[Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories) – Tải về File Word, PDF

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)
Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)” để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories) File Word, PDF về máy

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)

 1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT

  TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  ________ ___________

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
  1. Thông tin chung về học phần
  ­ Tên học phần: Lý thuyết Tài chính ­ Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories)
  ­ Mã số học phần: 1424143
  ­ Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 
  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: 
  ­ Số tiết học phần: 
   Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết
   Làm bài tập trên lớp : 5 tiết
   Thảo luận : 5 tiết
   Hoạt động theo nhóm : 5 tiết
   Thực tế: : 45 tiết
   Tự học : 90 giờ
  ­  Đơn vị phụ trách  học phần: Bộ môn / Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  2. Học phần trước: Kinh tế vi mô, Kế toán đại cương.
  3. Mục tiêu của học phần: môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp nghiên cứu thiên về 
  hướng chính sách tiền tệ để có thể  phân tích hệ thống tài chính tiền tệ  của Hoa Kỳ, Việt Nam  
  cũng như  các quốc gia phát triển và những quốc gia BRICS (Brazil, Russia, India, China, South  
  Africa).
  4. Chuân đâu ra: 
  ̉ ̀
  Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT
  Kiến thức 4.1.1.  Hiểu được nguyên tắc cơ  bản của hệ  thống   K1
  tài chính và hệ  thống tiền tệ  của Hoa Kỳ cũng như 
  của các quốc gia khác.
  4.1.2. Hiểu được những thay đổi của chính sách tiền  K2, K3
  tệ   và   sự   ảnh   hưởng   của   hệ   thống   tài   chính   của 

  1

 2. những chính sách kinh tế.
  Kỹ năng 4.2.1.  Môn học giúp sinh viên có phân tích vấn đề  S1
  độc lập và phân tích vấn đề  trong mối liên hệ  với  
  các yếu tố  khác trong nền kinh tế; phân tích và giải 
  thích các quyết sách vi mô của doanh nghiệp, phân 
  tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích 
  các quyết định của doanh nghiệp trong mối liên hệ 
  với thị trường tài chính
  4.2.2.   Khả   năng  nghiên  cứu,   phân  tích  vấn  đề   kỹ  S2
  năng làm việc nhóm
  Thái độ 4.3.1. môn học yêu cầu sinh viên có thái độ  học tập   A1
  nghiêm túc, tích cực trao đổi và phát biểu ý kiến.
  4.3.2. Môn học cũng yêu cầu sinh viên thể  hiện tính  A2, A3
  chuyên cần trong việc nghiên cứu tài liệu và chuẩn 
  bị bài trước giờ lên lớp.

  CHÚ Ý:
  4.1. Kiến thức: Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn 
  thành học phần.

  4.2. Kỹ năng: Trình bày những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân mong muốn sinh viên 
  tích lũy được sau khi hoàn thành học phần
  Kỹ năng nghê nghiêp
  ̀ ̣  môn học giúp sinh viên có khả năng phân tích vấn đề độc lập và phân 
  tích vấn đề trong mối liên hệ với các yếu tố khác trong nền kinh tế; phân tích và giải thích các  
  quyết sách vi mô, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích các quyết định của 
  doanh nghiệp trong mối liên hệ với thị trường tài chính.
  Kỹ năng ca nhân
  ́  môn học hỗ trợ sinh viên phát huy kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết các 
  tình huống trong thực tế, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp, phân tích thông tin, kỹ năng thuyết trình, 
  khả năng tư duy logic các vấn đề.

  2

 3. 4.3. Thái độ: môn học yêu cầu sinh viên có tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, tranh luận 
  và phát biểu ý kiến. Môn học cũng yêu cầu sinh viên thể hiện tính chuyên cần trong việc nghiên cứu tài 
  liệu và chuẩn bị bài trước giờ lên lớp.

  5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
  Học phần được thực hiện với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức về thị trường tài 
  chính, về kỹ năng phân tích tỷ số tài chính của doanh nghiệp, về giá trị thời gian của tiền tệ, về 
  chi phí sử  dụng vốn, và về  các chỉ  tiêu đánh giá tính hiệu quả  của dự  án đầu tư  của doanh  
  nghiệp. 
  6. Nhiệm vụ của sinh viên:
  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
  ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
  ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
  ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
  ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
  ­ Tham dự thi kết thúc học phần.
  ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

  7.1. Cách đánh giá
  Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
  Trọng 
  TT Điểm thành phần Quy định Mục tiêu
  số
  1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1
  2 Điểm bài tập nhóm ­ Báo cáo/thuyết minh/ 15% 4.2.2; 4.2.5;
  ­ Được nhóm xác nhận có tham  4.2.6; 4.3.
  gia 
  3 Điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Thi viết/trắc nghiệm (60 phút) 15% 4.1.1 đến 
  4.1.4; 4.2.1
  4 Điểm thi kết thúc học phần ­ Thi viết/trắc nghiệm (90 phút) 60% 4.1; 4.3; …

  3

 4. ­ Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
  và 100% giờ thực hành
  ­ Bắt buộc dự thi

  7.2. Cách tính điểm
  ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 
  0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả  các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 
  với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập  
  phân. 

  8. Tài liệu học tập: 
  8.1. Giáo trình chính:
  [1] The economics of money, banking, and financial markets, Frederic S. Mishkin, Pearson, 10 th 
  edition, 2013

  8.2. Tài liệu tham khảo:
  [2] Monetary economics, Jagdish Handa, Routledge, 2nd ed., 2009
  [3] Exchange rates and international finance, Laurence S. Copeland, Financial Times Prentice Hall, 
  4th ed., 2005
  [4] A guide to international monetary economics : exchange rate theories, systems and policies / 
  Hans Visser. ­ 3rd ed. ­ Cheltenham, UKNorthhampton, MA : Edward Elgar, 2004
  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015 
  Ban giám hiệu

  4

 5. ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

  5

Download tài liệu Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ (Moneytary and Financial Theories) File Word, PDF về máy