[Download] Tải Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay – Tải về File Word, PDF

Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay
Nội dung Text: Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

Download


Bài viết sử dụng tài liệu thứ cấp để nghiên cứu về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở Đà Nẵng hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay File Word, PDF về máy

Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

 1. Chuyên mục: Khoa học xã hội và hành vi – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 14 (2020)

  ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN Ở ĐÀ NẴNG TRONG
  THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 HIỆN NAY

  Lê Đức Thọ

  Tóm tắt
  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu đối với nhân lực ngành kế toán nói chung;
  do đó, sinh viên ngành kế toán cần phải trang bị những kiến thức, hành trang, kỹ năng, chứng chỉ hành
  nghề…. để có thể thích nghi, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời đại mới. Bài viết sử dụng tài liệu thứ
  cấp để nghiên cứu về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng trên
  địa bàn thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bài viết cũng đề
  xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng
  công nghiệp 4.0 ở Đà Nẵng hiện nay.
  Từ khóa: Nguồn nhân lực kế toán; đào tạo nhân lực kế toán; cách mạng công nghiệp 4.0.
  TRAINING HUMAN RESOURCES FOR ACCOUNTING IN DANANG
  IN THE CURRENT ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0
  Abstract
  The Industrial Revolution 4.0 is setting requirements for human resources for accounting in general;
  therefore, accounting students need to equip themselves with knowledge, skills, practical certificates, etc.
  to adapt and meet the needs of society in the new era. The paper uses secondary data to study the situation
  of training human resources for accounting at universities and colleges in Danang city in the context of
  the current Industrial Revolution 4.0. The paper also proposes some solutions to improve the quality of
  training human resources for accounting in the context of Industrial Revolution 4.0 in Da Nang today.
  Key words: Accounting human resources; accounting personnel training; Industrial Revolution 4.0.
  JEL classification: M, M41, M53.
  1. Mở đầu sinh viên cần hơn một nền tảng kế toán, tài chính
  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác vững chắc và những kỹ năng thực hành hiệu quả.
  động mạnh mẽ tới cơ cấu nguồn nhân lực của xã hội, Chính vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực
  trong đó có nhân lực ngành kế toán. Mặc dù không kế toán đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp
  nằm trong 9 khu vực/lĩnh vực được đánh giá là chịu 4.0 là việc làm cần thiết.
  ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cách mạng công 2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  nghiệp 4.0 nhưng tài chính, dịch vụ tài chính, đặc 2.1. Cơ sở lý luận
  biệt là kế toán kiểm toán – khu vực được coi là đứng Nhân lực kế toán là bộ phận đóng vai trò thiết
  đầu về ứng dụng công nghệ thông tin chắc chắn sẽ yếu không thể bỏ qua tại tất cả đơn vị, tổ chức kinh
  chịu ảnh hưởng và tác động rất lớn của cách mạng doanh sản xuất, là một bộ phận đóng vai trò quan
  công nghiệp 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, từ phạm vi
  thay đổi hoàn toàn các kênh và phương thức huy từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến phạm
  động, phân phối vốn, phương thức tiếp cận vốn, tiếp vi toàn bộ nền kinh tế. Nhân lực kế toán là bộ phận
  cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính [1]. Do đó, Việt thực hiện các công việc ghi chép, thu nhận, xử lý
  Nam cần thiết phát triển nguồn nhân lực tài chính, và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động
  kế toán theo hướng nguồn nhân lực công nghệ cao, tài chính của một tổ chức, một đơn vị, doanh
  nâng cao tính chuyên nghiệp, kỹ năng, khả năng làm nghiệp nhà nước. Để thực hiện được các công việc
  chủ hệ thống công nghệ hiện đại. Trong những năm của mình, đòi hỏi nhân lực kế toán ngoài vững
  qua, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành kiến thức chuyên môn, bạn cần phải học hỏi và trau
  phố Đà Nẵng đã thay đổi phương thức đào tạo dồi thật nhiều kỹ năng cần thiết cho bản thân để có
  chuyên ngành kế toán trên cơ sở áp dụng những thể lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng.
  thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp các
  quá trình đào tạo. Tuy nhiên, việc đào tạo chuyên công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh
  ngành kế toán của các trường đại học trong bối cảnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Khái niệm Cuộc
  Cách mạng Công nghiệp 4.0 và công nghệ số cũng cách mạng công nghiệp 4.0 được GS. Klaus
  đang đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Chất Schwab, người Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế
  lượng đào tạo kế toán mặc dù đã được quan tâm Thế giới Davos đưa ra và đó cũng là chủ đề chính
  nhưng chưa đáp ứng đòi hỏi thực tế. Trong khi đó, của diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới năm 2016
  không ít trường lại dạy quá nhiều lý thuyết trong khi [2]. Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là

