[Download] Tải Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất – Tải về File Word, PDF

Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất

Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất
Nội dung Text: Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất

Download


Quản trị rủi ro lãi suất chính là việc các ngân hàng thiết lập hệ thống quy trình nhằm nhận biết, định lượng, giám sát, kiểm soát những tổn thất đang và sẽ gây ra đối với thu nhập của ngân hàng do biến động của lãi suất để từ đó có thể đề ra những chiến lược, chính sách hoặc sử dụng những công cụ nhằm phòng ngừa, hạn chế tới mức tối đa những ảnh hưởng xấu của biến động lãi suất tới thu nhập của ngân hàng một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục.

Bạn đang xem: [Download] Tải Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất File Word, PDF về máy

Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất

 1. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Soá 09 (194) – 2019

  ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT
  Ths. Nguyễn Thị Nhung*
  Quản trị rủi ro lãi suất chính là việc các ngân hàng thiết lập hệ thống quy trình nhằm nhận biết, định lượng,
  giám sát, kiểm soát những tổn thất đang và sẽ gây ra đối với thu nhập của ngân hàng do biến động của lãi
  suất để từ đó có thể đề ra những chiến lược, chính sách hoặc sử dụng những công cụ nhằm phòng ngừa,
  hạn chế tới mức tối đa những ảnh hưởng xấu của biến động lãi suất tới thu nhập của ngân hàng một cách
  đầy đủ, toàn diện và liên tục. Một mục tiêu quan trọng trong quản trị rủi ro lãi suất là hạn chế tới mức tối
  đa các ảnh hưởng xấu của biến động lãi suất tới thu nhập của ngân hàng. Dù lãi suất thay đổi như thế nào,
  ngân hàng luôn mong muốn đạt được mức thu nhập dự kiến ở mức tương đối ổn định. Để đạt được mục
  tiêu này, các ngân hàng cần phải tập trung vào những bộ phận nhạy cảm nhất với lãi suất trong danh mục
  Tài sản Có và Tài sản Nợ. Thông thường, đó là các tài sản sinh lời như các khoản cho vay và đầu tư (Tài
  sản Có) hay các khoản tiền huy động, khoản vay trên thị trường tiền tệ (Tài sản Nợ).
  • Từ khóa: rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất.

  nhất khi xem rủi ro như là khả năng xuất hiện các
  Interest rate risk management is the fact that khoản thiệt hại tài chính. Thuật ngữ rủi ro được
  banks set up a process system to identify, quantify, sử dụng với ý nghĩa như là “sự không chắc chắn”
  monitor and control losses that are and will cause để mô tả sự biến động tỷ suất sinh lời của một tài
  to the bank’s income due to fluctuations of interest.
  so that we can devise strategies, policies or use
  sản nào đó.
  tools to prevent and minimize the negative effects Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập
  of interest rate fluctuations on the bank’s income in và giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị
  full, comprehensive and continuous. An important trường biến động. Đây là rủi ro mang tính đặc
  goal in interest rate risk management is to minimize
  trưng của bất kỳ một ngân hàng thương mại nào.
  the negative effects of interest rate fluctuations
  on bank incomes. No matter how the interest rate Quá trình chuyển hoá tài sản được coi như một
  changes, the bank always wants to achieve the chức năng đặc biệt cơ bản của hệ thống ngân
  expected level of income at a relatively stable level. hàng. Quá trình chuyển hoá tài sản bao gồm việc
  To achieve this goal, banks need to focus on the mua các chứng khoán sơ cấp, tức là sử dụng vốn
  most sensitive parts of interest rates in the Assets và phát hành các chứng khoán sơ cấp, tức là huy
  and Liabilities portfolio. Usually, they are profitable
  assets such as loans and investments (Credit
  động vốn. Kỳ hạn và mức độ thanh khoản của các
  Assets) or deposits, loans in the money market chứng khoán sơ cấp trong danh mục đầu tư thuộc
  (Debt Assets). Tài sản Có thường không cân xứng với các chứng
  • Keywords: interest rate risk, interest rate risk
  khoán thứ cấp thuộc Tài sản Nợ. Chính sự không
  management. cân xứng về kỳ hạn giữa Tài sản Có và Tài sản
  Nợ làm cho ngân hàng phải chịu rủi ro lãi suất khi
  lãi suất trên thị trường biến động.
  Ngày nhận bài: 5/8/2019
  Ngày chuyển phản biện: 7/8/2019
  Rủi ro lãi suất là khả năng ngân hàng phải đối
  Ngày nhận phản biện: 15/8/2019 mặt với sự suy giảm lợi nhuận hoặc những tổn
  Ngày chấp nhận đăng: 22/8/2019 thất về tài sản do sự biến động của lãi suất.
  Quản trị là sự tác động liên tục có tổ chức, có
  Có rất nhiều cách hiểu rủi ro khác nhau, có định hướng của chủ thể quản trị đến đối tượng
  nhiều định nghĩa về rủi ro, có nhiều cách tiếp cận chịu sự quản trị nhằm sử dụng tốt nhất mọi tiềm
  khác nhau về rủi ro, nhưng cách tiếp cận phổ biến năng và cơ hội để đạt được các mục tiêu kinh

