[Download] Tải Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay – Tải về File Word, PDF

Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay

Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay
Nội dung Text: Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay

Download


Bài viết thông qua việc thu thập số liệu từ các nghiên cứu trước, tiến hành tổng hợp, mô tả thực trạng hoạt động dịch vụ kế toán để từ đó hệ thống hoá và đề xuất giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay File Word, PDF về máy

Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay

 1. ISSN 2354-0575

  DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
  VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

  Đào Thị Quỳnh
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 22/04/2019
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 17/05/2019
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 05/06/2019

  Tóm tắt:
  Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa đến nhiều cơ hội, song cũng đặt ra những thách thức, khó
  khăn cho các doanh nghiệp dịch vụ kế toán Việt Nam. Với mục tiêu là sẽ hội nhập toàn diện, bình đẳng với
  quốc tế, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán luôn chú trọng phát triển nâng cao chất lượng, nâng cao năng
  lực nghề nghiệp để từng bước khẳng định vị trí hoạt động nghề nghiệp kế toán trên thị trường quốc tế. Bài
  viết thông qua việc khái quát thực trạng dịch vụ kế toán và phân tích những hạn chế, tồn tại của loại hình
  dịch vụ này trong điều kiện hiện nay, đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế
  toán tại Việt Nam trước những biến động mới. Để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, hệ thống các
  giải pháp được đưa ra bao gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, nâng cao nhận thức về chất
  lượng dịch vụ kế toán, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, tăng cường áp dụng chuẩn mực
  đạo đức nghề nghiệp kế toán. Đặc biệt là việc tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán phải có sự
  phối kết hợp đồng bộ của người thực hiện dịch vụ, người được cung cấp dịch vụ và các cơ quan quản lý,
  hiệp hội nghề nghiệp liên quan với các chiến lược toàn diện, linh hoạt, hiệu quả.
  Từ khóa: dịch vụ kế toán, chất lượng dịch vụ kế toán.

  1. Đặt vấn đề hoạt động dịch vụ kế toán ở Việt Nam hiện nay; từ
  Cùng với sự đổi mới kinh tế tài chính, hoạt đó đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm nâng
  động kế toán, kiểm toán của Việt Nam ngày càng cao chất lượng dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện
  đổi mới, hoà nhập với nguyên tắc và chuẩn mực phổ nay.
  biến trên thế giới. Số lượng doanh nghiệp có nhu Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng hoạt động
  cầu cung cấp dịch vụ kế toán có sự gia tăng rất lớn. dịch vụ kế toán tại VN
  Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt đó, Phương pháp nghiên cứu: Thu thập số liệu
  các doanh nghiệp một mặt tiếp tục phát triển về số thứ cấp từ các nghiên cứu trước
  lượng, quy mô các tổ chức dịch vụ, đồng thời chú Phương pháp phân tích: Thông qua dữ liệu
  trọng phát triển chất lượng, nâng cao năng lực nghề thu thập được tiến hành tổng hợp, thống kê, so sánh,
  nghiệp sẽ từng bước khẳng định vị trí hoạt động đối chiếu và phân tích nội dung; từ đó rút ra được
  nghề nghiệp kế toán trên thị trường quốc tế. Vì vậy, thực trạng hoạt động thực tế của dịch vụ kế toán
  chất lượng dịch vụ kế toán có vai trò quan trọng hiện nay.
  trong việc cung cấp sản phẩm kịp thời, chính xác,
  gia tăng tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dịch 3. Một số vấn đề chung về hoạt động dịch vụ kế
  vụ kế toán trong điều kiện hiện nay. toán
  Các công trình nghiên cứu về hoạt động dịch 3.1. Các khái niệm và sản phẩm của dịch vụ kế
  vụ kế toán được thực hiện rất nhiều và xuyên suốt toán
  trong thời gian dài với nhiều hướng tiếp cận khác Theo luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20
  nhau. Tuy nhiên, mỗi nghiên cứu đi sâu vào một tháng 11 năm 2015, hoạt động kinh doanh dịch vụ
  khía cạnh mà chưa đề cập đến cơ sở lý thuyết. Bài kế toán là việc cung cấp dịch vụ kế toán, làm kế
  viết thông qua việc thu thập số liệu từ các nghiên toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán
  cứu trước, tiến hành tổng hợp, mô tả thực trạng hoạt và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế
  động dịch vụ kế toán để từ đó hệ thống hoá và đề toán. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch
  xuất giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán sau:
  vụ. làm kế toán; làm kế toán trưởng; thiết lập cụ thể hệ
  thống kế toán cho đơn vị; cung cấp vật tư và tư vấn
  2. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin về kế toán; bồi dưỡng
  Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích thực trạng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán; tư

