[Download] Tải Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM – Tải về File Word, PDF

Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Download


Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm 30 trắc nghiệm và 3 câu hỏitự luận hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM File Word, PDF về máy

Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 1. TRU’o’NG DAI HOC KHOA H9C TV’ NHIEN, DHQG-HCM MA WU TRO’
  (do ph6ng KT-98CL ghi)
  DE THI KET THUC HOC PHAN
  TP.HOCHIMINH Hoc kjr 2 — Nam hoc 2017-2018

  Ten h9c phan: L51 thuyet tài chinh tin te Ma HP: TTH913
  Thai gian lam bai: 75 phut Ngay thi: A GI 0 0,9,0
  Ghi chit: Sinh vien [ 0 clugc phep / kheing duvc phep] st dung tai lieu khi lam bai.

  HQ ten sinh vien: MSSV: STT:
  Bang tra 16i trac nghi01:

  Cau Cau

  1 ABCDEF 21 ABCDEF

  2 ABCDEF 22 ABCDEF

  3 ABCDEF 23 ABCDEF

  4 ABCDEF 24 AB CDEF

  5 ABCDEF 25 ABCDEF

  6 ABCDEF 26 ABCDEF

  7 ABCDEF 27 AB CDEF

  8 ABCDEF 28 AB CDEF

  9 ABCDEF 29 AB CDEF

  10 ABCDEF 30 AB CDEF

  11 ABCDEF 31 AB CDEF

  12 AB CDEF 32 ABCDEF

  13 ABCDEF 33 ABCDEF

  14 AB CDEF 34 AB CDEF

  15 AB CDEF 35 ABCDEF

  16 AB CDEF 36 ABCDEF

  17 AB CDEF 37 ABCDEF

  18 AB CDE F 38 ABCDEF

  19 AB CDE F 39 ABCDEF

  20 ABCDEF 40 ABCDEF

 2. e 4 TRU’O’NG DAI HOC KHOA HOC Tty NHIEN, DHQG-HCM MA LIM IRO’
  (do phOng KT-DBCL ghi)
  0
  z
  0 DE THI KT THOC FIQC PHAN
  cr.
  • TP. HOCHI MINH
  17
  Hoc kjt 2 — Nam hoc 2017-2018

  PHAN TRAC NGHIEM (7 dim)
  1. Nhang nhan t6 nao sau day lam dich chuyen dung cau cüa ngu6n quy c6 the cho
  vay?
  A. Su thay d6i thanh khoan cüa trai phieu
  B. Si; thay doi lgi tirc kS, vgng cfia cac Co hi dau tu
  C. Str thay doi rüi ro Wang doi cüa trai phial
  D. Su thay d6i tai san
  E. A, B, C deu dimg
  F. A, C, D deu ding
  2. Theo mo hinh ngu6n quy c6 the cho vay, khi trai phiL thanh khoan hon, thi lãi sudt:
  A. Tang
  B. Giant
  C. Co the tang hoc giam, plw thuOc vao d6 lon Wang dC;i cüa cac dich chuyen
  trong cung va cau cUa ngu6n quy CO the cho vay
  D. Tat ca deu sai
  3. Theo m6 hinh,ngu6n guy c6 the cho vay, khi cac co hi d’au ttr mang lai lgi tirc nhieu
  han, thi ldi suat:
  A. Tang
  B. Giant ,
  C. Co the tang hoc giam, php thu6c vao d6 lon tuang doi cna cac dich chuyen
  trong cung va cau cna ngu6n quy co the cho vay
  D. Tat ca den sai
  4. Moi giai chirng khoan (securities dealers) &mg vai tro quan tr9ng tren thi throng tai
  chinh bang cach:
  A. Gifip cac cong ty ban chirng khoan phat hanh,m6i,
  B. Dam bao cac cong ty thanh toan lAi sudt va tien goc cac khoan ng cUa h9
  C. Ket hgp nguoi mua va ngtrOi ban dm cac chimg khoan dã c6 (existing
  securities).
  D. Nam gift kho hang chirng khoan va san sang mua ban voi cac nguoi tham gia
  khac
  5. Tien giri c6 the ghi sec (checkable deposits) la “ngu6n quy chi phi thap nhdt” cUa
  ngan hang, do:
  A. Tien giri co the ghi sec c6 xu huong cO iai suAt thdp han cac khoan ng
  (liabilities) kink cUa ngan hang.
  B. Tien giri co the ghi sec c6 xu huong la loai tien giri ma ngan hang ton it chi
  phi nhat de phvc vi hoc duy tri
  C. Tien giri co the ghi sec c6 the dugc tra khi c6 yeu cau.
  D. Ca A va B deu dung.
  E. Ca A, B va C deu dung.
  6. Di,r trCr n*an hang phai luon bang:
  A. Tong tien mg du trir va tien ngan hang do 6 Ctic du. tit Lien bang
  B. Tong ciia du tit bat bu6c va d‘r tty vugt qua cila ngan hang.
  C. Tong tin giri co the rut theo yeu cau va tai khoan NOW cila ngan hang
  D. Ca A va B deu dung.
  (06 thi Om 9 trang)
  [Trang 2/9]