  * Trường Đại học Lao động – Xã hội

  36 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 2. Soá 09 (194) – 2019 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

  doanh đã đề ra trong mỗi thời kỳ với phương trị rủi ro để sử dụng nguồn và phát triển dịch
  châm tối ưu hóa chi phí được sử dụng vào quá vụ khác với tư cách là người đứng giữa các lực
  trình đó, đồng thời đảm bảo tăng lợi nhuận. Trong lượng cung và các lực lượng cầu về các dịch vụ
  hoạt động kinh tế, quản trị là rất cần thiết vì nó sẽ ngân hàng. Lãi suất chính là giá cả đầu vào cũng
  giúp gia tăng hiệu quả. Trong cùng một điều kiện như đầu ra trong hoạt động của ngân hàng. Rủi ro
  như nhau, những người nào biết quản trị tốt hơn, xảy ra do những biến động về lãi suất luôn luôn
  khoa học hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn. thường trực trong hầu hết những hoạt động kinh
  Quản trị rủi ro là xác định mức độ rủi ro mà doanh của ngân hàng.
  một ngân hàng mong muốn, nhận diện được mức Như vậy, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng
  độ rủi ro hiện nay của ngân hàng đang gánh chịu là loại hình kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro và rủi
  và sử dụng các công cụ phái sinh hoặc các công ro lãi suất là một trong những rủi ro cần quản trị
  cụ tài chính khác để điều chỉnh mức độ rủi ro của Ngân hàng thương mại. Ngân hàng sẽ hoạt
  thực sự theo mức rủi ro mong muốn. động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu
  Phòng ngừa rủi ro là một thành phần trong tiến là hợp lý và kiểm soát được chứ không thể chối
  trình tổng thể của quản trị rủi ro, đó là sự liên bỏ rủi ro.
  kết giữa mức độ rủi ro thực sự với mức độ rủi ro Thứ hai, hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng
  mong đợi. Đồng thời, đó cũng là một trường hợp thương mại phụ thuộc vào năng lực quản trị rủi
  cụ thể của quản trị rủi ro với mục đích làm giảm ro lãi suất.
  thiểu rủi ro. Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng có
  Quản trị rủi ro lãi suất là việc ngân hàng tổ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan mang lại rủi
  chức một bộ phận nhằm nhận biết, định lượng ro lãi suất trong đó có nhiều yếu tố bất khả kháng
  những tổn thất đang và sẽ gây ra từ rủi ro lãi nên không tránh khỏi rủi ro. Trong điều kiện thị
  suất để từ đó có thể giám sát và kiểm soát rủi trường đầy biến động, khi lãi suất thị trường thay
  ro lãi suất thông qua việc lập nên những chính đổi có thể dẫn đến những thiệt hại về tài sản cũng
  sách, chiến lược sử dụng các công cụ phòng như ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng.
  ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất các hoạt động Những ảnh hưởng của rủi ro lãi suất có thể dẫn
  kinh doanh của ngân hàng một cách đầy đủ, đến rủi ro thiếu vốn khả dụng và từ đó có thể
  toàn diện và liên tục. ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của
  Ý nghĩa của quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng. Chính vì vậy, hàng năm Ngân hàng
  Thứ nhất, rủi ro lãi suất là một trong những thương mại trích lập quỹ bù đắp rủi ro và được
  rủi ro cơ bản nhất của Ngân hàng thương mại. hạch toán vào chi phí. Quy mô quỹ bù đắp rủi ro
  căn cứ vào mức độ và xác suất rủi ro. Nếu rủi ro
  Trong nền kinh tế thị trường, các quy luật kinh thấp thì hiệu quả kinh tế sẽ tăng và ngược lại.
  tế đặc thù như quy luật giá trị, quy luật cung cầu,
  quy luật cạnh tranh… ngày càng phát huy tác Rủi ro lãi suất tồn tại trong những nghiệp vụ
  dụng. Những rủi ro trong sản xuất kinh doanh của cơ bản của Ngân hàng thương mại. Hoạt động
  nền kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến huy động vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động
  hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại. kinh doanh ngoại tệ… đều tiềm ẩn rủi ro lãi suất.
  Các ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân Như vậy, để hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  hàng trước hết là các trung gian tài chính đứng thương mại đạt hiệu quả thì công tác quản trị rủi
  giữa và đứng trong vòng vây của 4 nhóm người ro lãi suất cần phải được quan tâm thích đáng.
  có vốn và cần vốn trong nền kinh tế gồm: Hộ gia Xu hướng tự do hóa và toàn cầu hóa kinh tế
  đình, Doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà đầu tư khiến hoạt động kinh doanh của ngành ngân
  nước ngoài. Sản phẩm mà các Ngân hàng thương hàng ngày càng trở nên phức tạp, rủi ro hoạt động
  mại mua, bán, kinh doanh trên thị trường là các ngày càng gia tăng. Đối với một nước đang phát
  dịch vụ lưu chuyển vốn và các tiện ích ngân hàng triển như Việt Nam, làm thế nào để quản trị rủi ro
  khác. Hoạt động kinh doanh ngân hàng là dùng một cách có hiệu quả trong một môi trường kinh
  uy tín để thu hút nguồn và dùng năng lực quản doanh mới và thị trường có nhiều biến động như