  2

 2. Chuyên mục: Khoa học xã hội và hành vi – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 14 (2020)

  dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả làm việc nhất là khi có sự tham gia của trí tuệ nhân
  các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, tạo. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có thể
  phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt nhưng cũng là cơ
  nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ hội để các tổ chức tài chính, kế toán không ngừng
  in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, phát triển dịch vụ tài chính, kế toán chuyên nghiệp
  công nghệ tự động hóa, người máy,… Cách mạng hơn, góp phần công khai minh bạch các thông tin,
  công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến tất cả các nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu
  lĩnh vực của nền kinh tế, lĩnh vực kế toán cũng ngày càng cao của người dân.
  không nằm ngoài xu thế đó. Cách mạng công Cách mạng công nghiệp 4.0 với các ứng dụng
  nghiệp 4.0 giúp lĩnh vực kế toán Việt Nam tham vạn vật, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám
  gia ngày càng hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn mây, việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn
  cầu, vào thị trường dịch vụ tài chính, đóng góp vật kết nối trên toàn thế giới… sẽ mở ra cơ hội tốt
  tích cực cho tăng trưởng của đất nước. cho lĩnh vực kế toán, kiểm toán tiếp cận những
  Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn phần mềm tiện ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng
  ra mạnh mẽ, dự báo sẽ tác động đến mọi lĩnh vực hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực,
  trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực đào tiếp cận hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế.
  tạo kế toán nói riêng. Đối với lĩnh vực kế toán, yêu Thông qua việc sử dụng các trang thiết bị, chương
  cầu phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đặt ra trình, công nghệ số hiện đại, kế toán viên, kiểm
  cấp thiết hơn lúc nào hết. Trong những năm qua, toán viên có thể dễ dàng thu thập được các thông
  công tác đào tạo chuyên ngành Kế toán tại Việt tin, dữ liệu mà trước đây rất khó khăn mới có thể
  Nam nói chung và ở Đà Nẵng nói riêng đã được thu thập được. Việc xây dựng được những trung
  chú trọng đẩy mạnh. Đồng thời, dưới tác động của tâm dữ liệu lớn giúp cho khoa học phân tích và
  cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, hoạt động đào quản lý dữ liệu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
  tạo nhân lực kế toán tại các cơ sở đào tạo chịu áp ngày càng có nhiều thuận lợi. Cách mạng công
  lực lớn từ việc xây dựng, cập nhật nội dung nghiệp 4.0 tác động lớn đến lĩnh vực kế toán Việt
  chương trình cho đến đào tạo kỹ năng cho sinh Nam, không chỉ là công cụ giúp các công ty kế
  viên. Vai trò của kế toán càng được được khẳng toán nâng cao chất lượng, dịch vụ mà còn mở rộng
  định và coi trọng đúng mức, vì vậy, việc các thị trường sang các nước khác nhờ kết nối internet.
  trường tập trung đào tạo chuyên ngành Kế toán Cùng với đó, hệ thống mạng không dây, dữ liệu
  cũng là xu thế tất yếu. số hóa sẽ giúp công việc kế toán, kiểm toán không
  2.2. Phương pháp nghiên cứu bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
  Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với động
  liệu thứ cấp như thông qua Internet, các bài báo lực là sự phát triển về khoa học công nghệ là xu
  khoa học, báo cáo, hội thảo, tài liệu liên quan đến thế tất yếu của tất cả các nền kinh tế trên toàn cầu.
  công tác đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng Cùng với yêu cầu hội nhập và toàn cầu hóa, xu
  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng… Đồng thời, khảo hướng này sẽ tác động lên mọi khía cạnh của nền
  lược một số văn bản pháp lý, các nghiên cứu trong kinh tế Việt Nam nói chung và ngành kế toán nói
  và ngoài nước để đánh giá xu hướng đào tạo nhân riêng trong đó sẽ có sự giảm lượng cầu về số
  lực kế toán ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói lượng nhân viên kế toán, tăng lượng cầu về chất
  riêng. Để phục vụ nghiên cứu, tác giả đã tiến hành lượng công tác kế toán cũng như cũng sẽ có sự
  khảo sát ý kiến của 52 sinh viên đang theo học phân hóa giữa các nhóm lao động chất lượng
  chuyên ngành kế toán, trong đó có 22 sinh viên cao. Điều đó đặt ra những yêu cầu đối với nhân
  Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng và 30 sinh viên lực ngành kế toán nói chung và sinh viên ngành
  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng về chương trình kế toán cần phải trang bị những kiến thức, hành
  và phương pháp đào tạo kế toán hiện nay. trang, kỹ năng, chứng chỉ hành nghề…. để có thể
  3. Kết quả nghiên cứu thích nghi, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời
  3.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu đào đại mới. Đồng thời, sinh viên ngành kế toán cần
  tạo nhân lực kế toán được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết và đặc
  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn biệt là kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học.
  ra mạnh sẽ làm thay đổi mô hình kế toán truyền Bên cạnh những cơ hội, cách mạng công
  thống, thay đổi quy trình ghi chép và báo cáo, nghiệp 4.0 cũng đặt ra không ít khó khăn, thách
  công bố và khai thác thông tin kinh tế – tài chính. thức đối với lĩnh vực kế toán. Mặc dù, xu thế máy
  Lao động kế toán sẽ phải nâng cao trình độ để tồn móc sẽ dần thay thế con người ở nhiều công đoạn,
  tại, các thể chế phải có sự điều chỉnh môi trường thị trường lao động, đặc biệt là những kế toán có