  Khoa học & Công nghệ – Số 22/Tháng 6 – 2019 Journal of Science and Technology 61

 2. ISSN 2354-0575

  vấn tài chính; kê khai thuế và các dịch vụ khác về kinh tế, dịch vụ kế toán tạo điều kiện cho họ có cái
  kế toán theo quy định của pháp luật [2] nhìn khách quan, trung thực về tình hình tài chính
  Khái niệm về chất lượng dịch vụ: Chất lượng của các doanh nghiệp mà họ quan tâm. Đây là cơ
  dịch vụ là việc các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng sở quan trọng để họ thực hiện hoặc điều chỉnh các
  mức độ nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng với quyết định kinh tế, các cơ chế chính sách.
  dịch vụ đó. Vì thế, chất lượng dịch vụ chủ yếu do
  khách hàng xác định, mức độ hài lòng của khách 3.3. Các yếu tố chi phối đến chất lượng dịch vụ
  hàng càng cao thì chất lượng dịch vụ càng tốt. kế toán
  Chất lượng dịch vụ do khách hàng quyết
  3.2. Nhu cầu và nội dung cung cấp dịch vụ kế định nên chất lượng ở đây sẽ mang tính chất chủ
  toán quan, phụ thuộc vào mức độ nhu cầu cùng mong
  Hoạt động kế toán thực tế trong nền kinh tế đợi của khách hàng, vì vậy mỗi dịch vụ sẽ có những
  thị trường hiện nay nảy sinh các nhu cầu về: cảm nhận khác nhau, dẫn đến chất lượng cũng khác
  – Tập hợp chứng từ, xử lý chứng từ kế toán nhau.
  và ghi chép sổ sách kế toán. Chất lượng dịch vụ kế toán có một số đặc
  – Soát xét và hoàn thiện chứng từ, sổ sách và trưng của hoạt động dịch vụ. Đó là, khách hàng sử
  lập báo cáo kế toán. dụng dịch vụ thường gặp khó khăn trong việc ra
  – Đánh giá mức độ trung thực, khách quan quyết định lựa chọn dịch vụ, việc kiểm tra đánh giá
  của các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán của một dịch vụ kế toán thường khó khăn bởi khách hàng
  chủ thể nhất định phục vụ mục đích nộp thuế, tham chỉ có thể xác nhận sau khi dịch vụ hoàn thành và
  gia liên doanh, liên kết, hợp đồng hợp tác kinh đã sử dụng.
  doanh,… Thêm vào đó, chất lượng dịch vụ kế toán
  – Tư vấn đối với tổ chức và vận hành bộ máy thường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mang tính
  kế toán (trực tiếp hoặc gián tiếp) của một chủ thể biến động như công nghệ, trình độ kế toán viên,
  nhất định sao cho có hiệu quả cao nhất, phù hợp với khách hàng…do đó sẽ kéo theo tính bất ổn khó xác
  quy định của pháp luật. định chính xác chất lượng dịch vụ kế toán.
  – Tư vấn các quyết định kinh doanh dựa trên Các nhà nghiên cứu đã đưa ra 5 yếu tố ảnh
  thông tin, tài liệu kế toán. hưởng đến chất lượng dịch vụ, đó là:
  – Cung cấp và tư vấn sử dụng phần mềm kế *) Mức độ tin cậy: Khả năng đảm bảo dịch
  toán. vụ đã hứa hẹn một cách chắc chắn và chính xác
  – Tuyển dụng và đào tạo kế toán viên, kế *) Thái độ nhiệt tình: Thái độ sẵn sàng giúp
  toán trưởng cho các chủ thể doanh nghiệp,… đỡ khách hàng và đảm bảo dịch vụ nhanh chóng
  Các hoạt động đáp ứng nhu cầu trên là các *) Sự đảm bảo: Trình độ chuyên môn và thái
  loại dịch vụ có liên quan đến các hoạt động kế toán, độ nhã nhặn của nhân viên và khả năng họ gây được
  hay còn gọi là dịch vụ kế toán, nội dung bao gồm: tín nhiệm và lòng tin
  – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính: Là dịch *) Sự thông cảm: Thái độ tỏ ra lo lắng, quan
  vụ soát xét các báo cáo tài chính hàng năm, hàng kỳ tâm đến khách hàng
  và các thông tin kế toán khác. *) Yếu tố hữu hình: đó là các phương tiện
  – Dịch vụ lập báo cáo tài chính: Là việc lập vật chất, trang thiết bị, con người và tài liệu thông
  báo cáo tài chính từ các thông tin khách hàng cung tin. [3] cấp. Đây là những yếu tố luôn luôn biến động đòi
  – Dịch vụ ghi sổ kế toán: Là loại dịch vụ bao hỏi phải đổi mới và cập nhật liên tục và thậm chí
  gồm hoạt động phân loại, ghi chép các giao dịch các yếu tố này có thể thay đổi khác nhau tuỳ vào
  kinh doanh theo đơn vị tiền tệ hoặc các đơn vị đo thời kỳ và các nước khác nhau. Do vậy, sự nhanh
  lường khác vào sổ kế toán. nhạy, thích ứng của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng
  – Các dịch vụ kế toán khác: Như là chứng rất nhiều đến chất lượng dịch vụ kế toán. Dịch vụ
  nhận, đánh giá, lập các báo cáo không chính thức. kế toán cung cấp cho khách hàng phải có được sự
  Đối với doanh nghiệp việc được cung cấp tín nhiệm, được xã hội thừa nhận và phải phù hợp
  dịch vụ kế toán bởi những công ty cung cấp dịch tương thích trong từng điều kiện cụ thể. Như vậy,
  vụ kế toán uy tín sẽ giúp đánh giá đúng thực trạng có thể nói các yếu tố quyết định chất lượng của sản
  tài chính của mình, từ đó có các quyết định quản trị phẩm dịch vụ kế toán là: Môi trường pháp lý; trình
  thích hợp sao cho hoạt động kinh doanh hiệu quả và độ chuyên môn và khả năng cập nhật của nhân viên
  đáng tin cậy nhất. cung ứng dịch vụ; trình độ hiểu biết và sử dụng sản
  Đối với các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý phẩm dịch vụ của khách hàng.

