[Download] Tải Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện – Tải về File Word, PDF

Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện

Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện
Nội dung Text: Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện

Download


Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng việc vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán của các kiểm toán viên trong công ty AVA chỉ ra kết quả và các vấn đề còn tồn tại. Từ đó tác giả đề xuất 6 giải pháp bao gồm Kiểm toán viên nên tham gia kiểm kê cùng với đơn vị khách hàng; Công ty AVA cần có những hướng dẫn cụ thể cho các kiểm toán viên của mình về lựa chọn đối tượng phỏng vấn; khi thực hiện thủ tục phân tích, kiểm toán viên nên sử dụng thêm nhiều tỷ suất tài chính; khi thực hiện chọn mẫu kiểm toán, kiểm toán viên cũng cần phải chú ý tới các phần tử nhỏ hơn…

Bạn đang xem: [Download] Tải Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện File Word, PDF về máy

Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện

 1. ISSN 2354-0575

  ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG
  CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN
  Đặng Quỳnh Mai
  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 26/10/2018
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 19/11/2018
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 06/12/2018
  Tóm tắt:
  Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng việc vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán của
  các kiểm toán viên trong công ty AVA chỉ ra kết quả và các vấn đề còn tồn tại. Từ đó tác giả đề xuất 6 giải
  pháp bao gồm Kiểm toán viên nên tham gia kiểm kê cùng với đơn vị khách hàng; Công ty AVA cần có những
  hướng dẫn cụ thể cho các kiểm toán viên của mình về lựa chọn đối tượng phỏng vấn; khi thực hiện thủ tục
  phân tích, kiểm toán viên nên sử dụng thêm nhiều tỷ suất tài chính; khi thực hiện chọn mẫu kiểm toán, kiểm
  toán viên cũng cần phải chú ý tới các phần tử nhỏ hơn… Các giải pháp này nhằm nâng cao chất lượng vận
  dụng phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính do công ty AVA thực hiện.
  Từ khóa: kiểm toán BCTC, kỹ thuật kiểm toán BCTC.