  3

 3. Chuyên mục: Khoa học xã hội và hành vi – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 14 (2020)

  trình độ thấp, sẽ bị giảm sút đáng kể là tất yếu thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động
  nhưng con người vẫn là yếu tố then chốt. Dù công kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán,
  nghệ có phát triển đến đâu vẫn cần có sự giám sát, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh
  quản lý và kiểm tra của con người. Do vậy, làm doanh của doanh nghiệp.
  thế nào để người làm kế toán có thể tiếp cận nhanh 3.2. Thực trạng công tác đào tạo nhân lực kế
  chóng đến công nghệ mới, làm chủ công nghệ, toán tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa
  biết công nghệ trở thành công cụ đắc lực phục vụ bàn thành phố Đà Nẵng
  cho hoạt động kế toán và hoạt động doanh nghiệp. Về cơ sở đào tạo
  Chính vì vậy, chương trình đào tạo tại các trường Đà Nẵng hiện có trên 10 trường Đại học, Cao
  Đại học, Cao đẳng trên cả nước nói chung và tại đẳng cùng nhiều cơ sở tham gia đào tạo nhân lực
  thành phố Đà Nẵng nói riêng cần phải định hướng kế toán với quy mô tuyển sinh khá lớn. Mỗi năm
  tiếp cận theo xu thế của cuộc cách mạng công có khoảng 1000 sinh viên kế toán tốt nghiệp. Trong
  nghiệp 4.0. Sinh viên kế toán sau khi tốt nghiệp sẽ đó, Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Duy Tân
  được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế là những cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực kế toán.
  toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Khối giáo dục nghề nghiệp có Cao đẳng Kinh tế Kế
  Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định hoạch và Cao đẳng Thương mại, Cao đẳng Nghề
  về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; Đà Nẵng là những cơ sở đào tạo có nhiều năm kinh
  kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp nghiệm trong đào tạo nhân lực kế toán.
  Bảng 1: Các cơ sở đào tạo nhân lực kế toán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  Quy mô tuyển sinh
  TT Tên cơ sở đào tạo
  hàng năm
  1 Đại học Kinh tế Đà Nẵng 265
  2 Đại học Duy Tân 300
  3 Đại học Đông Á Đà Nẵng 150
  4 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 200
  5 Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng 200
  6 Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 50
  7 Cao đẳng Giao thông vận tải Đà Nẵng 100
  8 Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng 150
  9 Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng 200
  10 Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng 100
  Nguồn: Kết quả điều tra, tổng hợp do tác giả thực hiện
  Về chương trình đào tạo ngành Kế toán của đến khả năng suy luận và phát triển kiến thức của
  các cơ sở đào tạo sinh viên ngành Kế toán.
  Thực tế cho thấy, chương trình đào tạo ngành Về phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả
  Kế toán của cơ sở đào tạo hiện nay còn lạc hậu, Khảo sát nhanh 52 sinh viên đang theo học
  thiên về lý thuyết hàn lâm, hệ thống các môn học chuyên ngành kế toán tại Trường Cao đẳng Nghề
  chuyên ngành đã không phù hợp với hệ thống Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho
  chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Nhiều cơ sở đào tạo thấy, có 34 sinh viên (chiếm 65,4%) cho rằng,
  xây dựng chương trình đào tạo của ngành Kế toán phương pháp giảng dạy tuy đã có sự cải tiến, song
  từ 120-150 tín chỉ, song tỷ trọng các môn học về cơ bản vẫn tuân thủ theo phương pháp truyền
  thuộc về chuyên ngành và chuyên ngành sâu chỉ thống, không đảm bảo được việc nâng cao kiến
  chiếm khoảng 30% chương trình. Trong số 30% thức cho người học. Phương pháp giảng dạy các
  số tín chỉ toàn khóa học ở các môn học chuyên môn kế toán hiện nay tại các trường đại học còn
  ngành, nội dung còn nặng về lý thuyết hàn lâm, mang tính thụ động, cách truyền thụ kiến thức một
  nên sinh viên vẫn chưa tiếp cận được với công chiều dẫn đến cách học của sinh viên hoàn toàn
  việc thực tế [4]. Hệ thống các giáo trình, tài liệu phụ thuộc vào giảng viên, sinh viên chưa có thói
  phục vụ học tập nghiên cứu tuy đã được thiết kế quen tự học, tự nghiên cứu, không có tư duy sáng
  theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và tạo. Mặc dù, các cơ sở đào tạo đã quan tâm nhiều
  bước đầu tiếp cận với Hệ thống chuẩn mực kế hơn đến chất lượng và số lượng đội ngũ giảng
  toán, chuẩn mực kiểm toán quốc tế song cũng chỉ viên, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ
  là trên những nguyên tắc chung. Chương trình đào các giảng viên, người truyền đạt kiến thức còn
  tạo chậm cải tiến đổi mới, thiếu tính cập nhật, lý thiếu kỹ năng sư phạm bộc lộ sự đơn điệu trong
  thuyết chưa gắn với thực tiễn, hạn chế phần nào phương pháp giảng dạy. Giờ giảng chuyên ngành

