[Download] Tải Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Nội dung Text: Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Download


Xếp hạng tín dụng khách hàng (hay còn được gọi là chấm điểm tín dụng) được đánh giá là một trong những khâu quan trọng nhất giúp các ngân hàng thương mại (NHTM)/ tổ chức tín dụng (TCTD) phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Bài viết trình bày việc đề xuất một giải pháp cho phép các NHTM/TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng trong khi hạn chế tối đa việc chia sẻ dữ liệu của khách hàng giữa các bên liên quan.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam File Word, PDF về máy

Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

 1. Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp
  hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Đinh Trọng Hiếu Nguyễn Thị Thu Trang
  Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng

  Xếp hạng tín dụng khách hàng (hay còn được gọi là chấm điểm tín dụng)
  được đánh giá là một trong những khâu quan trọng nhất giúp các ngân
  hàng thương mại (NHTM)/ tổ chức tín dụng (TCTD) phòng ngừa và hạn
  chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, việc tiếp cận tới các thông
  tin của khách hàng phục vụ cho việc chấm điểm tín dụng, đặc biệt là những
  thông tin mang tính chất riêng tư, nhạy cảm là điều không hề đơn giản.
  Thậm chí, kể cả khi khách hàng đồng ý cho các NHTM/TCTD sử dụng dữ
  liệu của mình thì việc lưu trữ, quản lý dữ liệu đó theo đúng quy định cũng
  hết sức phức tạp. Bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp cho phép
  các NHTM/TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng trong khi hạn chế tối đa
  việc chia sẻ dữ liệu của khách hàng giữa các bên liên quan. Giải pháp này

  A solution to secure private data in credit scoring for commercial banks in Vietnam
  Abstract: Credit rating (also known as credit scoring) is considered as one of the most important steps to
  help commercial banks and credit institutions prevent and limit risks in credit activities. However, access
  to customer information for credit scoring is not simple, especially confidential and sensitive information.
  Even if the customer agrees to let the commercial banks or credit institutions use their data, the storage
  and management of such data in accordance with the regulations is also very complicated. In this paper, we
  propose a solution that allows commercial banks/credit institutions to calculate customer credit score while
  minimizing the sharing of customer data among stakeholders. Our solution helps protect the privacy and
  confidentiality of all parties.
  Keywords: credit scoring, security, private data, banking

  Hieu Trong Dinh
  Email: hieudt@hvnh.edu.vn
  Trang Thi Thu Nguyen
  Email: trangntt83@gmail.com
  Organization of all: Faculty of Management Information Systems, Banking Academy of Vietnam

  1
  Bài báo được thực hiện trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Học viện Ngân hàng: “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp
  khai phá dữ liệu đảm bảo tính riêng tư trong phân tích dữ liệu NHTM Việt Nam”, do Thạc sỹ Vũ Duy Hiến làm chủ
  nhiệm cùng nhóm thành viên thực hiện, Mã số: DTHV.02/2019.

  Ngày nhận: 28/04/2020 Ngày nhận bản sửa: 14/05/2020 Ngày duyệt đăng: 15/00/2019

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 1 Số 218- Tháng 7. 2020

 2. Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng
  của các ngân hàngthương mại ở Việt Nam

  được kỳ vọng sẽ giúp các thông tin riêng tư và bí mật của các bên được bảo
  vệ an toàn hơn.
  Từ khóa: bảo mật, dữ liệu riêng tư, xếp hạng tín dụng

