[Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting) – Tải về File Word, PDF

Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting)

Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting)
Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting)

Download


“Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting)” thông qua tài liệu này các bạn sinh viên sẽ nắm được tổng quát về học phần bao gồm thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting) File Word, PDF về máy

Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting)

 1. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  ________ ___________

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
  1. Thông tin chung về học phần
  ­ Tên học phần: Nguyên lý kế toán – Principle Accounting
  ­ Mã số học phần: 1421263
  ­ Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 
  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: 
  ­ Số tiết học phần: 
   Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết
   Làm bài tập trên lớp : 15 tiết
   Thảo luận : 5 tiết
   Hoạt động theo nhóm : 15 tiết
   Thực tế: : 45 tiết
   Tự học : 90 giờ
  ­  Đơn vị phụ trách  học phần: Bộ môn / Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  2. Học phần trước: (Tên các học phần sinh viên cần phải học trước nếu có) Kinh tế chính trị, 
  Kế toán vi mô.
  3. Mục tiêu của học phần: Môn học này nhằm:
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  bản về  phương pháp   chứng từ  kế  toán, 
  phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá vốn và phương pháp tổng hợp ­ cân đối để 
  nghiên cứu đối tượng của hạch toán kế toán .

  4. Chuân đâu ra: 
  ̉ ̀
  Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT
  Kiến thức 4.1.1. Hiểu được những kiến thức cơ bản, nền tảng   K1
  về   nguyên   lý   kế   toán:   Phải   hiểu   được   bản   chất,  
  chức năng, vai trò của hạch toán kế  toán. Phải nắm 
  vững được các nhiệm vụ, các yêu cầu, các quy định  

  1

 2. và các nguyên tắc cơ bản của hạch toán kế toán.
  4.1.2.Phải nắm được đối tượng nghiên cứu của kế  K2, K3
  toán; phân loại được tài sản, nguồn hình thành tài 
  sản của đơn vị kế toán.
  Kỹ năng 4.2.1.  Sử  dụng được các phương pháp kế  toán để  S2
  thực hành ghi chép các nghiệp vụ  kinh tế  phát sinh 
  bằng các định khoản, vào tài khoản chữ T, Lập bảng 
  cân đối tài khoản và lập được báo cáo tài chính bao 
  gồm bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh  
  doanh bảng báo cáo về vốn chủ sở hữu và bảng cân 
  đối kế toán.
  4.2.2. Vận dụng được những kiến thức đã được học  S1,S3
  bổ  trợ  cho các môn học chuyên ngành và  ứng dụng 
  có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
  Thái độ 4.3.1. môn học yêu cầu sinh viên có thái độ  học tập  A1
  nghiêm túc, tích cực trao đổi và phát biểu ý kiến 
  4.3.2. Môn học cũng yêu cầu sinh viên thể  hiện tính  A2, A3
  chuyên cần trong việc nghiên cứu tài liệu và chuẩn 
  bị  bài trước giờ  lên lớp và tích cực làm bài tập thực 
  hành ứng dụng để nắm rõ vấn đề.

  CHÚ Ý:
  4.1. Kiến thức: 
        Môn học này nhằm giúp SV:
  ­ Nắm được bản chất, chức năng, vai trò của hạch toán kế toán
  ­ Nắm được nhiệm vụ và các yêu cầu của hạch toán kế toán.
  ­ Nắm được một số quy định và các nguyên tắc cơ bản trong kế toán
  ­ Phân loại sắp xếp các đối tượng hạch toán kế  toán theo từng loại tài sản,   từng loại  
  nguồn vốn và nhóm đối tượng kế toán của quá trình kunh doanh.
  ­ Biết cách ghi chép vào tài khoản kế toán
  ­ Biết hạch toán một số nghiệp vụ cơ bản
  ­ Biết lập bảng cân đối tài khoản và báo cáo tài chính dạng tổng quát bao gồm bảng kết  
  quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng báo cáo vốn chủ sở hữu và bảng cân đối kế toán.

  4.2. Kỹ năng: Trình bày những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân mong muốn sinh viên 
  tích lũy được sau khi hoàn thành học phần
  Kỹ năng nghê nghiêp
  ̀ ̣

  2

 3. ­ Sử  dụng được các phương pháp kế  toán để  thực hành ghi chép các nghiệp vụ  kinh tế 
  phát sinh bằng các định khoản, vào tài khoản chữ  T, Lập bảng cân đối tài khoản và lập được  
  báo cáo tài chính bao gồm bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bảng báo cáo về 
  vốn chủ sở hữu và bảng cân đối kế toán.
  ­ Vận dụng được những kiến thức đã được học bổ trợ cho các môn học chuyên ngành và ứng 
  dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
  Kỹ  năng ca nhân
  ́  môn học hỗ  trợ  sinh viên phát huy kỹ  năng làm việc nhóm, kỹ  năng tìm 
  kiếm và tổng hợp, phân tích thông tin, khả năng tư duy logic các vấn đề, khả năng tính toán nhạy 
  bén – chính xác và khả năng làm việc tạp trung cao độ với các con số.
  4.3. Thái độ: môn học yêu cầu sinh viên có tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, tranh 
  luận và phát biểu ý kiến. Môn học cũng yêu cầu sinh viên thể hiện tính chuyên cần trong việc 
  nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị bài trước giờ lên lớp.

  5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
  Môn học nguyên lý kế  toán là môn học cơ  sở  của chuyên ngành kế  toán và là môn bổ  trợ  cho 
  môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Quản trị văn phòng) môn học nghiên cứu Bản chất, 
  đối tượng của hạch toán kế toán, nghiên cứu tài sản, nguồn hình thành tài sản và quá trình vận 
  động của  tài sản thông qua  hệ  thống các phương pháp khoa học : phương pháp chứng từ,  
  phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp ­ cân đối.

  6. Nhiệm vụ của sinh viên:
  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
  ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
  ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
  ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
  ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
  ­ Tham dự thi kết thúc học phần.
  ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
  7.1. Cách đánh giá
  Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
  TT Điểm thành phần Quy định Trọng  Mục tiêu

  3

 4. số
  1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1
  2 Điểm bài tập nhóm ­ Bài tập nhóm 15% 4.2.2; 4.2.5;
  ­ Được nhóm xác nhận có tham  4.2.6; 4.3.
  gia 
  3 Điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Thi tự luận (90 phút) 15% 4.1.1 đến 
  4.1.4; 4.2.1
  4 Điểm thi kết thúc học phần ­ Thi tự luận/trắc nghiệm (90  60% 4.1; 4.3; …
  phút)
  ­ Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
  và 100% giờ thực hành
  ­ Bắt buộc dự thi

  7.2. Cách tính điểm
  ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 
  0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả  các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 
  với trọng số  tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập  
  phân. 
  8. Tài liệu học tập: 
  8.1. Giáo trình chính:
  [1] Principles of accounting / Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson. ­ 12th ed. ­ 
  US : South­Western Cengage learning, 2014
  8.2. Tài liệu tham khảo:
  [2] Principles of accounting / James M. Reeve, Carl S, Warre, Jonathan E. Duchac. ­ 22nd ed. ­ 
  Ohio : South­Wester, 2007
  [3] Nguyên tắc kế toán : Principles of accounting / James C. Caldwell. ­ Hà Nội : Chính trị Quốc 
  gia, 1996. 
  [4] Introduction to accounting and finance / Geoff Black. ­ 2nd ed. ­ London : Prentice Hall, 2009

  4

 5. Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015 
  Ban giám hiệu

  ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

  5

Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý kế toán (Principle Accounting) File Word, PDF về máy