[Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking) – Tải về File Word, PDF

Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking)

Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking)
Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking)

Download


“Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking)” với mục tiêu cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking) File Word, PDF về máy

Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking)

 1. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QT _____________
  _____________
  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

  1. Thông tin chung về học phần
  ­ Tên học phần :  Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking)

  ­ Mã học phần:  1421133

  ­ Số tín chỉ:  3

  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: đại học chính quy
  ­ Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
   Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết
   Làm bài tập trên lớp : 15 tiết
   Tự học : 90 giờ
  ­ Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:  Khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

  2. Các học phần tiên quyết:  Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

  3. Mục tiêu của học phần:
  ­ Kiến thức: 

  Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết kinh tế về tiền tệ, ngân hàng và  
  thị trường tài chính.

  Môn học còn giới thiệu cho sinh viên vai trò của tiền và hệ thống ngân hàng thương mại  
  trong nền kinh tế, các định chế tài chính cũng như các chính sách tiền tệ.
  ­ Kỹ năng: 

  Đọc hiểu bản cân đối kế toán của hệ thống ngân hàng thương mại, bản cân đối kế toán  
  của ngân hàng trung ương.
  Nhận biết được tình hình kinh tế  để  dự  đoán được chính sách tiền tệ  sắp tới của ngân 
  hàng trung ương.

 2. ­ Thái độ, chuyên cần: 

  Phát triển được vốn từ ngữ chuyên ngành cần thiết để nghiên cứu tài liệu học tập.
  Động viên sinh viên yêu thích môn học chuyên ngành, sáng tạo trong học tập.

  4. Chuẩn đầu ra của học phần:

  Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT

  Kiến thức 4.1. Hiểu được vai trò của tiền trong nền kinh tế K1
  4.2. Nhận biết được các tổ chức tài chính trong nền kinh tế K2
  4.3. Hiểu được vai trò của hệ  thống ngân hàng thương mại  K3
  trong điều tiết dòng chảy của tiền trong nền kinh tế
  4.4. Hiểu được vai trò của ngân hàng trung  ương trong việc 
  K4
  kích thích nền kinh tế phát triển
  Kỹ năng 4.5.  Phát triển kỹ  năng phân tích bảng cân đối kế  toán của  S1
  ngân hàng thương mại khi ngân hàng trung  ương thực hiện 
  chính sách tiền tệ
  4.6. Phát triển kỹ  năng phân tích bảng cân đối kế  toán của  S2
  ngân hàng trung  ương khi ngân hàng trung  ương thực hiện 
  chính sách tiền tệ mở rộng cũng như thu hẹp.
  Thái độ 4.7. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân A1
  4.8. Có trách nhiệm trong việc làm nhóm A2

  5. Mô tả tóm tắt nội dung
  Môn học cung cấp cho sinh viên 2 phần. Phần 1 sẽ khái quát toàn bộ vai trò của tiền, hệ thống tài  
  chính cũng như ngân hàng trung ương trong nền kinh tế. Phần 2 sẽ nhấn mạnh về vai trò của các thị 
  trường tài chính trong nền kinh tế cũng như sự điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương thông qua  
  các chính sách tiền tệ.

  6. Nhiệm vụ của sinh viên:
  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
  ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
  ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
  ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

 3. ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
  ­ Tham dự thi kết thúc học phần.
  ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
  7.1. Cách đánh giá
  Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
  TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu

  1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 5% 4.1 – 4.3

  2 Điểm xây dựng bài Trả lời câu hỏi, làm các  bài tập được  10% 4.1 – 4.3
  giao
  3 Điểm bài tập nhóm ­ Báo cáo/thuyết minh/… 15% 4.1 – 4.3
  ­ Được nhóm xác nhận có tham gia 
  5 Điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Thi viết tự luận 10% 4.1 – 4.3

  6 Điểm   thi   kết   thúc   học  ­ Thi viết tự luận (90 phút) 60% 4.1 – 4.3
  phần ­ Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 
  100% giờ thực hành
  ­ Bắt buộc dự thi
  ­ Hình thức thi tự luận: TỰ LUẬN
  ­ Thời lượng thi: 90 phút
  ­ Học viên không được tham khảo tài liệu khi thi. 
  Sinh viên chia nhóm chuẩn bị bài trước mỗi buổi học. Thuyết trình theo từng chủ đề.
  7.2. Cách tính điểm
  ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến  
  10), làm tròn đến 0.5. 
  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng  
  số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân.

  8. Tài liệu học tập
  8. 1 Giáo trình chính: [1] The economics of money, banking, and financial markets, 10th Edition. 
  Frederic S. Mishkin. Pearson. 2013

 4. 8.2 Tài liệu tham khảo  [2] International Express, Intermediate, Keith Harding, Liz Taylor, Oxford 
  University, 2009
  [3] Principles of Economics, 6th Edition. N Gregory Mankiw. Mason, South­
  Western Cengage Learning, 2012 
  [4] Money, Banking, And Financial Markets. ­ 2. ­ Boston : Mc Graw Hill, 
  2008
   

  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015 
  Ban giám hiệu

  ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Tiền tệ và ngân hàng (Money and Banking) File Word, PDF về máy