  1. Giới thiệu Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (Luật
  CNTT, 2006), Mục 2 bảo vệ thông tin cá
  Trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng (TC- nhân của Luật An toàn thông tin mạng năm
  NH), hoạt động xếp hạng tín dụng khách 2015 (Luật ATTTM, 2015), tuy nhiên các
  hàng là đánh giá về rủi ro tín dụng, chất vụ việc nghiêm trọng làm lộ thông tin cá
  lượng tín dụng, khả năng và thiện chí của nhân của khách hàng vẫn xảy ra, đồng thời
  chủ thể đi vay trong việc đáp ứng các nghĩa cũng không thể ngăn ngừa các tổ chức, cá
  vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn nhân sử dụng dữ liệu khách hàng vào mục
  (Reserve, 2007). Hoạt động này được đánh đích trái phép. Bên cạnh đó, việc sử dụng
  giá là một trong những khâu quan trọng “chéo” dữ liệu khách hàng giữa các bên liên
  nhất giúp các NHTM và TCTD phòng quan càng làm tăng nguy cơ rò rỉ các thông
  ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín tin nhạy cảm và bí mật. Vì vậy, nhiệm vụ
  dụng. Hiện nay, đối với các NHTM cổ phần bảo vệ tính riêng tư cho dữ liệu khách hàng
  (NHTMCP) ở Việt Nam như Vietcombank, trong quá trình xếp hạng tín dụng là rất cấp
  BIDV, Vietinbank, công cụ xếp hạng tín thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện
  dụng phổ biến nhất được sử dụng là chấm nay.
  điểm tín dụng theo mô hình được tư vấn
  bởi chuyên gia (Dinh & Kleimeiera, 2007; Tính đến nay, cùng với sự phát triển của
  Lê & Đặng, 2016; Nguyễn, 2019). hướng nghiên cứu phân tích dữ liệu ngân
  hàng đảm bảo tính riêng tư (Meints &
  Để phục vụ cho hoạt động xếp hạng tín Möller, 2004; Abbe, Khandani, & Lo,
  dụng, mỗi khách hàng cần phải cung cấp 2012), một vài kết quả nghiên cứu bảo
  nhiều thông tin, bao gồm cả thông tin mang vệ tính riêng tư cho thông tin khách hàng
  tính riêng tư như: thu nhập cá nhân, tổng số trong quá trình xếp hạng tín dụng đã được
  dư nợ hiện tại, các gói bảo hiểm nhân thọ giới thiệu.
  tham gia, cước di động hàng tháng… cho các
  NHTM/TCTD. Những dữ liệu, thông tin Elli Androulaki đã đề xuất trong
  này thường được chia sẻ từ phía các bên sở (Androulaki, 2011) công cụ chấm điểm tín
  hữu (ví dụ: CIC, công ty bảo hiểm nhân thọ, dụng khách hàng bảo vệ tính riêng tư với sự
  công ty viễn thông, cơ quan thuế…) dưới sự hợp tác giữa một ngân hàng và các tổ chức
  đồng ý của khách hàng. liên quan tới điểm tín dụng của khách hàng.
  Với kỹ thuật ẩn danh, giải pháp này đã giúp
  Mặc dù việc sử dụng, lưu trữ và bảo vệ cho ngân hàng cập nhật điểm tín dụng của
  dữ liệu thông tin riêng tư của cá nhân đã khách hàng dựa trên dữ liệu của khách hàng
  được quy định trong Điều 21 (Hiến pháp, được gửi trực tiếp từ các tổ chức đối tác.
  2013), Nghị định 117 (Chính phủ, 2018),
  Thông tư số 18 (NHNN, 2018), Khoản 2 Trong nghiên cứu (Ralf Stecking and Klaus
  Điều 46 của Luật Giao dịch điện tử năm B. Schebesch, 2015), các tác giả đã giới
  2005 (Luật GDĐT, 2005), Điều 72 của thiệu mô hình chấm điểm tín dụng khách

  2 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 3. ĐINH TRỌNG HIẾU – NGUYỄN THỊ THU TRANG

  hàng dựa trên kết quả phân lớp dữ liệu 2. Cơ sở lý thuyết
  khách hàng sẵn có với ràng buộc đảm bảo
  tính riêng tư. Phương pháp xác định điểm Trong phần này, chúng tôi nhắc lại các yêu
  tín dụng sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu cầu của bài toán chấm điểm tín dụng đảm
  này được áp dụng khá phổ biến trên thế bảo tính riêng tư và một số kết quả trong lý
  giới, tuy nhiên lại chưa được áp dụng ở thuyết mật mã như: Hệ mã hóa ElGamal,
  Việt Nam- nơi mà điểm tín dụng vẫn được thuật toán Shanks’s baby-step giant-step,
  xác định chủ yếu thông qua ý kiến của giao thức tính tích vô hướng bí mật và giao
  chuyên gia. thức tính tổng bí mật. Đây là những cơ sở
  lý thuyết được chúng tôi sử dụng làm nền
  Gần đây, Wang và cộng sự (Wang, Chen, tảng để xây dựng giải pháp đề xuất.
  & Feng, 2018) đã đề xuất công cụ chấm
  điểm tín dụng khách hàng trên môi trường 2.1. Phát biểu bài toán
  đám mây trong khi vẫn bảo vệ được dữ liệu
  riêng tư của khách hàng. Trong nghiên cứu Ngoài những dữ liệu của khách hàng không
  này, các bên sở hữu dữ liệu khách hàng liên thuộc loại riêng tư và nhạy cảm, chúng tôi
  quan tới điểm tín dụng sẽ tải dữ liệu khách giả sử rằng NHTM sử dụng thêm thuộc
  hàng (đã được mã hóa) lên máy chủ (đám tính “bí mật và riêng tư” (A1, A2, …, Ak) làm
  mây). Việc chia sẻ này rất dễ gây mất an căn cứ xếp hạng tín dụng cho khách hàng.
  toàn nếu bên sở hữu khóa mật mã thông Ví dụ: mức thu nhập, nhóm nghề nghiệp, số
  đồng với địch thủ. dư nợ tín dụng, bảo hiểm nhân mạng.

  Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một Một khách hàng C với các đặc trưng tương
  giải pháp cho phép các NHTM/TCTD xếp ứng (c1, c2, …, ck) được xếp hạng như sau:
  hạng tín dụng khách hàng trong khi hạn
  chế tối đa việc chia sẻ trực tiếp dữ liệu của – Với mỗi đặc trưng ci của thuộc tính Ai: C
  khách hàng giữa các bên liên quan. Cụ thể, nhận được điểm Marki theo thang điểm và
  giải pháp của chúng tôi kỳ vọng đạt được hệ số mà B quy định.
  những mục tiêu như sau:
  – Tổng điểm tín dụng cho khách hàng C là
  – Dữ liệu khách hàng do các bên sở hữu Mark (C) =
  được giữ bí mật đối với ngân hàng.
  – Ngân hàng B căn cứ vào bảng quy đổi
  – Khách hàng và các đối tác sở hữu dữ liệu để biết hạng tín dụng của C và từ đó quyết
  khách hàng không khai thác được công định cho X vay hay không.
  thức tính điểm tín dụng của ngân hàng.
  Chúng tôi khái quát bài toán xếp hạng tín
  Nội dung chính của bài báo được tổ chức dụng khách hàng có đảm bảo tính riêng tư
  như sau: phần 2 nhằm cung cấp cơ sở lý như sau:
  thuyết để xây dựng giải pháp đề xuất.
  Ngoài trình bày chi tiết giải pháp này, phần – Ngân hàng xét mỗi thuộc tính Ai thành
  3 chứng minh tính chính xác và phân tích các nhóm đặc trưng (Ai1, …, Aim(i)) và điểm
  tính riêng tư của giao thức đề xuất. tương ứng cho mỗi nhóm là (marki1, …,
  markim(i)) cho mỗi trường hợp. Ví dụ: thuộc

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 3

 4. Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng
  của các ngân hàngthương mại ở Việt Nam

  tính Bảo hiểm nhân mạng được Ngân hàng rõ M như sau: anh ấy chọn ngẫu nhiên giá
  phân thành năm nhóm đặc trưng: > 100 trị k � [1, q – 1] và tính bản mã C = (C1 =
  triệu; 50-100 triệu; 50-100 triệu; < 30 M.hk, C2 = gk).
  triệu; Không có, với điểm tương ứng là
  100, 75, 50, 25, 0. Để giải mã, người nhận sử dụng khóa bí
  mật x theo công thức M = C1. (C2x)-1.
  – B công bố thông tin chi tiết (Ai1, …, Aim(i))
  cho tất cả đối tác và giữ bí mật (marki1, …, Theo giả thuyết Diffie-Hellman quyết
  markim(i)). định (decisional Diffie–Hellman (DDH)
  assumption), hệ mã hóa ElGamal kể trên
  – Các đối tác không tiết lộ các đặc trưng ci an toàn (Boneh, 1998).
  của khách hàng mà họ nắm giữ. Một đối tác
  có thể nắm giữ nhiều đặc trưng. 2.3. Thuật toán Shanks’s baby-step giant-step