  4

 4. Chuyên mục: Khoa học xã hội và hành vi – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 14 (2020)

  sâu cho sinh viên, học viên vẫn chủ yếu mang tính động và nhanh chóng đưa chuẩn mực kế toán quốc
  thuyết giảng, làm người học tiếp thu một cách thụ tế vào chương trình đào tạo, đặc biệt là chuẩn mực
  động, nội dung giảng dạy mang nặng lý thuyết, báo cáo tài chình quốc tế để người học tăng dần
  thiếu cập nhật thực tiễn dẫn tới xơ cứng, tính ứng các cấp độ nhận thức (nhớ, hiểu, vận dụng, phân
  dụng thấp. tích, tổng hợp và đánh giá); Cần hướng người học
  Về đội ngũ giảng viên giảng dạy kế toán đến những tình huống xử lý nghiệp vụ liên quan
  Đội ngũ giảng viên đảm nhận giảng dạy các đến việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, nhằm mục
  học phần về kế toán, kiểm toán hiện nay tuổi nghề tiêu đào tạo thái độ cho người học; Tăng cường áp
  còn khá trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ dụng giảng dạy kỹ năng khác như ngoại ngữ, tin
  năng công việc thực tế. Ví dụ, tại Trường Cao học, giao tiếp. Xây dựng chương trình đào tạo gắn
  đẳng Nghề Đà Nẵng, giảng viên kế toán có 13 với nhu cầu của thị trường lao động, đáp ứng và
  giảng viên, đã có 10 giảng viên trẻ. Vì thu nhập thỏa mãn nhu cầu của nhà sử dụng lao động.
  còn thấp, nên giảng viên chuyên ngành kế toán Chương trình đào tạo nên thiên về thực hành, để
  tham gia quá nhiều lớp thỉnh giảng, không có thời phải trang bị cho người học các kỹ năng làm việc
  gian trau dồi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu hiệu quả. Chương trình đào tạo phải đổi mới theo
  khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. hướng tiếp cận và kế thừa những mặt tích cực của
  Về phía sinh viên chương trình đào tạo của các trường đại học tiên
  Theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Lê tiến trong khu vực và trên thế giới về lĩnh vực kế
  Đức Thọ và Phạm Thị Lệ Dung tại Trường Cao toán, kiểm toán nhằm giúp sinh viên có thể hội
  đẳng Nghề Đà Nẵng, sinh viên tốt nghiệp được nhập và thực hành một cách có hiệu quả trong môi
  trang bị rất tốt về lý thuyết nhưng lại thiếu kỹ năng trường làm việc quốc tế. Ngoài ra, các trướng cần
  thực hành, dẫn đến chưa có kinh nghiệm thực tế tăng cường giảng dạy ngoại ngữ và ngoại ngữ
  để xử lý vấn đề sao có lợi nhất cho phía doanh chuyên ngành để sinh viên có thể chuyển đổi sang
  nghiệp [3]. Và không còn cách nào khác, doanh bằng cấp quốc tế dễ dàng hơn. Đối với sinh viên
  nghiệp buộc phải bỏ thời gian và chi chí ra để đào chuyên ngành kế toán, kiểm toán cần quy định
  tạo lại mặc dù sinh viên Kế toán vừa mới tốt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ nâng cao hơn nữa so