  1. Đặt vấn đề Phạm vi nghiên cứu: Tại công ty AVA.
  1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
  Yếu tố dẫn đến thành công của nhà đầu tư 1.4. Phương pháp nghiên cứu
  trên thị trường chính là việc ra quyết định đúng vào Phương pháp thu thập dữ liệu: phỏng vấn
  đúng thời điểm. Thông tin đáng tin cậy, chính xác KTV qua bảng câu hỏi, kiểm tra chi tiết hồ sơ kiểm
  chính là điều kiện cần để nhà đầu tư ra quyết định toán.
  đúng.. Cùng với sự phát triển của xã hội, khối lượng Các phương pháp thống kê: so sánh, tổng
  thông tin không ngừng gia tăng và tính chất của các hợp, phân tích … Nhằm tổng hợp, phân tích kết quả
  nguồn thông tin cũng ngày càng phức tạp. Từ đó đặt của phiếu điều tra.
  ra yêu cầu cho việc nâng cao chất lượng cuộc kiểm
  toán để nhà đẩu tư nói riêng, những người sử dụng 2. Thực trạng việc vận dụng phương pháp kỹ
  thông tin đã kiểm toán để ra quyết định đúng, giành thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo
  thắng lợi trong đầu tư. cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và
  Nằm trong xu thể phát triển của nền kinh tế, Thẩm định giá Việt Nam thực hiện
  các công ty kiểm toán cần không ngừng nâng cao Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá
  chất lượng dịch vụ, Công ty TNHH Kiểm toán và Việt Nam (AVA) được thành lập vào năm 2006 theo
  Thẩm định giá Việt Nam cũng không nằm ngoài xu yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 105/NĐ-CP
  thế phát triển. ngày 30 tháng 03 năm 2004 và hoạt động theo mô
  Một trong các giải pháp để nâng cao chất hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong
  lượng cuộc kiểm toán chính là việc áp dụng linh lĩnh vực Kiểm toán, Thẩm định giá, Xác định giá
  hoạt và khoa học các phương pháp kỹ thuật kiểm trị doanh nghiệp và Tư vấn. AVA là thành viên của
  toán. Việc vận dụng linh hoạt và khoa học các hãng kiểm toán quốc tế MGI (MGI là 1 trong 15
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán không chỉ đem lại công ty kiểm toán lớn nhất thế giới có trụ sở chính
  hiệu quả trong công tác kiêm toán, tiết kiệm chi phí tại Portland House Bressenden Place London SW1E
  và thời gian kiểm toán mà còn phù hợp với tính chất 5RS United Kingdom). AVA có đội ngũ kiểm toán
  đa dạng phức tạp của các nguồn thông tin. viên, thẩm định viên nhiều kinh nghiệm và các nhân
  viên có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực Kiểm
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu toán – Định giá và Tư vấn tài chính – kế toán. [1] Đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp Hiện nay, AVA có trụ sở chính tại TP. Hà Nội,
  kỹ thuật kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh tại Hà
  chính do công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định Nội, Chi nhánh tại Quảng Ninh và văn phòng đại
  giá Việt Nam (AVA), đề xuất một số giải pháp hoàn diện tại TP. Vinh – Nghệ An với tổng số 145 cán bộ
  thiện việc vận dụng các kỹ thuật kiểm toán trong nhân viên, trong đó có 27 Kiểm toán viên, 19 Thẩm
  quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty định viên, 09 người có học vị Tiến sỹ, thạc sỹ; AVA
  AVA thực hiện. là một trong 10 Công ty Kiểm toán độc lập lớn nhất
  tại Việt Nam có doanh thu và số lượng kiểm toán
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu viên và Thẩm định viên đông nhất (theo thống kê
  Đối tượng nghiên cứu: Việc vận dụng các của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Bộ
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong kiểm toán Tài chính tổng kết hoạt động kiểm toán năm 2017).
  báo cáo tài chính công ty TNHH kiểm toán và thẩm AVA đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán và
  định giá Việt Nam (AVA) tư vấn cho hơn 400 khách hàng truyền thống hoạt

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 87

 2. ISSN 2354-0575

  động trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam thuộc – Giai đoạn 1: Chuẩn bị kiểm toán bao gồm
  nhiều lĩnh vực và nhiều loại hình sở hữu.[1] tất cả các công việc khác nhau nhằm tạo được cơ sở
  pháp lý, kế hoạch kiểm toán cụ thể và các điều kiện
  2.1. Nội dung cơ bản về kiểm toán BCTC do AVA vật chất cho công tác kiểm toán.
  thực hiện – Giai đoạn 2: Thực hiện kiểm toán bao gồm
  a/ Nội dung cơ bản quy trình kiểm toán tất cả các công việc thực hiện chức năng xác minh
  chung về kiểm toán báo cáo tài chính do Công của kiểm toán để khẳng định được thực chất của đối
  ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tượng và khách thể kiểm toán cụ thể.
  (AVA) thực hiện – Giai đoạn 3: Hoàn tất kiểm toán bao gồm các
  Dù trình tự của bản thân mỗi hoạt động kiểm công việc đưa ra kết luận kiểm toán, lập báo cáo kiểm
  toán riêng biệt khác nhau nhưng quy trình chung toán và giải quyết các công việc phát sinh sau khi lập
  với ba giai đoạn là: báo cáo kiểm toán, hoàn thiện hồ sơ kiểm toán. [1]