 3. TRUO’NG DAI HOC KHOA FIQC TV NHIEN, DHQG-HCM MA LUU TRU’
  DE THI KET THUC HOC PHAN
  (do phdng KT-DBCL gin)

  Hoc ky 2 — Nam h9c 2017-2018
  E. Ca A, B va C deu dung
  7. Chimg nhan tien gai menh gia Ian thi “c6 the thucmg lugn4”, nghia la:
  A. Chirng than nay tra lai thuang xuyen cho den khi den han
  B. Chi:mg nhan nay tra lai gia mua ban dau (original purchase price) luc den ham
  C. Nguai mua ducc tv do thuang luang ve gia.
  D. Chirng nhan nay giao dich teen thi truemg thir cap (secondary market).
  E. Tat ca deu sai.
  8. Gidy tâ thuang mai (commercial paper):
  A. Dugc,phat hanh chU yeu bai cac ngan hang thuang mi.
  B. CO the la nq ngan han hoc dai han.
  C. Thuang dugc phat hanh vai ky hn rat,ngan, chang han mOt hoc hai thang.
  D. Nen duac xem la cong cii thi twang von
  E. Tat ca deu sai.
  9. Xet tnrang hop ngan hang Fleet khong giü dv trv vucrt qua va sau dO nhan them
  $100 tien giri. Neu tYl du tit bat buOc la 8% thi khoan tien toi da ma Fleet c6 the
  sir dung de cho vay mai la bao nhieu de th6a man yeu cau dv tit?
  A. $0.
  B. $8.
  C. $92.
  D. $100
  10.Ngan hang gal dv trU -mat qua bôi vi:
  A. Dv tit vuot qua giup ngan hang doi ph6 de clang han vai viec rut tien giri
  manh.
  B. Dv tit vuot qua c6 lai suAt cao hcm dir till bat bu8c.
  C. Dv tilt vuot qua c6 lai suat cao hcm tien giri c6 the ghi sec.
  D. Ca A va B deu dimg.
  E. Ca A, B va C deu dung.
  11.Ngan hang dau tu clang vai tro quan tong ten thi truemg tai chinh bang each bao
  lanh phat hanh (underwriting) chimg khoan. Dieu nay có ngliia la ngan hang dau tu:
  A. Gifip ket hop nguai mua va nguai ban dm cac chimg khoan da c6 (existing
  securities).
  B. Nam gift kho hang chimg khoan va san sang mua ban vai cac nguai tham gia
  khac.
  C. Giup cac cong ty ban chirng khoan phat hanh mai ,
  D. Dam bao cac cong ty s thanh toan tien lai va tien goc cho cac khoan nçi dm
  ho
  E. Tat ca deu sai
  12. Cong ty tai chinh:
  A. Huy &Ong nguon guy bang each ban gidy to. thuang mai, trai phieu va cac c8
  phan von chU sa hiru (equity shares).
  B. Sir dung ngu8n quy de cho vay tieu dung (consumer loan).
  C. Ca A va B deu
  D. Tat ca deu sai.

  (96 thi gm 9 trang)
  [Trang 3/9]

 4. „pc KHO4
  A/
  Ns” 0
  P 4 0 TRUONG DAI HOC KHOA HOC Iii’ NHIEN, DHQG-HCM MA LIM TRCY
  0 A (do phOng KT-DBCL gin)
  0
  Z
  0
  C