  nghiệp loại khá trở lên. Số đông các bạn mới ra với hiện nay.
  trường khi đi xin việc chưa tự trang bị đủ kiến thức Phát triển đội ngũ giảng viên kế toán cả về số
  và kỹ năng cần thiết để ứng phó với áp lực và lượng và chất lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ
  những đòi hỏi nâng cao trong một môi trường kinh giảng viên gắn với công tác nghiên cứu khoa học
  tế ngày càng năng động và cần sự đột phá. Rất Đội ngũ giảng viên không chỉ là những người
  nhiều tin tuyển dụng Đà Nẵng để mức lương có phẩm chất đạo đức tốt mà còn phải là những
  thương lượng và mong đợi một sự thỏa thuận hợp người có kiến thức chuyên môn sâu rộng, không
  lý giữa ứng viên và doanh nghiệp. Nhưng kết quả ngừng cập nhật để kiến thức luôn được đổi mới,
  thực tế lại cho thấy các ứng viên ngành Kế có tính hiện đại đồng thời phải có những am hiểu
  toán chưa thực sự đủ tầm cũng như khả năng nhận tình hình thực tiễn của hoạt động chuyên môn để
  định bản thân trước yêu cầu công việc và thực bên cạnh tính hàn lâm còn phải có tính thực tiễn
  trạng thị trường việc làm Đà Nẵng ở thời điểm sâu sắc trong nội dung giảng dạy. Nâng cao ý thức
  hiện tại. Điều này chứng tỏ, thực trạng chất lượng trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và
  đào tạo kế toán, mà cụ thể là nội dung chương tay nghề cho đội ngũ giảng viên, kể cả giảng viên
  trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và chất cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Gắn chặt nhiệm
  lượng đội ngũ giảng viên chuyên ngành kế toán vụ của giảng viên ngoài giảng dạy phải thường
  chưa đáp ứng được yêu cầu. xuyên nghiên cứu khoa học, đổi mới việc lựa chọn
  3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và đánh giá nghiệm thu các đề tài, đề án nghiên
  đào tạo nhân lực kế toán trong các trường Đại cứu khoa học của sinh viên, đánh giá chất lượng
  học, Cao đẳng ở Đà Nẵng hiện nay chuyên đề, khóa luận của sinh viên năm cuối bởi
  Đổi mới chương trình đào tạo ngành kế toán nhiều sinh viên khi đi thực tập chỉ làm chiếu lệ
  theo yêu cầu của thực tiễn và theo định hướng cho qua hay đi “sao chép” lập báo cáo mà không
  quốc tế được thực tập đúng nghĩa. Cải tiến đổi mới
  Chủ động đổi mới quá trình đào tạo, điều kiện phương pháp dạy, đổi mới chương trình đào tạo
  tiên quyết là xây dựng chương trình đào tạo với gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đáp ứng
  tiêu chuẩn đầu ra đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ và thỏa mãn nhu cầu của nhà sử dụng lao động.
  năng, thái độ hướng tới mục tiêu tuân thủ các Xây dựng chương trình sinh hoạt khoa học hàng
  Chuẩn mực đào tạo quốc tế. Các trường cần chủ tháng theo các chủ đề khác nhau để thường xuyên