  Bảng 1. Tổ chức công tác kiểm toán tại AVA
  Giai đoạn Bước công việc Người thực hiện Công việc cụ thể Kết quả
  Ban giám đốc Quá trình ký kết hợp Hợp đồng kiểm toán
  Trước khi lập kế
  1- đồng, thỏa thuận dịch (thư hẹn kiểm toán)
  hoạch kiểm toán
  Chuẩn bị vụ kiểm toán
  kiểm toán Lập kế hoạch Ban giám đốc và chủ Tổng hợp, xây dựng kế Chương trình kiểm
  kiểm toán nhiệm kiểm toán hoạch kiểm toán toán
  Chủ nhiệm kiểm toán, Cuộc kiểm toán tại đơn Bằng chứng kiểm
  Kiểm toán viên, trợ lý vị toán – cơ sở đưa ra ý
  kiểm toán kiến kiểm toán
  2- Thực hiện chương
  Chủ nhiệm kiểm toán, Tổng hợp và xử lý kết Dự thảo Báo cáo
  Thực hiện trình, kế hoạch
  ban cố vấn quả kiểm toán kiểm toán
  kiểm toán kiểm toán
  Ban giám đốc và chủ Phát hành dự thảo báo Dự thảo báo cáo
  nhiệm kiểm toán cáo kiểm toán kiểm toán gửi cho
  khách hàng
  Ban giám đốc và chủ Tổng hợp, xử lý các vấn
  Kết thúc kiểm nhiệm kiểm toán đề số liệu sau kiểm toán
  3- toán Ban giám đốc và chủ Phát hành báo cáo kiểm Báo cáo kiểm toán,
  Hoàn tất
  nhiệm kiểm toán toán Thư quản lí
  cuộc kiểm
  toán Ban giám đốc và chủ Xử lý sau phát hành Hồ sơ kiểm toán
  Hoàn thiện hồ sơ
  nhiệm kiểm toán báo cáo kiểm toán, hậu
  kiểm toán
  hợp đồng
  Nguồn: Phòng kiểm toán nghiệp vụ 6 – Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

  b/ Nội dung thực hiện kiểm toán viên đưa ra ý kiến, mà các kỹ thuật này còn được
  Công ty AVA sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo sử dụng trong việc thu thập thông tin liên quan tới
  tài chính của khách hàng cho năm tài chính kết thúc doanh nghiệp (đơn vị được kiểm toán) giúp kiểm
  ngày 31/12, tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt toán viên có thêm hiểu biết về bản thân đơn vị được
  nam, các chuẩn mực Quốc tế được thừa nhận ở Việt kiểm toán, góp phần củng cố ý kiến đưa ra của kiểm
  Nam. Nội dung thực hiện kiểm toán là việc kiểm toán viên.
  toán viên: – Giai đoạn 1: Những thông tin cần thu thập
  + Thực hiện các thủ tục kiểm toán theo như trong giai đoạn này là: Thu thập thông tin cơ sở và
  kế hoạch kiểm toán đã lập, đánh giá, nhận xét về địa vị pháp lý của khách hàng; tình hình kinh doanh
  việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của đơn vị. của khách hàng trong năm trước và năm nay (Hiểu
  + Thực hiện các thủ tục kiểm toán theo như biết chung về nền kinh tế, hiểu biết về môi trường
  kế hoạch kiểm toán đã lập, đánh giá, nhận xét về và lĩnh vực hoạt động của khách hàng, hiểu biết
  việc chấp hành các chế độ quản lý kinh tế tài chính về nhân tố nội tại của khách hàng); Nghiên cứu và
  – kế toán thống kê của Nhà nước. đánh giá khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ của
  c / Sự vận dụng các phương pháp kỹ thuật khách hàng, xác định sơ bộ rủi ro có sai sót trọng
  kiểm toán yếu… Các phương pháp kiểm toán mà kiểm toán
  Các phương pháp kỹ thuật kiểm toán được viên áp dụng chủ yếu là: phỏng vấn, quan sát, phân
  sử dụng như là các công cụ giúp kiểm toán việc thu tích. Tuy nhiên thủ tục phân tích chỉ dừng lại ở mức
  thập bằng chứng kiểm toán. Các phương pháp kỹ độ cơ bản về xu hướng biến động của chỉ tiêu giữa
  thuật kiểm toán này không chỉ được sử dụng với số năm nay với số năm trước để khoanh vùng, dự
  mục đích thu thập bằng chứng để giúp kiểm toán kiến phạm vi thực hiện kiểm toán.[2]