  2
  Z DE THI KET THUC FIQC PHAN
  7
  CC
  ‘‘… TP.NOCHIPAINK Hoc kjr 2 — Nam hoc 2017-2018

  13. Nu chi Oa ten rUi ro pha san va tinh thanh khoan, Lai suAt cua trai phiau do thi sd:
  A. Cao han lai suAt cUa trai phieu chinh phü Hoa KS/.
  B. Thap han lai suat cüa trai phiêu chinh phü Hoa Ky.
  C. Ca A va B dau dung
  D. Tat ca dau sai.
  14. Gia six ban sO. him 1000 co phan cüa cong ty Ford Motor, nhung quyet dinh ban cho
  nha dAu tu khac. Khi dO ban thvc hian giao dich dm ban
  A. Broker’s market.
  B. Dealer’s market.
  C. Primary market.
  D. Secondary market.
  15. Ly thuyet vong (expectations hypothesis) gia dinh rang: ,
  A. Nha dAu tu xem cac trai phieu han khac nhau co the thay the hoan toan cho
  nhau.
  B. Nha dâu tu xem cac trai phiau khac nhau khon* the thay the cho nhau.
  C. Nha dau tu xem cac trai phiau khac nhau có the thay the cho nhau
  nhung khong thay the hoan toan.
  D. Tat Ca deu sai
  16. 14 thuyet thj trueng bj phan doan (segmented markets theory) gia dinh rang:
  A. Nha dAu tu xem cac trai phieu han khac nhau có the thay the hoan toan cho
  nhau.
  B. Nha dau tu xem cac trai phiau han khac nhau không the thay the cho nhau.
  C. Nha dAu ttr xem cac trai phiau ky han khac nhau CO the thay the cho nhau
  nhung khong thay the hoan toan.
  D. Tat ca deu sai
  17. Ngan hang A ban dAu khong gilt chr tra vuat qua va trai qua viac rut flan khoi ngan
  hang (experiences a deposit outflow). De giai quyet viac rut tien nay, cac thy chon
  dm A bao g6m:
  A. Mixon quy tir ngan hang khac.
  B. Ban chimg khodn.
  C. Giam nq vay cim ngan hang.
  D. Ca A va B dau
  E. Ca A, B, C dau &mg.
  18.Nau iai suAt don gian la i, khi do gia trj hian tai cila $1 nhAn duac a nam thir n ka tit
  hian tai la:
  A. $1xin
  B. $1x(1 +i)
  C. $1/(1+i)n
  D. $1/(1+n)1
  E. Tat ca deu sai
  19. Cho biet trai phieu coupon c6 manh gia F, thanh toan coupon hang nam C, va,dao
  han sau 1 nam duac ban voi gia P vao horn nay. DOI veri trai phieu nay, iai suat dao
  han (the yield to maturity) i phai thoa man:
  A. P =
  1+i
  (06 thi g’orn 9 trang)
  [Trang 4/9]

 5. 0 0KH04
  .„, 4 4,0
  , TRUO’NG DAI HOC KHOA HOC NHIEN, DHQG-HCM MA WU TRU
  (do phong KT-DBCL gh0
  C.7
  Z
  C.
  Z DE THI KET THUG HOC PHAN
  1
  ‘..-
  11!
  ) -ftli
  TP. HO CHI MINH
  if
  ..
  Hoc kjf 2 – Nam hoc 2017-2018
  C F
  B. P=
  1-+- z 1+z

  C. p
  1+i
  C P
  D. Y = — —
  1-1-i 1+4
  E. Tit ca deu sai
  20. Cho biet trai phial coupon c6 menh gia F, thanh toan coupon hang nam C, va 2 nam
  nita dao hn duuc ban vai gia P vao horn nay. Doi voi trai phieu nay, I’m suat hien
  hanh (current yield) ic phai thoa man:
  A.

  B.

  C. ic = —
  F

  D.
  E. TAt ca au sai
  21. Xem xet trai phial chiet khau c6,menh gia F ban v6i gia P vao horn nay. Doi v6i trai
  phieu nay, ‘al sat tren co so chi& khau (the yield on a discount basis) idb phai thoa
  man:
  . F—P
  A. idb =
  F—P
  B. /(//) =

  F—P 360 days
  C. id/3 = X
  F da-ys to maturity
  $1000—$900 x days to maturity
  D. idb
  $900 360 days
  E. TAt ca au sai
  22. Dieu nao trong cac dieu sau la chinh xac nhk khi mo tã ve chi:mg khoan phai sinh?
  Ching khoan phai sinh:
  A. luon luon tang them rüi ro
  B. kh6ng c6 ngay het han
  C. di so tien thanh toan (payoff) Oa ten mOt tai san khac
  D. TAt ca deu thing ,
  23. Phat bieu nao sau day ye phai sinh giao dich ten san (exchange-traded derivatives) la
  It chinh xac nhat?
  A. Chung thanh khoan
  B. Chung la cac h9p dOng duct chan h6a
  C. Chang chda dung rai ro pha san dang kê
  D. Tat ca deu sai
  24. Mt call option cho phep ngu6i
  A. quyen ban 6. m6t mire gia xac dinh
  B. quyen mua 0 m6t mire gia xac dinh
  C. ngh-la vu ban 6 m61 mdc gia xac dinh
  (06 thi Om 9 trang)
  [Trang 5/9]