  5

 5. Chuyên mục: Khoa học xã hội và hành vi – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 14 (2020)

  cập nhập các chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, tin hơn khi tiếp cận với thực tế. Chủ động liên kết,
  thông tư của Bộ Tài chính giúp các giảng viên phối hợp chặt chẽ với các nhà tuyển dụng, các
  nâng cao năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp sử dụng lao động để họ cùng tham
  thành thạo ngoại ngữ để phục vụ cho việc nghiên gia tuyển sinh; tham gia xây dựng chương trình
  cứu và trao đổi học thuật cũng là một trong những đào tạo, tham gia đánh giá kết quả học tập của sinh
  yêu cầu cơ bản mà đội ngũ giảng viên cần phải có viên và điều quan trọng là các doanh nghiệp, các
  để đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo theo chương trình nhà tuyển dụng sẵn sàng tiếp nhận những sinh
  tiên tiến quốc tế. viên sau khi tốt nghiệp. Trong quá trình đào tạo,
  Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các trường Đại học, Cao đẳng cần phải kết nối với
  kết quả doanh nghiệp, các Hội nghề nghiệp kế toán có uy
  Mặc dù, phương pháp giảng dạy tích cực tín nhằm tăng cường các kỹ năng thực hành nghề
  được các trường áp dụng và triển khai trong nhiều nghiệp để sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt
  năm qua nhưng vẫn còn mang tính hình thức, do nhu cầu của thị trường. Cùng với đó, cơ quan quản
  vậy, công tác giảng dạy và đánh giá kết quả đối lý nhà nước sớm ban hành thêm cơ chế khuyến
  với các môn học kế toán thời gian tới cần có sự khích, thu hút đội ngũ chuyên gia, giảng viên giỏi
  đổi mới về phương pháp giảng dạy và đánh giá kết trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào
  quả. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tạo và ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài
  tích cực, lấy người học làm trung tâm. Áp dụng trong việc thành lập và quản lý các cơ sở đào tạo
  mô hình dạy học theo dự án, theo mô hình này, chuyên sâu về lĩnh vực kế toán. Các trường cần
  khoa chuyên môn thiết kế các dự án cho từng môn tăng cường mời các chuyên gia kiểm toán từ cơ
  học theo từng chủ đề. Tăng cường áp dụng quan kiểm toán nhà nước, các doanh nghiệp kiểm
  phương pháp làm việc theo nhóm để thực hiện các toán đến nói chuyện chuyên đề với sinh viên; Giao
  bài tập tình huống do giảng viên đưa ra có tác lưu giữa Hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp kiểm
  dụng rất quan trọng để nâng cao chất lượng đào toán với sinh viên được tổ chức đều đặn hàng năm.
  tạo theo hướng quốc tế hoá. Chú trọng tăng cường Sự tiếp xúc với các chuyên gia kiểm toán giúp cho
  thời lượng thảo luận tại lớp thông qua những chủ sinh viên có được định hướng tốt hơn về nghề
