đồng Kinh tế ASEAN. tạo kế toán của các trường đại học ở Việt Nam mới
  có thể nắm bắt được những cơ hội của quá trình hội
  5. Kết luận nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới,
  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra đồng thời mới có thể vượt qua và biến thách thức
  những cơ hội và thách thức nhất định đối với ngành thành các cơ hội từ quá trình toàn cầu hoá đang diễn
  kế toán. Do đó, đổi mới đào tạo kế toán để tạo ra ra mạnh mẽ.
  nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của
  cuộc cách mạng 4.0 đang là một đòi hỏi cấp bách. Lời cảm ơn
  Chúng ta cần đổi mới nhiều phương diện gồm: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm
  chương trình đào tạo, giáo trình học liệu, phương Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ,
  pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên thông
  viên, tăng cường cơ sở vật chất điều kiện phục vụ tổ qua đề tài mã số UTEHY T004 P1718.01.

  Tài liệu tham khảo

  [1]. Võ Văn Nhị, Một số ý kiến về vấn đề đào tạo kế toán, kiểm toán bậc đại học đáp ứng xu thế hội
  nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, 2015, tr. 7-11;
  [2]. Vũ Mai Phương, Đào tạo kế toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, 3/2017, http://tapchi-
  taichinh.vn/.
  [3]. Lương Thị Thủy, Nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực hành trong đào tạo cử nhân
  ngành kế toán. Tạp chí Kế toán và , số T3 /2017, tr. 21 – 26.
  [4]. Đào Thị Đài Trang, Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán trong các trường đại
  học ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về “Đổi
  mới và nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, theo yêu cầu hội nhập”, 2016, tr. 128 – 136.

  INNOVATION TRAINING ACCOUNTING INDUSTRY
  MEET THE REQUIREMENTS OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

  Abstract:
  Changing teaching methods, accounting training to match the development of the industrial
  revolution 4.0 and the development of the knowledge economy in the current trend of integration. On that
  basis, the paper proposes a number of recommendations to innovate the accounting profession to meet the
  requirements of the industrial revolution 4.0.
  Keywords: Training, accounting, revolution 4.0.

  80 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

Download tài liệu Đổi mới đào tạo ngành kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 File Word, PDF về máy