 6. TRUO’NG DAI HOC KHOA HOC TV’ NHIEN, DHQG-HCM MA LIM TRO’
  (do phOng KT-DI3CL ghi)
  DE THI KET THUC FIQC PHAN
  Hoc kjr 2 — Nam hoc 2017-2018
  D. nghla yv mua a mOt mire gia xac dinh
  25. Arbitrage ngan ngira:
  A. tinh hieu qua dm thi throng
  B. lgi nhuan cao hcin lgi nhuan cila risk-free
  C. hai tai san có lgi nhuan giong nhau dugc ban vori gia khac nhau
  D. Tat ca deu sai
  26. Phai sinh It dugc ding dê cung cap hoac cai thin
  A. thanh khoan
  B. thong tin gia
  C. giam thieu 14m phat
  D. TAt ca deu sai
  27. Vic nao sau day thi gi6ng nhAt v6i short position ten tai san ca s6 (underlying
  asset)
  A. Buying a put.
  B. Writing a put.
  C. Buying a call.
  D. Tat ca deu sai
  28. Mt c6 phieu dang ban a mire gia 50$. MO hinh dinh gia cUa nha dâu tu danh gia gia
  tri thuc chat (intrinsic) dm co phieu do la 40$. Dip tren dinh gia cUa minh, ngu6i do
  se at loal lenh nao:
  A. short-sale order.
  B. stop order to buy.
  C. market order to buy.
  D. Tat ca deu sai
  29. Phat bieu nao sau day ye viec chant dirt sam hgp &mg forward la chinh xac nhat?
  A. Ben tham gia k m6t hgp d6ng bit lai (offsetting contract) de chAm dirt ma
  khong CO rid ro nao
  B. Ben tham gia cham dirt hgp &Ong forward phai thgc hien thanh toan tien mat
  C. Vic chAm dirt thong qua giao dich bU la vOi d6i the ban dAu s loai b6 dugc
  rUirophásãn
  D. Tat ca deu sai
  30. Ben A ak h9p dong forward tien t mua 10 trieu Euro vol. tS7gia 0.98 USD/Euro.
  Vao ngay thanh toan, tS/ gia quy d6i la 0.97 USD/Euro. Neu hgp d6ng dugc thanh
  toan bang tin mat, ben A se:
  A. Phai tra 100,000 USD
  B. Dugc tra 100,000 USD
  C. Dugc tra 103,090 USD
  D. Phai tra 103,090 USD

  (De thi gam 9 trang)
  [Trang 6/91

 7. ,c KH0.4
  v.• 0
  0 TRU’ONG DA! HOC KHOA HOC DHC)G-HCM MA WU TR&
  (do phOng KT-DBCL gin)
  DE THI KET THUC HQC PHAN
  114fhl
  TP. HOCHIMINH Hoc kk 2- Nam hoc 2017-2018
  PHAN TI Y LUL:N.N (3
  1. (1 diem) Viet 61 khoan chir T cüa ngan hang Fleet, doanh nghiep A va Fed
  khi Fed mua $100 chirng khoan chinh phit M5 tir doanh nghiep A. Doanh
  nghiep A nhan duvc to. sec 100$ tir Fed va di ter sec do thanh tin mat or ngan
  hang Fleet
  2. (1.5 diem) Cho bit cac thong tin sau:
  SO Itrong c phieu: 1000
  Gia mua c phieu dau nam: $120
  CO tire hang nam tren m8i c phieu: $2
  Ty le margin ban du: 60%
  Lai suat vay margin: 4%/nam
  Tien hoa hOng giao dich tren mi c phieu: $0.05
  Gia c phieu vao cuOi nam: $100
  Hay tinh
  a) Leverage ratio (tY le dOn bay)
  b) Tinh t suit lqi nhuan (18) cita nha du ttr khi sir ding margin nu ban cO
  phial vao cuOi nam
  3. (0.5 diem) Neu mOt nha du ttr mua co’ phieu vói gia $60 m8i c6 phieu vOi tY
  le margin yeti cu ban dau IA 40% va ty 1 margin duy tri la 20%. Hay tinh gia
  phieu nha du ttr bi margin call?