  đề do giảng viên yêu cầu theo hướng mở rộng nội nghiệp tương lai, có sự chuẩn bị sớm hơn và tốt
  dung môn học qua hình thức tiếp cận các công bố hơn cho nghề nghiệp, tiếp cận tốt hơn với công
  trong nước và quốc tế để người học cập nhật kiến việc kế toán, kiểm toán trong tương lai. Đây cũng
  thức, nâng cao tính hiện đại và tính hàn lâm trong là cách thức mà nhiều trường đại học trên thế giới
  nội dung môn học. thực hiện.
  Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo
  máy móc phục vụ dạy học nhân lực kế toán
  Các trường Đại học, Cao đẳng cần phải đầu Mạnh dạn phối hợp và tăng cường hợp tác
  tư đầu tư nâng cấp các phòng học, mua sắm những với ACCA, CPA Australia, CIMA… để đổi mới
  máy móc thiết bị phù hợp với chương trình đào giáo trình đào tạo. Đổi mới nội dung chương trình
  tạo, phù hợp với máy móc thiết bị của các doanh đào tạo để người học thông qua chương trình này
  nghiệp đang hoạt động. Nên xây dựng thư viện sẽ có được những kiến thức vừa có tính hiện đại,
  điện tử để sinh viên có thể tìm kiếm, tra cứu tài tính thực tiễn, vừa có tính hàn lâm, tính ứng dụng,
  liệu dễ dàng… Các trường Đại học, Cao đẳng nên vừa có năng lực nghiên cứu, kỹ năng nghề nghiệp
  xây dựng và vận hành phòng kế toán ảo vào trong chuyên sâu phù hợp với các kỹ năng được xác
  công tác giảng dạy các học phần kế toán sao cho định trong chuẩn đầu ra. Các trường Đại học, Cao
  hiệu quả. Tổ chức cho sinh viên các khóa viết đề đẳng cần phải gắn kết chặt chẽ với các tổ chức
  án, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận được thực tập nghề nghiệp trong nước và quốc tế để từng bước
  ngay trên phòng kế toán ảo, qua đó giúp sinh viên đưa vào chương trình đào tạo những nội dung có
  rèn luyện về nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng bản tính ứng dụng chuyên nghiệp đã được các tổ chức
  lĩnh nghề nghiệp, nắm chắc những quy định của này nghiên cứu, tổng hợp và áp dụng trong quá
  pháp luật về tài chính kế toán, thuế, công cụ phần trình đào tạo các loại chứng chỉ hành nghề được
  mềm kế toán. công nhận rộng rãi ở Việt Nam và quốc tế. Việc
  Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gắn kết này sẽ tạo nên sự hài hoà giữa đào tạo hàn
  doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực kế toán lâm và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu,
  Nâng cao tính thực hành cho sinh viên thông giữa thực tế về kế toán, kiểm toán của một quốc
  qua việc liên kết với doanh nghiệp. Gắn giảng dạy gia với tính chất quốc tế hoá theo xu hướng hội tụ
  với thực tiễn sẽ giúp sinh viên ngành Kế toán tự kế toán toàn cầu, từ đó nâng cao tính hiện đại, tính