  88 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  Bảng 2. Kết quả khảo sát vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán giại đoạn chuẩn bị
  Nhóm khách hàng Nhóm khách hàng
  Kết quả khảo sát năm đầu lâu năm
  Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm
  Kiểm toán viên có vận dụng phương pháp kiểm
  toán tuân thủ để tìm hiểu xác định rủi ro có sai sót
  trọng yếu hay không
  a. Có 10 100% 40 100%
  b. Không 0 0% 0 0%
  Trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, Kiểm toán viên
  thu thập thông tin về những nội dung nào sau đây:
  a. Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro 10 100% 40 100%
  hợp đồng
  b. Đặc điểm kinh doanh và môi trường hoạt đoạng, rủi 10 100% 40 100%
  ro kinh doanh của khách hàng
  c. Hệ thống kiểm soát nội bộ ở cấp độ toàn doanh nghiệp 10 100% 40 100%
  d. Hệ thống kiểm soát nội bộ ở cấp độ từng chu trình 10 100% 40 100%
  kinh doanh, khoản mục chủ yếu
  Khi thu thập các thông tin trong giai đoạn chuẩn bị
  kiểm toán, kiểm toán viên sử dụng thủ tục nào sau đây:
  a. Phỏng vấn Ban giám đốc, người chịu trách nhiệm 10 100% 30 75%
  cung cấp thông tin của khách hàng; kết hợp quan sát
  b. Gửi thư cho kiểm toán viên tiền nhiệm 10 100% 7 17.5%
  c. Phân tích biến động 10 100% 3 7.5%
  d. Không áp dụng thủ tục nào 0 0% 0 0%

  – Giai đoạn 2: Các bước công việc trong giai trong thực tế hoạt động của đơn vị.
  đoạn này chính là việc vận dụng các phương pháp • Các quy định có được thiết kế và vận
  kỹ thuật kiểm toán để kiểm toán viên đưa ra ý kiến hành một cách hữu hiệu trong việc phát hiện, ngăn
  trả lời cho các câu hỏi sau: chặn và sửa chữa kịp thời các sai phạm.
  + Các thông tin tài chính có được lập trên Khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên kết
  cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của hợp linh hoạt phương pháp kiểm toán tuân thủ và
  Nhà nước Việt Nam hay không? Các chế độ này phương pháp kiểm toán cơ bản theo xét đoán nghề
  có được áp dụng một cách nhất quán và kịp thời nghiệp của kiểm toán viên và theo thực tế tại đơn
  không? vị khách hàng. Nếu trong bước lập kế hoạch kiểm
  + Các thông tin trên Báo cáo tài chính có toán, kiểm toán viên đánh giá rằng hệ thống kiểm
  phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các soát nội bộ của khách hàng hoạt động không có hiệu
  khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn lực, hiệu quả thì kiểm toán viên sẽ tiến hành các
  vị tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán; về tình phương pháp kiểm toán cơ bản mà không tiến hành
  hình hoạt động của đơn vị trong niên độ kế toán? Có phương pháp kiểm toán tuân thủ. Trong trường hợp,
  trích lập các khoản dự phòng, đánh giá các sự kiện kiểm toán viên đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
  phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính. của khách hàng hoạt động hữu hiệu thì kiểm toán
  + Cuộc kiểm toán cũng đòi hỏi phải đưa ra viên sẽ thưc hiện thêm phương pháp kiểm toán tuân
  các ý kiến nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thủ với mục đích khẳng định lại sự hoạt động hữu
  thống kế toán của đơn vị, bao gồm các nhận xét về: hiệu của hệ thống kiểm soát nôi bộ, qua đó xác định
  • Có các quy định về công tác ghi chép lại phạm vi tiến hành các thủ tục kiểm toán cơ bản.
  chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ kế toán, ghi Thủ tục kiểm toán chủ yếu để thu thập bằng chứng
  sổ kế toán, soát xét các bút toán tổng hợp và công về hệ thống kiểm soát nội bộ trong giai đoạn này
  tác quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán. là Phỏng vấn kết hợp quan sát, kiểm tra tài liệu về
  • Các quy định có được đưa vào áp dụng kiểm soát nội bộ của từng chu trình kinh doanh.[2]