  (fle thi Om 9 trang)
  [Trang 7/9]

 8. , 4 4.0„ TRUO’NG DAP HOC KHOA HOC TV NHIEN, DHOG-HCM MA LUU TRO’
  (do phOng KT-DBCL Or)
  DE THI KET THUC HOC PHAN
  !h
  11!!
  TP.HOCHI MINH 4. Hoc kk 2 — Nam hoc 2017-2018

  (De thi gOrrt 9 trang)
  [Trang 8/9]

 9. 4
  opc K H 0,4
  0 TRUeYNG DAI HOC KHOA H9C TV NHIEN, DHQG-HCM MA TRO’
  (do phong KT-DBCL ghi)
  0 2
  DE THI KET THUC HOC PHAN
  cr. 14h
  Th
  TP.HOCHIMINH Hoc kjf 2 — Nam h9c 2017-2018

  (De thi Om 9 trang)
  [Trang 9/9]

 10. oc .,.,,
  ,,
  , 0, ,. TRUO’NG DI HOC KHOA HOC NHIEN, DFICIG-HCM MA LIYU TRU’
  (do phOng KT-DBCL ghi)
  z” 4 DE THI KET THUC HOC PHAN
  IF HO CHI MINH HOC kk II — Nam hoc 2017-2018 ap-al_TTN/11-0
  Ten licoc phAn: Toan tai chinh can ban Ma HP: TTH170
  Theri gian lam bai: 90 phut Ngay thi: WE, /2/)74
  Ghi chit: Sinh vlen [ 0 &N.:1.c phep /1;‹ kh6ng duvc phep] set dyng tai lieu khi lam bal.

  Luu Lai suAt vä ket qua 6′ 4ng SO Mk) phan lam tron 4 chit s6.
  Cat’ 1.
  Ong Bach so’ hau 2 thucmg phieu vi ding ngueri nhan ng la ong Van nhu sau:
  • Thuang phieu 1 menh gia 43,000,000.
  • Thuang phieu 2 dao han ngay 12/10/2018 menh gia 30,000,000.
  a
  Ngay 24/8/2018, ‘Ong Van nghi 6ng Bach thay the 2 thuang phieu tren lAng 2 thuang
  phieu khac va ‘Ong Bach dong Y. 2 thong phial thay the nhu sau:
  • Thuang phieu 3 menh gia 42,000,000, dao han ngay 25/10/2018
  • Thucmg phieu 4 menh gia 31,000,000, dao han ngay 3/11/2018
  Tim ngay dao han cüa thuang phieu 1 bit lai suat chi& khAu la 8%.
  Cau 2.
  Ban hien dang sâ hu s6 tin 150,000,000$ va ban se cho nguei ban than cüa minh mugn s6
  tien tren vâi hinh thirc hoan tra bang cac ky Ichoan hang hang quy trong 8 nam. Hay thanh
  lap clang thir 15, 20 va clang cuoi dm bang hoan tra biet lai suat hien dang Ai) digig la 10%
  tich lily hang thang.
  Cat’ 3.
  Ban nhan dugc 2 dir an dAu ti.r vâi cac khoan thanh toan nhu sau:
  Nam Dv an 1 ( trong 6 nam ) Dv an 2 ( trong 8 nam )
  1 ( D’au tu ) 16,000$ 12,000$
  2 5,000$ 3,500$
  3 8,000$ 3,500$
  4 10,000$ 3,500$
  5 7,000$ 4,000$
  6 6,000$ 5,000$
  7 5,000$
  8 5,000$
  Gia tri thanh 1ST 3,000$
  6thi gam 2 tang)
  rang 1/2]

 11. TRUsteNG DAI HOC KHOA HOC Ti? NHIEN, DHQG-HCM MA LIYU TRU’
  (do phOng KT-DBCL ghi)
  DE THI KET THUC HOC PHAN
  Hoc kit II — Nam hoc 2017-2018
  trong d6:
  • Cac khoan du tu duce thuc hien du nam.
  • Cac khoan thu nhap nhan dugc vao dau cac nam tip theo.
  • Gia tri thanh ly (nu cO) nhan dugc vao thai diem cu6i nam cu6i cung cüa du an.
  Vâi mirc lai suit áp dung CO hieu luc 10% thi ban se ch9n du an nao.
  Cau 4.
  C. Ronaldo giri 100$ vao mOt tai khoan vao,dAu,m8i 4 nam trong 40 nam. S6 lien X tich lily
  trong tai khoan vao cuoi nam thir 40 gap 5 lan so tien tich lüy trong tai khoan cuoi nam thir
  20. Tim X.
  Cau 5.