  6

 6. Chuyên mục: Khoa học xã hội và hành vi – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 14 (2020)

  chuyên nghiệp cho chất lượng đầu ra ở bậc đại nghề nghiệp trong nước và quốc tế để tăng cường
  học. Thực hiện kiểm định chất lượng bởi các tổ hiệu quả và hiệu lực trong đào tạo kế toán.
  chức độc lập. Các nhà kiểm định đối với ngành kế 4. Kết luận
  toán, kiểm toán sẽ dựa trên các tiêu chuẩn này để Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu
  đánh giá và công bố kết quả, qua đó, xã hội có đủ rộng vào nền kinh tế thế giới với việc tham gia
  thông tin để quyết định về việc sử dụng lao động nhiều hiệp định thương mại tự do thì việc chủ
  cũng như chọn lựa trường để học. động chuẩn bị những nền tảng cần thiết để tiếp cận
  Phát huy tính tích cực, chủ động của sinh thành tựu công nghệ mới từ cuộc cách mạng công
  viên kế toán nghiệp 4.0 sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam nói chung
  Nâng cao nhận thức của sinh viên ngành Kế và lĩnh vực kế toán nói riêng tham gia hiệu quả
  toán, giảng viên về những ảnh hưởng của cuộc cách vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ
  mạng công nghiệp 4.0. Sinh viên cần tích cực tìm tài chính; đóng góp tích cực cho tăng trưởng của
  hiểu những thông tin về ngành học, về nhu cầu thị đất nước. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  trường lao động của xã hội để có một nền tảng kiến kế toán đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp
  thức vững chắc làm cơ sở cho sự lựa chọn ngành trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập khu
  học phù hợp, tránh được những sai lầm trong quá vực ngày càng sâu rộng, một trong những giải
  trình chọn ngành. Chủ động động tìm hiểu ngành pháp được các chuyên gia nhấn mạnh đó là cơ sở
  mình học thông qua các hình thức như: Qua các đào tạo phải đổi mới nội dung, chương trình đào
  phương tiện truyền thông, tham dự các giờ học tạo, phương pháp giảng dạy. Theo đó, chương
  hướng nghiệp, website của các trường có đào tạo trình đào tạo phải đảm bảo tính linh hoạt, thuận
  ngành học kế toán, để từ đó hiểu rõ hơn về ngành tiện, phù hợp với nội dung chương trình đào tạo
  mình theo học. Đồng thời, chủ động nâng cao đào các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán để
  tạo trong học phần hệ thống thông tin kế toán và kỹ việc công nhận bằng cấp, chuyển đổi môn học hay
  thuật lập trình, khai thác cơ sở dữ liệu cho chuyên tiếp tục học ở bậc cao hơn được thuận lợi.
  ngành Kế toán; Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Trương Thị Đức Giang, Nguyễn Hải Hà. (2019). Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh
  vực tài chính – kế toán, http://tapchitaichinh.vn. Cập nhật ngày 17/08/2019.
  [2]. Minh Khoa. (2018). Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì?, http://lambinh.tuyenquang.gov.vn. Cập
  nhật ngày 04/09/2018.
  [3]. Lê Đức Thọ, Phạm Thị Lệ Dung. (2019). Nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp đối năng lực sinh
  viên trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia, Nxb. Đại học Huế, 177-189.
  [4]. Lương Thị Yến. (2019). Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội
  nhập quốc tế.

  Thông tin tác giả:
  1. Lê Đức Thọ Ngày nhận bài: 04/9/2020
  – Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Ngày nhận bản sửa: 28/9/2020
  – Địa chỉ email: ductho@danavtc.edu.vn Ngày duyệt đăng: 30/09/2020

  7

Download tài liệu Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay File Word, PDF về máy