  Bảng 3. Kết quả khảo sát vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong giại đoạn thực hiện
  Nhóm khách hàng kiểm Nhóm khách hàng
  Kết quả khảo sát toán năm đầu tiên kiểm toán lâu năm
  Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm
  1. Kiểm toán viên thu thập bằng chứng kiểm toán
  về những nội dung nào sau đây
  a. Căn cứ lập, trình bày báo cáo tài chính 10 100% 40 100%

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 89

 4. ISSN 2354-0575

  b. Tính trung thực, hợp pháp của thông tin được trình 10 100% 40 100%
  bày trên báo cáo tài chính
  c. Căn cứ để trích lập các khoản dự phòng 10 100% 40 100%
  d. Tính nhất quán về việc áp dụng các quy định, 10 100% 40 100%
  phương pháp kế toán trong niên độ kế toán
  e. Các soát xét tổng hợp khác 10 100% 40 100%
  2. Để khảo sát về tính hiệu quả của kiểm soát nội
  bộ Kiểm toán viên thực hiện những thủ tục nào
  sau đây:
  a. Phỏng vấn kết hợp quan sát, kiểm tra tài liệu về 10 100% 10 33.33%
  kiểm soát nội bộ của từng chu trình kinh doanh
  b. Phỏng vấn người cung cấp thông tin của khách 0 0% 20 66.67%
  hàng về hoạt động kiểm soát nội bộ
  c. Không thực hiện thủ tục kiểm toán nào 0 0% 0 0%
  3. Kiểm toán viên thu thập loại bằng chứng kiểm
  toán nào về hệ thống kiểm soát nội bộ:
  a. Sự tồn tại của các văn bản, quy định mà đơn vị 10 100% 40 100%
  khách hàng đang áp dụng
  b. Tính có thực của việc áp dụng các văn bản quy 10 100% 40 100%
  định đã được ban hành
  c. Tính hữu hiệu của việc áp dụng các văn bản, quy định 10 100% 40 100%
  d. Sự cập nhật, điều chỉnh các văn bản quy định của 10 100% 40 100%
  đơn vị cho phù hợp pháp luật hiện hành và thực tế
  tại đơn vị
  4. Công ty có dựa và kết quả thử nghiệm kiểm
  soát để điều chỉnh kế hoạch kiểm toán ban đầu
  hay không
  a. Có 10 100% 40 100%
  b. Không 0 0% 0 0%

  – Giai đoạn 3: trong giai đoạn này kiểm toán nhận các bút toán tổng hợp trên báo cáo tài chính.
  viên sử dụng kết hợp các phương pháp kỹ thuật Trong giai đoạn này, kiểm toán chủ yếu thực hiện
  kiểm toán để đánh giá lại các sai phạm đã phát hiện kết hợp các thủ tục như phỏng vấn Ban giám đốc,
  trong giai đoạn 2, đối chiếu với mức trọng yếu để kiểm tra tài liệu, thư giải trình, kết hợp quan sát và
  xem xét việc có áp dụng các thủ tục kiểm toán bổ thủ tục phân tích. Tuy nhiên có một số khách hàng
  sung hay không. lâu năm, kiểm toán viên có mức độ tin cậy cao đối
  Qua khảo sát, các kiểm toán viên trong AVA với tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội của
  thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán về các khía khách hàng thì kiểm toán viên thường sử dụng thủ
  cạnh sự hoạt động liên tục của đơn vị, xem xét các tục phỏng vấn ban giám đốc.[2] khoản nợ tiềm tàng, các khoản cam kết, căn cứ ghi