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 37

 3. NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI Soá 09 (194) – 2019

  hiện nay? Vấn đề này chỉ có thể được giải quyết các Ngân hàng thương mại trong việc nhận biết,
  thông qua việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro. đo lường, giám sát, kiểm soát rủi ro lãi suất một
  Thứ ba, quản trị rủi ro lãi suất tốt là điều kiện cách nhanh chóng, chính xác, thường xuyên, toàn
  quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động diện và hiệu quả.
  kinh doanh của Ngân hàng thương mại. (4) Mức độ phát triển và sự ổn định của nền
  Trong xu thế hội nhập, cạnh tranh ngày càng kinh tế vĩ mô
  gay gắt, chất lượng hoạt động quyết định sự tồn Nền kinh tế phát triển sẽ làm cho các luồng
  tại của Ngân hàng thương mại. Khi công tác quản vốn luân chuyển, phân bổ một cách có hiệu quả,
  trị rủi ro lãi suất được quan tâm và thực hiện có làm cho công tác quản trị rủi ro lãi suất của ngân
  hiệu quả sẽ kéo theo chất lượng hoạt động kinh hàng cũng được thực hiện một cách có hiệu quả.
  doanh khác của Ngân hàng thương mại vì những (5) Đặc thù hoạt động kinh doanh của các
  biến động về lãi suất luôn có một ảnh hưởng đến Ngân hàng thương mại
  những hoạt động chủ yếu của ngân hàng như hoạt Đặc thù trong hoạt động kinh doanh của mỗi
  động liên quan đến nghiệp vụ tạo vốn và nghiệp ngân hàng sẽ ảnh hưởng tới tính chất của Tài sản
  vụ huy động vốn. Quan tâm đến công tác quản Có – Tài sản Nợ của ngân hàng do đó rủi ro lãi
  trị rủi ro lãi suất sẽ tạo điều kiện nâng cao chất suất sẽ tác động tới hai vế trong bảng cân đối tài
  lượng hoạt động huy động vốn và hoạt động tín sản của ngân hàng theo những cách thức khác
  dụng nói riêng và toàn bộ hoạt động của Ngân nhau.
  hàng thương mại nói chung. Theo đó, có thể
  khẳng định “quản trị rủi ro lãi suất là thước đo Quy mô hoạt động của các Ngân hàng thương
  của một ngân hàng thương mại”. mại khác nhau, có những Ngân hàng thương mại
  có quy mô hoạt động chiều rộng lớn: số lượng
  Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro chi nhánh nhiều, cơ cấu tổ chức phức tạp; cơ chế
  lãi suất: điều hành cũng trở nên phức tạp hơn, kém linh