  Ngân hàng B cần tính được tổng số điểm C Trong lĩnh vực số học và đại số, thuật toán
  đạt được và xếp hạng tín dụng cho C. Shanks’s baby-step giant-step (Shanks,
  1971) được sử dụng để giải quyết hiệu quả
  Tương tự như những bài toán phân tích dữ hơn các bài toán logarit rời rạc so với giải
  liệu đảm bảo tính riêng tư khác, bài toán thuật vét cạn. Thuật toán này được trình
  này có thể giải quyết bằng hai phương bày ở Hình 1.
  pháp cơ bản là: phương pháp biến đổi ngẫu
  nhiên (Randomization) và phương pháp Chú ý rằng, nếu giá trị x cần tìm bị giới hạn
  tính toán bảo mật nhiều thành viên (Secure bởi giá trị n (x ≤ n

 5. ĐINH TRỌNG HIẾU – NGUYỄN THỊ THU TRANG

  Hình 1. Thuật toán Shanks’s baby-step giant-step

  Nguồn: (Shanks, 1971)

  Hình 2. Giao thức tính tích vô hướng bí mật
  Input: X có vector (x1, x2, …, xk) và Y có vector tương ứng (y1, y2, …, yk )
  Output: X có giá trị u, Y có giá trị v sao cho: u =

  Bước 1: X tính E(gx(1)), …, E(gx(k)) rồi gửi cho Y
  Bước 2: Y tính các giá trị sau: (E(gx(1)))y(1) mod p, …, (E(gx(k)))y(k) mod p
  Chọn ngẫu nhiên v và tính m = (E(gv). ∏ki=1(E(gx(i)))y(i) mod p
  Gửi m lại cho X
  Bước 3: X tính K = D(m)
  Thực thi thuật toán Shank’s baby-step giant-step để tính u thỏa mãn gu = K
  Nguồn: (Goethals, Bart and Laur, Sven and Lipmaa, Helger and Mielikainen, Taneli, 2004)

  tôi sử dụng ký hiệu E(m) thay cho phép mã = (E(gv). ∏ki=1E(gx(i) y(i))) mod p
  hóa dữ liệu m sử dụng khóa công khai h và
  ký hiệu D(c) thay cho phép giải mã lấy dữ = E (gv + )
  liệu gốc từ bản mã c sử dụng khóa bí mật .
  Suy ra K = gv + . Và vì vậy u = v +
  Giao thức tính tích vô hướng bí mật được .
  trình bày trong Hình 2.
  Hơn thế nữa, X không để lộ vector của
  Phân tích giao thức trên, ta có E(g ) x(i) y(i)
  mình vì mỗi đặc trưng xi đã được mã hóa
  mod N2 + E(gx(i) y(i)) nên: thành E(gx(i)), và Y cũng giữ bí mật vector
  của mình do tất cả các đặc trưng yi đã được
  m = (E(gv). ∏ki=1(E(gx(i)))y(i) mod p) mod p “ẩn giấu” trong giá trị m.

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 5

 6. Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng
  của các ngân hàngthương mại ở Việt Nam