  62 Khoa học & Công nghệ – Số 22/Tháng 6 – 2019 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  4. Thực trạng hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt phát triển của hai hội nghề nghiệp lớn là Hội kế toán
  Nam hiện nay và kiểm toán Việt Nam và hội kiểm toán viên hành
  4.1. Thực trạng hoạt động dịch vụ kế toán tại nghề Việt Nam đã tạo ra diễn đàn về chuyên môn
  Việt Nam hiện nay nghiệp vụ, phổ biến các chính sách kiến thức mới…
  Thực tế trong những năm qua cho thấy, dịch góp phần nâng cao trình độ cho các kế toán viên.
  vụ kế toán đang chất chứa tiềm năng phát triển Theo đánh giá của các tổ chức nghề nghiệp
  mạnh mẽ. Trên thế giới, người ta coi dịch vụ kế toán quốc tế cho thấy, những năm gần đây, nguồn nhân
  là dịch vụ cao cấp mang tính chuyên nghiệp cao. Sự lực trong lĩnh vực kế toán của Việt Nam ngày càng
  kiện quan trọng đánh dấu sự xuất hiện chính thức được cải thiện đáng kể. Chất lượng đào tạo về lĩnh
  của thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán ở nước vực kế toán ngày càng chuyên nghiệp. Nhiều sinh
  ta là sự ra đời của hai công ty cung cấp dịch vụ viên học tại Việt Nam đã chứng tỏ được năng lực
  kế toán-kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam năm 1991: qua các kỳ tuyển dụng và quá trình công tác, không
  Công ty Kiểm toán Việt Nam – VACO và Công ty thua kém với các sinh viên được đào tạo ở nước
  Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán – ngoài…
  AASC. Năm 2017, Bộ Tài chính đã phối hợp với
  SỐ LƯỢNG CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo Đánh giá sự
  TOÁN, KIỂM TOÁN tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc lĩnh vực kế toán,
  kiểm toán, đi kèm với việc tăng cường tổ chức các
  Năm 1991 2008 2017 2018 hội thảo về định hướng, lộ trình triển khai cũng như
  Số lượng công ty dịch 2 18 120 240 bổ trợ kiến thức về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính
  vụ kế toán, kiểm toán Quốc tế tại Việt Nam. Qua đó, nâng cao hơn nữa
  niềm tin từ các nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường
  tài chính tại Việt Nam.
  Năm 2018 và các năm tiếp theo, với kỳ vọng
  Chính phủ sẽ ra quyết định liên quan đến việc áp
  dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế tại Việt
  Nam đã tạo động lực hội nhập sâu rộng với khu vực
  và thế giới. Thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán
  thống nhất đang hình thành trong khu vực các nước
  ASEAN cũng sẽ mở ra cơ hội mới cho sự phát triển
  và nhất thể hoá nghề kế toán, kiểm toán trong khu
  vực…
  Nguồn: ACCA Tuy nhiên, có không ít thách thức khi Cộng
  Hình 1. Số lượng các công ty dịch vụ kế toán, kiểm đồng kinh tế ASEAN bắt đầu triển khai việc tiến tới
  toán (1991-2018) thừa nhận chứng chỉ hành nghề giữa các quốc gia
  tạo thách thức lớn nhất đối với kế toán Việt Nam
  Thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán Việt chính là vấn đề đào tạo, cập nhật các chuẩn mực
  Nam ban đầu hình thành gặp không ít khó khăn và quốc tế, nâng cao năng lực kế toán viên. Môi trường
  thử thách: Chế độ kế toán lạc hậu nhiều so với thực pháp lý yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải gia tăng
  tế đòi hỏi, khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động cả về số lượng, quy mô và chất lượng dịch vụ kế
  kế toán nói chung và hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán sẽ gặp khó
  toán nói riêng chưa tạo ra được hành lang pháp lý khăn khi giữ chân nhân viên chủ chốt, nhiều kinh
  cần thiết cho sự phát triển của thị trường dịch vụ kế nghiệm, đặc biệt là những người có chứng chỉ quốc
  toán. Vượt qua những khó khăn và thách thức ban tế, đáp ứng tốt yêu cầu các tổ chức và tập đoàn lớn
  đầu đó, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán của trong và ngoài nước.
  Việt Nam từ chỗ chỉ có 2 doanh nghiệp dịch vụ kế Tuy số lượng các công ty cung cấp dịch vụ
  toán, kiểm toán năm 1991, đến nay, cả nước đã có kế toán, kiểm toán tăng nhanh song chỉ một số công
  gần 240 doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán, ty có khả năng về quy mô, phạm vi và chất lượng
  với doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân hoạt động. Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán
  sách khoảng 700 tỷ đồng/năm. [2] Đồng thời, với đang tập trung hoạt động ở một số thị trường lớn
  sự hiện diện của các công ty nước ngoài đã thúc đẩy như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp
  quá trình cạnh tranh hơn nữa giữa các công ty dịch kế toán sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong việc
  vụ kế toán và bước đầu khẳng định vị thế của các tăng cường niềm tin của công chúng, các doanh
  công ty này trên thị trường quốc tế. Thêm vào đó, sự nghiệp, nhà đầu tư vào chất lượng dịch vụ kế toán