  Vao thang 1 nam 1984, Richard “Goose” GossaRe da ky mOt h9p cl6rig d chai cho San
  Diego Padres, cau lac lx) bao dam cho anh ta mirc thu nhap la 9,955,000$. Cac khoan thanh
  toan dugc thuc hien nhtr sau:
  875,000$ cho nam 1984,
  650,000$ cho nam 1985,
  800,000$ nam 1986,
  1,000,000$ nam 1987,
  1,000,000$ am 1988,
  300,000$ nam 1989.
  Them vao d6, hgp d6ng së tra them khoan 5,330,000$ can lai nhu sau: 240,000$ mOt nam
  tir nam 1990 den nam 2006 va sau d6 la 125,000$ mOt nam tir nam 2007 den nam 2016.
  a) Neu mix lai sttht áp dung c6 hieu luc hang nam la 9% va tht ca cac khoan thanh toan
  dugc dux hien vao ngay 1/7 intii nam thi gia tri hien tai paa cac khoan thanh toan nay
  se’ la bao nhieu vao ngay 1/1/1984?
  b) Gia sir vai mtrc lai sttht áp dung la 8.8% tich lily nira nam. Neu anh ta nhan dugc mirc
  lucmg hang nam Wang nhau vac, cu6i mi nam tir nam 1984 den 1989, cac khoan thanh
  toan khac van gi6ng vdri thu nhap tir narn 1990 den 2016 Of tren ( cac khoan nay nhan
  dtrgc vao ngay 1/7 m8i nam ). Gia tri cac khoan thanh toan hang nam it nil& phai la bao
  nhieu de Richard “Goose” Gossage d6ng y?

  thi Om 2 trang)
  rang 2/2]

 12. 00 “04
  t 0 TRUO’NG DAI HOC KHOA HQC Tt/ NHIEN, DHQG-HCM MA WU TRO’
  (do phang KT-DBCL

  X
  DE THI KET THOC HOC PHAN ghi)

  TP. HO CHI MINH Hoc kjf II — Nam hoc 2017-2018 C
  Ten hoc phAn: MO Hinh Tài Chinh Ma HP: =1-/in,1j
  Thai gian lam !Dal: 120 phut Ngay thi: °to /06 Azog

  Ghi chu: (Lula 57: Sinh vien dwyc mang theo 1 tr gay tai HO A4 —2 mat)

  Sinh vien chon DUNG 4 trong 5 cau sau:

  Cau 1 (2 dim).
  Mt chinh sach bao hiem se hoan tra lai chi phi nha khoa (ti da la $250), X, v6i X c6
  ham m4t do xac suat la:
  ce -0.004x, x > 0,
  f(x) =
  f 0, nguvc lai
  a) Tinh trung birth tOn that cña chinh sach bao hiem nay.
  b) 116u cong ty bao hiem dga tren trung binh tOn that d tinh phi bao him b’ang cach
  muon c6 them 15% li nhu4n tren trung binh ton that, tinh phi bao hiem ciia chinh
  sach nay.

  Cau 2 (2 dim).
  Gia sir mOt tai nan giao thong tren mOt tuye’n dung c6 chieu dai L xay ra c6 phan
  phoi xac suat deu (uniform probability distribution) tren don duang; va gia sir mOt
  xe cdu thuang (dOc lp vói tai flan) c6 vi tri tai thi diem xay ra tai Tian cling c6 phan
  phoi xac suat deu tren doan direeng nay.

  a) Tim khoang cach trung binh gala vi tri cda xe cdu thucmg va tai flan (tai thoi
  diem xay ra tai flan). ,
  b) Xac dinh phan bo xac suat cüa khoang each Oda vj tn cüa xe cdu thuang va tai
  nan (tai theyi diem xay ra tai nan).

  Cau 3 (2 di/m).
  Gia sir mOt loai ca de trung co s’6 trimg c6 phan pho’i xac, suat Poisson voi trung binh la A
  = 10000, va gia sir moi qua trdng &Nye sinh ra CO xac suat song sot la p = 12%. Trung
  binh sau IcS7sanh de dm cá me nay c6 bao nhieu con cá con.

  De thi gm 2 trang)
  _—{Trang 1/2]

 13. 0,00 “°4
  400 TRLYONG DAI HOC KHOA HOC TtF NHIEN, DHQG-HCM MA LIYU TRO’
  (do phOng KT-DBCL
  0 tl DE THI KET THOC HOC PHAN ghi)
  Tr.
  TP. HO CHI MINH
  r;i
  Hoc Icy U — N5m hoc 2017-2018
  Cau 4 (2 clie’vn).
  Xet 2 loqi stocks nhu sau:
  Ti suat sinh 19.i k’ v9ng He s’6 riii ro le

  Stock 1 12% 1
  Stock 2 13% 1.5

  Gia sr ti suat sinh lgi kS/ v9ng cüa thi truang (rm) la 11% va ti suat sinh lgi khong rii ro
  la 5%.
  a) Theo mo hinh dinh gia tai san v6n (CAPM), nen mua stock nao? Giai thich
  b) Xac dinh chi so alpha dm m8i stock (i.e. hieu so gifra ti suat sinh lgi kSiv9ng cüa
  stock do va ti suat sinh lgi caa stock do dra theo mo hinh CAPM). Ve &rang CML
  va chi ra chi so alpha dm mi stock tren do thi.