  2.5. Giao thức tính tổng bí mật Để tính được điểm tín dụng cho, đầu
  tiên giao thức tính tích vô hướng bí mật
  Phần tiếp theo mô tả lại giao thức tính tổng được sử dụng giữa mỗi cặp: B với vector
  bí mật (Hình 3) được lấy từ giao thức A-V bí mật đầu vào là và
  dựa trên hệ mã hóa ElGamal của Hao và đối tác Pi với vector bí mật đầu vào là
  cộng sự trong các nghiên cứu (F. Hao, P. ; trong đó sji là
  Y. Ryan, P. Zieli´nski, 2010). “điểm*trọng số” cho nhóm đặc trưng thứ
  j đối với thuộc tính Ai và giá trị “1” trong
  3. Đề xuất giải pháp xếp hạng tín dụng đứng vị trí thứ k nếu như khách hàng
  khách hàng đảm bảo thông tin riêng tư C thuộc nhóm đặc trưng thứ k đối khi xét tới
  thuộc tính Ai. Kết quả đầu ra của giao thức
  Trong mục này, phần đầu sẽ mô tả giải pháp này là đạt được giá trị ui và Pi có được giá
  tính xếp hạng tín dụng khách hàng đảm bảo trị vi thỏa mãn . Dễ thấy,
  tính riêng tư. Phần tiếp theo sẽ phân tích và giá trị tích vô hướng bí mật chính là điểm
  chứng minh tính riêng tư và sự đúng đắn (trên 100) của khách hàng C đạt được khi
  toán học của giải pháp được đề xuất. chấm thuộc tính Ai. Quay lại ví dụ về thuộc
  tính Bảo hiểm nhân mạng ở trên, các nhóm
  3.1. Giải pháp xếp hạng tín dụng khách (> 100 triệu; 50-100 triệu; 30-50 triệu; <
  hàng đảm bảo thông tin riêng tư 30 triệu; Không có) có điểm tương ứng là
  (100, 75, 50, 25, 0) và trọng số của thuộc
  Trước khi thực hiện quy trình xếp hạng tín tính này là thì ; nếu C mua gói bảo hiểm
  dụng khách hàng có đảm bảo tính riêng tư nhân mạng là 80 triệu thì
  đối với khách hàng, ngân hàng và các đối . Tiếp theo, B sẽ hợp tác cùng các đối tác Pi
  tác lựa chọn các tham số cần thiết. Như đã thực thi giao thức tính tổng bí mật để tính
  trình bày ở trên, một đối tác có thể nắm giữ được giá trị ∑vi. Cuối cùng, tính giá trị S
  nhiều đặc trưng quan trọng của khách hàng. = (∑ui – ∑vi) ÷ 100 chính là điểm tín dụng
  Tuy nhiên, để cho dễ hiểu và cũng không của khách hàng C.
  làm mất tính tổng quát, giả sử rằng mỗi
  thuộc tính được sở hữu bởi đối tác (bao Giải pháp bảo vệ thông tin riêng tư của
  gồm cả khách hàng ). khách hàng trong quá trình xếp hạng tín

  Hình 3. Giao thức tính tổng bí mật

  Input: Mỗi đối tác Pi sở hữu một giá trị bí mật vi (i = )
  Output: Ngân hàng B tính được giá trị tổng s = trong khi Pi không tiết lộ vi

  Bước 1: Mỗi Pi chọn khóa bí mật xi rồi gửi khóa công khai gx(i) cho B
  Bước 2: B tính Xi = rồi gửi lại cho Pi
  Bước 3: Mỗi Pi tính mi = gv(i). Xix(i) rồi gửi lại cho B
  Bước 4: B tính K = ∏ni=1mi
  Thực thi thuật toán Shank’s baby-step giant-step để tính s thỏa mãn gs = K

  Nguồn: (F. Hao, P. Y. Ryan, P. Zieli´nski, 2010)

  6 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

 7. ĐINH TRỌNG HIẾU – NGUYỄN THỊ THU TRANG

  Hình 4. Giải pháp bảo vệ thông tin riêng tư của khách hàng trong
  quá trình xếp hạng tín dụng
  Bước 1: B lần lượt hợp tác tính tích vô hướng bí mật với mỗi đối tác Pi
  B đạt được giá trị bí mật ui và Pi có được giá trị bí mật vi
  Bước 2: B hợp tác với các đối tác Pi để tính tổng bí mật ∑vi
  Bước 3: B tính giá trị S = (∑ui – ∑vi) ÷ 100 và quy đổi hạng tín dụng cho C dựa trên S.
  Nguồn: ?

  dụng được đề xuất như trình bày trong dữ liệu của C được nắm giữ bởi Pi không
  Hình 4. cần tiết lộ.