  Khoa học & Công nghệ – Số 22/Tháng 6 – 2019 Journal of Science and Technology 63

 4. ISSN 2354-0575

  cũng như việc duy trì và nâng cao chất lượng nguồn làm việc toàn thời gian ở một doanh nghiệp, sinh
  nhân lực, đáp ứng với yêu cầu thị trường trong nước viên chưa tìm được việc làm và thậm chí cả các đại
  và quốc tế… Sự cạnh tranh không chỉ giữa các công lý thuế. Lực lượng này đã cạnh tranh gay gắt với
  ty đang cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán truyền doanh nghiệp dịch vụ kế toán với phí rất thấp và
  thống, mà còn với cả các doanh nghiệp phi truyền đương nhiên do không đăng ký hành nghề nên cơ
  thống và các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt quan quản lý nhà nước có liên quan và Hội Kế toán-
  khi công nghệ Blockchain được ứng dụng rộng rãi Kiểm toán Việt Nam không thể kiểm tra, giám sát
  trong lĩnh vực tài chính. được chất lượng dịch vụ; tình trạng vi phạm pháp
  luật và đạo đức nghề nghiệp đã xảy ra một cách
  4.2. Một số tồn tại trong hoạt động dịch vụ kế phổ biến.
  toán ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Bên cạnh đó, tình trạng cạnh tranh không
  Mặc dù có những bước phát triển, nhưng thị lành mạnh, theo Nghị định 105 trước đây và theo
  trường dịch vụ kế toán vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế luật kiểm toán độc lập các công ty kiểm toán được
  Thứ nhất, về môi trường pháp lý: phép cung cấp dịch vụ kế toán nên các công ty phần
  Thị trường dịch vụ kế toán đã được hình lớn đều có cả dịch vụ kế toán, các công ty này dễ
  thành và phát triển cho đến nay đã dần đi vào nề dàng tranh giành khách hàng với các công ty cung
  nếp; khuôn khổ pháp lý tương đối đồng bộ và ngày cấp dịch vụ kế toán đơn thuần. Không ít trường hợp
  càng được hoàn thiện, tạo môi trường kinh doanh các công ty kiểm toán đã lách luật để thực hiện kiểm
  minh bạch, lành mạnh. toán các báo cáo tài chính do chính bộ phận kế toán
  Nghị định 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ của mình lập ra, một hành vi phạm pháp luật một
  ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh cách nghiêm trọng.
  vực kế toán, kiểm toán đã góp phần làm rõ hơn trách Một điều đáng lo ngại là số lượng các doanh
  nhiệm pháp lý của kế toán viên khi cung cấp dịch nghiệp dịch vụ kế toán đã đăng ký hành nghề với hội
  vụ kế toán. Ngoài ra, nhiều văn bản pháp luật khác còn rất ít. Một nguyên nhân quan trọng của vấn đề
  có liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước, doanh này là sự buông lỏng trong kiểm tra giám sát, những
  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư doanh nghiệp không đăng ký hành nghề, không bị
  nhân. Luật Kế toán sửa đổi số 88/2015/QH13, ngày kiểm tra giám sát, không phải nộp phí hàng năm mà
  20/11/2015,… đã ban hành, sửa đổi, nhằm hoàn không một cơ quan có thẩm quyền nào kiểm tra.
  thiện môi trường pháp lý, tạo cơ sở tăng cường chất Thứ hai, trình độ chuyên môn và khả năng
  lượng dịch vụ kế toán. Đồng thời, Chính phủ đã ban cập nhật của nhân viên cung ứng dịch vụ kế toán:
  hành các quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ Theo đại diện Vụ Kế toán Kiểm toán cho
  kế toán kiểm toán như Quyết định số 32/2007/QĐ- biết, một trong những thách thức lớn nhất trước
  BTC về Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế thềm hội nhập là lực lượng kế toán, kiểm toán của
  toán, kiểm toán. Việt Nam còn mỏng. Hiện chỉ có gần 5.000 người có
  Tuy nhiên, hệ thống pháp luật và việc thực chứng chỉ kế toán kiểm toán quốc tế. Số lượng này
  thi pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ kế so với những quốc gia trong khu vực như Singapore
  toán, kiểm toán của Việt Nam chưa đồng bộ và tính và Thái Lan còn quá khiêm tốn. [4] hiệu lực không cao. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân Ngành dịch vụ kế toán vẫn còn không ít khó
  chưa nắm vững, chưa hiểu rõ và chưa quan tâm thực khăn bất cập về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm
  hiện. Chuẩn mực kế toán chưa đồng bộ với hệ thống hành nghề. Trình độ chuyên môn của đội ngũ hành
  luật pháp khác của Việt Nam như Luật Đầu tư, Luật nghề dịch vụ kế toán chưa phù hợp yêu cầu và
  Doanh nghiệp… chưa tương thích với hệ thống pháp còn thấp so với trình độ của các nhân viên làm tại
  luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Các quy định các công ty nước ngoài. Một số kế toán viên còn
  pháp lý liên quan đến cung cấp dịch vụ kế toán chưa làm việc theo hình thức kiêm nhiệm dẫn tới chưa
  tạo nên tính ổn định, lâu dài; hiện tượng cá nhân, chuyên tâm đến công việc. Việc cập nhật kiến thức,
  tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán nhưng trao đổi thông tin giữa các hội viên hành nghề chưa
  không có chứng chỉ hành nghề, không đăng ký hành thường xuyên. Bên cạnh đó, các đối tượng cung cấp
  nghề, không ký xác nhận trên báo cáo tài chính vẫn dịch vụ chưa thực hiện đầy đủ quy định của chuẩn
  còn phổ biến. Theo luật kế toán quy định, dịch vụ mực đạo đức nghề nghiệp mà đang đặt lợi ích kinh
  kế toán là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, song tế cao hơn đạo đức nghề nghiệp.
  có rất nhiều người đang hành nghề kế toán tự do Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán
  và hầu hết những người này đều không có chứng viên hành nghề có đủ chứng chỉ theo quy định của
  chỉ kế toán. Tham gia lực lượng này là các kế toán pháp luật chưa được quan tâm đúng, chiến lược
  doanh nghiệp, cán bộ thuế, các kế toán viên không phát triển nhân sự của các doanh nghiệp cung cấp

