[Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment) – Tải về File Word, PDF

Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)

Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)
Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)

Download


Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Hệ điều hành; mời các bạn cùng tham khảo “Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)”.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment) File Word, PDF về máy

Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment)

 1. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
  1. Thông tin chung về học phần
  ­ Tên học phần:  Thanh toán quốc tế (International Payment) 
  ­ Mã số học phần:  1422073
  ­ Số tín chỉ:  3 
  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học chính quy, Ngành Kinh doanh Quốc tế
  ­ Số tiết học phần : 
   Nghe giảng lý thuyết : 35 tiết
   Làm bài tập trên lớp : 10 tiết
   Tự học : 30 giờ
  ­  Khoa / Bộ môn phụ trách   học phần: Khoa Quản trị  kinh doanh quốc tế  / Tổ  bộ  môn 
  Kinh doanh quốc tế 
  2. Học phần trước: Môi trường kinh doanh Quốc tế (International Business), Quan hệ Kinh tế Quốc tế 
  (International Economic Relations), Kinh tế vĩ mô (Macro economics), Kinh tế vi mô (Micro economics), 
  Nghiệp vụ Ngoại thương (Foreign Trade Operation).
  3. Mục tiêu của học phần: 
  Học phần được thiết kế nhằm  trình bày các kiến thức chung về hoạt động thanh toán quốc tế  từ  góc  
  độ doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và ngân hàng thương mại.  Ngoài ra, học phần hướng đến 
  việc hoàn thiện các kỹ năng  đọc và phân tích văn bản (hợp đồng, luật), tạo lập và kiểm tra chứng từ,  
  làm việc nhóm, thuyết trình, tính toán tỷ giá hối đoái qua phương pháp tỷ giá chéo. Bên cạnh đó, qua quá  
  trình học tập, sinh viên sẽ hình thành ý thức kỷ luật trong học tập, định hướng cho công việc tương lai.
  4. Chuân đâu ra: 
  ̉ ̀

  Đáp ứng CĐR 
  Nội dung
  CTĐT
  Kiến  4.1.1. Trình bày các kiến thức chung về Thanh toán quốc tế  và Tỷ  giá 
  K1
  thức hối đoái
  4.1.2. Trình bày các kiến thức chung về  Phương tiện thanh toán quốc 
  K2
  tế
  4.1.3. Trình bày các kiến thức chung về  Phương thức thanh toán quốc   K3

  1

 2. tế
  4.2.1. Đọc và phân tích văn bản luật, hợp đồng S1
  4.2.2. Kỹ  năng làm việc nhóm, xử  lý tình huống, tạo lập và kiểm tra  
  Kỹ năng S2
  chứng từ.
  4.2.3. Kỹ năng tính toán tỷ giá theo phương pháp tỷ giá chéo S3
  4.3.1. Ý thức kỷ luật trong học tập A1
  Thái độ
  4.3.2. Có định hướng rõ rang cho tương lai A2

  5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
  Học phần được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tỷ giá hối đoái ứng 
  dụng trong thanh toán quốc tế, các phương tiện và phương thức thanh toán quốc tế, qua đó sinh viên có 
  cái nhìn toàn cảnh về mối liên hệ giữa môn học với các môn có liên quan như Nghiệp vụ ngoại thương, 
  Vận tải Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

  6. Nhiệm vụ của sinh viên:
  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
  ­ Tham dự  đầy đủ  các buổi học, trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng và được sự  chấp  
  thuận từ giảng viên đứng lớp.
  ­ Đọc trước các tài liệu ở nhà, tham gia phát biểu xây dựng bài trên lớp, tham gia các hoạt động thảo 
  luận, thuyết trình, làm bài tập (cá nhân / nhóm), tiểu luận, …
  ­ Nghiên cứu tìm tòi và có các ý kiến hay, sáng tạo sẽ được cộng điểm khuyến khích.
  ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
  ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
  ­ Tham dự thi kết thúc học phần.
  ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
  7.1. Cách đánh giá
  Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
  TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu
  1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1
  2 Điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Thi viết (60 phút) 30% 4.1.1 đến 
  4.1.3; 4.2.1
  3 Điểm   thi   kết   thúc   học  ­ Thi viết (90 phút) 60% 4.1; 4.2; 4.3
  phần ­ Bắt buộc dự thi

  7.2. Cách tính điểm

  2

 3. ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến  
  10), làm tròn đến 0.5. 
  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng  
  số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 

  8. Tài liệu học tập: 
  8.1. Giáo trình chính:
  [1] Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, Nguyễn Văn Tiến, Lao Động, 2015
  8.2. Tài liệu tham khảo:
  [2] Finance of International trade. Eric Bishop. Boston, MA: Elsevier, 2004.
  [3] International Marketing: An Asia­Pacific Persepective. Richard Fletcher. China: Person. 2014.
  [4] Strategic retail management : text and international cases / Joachim Zentes, Dirk Morschett, Hannah 
  Schramm­Klein. ­ 1st ed. ­ Wiesbaden : Gabler, 2007

  Ngày __ tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015 
  Ban giám hiệu

  ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

  3

Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Thanh toán quốc tế (International Payment) File Word, PDF về máy