  Bảng 4. Kết quả khảo sát vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong giại đoạn kết thúc
  Nhóm khách hàng Nhóm khách hàng
  Kết quả khảo sát kiểm toán năm đầu tiên kiểm toán lâu năm
  Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm
  Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, Kiểm toán viên
  có đánh giá lại mức trọng yếu, rủi ro của các sai
  phạm đã phát hiện trong giai đoạn trước không?
  a. Có 10 100% 40 100%
  b. Không 0 0% 0 0%

  90 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

 5. ISSN 2354-0575

  Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, Kiểm toán
  viên thu thập bằng chứng kiểm toán về các nội
  dung nào:
  a. Bút toán tổng hợp trên BCTC 10 100% 40 100%
  b. Đánh giá khả năng hoạt động liên tục 10 100% 40 100%
  c. Soát xét các tài sản, nợ tiềm tàng và các khoản 10 100% 40 100%
  cam kết
  Trong giai đoạn này, kiểm toán viên vận dụng
  thủ tục nào sau đây
  a. Thực hiện kết hợp các thủ tục như phỏng vấn Ban 10 100% 20 66.67%
  giám đốc, kiểm tra tài liệu, thư giải trình, kết hợp
  quan sát, phân tích
  b. Chỉ thực hiện phỏng vấn ban giám đốc 0 0% 10 33.33%