  64 Khoa học & Công nghệ – Số 22/Tháng 6 – 2019 Journal of Science and Technology

 5. ISSN 2354-0575

  dịch vụ kế toán cũng chưa rõ ràng. trường làm việc thân thiện, được tôn trọng, được
  Thứ ba, trình độ hiểu biết và sử dụng sản tham gia vào quá trình ra quyết định của doanh
  phẩm dịch vụ của khách hàng: nghiệp và có cơ hội phát triển toàn diện.
  Phần lớn doanh nghiệp vẫn hướng đến việc Doanh nghiệp dịch vụ kế toán cũng cần chú
  tự tổ chức công tác kế toán cho đơn vị mình, đối với trọng đào tạo cập nhật kiến thức cho những người
  những doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ thì không hành nghề kế toán. Việc đào tạo và cập nhật kiến
  ít doanh nghiệp đòi hỏi quá cao về tính phù hợp, thức, huấn luyện nghiệp vụ phải được tiến hành
  tính hiệu quả mà coi nhẹ tính tuân thủ trong sử dụng thường xuyên kết hợp với việc kiểm tra, đánh giá
  dịch vụ kế toán. Điều này đã gây cản trở đến sự bền rút kinh nghiệm và không ngừng đề cao năng lực,
  vững và tính minh bạch của thông tin dịch vụ kế trách nhiệm cá nhân của người hành nghề. Bên cạnh
  toán. Một phần nữa từ môi trường pháp lý vẫn chưa đó, bắt buộc vấn đề ngoại ngữ phải đặc biệt quan
  thực sự tạo ra được môi trường vận dụng hiệu quả tâm thì mới đáp ứng được yêu cầu dịch chuyển dịch
  các quy định để kiểm soát chất lượng sản phẩm dịch vụ kế toán khu vực, quốc tế.
  vụ kế toán dẫn đến chưa tạo được niềm tin cho các
  doanh nghiệp thuê dịch vụ. Điều này gây nên việc 5.2. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về chất
  các doanh nghiệp không mặn mà với việc thuê dịch lượng dịch vụ kế toán
  vụ kế toán với chất lượng đảm bảo, có đủ điều kiện Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
  pháp lý theo quy định mà chỉ cần thuê người làm kế về dịch vụ kế toán bao gồm cung cấp dịch vụ, sử
  toán với giá phí thấp mà không quan tâm nhiều đến dụng dịch vụ kế toán, kiểm soát chất lượng dịch vụ
  chất lượng dịch vụ kế toán,.. Đối với việc cung cấp dịch vụ kế toán,
  Bên cạnh đó còn tồn tại nhóm khách hàng ngày càng tăng cường nâng cao chất lượng giúp
  còn nhận thức về dịch vụ kế toán chưa đầy đủ; họ tăng cường tính cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ,
  thường chỉ nghĩ dịch vụ kế toán chỉ là ghi sổ và lập nâng cao sự nhận thức về giá trị pháp lý của thông
  báo cáo thuế mà chưa biết đến các dịch vụ khác như tin kế toán được cung cấp. Đối với khách hàng,
  soát xét chứng từ, sổ sách kế toán, tư vấn thuế, tư việc nâng cao hiểu biết sẽ đảm bảo được quyền lợi
  vấn tài chính kế toán… Nhận thức về lợi ích của của họ khi sử dụng dịch vụ đồng thời tự bản thân
  việc thuê các dịch vụ kế toán từ các tổ chức bên khách hàng tự kiểm tra được chất lượng dịch vụ sẽ