  Cau 5 (2 dim).
  Mt ngued quan1)”Tqq huu dang xem xet v ti l du tu vao 3 mpc sau:

  Ti suit sinh lgi Vy v9ng fl)(5 lecli chuAn
  Stock fund (S) 18% 20%
  Bond fund (B) 12% 15%
  T-bills (risk-free) 8% 0%

  Gia six he s’6 tuang quan cila 2 qu’y (S) va (B) la 0.10
  a) Xac dinh danh mpc dAu tu ti uu, P, cila 2 tai san rüi ro ( Stock fund va Bond fund),
  tinh kY v9ng va dO lech chuan cüa danh mpc nay.
  b) Tim chi so Sharpe (h’e so goc cua du&ng CAL xac dinh bâi T-bills va danh mpc toi
  Liu P trong cau a).
  c) Neu mOt nha dau tu có he so sg rid ro A = 5, xac dinh ti l dau tu vao 2 qu’S’7rui ro va
  T-bills trong danh mpc dAu tu day dü (complete portfolio).
  d) Tren cung mOt do thi voi trpc x la dO lech chuan va trpc y la ti suât sinh lgi kY v9ng
  ciia danh mpc dAu tu ye:
  i) Dueng dau tu ca Ni ciia 2 tai san rüi ro (S) va (B).
  ii) Dung CAL (Capital Allocation Line),
  iii) Duang “indifference curve” cila nha dau tu va danh mpc day dn.

  HET

  (D6 thi Om 2 trang)
  H9 ten ngi To de/MSCB. Ch [Trang 2/2] F19 ten ngu’di duyOt de’ Chu’ kr•

 14. 0C KHO4
  ,ot TRU:ONG DAI HOC KHOA H9C DHQG-HCM MA LLYU TRU’
  (do ph6ng KT-DBCL ghi)
  THI KET THUC HOC PHAN
  ‘Th P OCNtMIMH Hoc kji II — Nam hoc 2017-2018 CKAVU_TT

  Ten hcsc phAn: Du Bat) Ma HP: TTH171
  Thad gian lam bai: 75 PHUT Ngdy thi: 22I 06/ 02,01g
  Ghi chin Sinh vien [ D dityr phep rehong &Ivy phep] sir dung tai lieu khi lam bai.

  Cau 1 (5 dim). S6 lieu doanh s6 ban (tS, c16ng) mOt sie’u th duvc cho nhu sau:
  Nam/Qu I II III IV
  2013 18,30 18,20 16,00 16,30
  2014 25,40 25,00 22,00 23,00
  2015 31,77 32,48 27,13 29,45
  2016 45,38 44,89 37,83 42,07
  St1 dvng cac phuang 010 sau: Brown’s linear (0.8); DMA(4), Phan tich bang mo hinh nhan.
  Hay dir bao cho doanh so ban cila sieu th trong cac q4 I, II, III, IV cua nam 2017. Danh
  gia sai s6 (RMSE) cUa tUng phuo-ng phap, cho nh4n xet.
  Cau 2 (2 diem). Bang sau cho bit so lieu ve thu nhap (X : USD) va thue’ thu nh4p (Y : USD).
  Y 1.8 2.5 0.9 14.6 1.9 10.8 43.1 22.3 23.3 19.7 10.1 26.7 17.8 9.1 9.1
  X 14.9 17.8 7.4 99.3 14.1 67.1 291.7 148.6 168.8 148.2 75.3 181.3 131.9 69.8 67.3

  a) Hay trecc luvng mO hinh E(YIX)= p, + [32x +£.
  b) dyng mo hinh u6c luVng, Hay tirn khoang dtr bao ca biet va khoang dkr bao trung binh vói
  X0 =150 va TO tin ca:y 95%.
  Cau 3 (3 diem). Cho qua trinh s’au
  X, = 3.2 +1.4X, -0.85X2+ tit , tong clo ut WN (0,1.25) .
  a) Kim tra tinh dimg ca chui X„ xac dinh E(X), (0) .
  b) Tim ACF ciia chu76i X, . Ve luvc dO vai 5 d6 tre’
  c) Xac dinh chu l(S/ ccia chu8i nu có.
  e) Tinh cac gia tri thy bao: (m), in =1,2,3.