  Qua nghiên cứu thực trạng vận dụng Bên cạnh những kết quả đạt được, việc
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán còn
  kiểm toán báo cáo tài chính do AVA thực hiện, tồn tại những hạn chế sau:
  tác giả nhận thấy việc vận dụng kỹ thuật kiểm Thứ nhất, hạn chế áp dụng kỹ thuật kiểm
  toán tại AVA có những ưu điểm sau: tra vật chất (kiểm kê): Khi kiểm toán khoản mục
  Thứ nhất, về thiết kế chương trình kiểm toán. tiền kiểm toán viên chủ yếu tập trung vào kỹ thuật
  Các khoản mục, thông tin được trình bày trên báo kiểm tra tài liệu với các chứng từ, sổ sách về tiền:
  cáo tài chính đề có các thủ tục kiểm với mục đích các phiếu thu, phiếu chi, cùng các chứng từ đính
  thu thập bằng chứng cho từng mục tiêu kiểm toán kèm các phiếu thu, phiếu chi, các loại sổ về tiền mặt
  riêng biệt. Việc thiết kế chương trình kiểm toán theo vì kiểm toán viên cho rằng mục đích chủ yếu của
  hướng chi tiết hoá các thủ tục kiểm toán đã giúp cho kiểm toán tiền mặt là để nhận xét về công tác chứng
  kiểm toán viên dễ dàng tiếp cận các kỹ thuật thu từ của doanh nghiệp. Trong khi đó lại ít quan tâm
  thập bằng chứng khác nhau để hạn chế những rủi đến tính có thật về số tồn quỹ thực tế tại khách hàng.
  ro tương ứng. Qua phỏng vấn tác giả nhận thấy có một số lượng
  Thứ hai, về sự kết hợp các kỹ thuật thu thập khách hàng mà Kiểm toán viên tiến hành kiểm toán
  bằng chứng kiểm toán khác nhau. Kiểm toán viên chỉ thu thập biên bản kiểm kê quỹ cuối kỳ do đơn vị
  của AVA thường có sự kết hợp giữa các phương khách hàng đã tiến hành kiểm kê mà ít khi tham gia
  pháp thu thập bằng chứng kiểm toán để có được trực tiếp kiểm kế cùng khách hàng.
  bằng chứng với độ tin cậy cao hơn. Cụ thể, khi thực Thứ hai, hạn chế về kỹ thuật điều tra phỏng
  hiện thử nghiệm kiểm soát đối với các khoản mục, vấn bằng bảng câu hỏi: Khi thực hiện khảo sát kiểm
  kiểm toán viên vừa kết hợp cả kỹ thuật kiểm tra đối soát, kiểm toán viên có lập ra bảng câu hỏi về hệ
  chiếu tài liệu với kỹ thuật phỏng vấn để đảm bảo thống kiểm soát nội bộ đối với tiền và yêu cầu kế
  các thủ tục kiểm soát được thực hiện một cách đúng toán trưởng trả lời, tuy nhiên các câu hỏi phần lớn là
  đắn. Hoặc khi tiến hành kiểm toán tiền gửi ngân câu hỏi đóng, chỉ trả lời có hoặc không. Đối tượng
  hàng, kiểm toán viên tiến hành gửi thư xác nhận tiến hành phỏng vấn ở đây là kế toán trưởng, nhân
  đồng thời so sánh số dư trên sổ sách kế toán với số viên kế toán ngoài ra kiểm toán viên không tiến
  dư trên báo cáo của ngân hàng, và số dư trên bản đối hành phỏng vấn một nhân viên bộ phận nào khác để
  chiếu với ngân hàng. đánh giá về hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị
  Thứ ba, về cách ghi chép trên giấy tờ làm khách hàng. Như vậy có thể nói là thiếu tính khách
  việc. Tại AVA, Kiểm toán viên luôn tuân thủ nghiêm quan, hoàn toàn chỉ là những người trong đơn vị
  túc các quy định của công ty trong việc ghi chép khách hàng. Các câu hỏi sử dụng chủ yếu là câu hỏi
  giấy tờ làm việc theo tuần tự các bước thủ tục kiểm đóng và sau khi trả lời, kiểm toán viên đồng ý với
  toán đã nêu trong chương trình kiểm toán. Chỉ cần ý kiến và ghi nhận vào giấy tờ làm việc mà không
  thông qua giấy tờ làm việc của các kiểm toán viên, tỏ thái độ hoài nghi và sử dụng các câu hỏi mở để
  người kiểm tra, soát xét có thể thấy rõ kiểm toán thu được các câu trả lời chi tiết và đầy đủ. Các câu
  viên đã thực hiện những kỹ thuật thu thập bằng hỏi này tuy có thể tiến hành nhanh chóng và không
  chứng kiểm toán nào, và việc thực hiện những kỹ bỏ sót các vấn đề quan trọng nhưng lại không phù
  thuật đó thu thập được những gì, quá trình thực hiện hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, kết quả trả lời
  các kỹ thuật đó được tiến hành như thế nào và kết thường không chính xác so với thực tế bởi khách
  luận ra sao. Tất cả đều được thực hiện một cách thể được hỏi thường có xu hướng trả lời là tốt về đối
  có trình tự và rõ ràng, việc đánh tham chiếu được tượng được thẩm tra.
  thực hiện trong mọi cuộc kiểm toán. Việc ghi chép Thứ ba, hạn chế về kỹ thuật quan sát: Quan
  giấy tờ làm việc khoa học và dễ hiểu còn giúp cho sát mà kiểm toán viên tiến hành ở đây là tại thời
  người làm báo cáo kiểm toán và thư quản lý giảm điểm kiểm toán tại đơn vị khách hàng. Các nhân
  bớt được thời gian và hiệu quả công việc cũng được viên này đều biết sự có mặt của các kiểm toán viên
  tăng lên. đang tiến hành kiểm toán nên phương pháp này