  ngoài chưa cao và họ chưa thực sự yên tâm về vấn bắt buộc doanh nghiệp tìm mọi cách nâng cao chất
  đề bảo mật thông tin khi giao cho các đơn vị, cá lượng.
  nhân bên ngoài thực hiện. Nhận thức về kiểm soát chất lượng dịch vụ
  kế toán bao gồm nhận thức về tuân thủ các quy định
  5. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tư của Nhà nước về cung cấp dịch vụ kế toán và nhận
  vấn, hành nghề kế toán trong điều kiện hiện nay thức về chất lượng và quản lý chất lượng dịch vụ kế
  Là một loại hình dịch vụ mà chất lượng phụ toán. Kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán cần dựa
  thuộc rất lớn vào trình độ, năng lực của cán bộ công vào những tiêu thức nhất định đã được xây dựng,
  nhân viên trong công ty cũng như trình độ công để có sự đánh giá khắc phục, phát huy những kết
  nghệ được sử dụng. Vì vậy, để nâng cao chất lượng quả sẵn có. Vấn đề mấu chốt để nâng cao quản lý
  dịch vụ kế toán, doanh nghiệp phải xây dựng chiến chất lượng dịch vụ kế toán là lựa chọn xây dựng
  lược toàn diện, đồng bộ từ khâu tuyển dụng, đào tạo hệ thống văn bản pháp luật, thỏa mãn yêu cầu của
  cho đến việc cập nhật kiến thức. Bên cạnh đó, đây kinh tế thị trường Việt Nam, phù hợp thông lệ và
  là loại hình dịch vụ pháp lý nên chất lượng cũng phụ chuẩn mực quốc tế phổ biến, đảm bảo tính pháp lý
  thuộc vào môi trường pháp luật của nhà nước. Do và thống nhất cao, bao quát đầy đủ, toàn diện các
  vậy, một số nhóm giải pháp hữu hiệu sau sẽ nâng mặt quản lý lĩnh vực hoạt động. Phải nhanh chóng
  cao chất lượng dịch vụ kế toán. triển khai đưa các văn bản đã ban hành vào thực
  5.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn tiễn. Thông qua đó phải rà soát, xem xét các quy
  nhân lực kế toán định đã bị cũ, không còn phù hợp với điều kiện hiện
  Doanh nghiệp cần coi trọng việc tuyển dụng tại, điều chỉnh những điểm còn chưa thống nhất;
  và duy trì nhận sự chủ chốt. Để nâng cao chất lượng tổng kết những điểm chưa phù hợp để bổ sung
  nguồn nhân lực thì doanh nghiệp cần phải có một những văn bản đã có và ban hành thêm các văn bản
  thương hiệu tốt trên thị trường; có quy trình sử dụng mới. Việc hoàn thiện văn bản pháp luật trước hết là
  minh bạch; cần có chiến lược dài hạn về nhân lực trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, nhưng Hội nghề
  thể hiện trong chiến lược phát triển và đào tạo, đào nghiệp và các đối tượng hành nghề kế toán, kiểm
  tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng toán cũng phải tích cực tham gia để lựa chọn mô
  nghề. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần tạo ra môi hình quản lý phù hợp với thực tế.