  Cho bit : to3025 = 2.16; to”„, = 2.13.
  —HET–

  (fle thi 1 trang)
  [Trang 1/1]

 15. 4
  xOC 1
 16. \0c K H 04 .
  TRIYO’NG DAI HOC KHOA HOC TV’ NHIEN, DHQG-HCM MA LIM TRU’
  4•00
  ‘,i
  O A
  (do phOng KT-DBCL gin)
  0
  Z
  …-
  C.
  DE THI ‘0
  • K =[Tx ] vâi {.1 la phep ly phAn nguyen cUa mOt sO thgc khong am.
  1. K, 0
  • Y= 1.87, K,=1
  K,> 2
  Tinh phuong sai cüa Y: Var(Y) .
  Cau 5 (1.25 cliecm).
  Cho mOt h9p dOng bao him dac bit clang roi r3c hoan toan, thoi han 20 nam
  cho (30) (specially fully discrete 20-year term insurance on (30)):
  i. Quyen lgi vong (Death Benefit) la:
  • 1000 trong 10 nam du tien, va,
  • 2000 trong 10 nam tip theo.
  ii. Phi thuan ducot xac dinh bâi Nguyen)* can bang, va la:
  • 71 trong 10 nam dâu tien, va,
  • 27r, trong 10 Warn tip theo.
  iii. Ban có ;co =15.0364 va bang thong tin sau:

  x ar0 1000AI
  x:rol
  30 8.7201 16.66
  4, 8.6602 32.61
  Dip tren nhang thong tin nay, hay tinh phi thuAn 71 .
  Cali 6 (1.25 dim).
  Cong ty bao him ABC dua ra m8t leri d nghi ve mOt h9p d’ong bap hanh 3 nam (3-year
  warranty) cho thiet bi fT cUa Cong ty DMZ. Ban có nhfing thong tin sau:
  • DMZ tra Phi P cho h9p dog bao hanh nay vac) (tau mi nam, va tra ti da
  trong Ong 3 nam.
  • Mt khi thie’t bi H nay hong, ABC se tra cho DMZ mOt khoan tin vao cu6i
  nam ma thiet bi nay hong va khi do hcip d8ng ket thitc. Khoan tin nay php
  thu8c vao nam 119p (long va dugc minh h9a 6, bang ben duai:
  (Da thi gam 3 trang)
  [Trang 2/3]

 17. TRUO’NG DAI HOC KHOA HOC TV’ NHIEN, DHQG-HCM MA LU’U TRO’
  (do phOng KT-DBCL
  DE THI KET THOC HOC PHAN
  TP. HO CHI MINH Hoc kjr 2 — Nam hoc 2017-2018

  Nam hop d’Ong thir Xac suAt thiet bi n Khoan tien tra vao cu6i nam
  (x +1) hong: qx nu thi’et bi II hong
  0 10% 100
  1 20% 100
  2 20% 50

  • Lai suAt i =12%
  Dva tren niang thong tin tren, hay tinh phi P bang cach sir dung nguyen 17 can bang.
  Cau 7 (1.25 di’dm).
  Hai sinh vien cüa 1p Toan bao him ca ban 2018, Anh Tu va Chi Nhu, dung mi)t bang
  mortality giOng nhau de dinh gia cho mOt hop Tong bao hiem h8n hop dc bit,
  clang rai rac hoan toan, thai han 2 nam tra 1000 ten (x) (fully discrete 2-year
  endowment insurance of 1000 on (x))
  • Anh Tr tinh toan rang phi thuan la 608 cho nam dAu tien va 350 cho narn thir
  hai
  • Chi Nhix tinh toan phi thuAn d4ng level-premium la 71 (tirc la phi thuAn bang
  nhau cho ca 2 nam va la 7).
  Vi bang mortality la gi6ng nhau, nen ca hai each tinh cüa Anh Tr va Chi Nhu, theo logic
  thong thuang, phai tuang duang (matching) vai nhau. Dua ten ca sâ nay, hay tinh
  phi thuan 71.
  MI 8 (1.25 dim).
  Cho mOt hop dtmg bao hiem ton di dc bit ten (35) (special whole life insurance on
  (35)), ban c6 nhang thong tin sau:
  • Phi thu’An hang nam la 71 dugc tra vao Mu mi nam.
  • Quy’en lgi tCr vong la 1000 Ong vai phAn hoiin tra (khong lai suAt) toan b6 cac
  khoan phi da dong trong qua khir.
  • Quyen lgi tCr vong dugc tra vao cu6i nam tu. vong.
  • A3 5 = 0.42898 va (L4)35 = 6.16761.

  • Lai suAt i = 0.05 .
  Ban hay mieu tá each chi tra quyen lgi cia hop d6ng bao him c6 gia tri APV la (M)x .
  Sau dO, ban hay tinh phi thuAn 71 cho hop d6ng bao him tron di dc bit ma cho nguai
  tu6i 35 nay.

  06 thi Om 3 trang)
  [Trang 3/3]

Download tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM File Word, PDF về máy