  3.2. Phân tích giải pháp đề xuất Tiếp theo, chúng ta xét trường hợp tất cả
  đối tác Pi thông đồng chống lại B: do tất cả
  3.2.1. Chứng minh tính đúng đắn các vector riêng tư của ngân hàng B (trong
  công thức tính điểm tín dụng) đều được mã
  Để chứng minh giải pháp đề xuất mô tả hóa bởi hệ mã hóa ElGamal sử dụng khóa
  trong Hình 4 xếp hạng tín dụng chính xác công khai của B và tổng điểm tín dụng S
  cho khách hàng C, chúng ta sẽ chỉ ra rằng của C chỉ được biết bởi một mình B nên
  giá trị S là tổng điểm tín dụng mà C nhận địch thủ không thể khai thác được gì.
  được. Hay nói cách khác, ta chứng minh
  kết quả điểm tín dụng tính theo giải pháp đề 4. Kết luận
  xuất (Hình 4) bằng đúng kết quả tính điểm
  tín dụng thông thường (nhưng không đảm Trong nghiên cứu này, việc chấm điểm tín
  bảo tính riêng tư). dụng vẫn sử dụng công thức tổng có trọng
  số với trọng số do ngân hàng quyết định.
  Thật vậy, ta có: Tuy nhiên, thay vì phải lưu trữ và tính toán
  trên những thông tin của khách hàng (không
  đảm bảo tính riêng tư), giải pháp được đề
  xuất đưa ra phương thức chấm điểm tín
  Như đã đề cập, tích vô hướng dụng mà khách hàng không cần công khai
  chính là điểm (trên 100) của khách hàng các thông tin riêng tư của mình dựa trên các
  C đạt được khi xét thuộc tính Ai. Vì thế, S công cụ mã hóa. Vì vậy, giải pháp này có
  chính là tổng điểm tín dụng của C. thể đảm bảo phía lưu trữ dữ liệu đặc trưng
  của khách hàng không cần tiết lộ các thông
  3.2.2. Phân tích tính riêng tư tin riêng tư, nhạy cảm, còn phía ngân hàng
  không cần công bố chi tiết phương pháp xếp
  Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng dữ hạng tín dụng, nhưng vẫn đạt được kết quả
  liệu riêng tư của mỗi bên tham gia vào giải đầu ra chính xác ■
  pháp đều được giữ bí mật.

  Ta thấy rằng khi kết thúc các bước tính
  toán trong Hình 4, ngân hàng B chỉ đạt
  được tổng điểm tín dụng của C trong khi

  Số 218- Tháng 7. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 7

 8. Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng
  của các ngân hàngthương mại ở Việt Nam

  Tài liệu tham khảo
  1. Abbe, E. A., Khandani, A. E., & Lo, A. W. (2012). Privacy-preserving methods for sharing financial risk exposures.
  American Economic Review.
  2. Androulaki, E. (2011). A Privacy Preserving ECommerce Oriented Identity Management Architecture. COLUMBIA
  UNIVERSITY.
  3. Boneh, D. (1998). The Decision Diffie–Hellman Problem. Proceedings of the Third Algorithmic Number Theory
  Symposium, (pp. 48-63).
  4. Chính phủ. (2018). Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ.
  5. Dinh, T. H., & Kleimeiera, S. (2007). Credit scoring for Vietnam’s retail banking. International Review of
  Financial Analysis.
  6. ElGamal, T. (1985). A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. IEEE
  transactions on information theory, 31(4), 469-472.
  7. F. Hao, P. Y. Ryan, P. Zieli´nski. (2010). Anonymous voting by two-round public. IET Information Security.
  8. Goethals, Bart and Laur, Sven and Lipmaa, Helger and Mielikainen, Taneli. (2004). On private scalar product
  computation for privacy-preserving data mining. International Conference on Information Security and Cryptology
  (pp. 104-120). Springer.
  9. Hiến pháp. (2013). Điều 21. Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  10. Lê, T. T., & Đặng, T. V. (2016). Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại. Tạp chí tài chính.
  11. Luật ATTTM. (2015). Mục 2 Bảo vệ thông tin cá nhân . Luật an toàn thông tin mạng năm 2015.
  12. Luật CNTT. (2006). Điều 72. Luật công nghệ thông tin năm 2006.
  13. Luật GDĐT. (2005). Điều 46. Luật giao dịch điện tử năm 2005.
  14. Meints, M., & Möller, J. (2004). Privacy Preserving Data Mining: A Process Centric View from a European
  Perspective.
  15. Nguyễn, H. C. (2019). Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả xếp hạng tín dụng. Nâng cao chất lượng thu thập
  thông tin và chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng.
  16. Ngân hàng Nhà nước (2018). Thông tư số 18/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
  17. Ralf Stecking and Klaus B. Schebesch. (2015). Classification of credit scoring data with privacy constraints.
  Intelligent Data Analysis .
  18. Reserve, B. o. (2007). Report to the Congress on credit scoring and its effects.
  19. Shanks, D. (1971). Class Number, a Theory of Factorization, and Genera. Proc. of Symposia in Pure Mathematics
  (pp. 415-440). AMS.
  20. Wang, J., Chen, Y., & Feng, X. (2018). Privacy-Preserving Credit Scoring on Cloud. International Conference on
  Cloud Computing and Security.

  8 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 218- Tháng 7. 2020

Download tài liệu Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam File Word, PDF về máy