[Download] Tải ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG – Tải về File Word, PDF

ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG

ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG
Nội dung Text: ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG

Download


Tham khảo tài liệu ‘đề nghị ký hợp đồng’, biểu mẫu – văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG File Word, PDF về máy

ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG

 1. CÔNG TY CP HỒNG HẠC ĐẠI LẢI CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BAN QLDA ĐẠI LẢI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Đại Lải , ngày tháng năm 2012

  ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG
  Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………
  Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………….
  Bộ phận: ……………………………………………………………… – Ban QLDA Flamingo Đại Lải Resort
  Điểm thi đầu vào1: Điểm IQ: Điểm GMAT: Điểm Tiếng Anh:
  Hợp đồng hiện tại Đề nghị ký Hợp đồng tiếp theo
  1. Loại hợp đồng2: 1. Loại hợp đồng:
   HĐTV  HĐCTV  HĐHV  HĐTV  HĐCTV  HĐHV
   HĐ ngắn hạn  HĐ ngắn hạn
   HĐ dài hạn  HĐ KXĐ  HĐ dài hạn  HĐ KXĐ
  2.Thời hạn hợp đồng: 2.Thời hạn hợp đồng:
  Từ ngày___/___/_____đến ngày ___/ Từ ngày ___/___/____ đến ngày ___/ ___/
  ___/____ ___
  3. Mức lương: 3. Mức lương mới3:
  4. Phụ cấp 4. Phụ cấp
  a. Phụ cấp đi lại: a. Phụ cấp đi lại:
  b. Phụ cấp di động: b. Phụ cấp di động:
  c. Phụ cấp khác: c. Phụ cấp khác
  4. Level: 4. Level mới:
  5. Công việc được giao: 5. Công việc được giao:

  6. Kết quả thực hiện

  Phê duyệt Người xem xét Người đề nghị

  1
  Chỉ ghi một lần duy nhất đối với hợp đồng chính thức đầu tiên
  2
  Tích dấu X vào một trong các loại hợp đồng.
  3
  Có thể ghi mức lương theo từng mốc thời gian của hợp đồng.
  34-BM/HR/ISO/HVG v1/0 1/1

Download tài liệu ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG File Word, PDF về máy