  Khoa học & Công nghệ – Số 22/Tháng 6 – 2019 Journal of Science and Technology 65

 6. ISSN 2354-0575

  5.3. Nhóm giải pháp tăng cường kiểm soát chất hóa chứng chỉ nghề nghiệp kế toán – kiểm toán của
  lượng dịch vụ kế toán Việt Nam cho phù hợp với chuẩn mực đào tạo nghề
  Kiểm soát chất lượng từ phía Hội Kế toán và nghiệp quốc tế. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám
  Kiểm toán Việt Nam: VAA cần sớm hoàn chỉnh quy sát chất lượng dịch vụ kế toán, đạo đức hành nghề
  trình chi tiết về thủ tục và mẫu biểu thống nhất liên và chất lượng hành nghề kế toán …
  quan đến hành nghề và kiểm soát chất lượng hành – Về phía cơ sở đào tạo đại học: Tiếp tục đổi
  nghề, để các công ty thực hiện thống nhất; Hoàn mới chương trình, nội dung, phương thức và nâng
  chỉnh và hướng dẫn thống nhất cách chấm điểm trên cao chất lượng đào tạo kế toán ở mọi trình độ, mọi
  bảng chấm điểm kiểm soát chất lượng. Quy định về cấp độ. Đặc biệt, trước những yêu cầu từ việc hội
  giá trị pháp lý của dịch vụ kế toán, từ đó gắn trách nhập và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ
  nhiệm của kế toán viên với chất lượng dịch vụ và sở đào tạo cần nghiên cứu đặc điểm của cuộc cách
  đây cũng là biện pháp đưa dần việc cung cấp dịch mạng này để từ đó đề xuất đổi mới trên tất cả các
  vụ tuân thủ theo pháp luật, để loại trừ dần các công mặt, đặc biệt là đổi mới phương pháp đào tạo.
  ty không đăng ký hành nghề mà vẫn cung cấp dịch – Về phía hiệp hội nghề nghiệp: Tổ chức
  vụ kế toán. nghề nghiệp cần có giải pháp tăng cường vai trò
  Kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán từ phía và chất lượng hoạt động, đổi mới mạnh hơn, nhiều
  các công ty cung cấp dịch vụ kế toán: Các công ty hơn cả về tổ chức, phương thức hoạt động và nội
  cần từng bước ổn định và tăng cường số lượng kế dụng hoạt động để làm tốt chức năng là nơi tập
  toán viên hành nghề, tăng dần quy mô hoạt động; hợp và kiểm soát nghề nghiệp. Đồng thời, thực
  xem xét lại và hoàn chỉnh quy chế kiểm soát chất hiện tốt chức năng quản lý chuyên môn, đạo đức
  lượng hoạt động cung cấp dịch vụ chung cho toàn nghề nghiệp của đội ngũ những người hành nghề kế
  công ty và tiến tới từng loại hợp đồng dịch vụ; tiếp toán. Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức nghề
  tục hoàn chỉnh quy trình cung cấp và kiểm soát chất nghiệp quốc tế về kế toán để tranh thủ sự giúp đỡ
  lượng dịch vụ chi tiết cho các loại dịch vụ. Cần cân trong việc hỗ trợ các dự án triển khai nghiên cứu và
  nhắc tính hiệu quả và lợi ích kinh tế khi thương thực hiện cải cách kế toán…
  lượng phí dịch vụ, để đảm bảo chất lượng dịch vụ – Về phía các công ty cung cấp dịch vụ kế
  khi cung cấp. toán kiểm toán: Các doanh nghiệp kế toán, kiểm
  toán cần tiếp tục mở rộng quy mô; đa dạng hóa các
  5.4. Giải pháp tăng cường áp dụng chuẩn mực loại hình dịch vụ kế toán; nâng cao khả năng, trình
  đạo đức nghề nghiệp kế toán trong chất lượng độ của nhân viên chuyên nghiệp, mở rộng diện
  dịch vụ kế toán được hành nghề cho cả cá nhân.
  Thực tiễn cho thấy, chất lượng dịch vụ kế
  toán, kiểm toán với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 7. Kết luận
  kế toán là hai vấn đề có liên quan hữu cơ mật thiết Dịch vụ kế toán ngoài vai trò cung cấp thông
  với nhau, tác động chế ngự nhau, trong những tin cho quản lý và cho các quyết định kinh tế – tài
  trường hợp nhất định nếu không kiểm soát chặt chẽ chính, hiện nay còn trở thành một ngành, một lĩnh
  những nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghề nghiệp, vực dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh quan trọng và
  nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Chuẩn mực là dịch vụ không thể thiếu của nền kinh tế mở. Nhu
  đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán đề ra những cầu dịch vụ kế toán nảy sinh ngày càng nhiều với
  nguyên tắc cơ bản gồm: độc lập; chính trực; khách các nội dung phong phú, đa dạng bao gồm dịch vụ
  quan; năng lực chuyên môn và tính thận trọng; tính soát xét, lập báo cáo tài chính, tư vấn thuế, tài chính,
  bảo mật; tư cách nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn phân tích hoạt động kinh doanh… Thực tế những
  mực chuyên môn. năm qua, hoạt động dịch vụ kế toán Việt Nam
  không ngừng được cải thiện về chất lượng dịch vụ,
  6. Đề xuất, kiến nghị dần khẳng định được vị trí trong nền kinh tế quốc
  Thị trường dịch vụ kế toán đang trở thành dân. Tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế ảnh
  ngành kinh tế quan trọng và chiếm tỷ trọng đáng kể hưởng đến chất lượng dịch vụ như môi trường pháp
  trong thương mại của từng quốc gia và toàn cầu. Để lý chưa thực sự đồng bộ, trình độ chuyên môn của
  nâng tầm phát triển và nâng cao chất lượng của lĩnh nhân viên kế toán còn chưa phù hợp hoàn toàn với
  vực kế toán, cần chú trọng một số dung sau: tốc độ phát triển, khả năng thích ứng và trình độ
  – Về phía cơ quan quản lý: Đẩy mạnh đào hiểu biết của các dối tượng sử dụng dịch vụ kế toán
  tạo, cập nhật kiến thức trên cơ sở tiếp thu thông lệ chưa đầy đủ. Trong thời gian tới, để nâng tầm phát
  quốc tế, điều kiện cụ thể của Việt Nam. Sớm chuẩn triển của lĩnh vực dịch vụ kế toán trong bối cảnh hội
  hóa chương trình đào tạo, chuẩn hóa và chính thức nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp dịch vụ kế