  (1) Cơ chế điều hành lãi suất của NHTW hoạt hơn so với những Ngân hàng thương mại có
  Cơ chế điều hành lãi suất của NHNN không quy mô hoạt động theo chiều rộng nhỏ bé hơn.
  được xây dựng một cách phù hợp, lãi suất của Do vậy, quản trị rủi ro lãi suất tại mỗi Ngân hàng
  các Ngân hàng thương mại được ấn định không thương mại cũng sẽ được thực hiện theo những
  dựa vào những yếu tố của thị trường. Vì vậy, việc cách thức khác nhau.
  quản trị Tài sản Có – Tài sản Nợ trở nên khó khăn, Điều kiện thực hiện quản trị rủi ro lãi suất
  không hiệu quả, các công cụ để phòng ngừa rủi ro (1) Điều kiện về pháp lý
  lãi suất cũng trở nên kém hiệu quả.
  Khi NHNN quan tâm nhiều hơn đến các loại
  (2) Quy trình quản trị rủi ro và việc kiểm tra, rủi ro trong hệ thống ngân hàng, việc quản lý
  giám sát thực hiện quy trình giám sát rủi ro cũng như môi trường pháp lý cũng
  Quản trị rủi ro lãi suất thực hiện một cách có tác động rất nhiều đến quản trị rủi ro lãi suất tại
  hiệu quả khi được xây dựng thành một quy trình các Ngân hàng thương mại.
  phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của Một hành lang pháp lý rõ ràng, quy định cụ
  từng ngân hàng: cơ chế điều hành kinh doanh thể về kiểm soát rủi ro sẽ xây dựng được hệ thống
  của ngân hàng; quy mô hoạt động; đối tượng ngân hàng lành mạnh, minh bạch, các nhà quản
  khách hàng; mạng lưới hoạt động của ngân hàng. trị ngân hàng sẽ phải tuân thủ các quy định nhằm
  Đồng thời, phải xây dựng được một cơ chế kiểm hạn chế rủi ro và nâng cao năng lực quản trị rủi ro
  tra, giám sát việc thực hiện quy trình một cách trong ngân hàng.
  thường xuyên và toàn diện.
  Một cơ chế kiểm soát rủi ro hiệu quả sẽ buộc
  (3) Hệ thống công nghệ thông tin của ngân những người quản lý, điều hành của các Ngân
  hàng hàng thương mại tuân thủ những chuẩn mực
  Một hệ thống công nghệ thông tin được xây quản trị rủi ro tối thiểu nhằm đảm bảo an toàn
  dựng một cách đồng bộ, hiện đại sẽ giúp ích cho hoạt động cho hệ thống ngân hàng. Một cơ chế

  38 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 4. Soá 09 (194) – 2019 NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

  như vậy chỉ có thể là một cơ chế trong đó nhà tài chính hiện tại của ngân hàng. Mỗi hệ thống
  nước với công cụ pháp luật trong tay đóng vai đo lường rủi ro lãi suất, dù là đơn giản hay phức
  trò then chốt. tạp thì cũng đòi hỏi phân tích thông tin trên Bảng
  (2) Điều kiện về thị trường tổng kết tài sản. Do đó, các ngân hàng cần có một
  Để có thể thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro hệ thống quản lý thông tin đầy đủ để cho phép
  lãi suất ở các Ngân hàng thương mại thì cần phải truy xuất thông tin chính xác, kịp thời.
  phát triển thị trường tài chính. Sự phát triển của Để phát triển các dịch vụ hiện đại cũng như
  một thị trường tài chính ảnh hưởng đến quản trị nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất, các
  rủi ro lãi suất ở chỗ khi thị trường tài chính phát ngân hàng cần phải có hệ thống máy móc hiện
  triển sẽ cho ra đời các công cụ có hiệu quả để che đại, các giải pháp phần mềm hữu hiệu để trợ giúp
  chắn rủi ro lãi suất. Hơn nữa, khi thị trường tài cho quá trình phân tích, đánh giá.
  chính phát triển, lãi suất sẽ biến động nhiều hơn Hiện nay, các giải pháp công nghệ như giải
  và do đó nhu cầu của việc quản trị rủi ro lãi suất pháp quản lý quy trình kinh doanh (BPM) hay hệ
  cũng ngày càng đa dạng hơn. thống quản lý rủi ro trong kinh doanh (BRMS) đã
  (3) Điều kiện về thông tin dự báo được sử dụng phổ biến trong bất kỳ cơ sở hạ tầng
  Hệ thống thông tin và dự báo chính xác sự ngân hàng nào. Năng lực phân tích cũng đang
  biến động của lãi suất là điều rất cần thiết đối được ứng dụng rộng khắp. Tất cả các công nghệ
  với quy trình quản trị rủi ro lãi suất của các Ngân cần thiết cần được triển khai để hỗ trợ việc ra
  hàng thương mại. Để dự tính chính xác mức độ quyết định theo thời gian thực.
  thiệt hại của ngân hàng khi lãi suất thị trường (5) Điều kiện về con người
  biến động thì một trong những vấn đề quan trọng Đi kèm với trình độ công nghệ, năng lực nhận
  là phải dự báo chính xác mức độ biến động của thức về rủi ro lãi suất cũng là một nhân tố ảnh
  lãi suất trong tương lai. hưởng đến quá trình quản trị rủi ro lãi suất. Khi
  Thông tin dự báo là đầu vào của cả quá trình nhân viên ngân hàng có nhận thức đầy đủ về quản
  quản trị rủi ro lãi suất, nếu như không có thông trị rủi ro lãi suất thì họ sẽ góp phần hạn chế được
  tin dự báo chính xác thì các Ngân hàng thương rủi ro, nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
  mại không thể dự tính những thiệt hại có thể phát Vai trò của các cán bộ quản trị rủi ro là rất
  sinh trong tương lai, do đó sẽ có những giải pháp cần thiết. Họ là người đưa ra các phân tích, đánh
  không phù hợp để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt giá về tình hình rủi ro, đưa ra các quyết định
  hại do rủi ro gây nên. cuối cùng trong quản trị rủi ro. Dựa trên kết quả
  Ngoài ra, để mô tả rủi ro lãi suất gắn liền với của các phân tích về tình hình rủi ro, họ đưa ra
  tình hình kinh doanh của ngân hàng, các ngân các biện pháp để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.
  hàng cũng cần có thông tin cho mỗi loại công cụ Trong quá trình quản trị rủi ro, nếu có sự thay đổi
  tài chính hay danh mục đầu tư về: bất thường thì họ cũng là những người đưa ra các
  – Số dư hiện tại và các khế ước lãi suất có liên điều chỉnh kịp thời.
  quan đến danh mục đầu tư; Do đó, các ngân hàng cần tổ chức thường
  – Các điều khoản khế ước hay dự tính của xuyên các khóa đào tạo chuyên sâu cho các cán
  công cụ hay danh mục đầu tư liên quan đến các bộ quản trị rủi ro để nâng cao trình độ nghiệp vụ.
  khoản tiền gốc, ngày điều chỉnh lãi suất và ngày
  đáo hạn; Tài liệu tham khảo:
  – Đối với các khoản lãi suất có thể điều chỉnh, Tạ Ngọc Sơn (2011), Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt
  động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận
  danh mục lãi suất được sử dụng để định giá lại, án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
  cũng như các công cụ có khế ước trần hay sàn… PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong
  (4) Điều kiện về công nghệ kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê.
  Phan Thị Hoàng Yến (2015), Quản trị Tài sản – Nợ (ALM)
  Bước đầu tiên trong quá trình kiểm soát rủi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam,
  ro lãi suất là tập hợp dữ liệu để mô tả tình hình Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 39

Download tài liệu Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất File Word, PDF về máy