  66 Khoa học & Công nghệ – Số 22/Tháng 6 – 2019 Journal of Science and Technology

 7. ISSN 2354-0575

  toán cần đưa lên vấn đề quan tâm hàng đầu là nâng hợp đồng bộ của người thực hiện dịch vụ, người
  cao chất lượng dịch vụ, đó phải luôn là vấn đề sống được cung cấp dịch vụ và các cơ quan quản lý, hiệp
  còn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường hội nghề nghiệp liên quan với các chiến lược toàn
  dịch vụ kế toán sôi động. Để có thể nâng cao chất diện, linh hoạt, hiệu quả.
  lượng dịch vụ kế toán, hệ thống các giải pháp được
  đưa ra bao gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Lời cảm ơn
  kế toán, nâng cao nhận thức về chất lượng dịch vụ Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm
  kế toán, tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ kế Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ,
  toán, tăng cường áp dụng chuẩn mực đạo đức nghề Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên thông
  nghiệp kế toán. Đặc biệt là việc tăng cường kiểm qua đề tài mã số UTEHY.L.2019.06.
  soát chất lượng dịch vụ kế toán phải có sự phối kết

  Tài liệu tham khảo

  [1]. Đinh Thị Thuỳ Liên, Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam: Thực trạng và
  đề xuất. Tạp chí tài chính, 2018, Số 4, tr. 35-38.
  [2]. Phan Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Trần Thị Kim Chi,
  Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và
  nhỏ tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 2018, Số 12, tr. 60-62.
  [3]. Phạm Xuân Thành, Nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán đối với doanh
  nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 2017, Số 9, tr. 69-71.
  [4]. Trần Ngọc Thuý, Thực trạng nguồn nhân lực ngành kế toán nước ta hiện nay và đề xuất một số
  giải pháp cho thời gian tới. Tạp chí công thương, 2017, Số 3, tr. 215-217.

  ACCOUNTING SERVICES – THE REAL SITUATION AND THE SOLUTIONS
  FOR ACCOUNTING SERVICE ACTIVITIES IN VIETNAM AT PRESENT

  Abstract:
  The trend of international economic integration not only brings to many opportunities but also
  sets out the challenges and difficulties for Vietnamese accounting services enterprises. With the goal of
  comprehensive integration and international equality, the accounting services enterprises always focus on
  developing quality improvement, improving the professional capacity to gradually affirm the position of
  accounting profession activities in the international market. Through the real generalization of the service
  status of accounting and analysis of the limitations and existence of this type of service in the current
  condition, This post has proposed several solutions to improve the quality of accounting services in Vietnam
  in advance of the volatility new. To improve the quality of accounting services, the system of solutions is
  proposed including improving the quality of accounting human resources, raising the awareness of the
  quality of accounting services and enhancing quality control accounting service quality, strengthening the
  application of professional ethical standards of accounting. Especially, in increasing the quality control of
  accounting services, there must be synchronous coordination of service providers, customer, and management
  agencies, professional associations concerned with comprehensive, flexible and effective strategies.
  Keywords: accounting services, accounting service quality.

  Khoa học & Công nghệ – Số 22/Tháng 6 – 2019 Journal of Science and Technology 67

Download tài liệu Dịch vụ kế toán – Thực trạng và giải pháp về hoạt động dịch vụ kế toán tại Việt Nam hiện nay File Word, PDF về máy