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 91

 6. ISSN 2354-0575

  không cho hiệu quả cao bởi không biết các kết quả thuận với ban giám đốc không thông báo với các
  thu được từ quan sát có chắc chắn thực hiện tại các phòng ban của khách hàng sự có mặt của kiểm toán
  thời điểm khác không. viên. Như vậy kết quả quan sát sẽ được nâng lên.
  Thư tư, về việc áp dụng thủ tục phân tích: Thứ tư, khi thực hiện thủ tục phân tích,
  Tại AVA, thủ tục phân tích được sử dụng thường kiểm toán viên nên sử dụng thêm nhiều tỷ suất tài
  xuyên là phân tích xu hướng. Thông tin phân tích chính hơn nữa như: tỷ suất quay vòng bình quân
  chỉ là thông tin tài chính. Đối với từng khoản mục, các khoản phải thu, tỷ suất lợi tức trên tổng cộng
  kiểm toán viên thường chỉ phân tích chênh lệch về tài sản…
  số tương đối và số tuyệt đối của số dư khoản mục Khi đã có số liệu về phân tích ngang và phân
  đó trong kỳ được kiểm toán với kỳ trước. Phân tích tích dọc thì kiểm toán viên phải đưa ra những nhận
  tỷ suất chỉ thể hiện chưa giấy làm việc nhằm phân định về dữ liệu đó. Kiểm toán viên nên so sánh thêm
  tích cơ cấu. các thông tin tài chính của doanh nghiệp với các
  Thứ năm, về chọn mẫu kiểm toán. Kiểm thông tin của các đơn vị trong cùng ngành có cùng
  toán viên AVA thường chọn mẫu chủ yếu trên cơ sở quy mô hoạt động, hoặc số liệu thống kê, định mức
  khoản mục lớn với mức bao quát tổng thể trên 60%, bình quân của toàn ngành (như: tỷ suất đầu tư, tỷ lệ
  có thể dẫn đến rủi ro khi kiểm toán viên không tiến lãi gộp… ), qua đó sẽ thấy được mức độ 3 phấn đấu
  hành thêm các thử nghiệm kiểm toán bổ sung vì vẫn cũng như khả năng phát triển trong tương lai của
  còn 40% phần tử của tổng thể chưa được kiểm toán đơn vị khách hàng.
  là một con số đáng kể. Ngoài việc xem xét mối quan hệ giữa các
  Thứ sáu, chương trình kiểm toán và giấy thông tin tài chính với nhau (ví dụ: mối quan hệ
  làm việc, AVA chưa xây dựng được quy chuẩn cho giữa lãi gộp với doanh thu, doanh thu với giá vốn…)
  chương trình kiểm toán, còn đang áp dụng lẫn lộn kiểm toán viên cần phải xem xét cả mối quan hệ
  chương trình kiểm toán mẫu của Hiệp hội Kiểm giữa thông tin tài chính và phi tài chính. Cụ thể là:
  toán viên hành nghề và chương trình kiểm toán của xem xét mối quan hệ giữa sản lượng cung ứng, tính
  hãng kiểm toán quốc tế mà AVA đang là thành viên. kịp thời của việc cung ứng, chất lượng sản phẩm
  cung ứng, mức độ đổi mới sản phẩm hay dịch vụ
  3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng vận trong kỳ với doanh thu, lãi gộp; mối quan hệ giữa
  dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong chi phí nhân công với số lượng nhân viên…
  quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán viên nên sử dụng phần mềm
  TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam EXCEL vẽ các đồ thị trong quá trình phân tích như:
  thực hiện đồ thị hình cột biểu thị xu hướng, đồ thị hình tròn
  Thứ nhất, Kiểm toán viên nên tham gia biểu thị tỷ suất. Thông qua việc vẽ đồ thị, kiểm toán
  kiểm kê cùng với đơn vị khách hàng trong trường viên sẽ có cái nhìn toàn diện về xu hướng biến động
  hợp số dư cuối kỳ tiền mặt của đơn vị khách hàng của từng đối tượng phân tích chung, đồng thời lại
  là khá lớn. nắm được các xu hướng biến đổi riêng của từng
  Thứ hai, Công ty AVA cần có những hướng đối tượng nhỏ hơn. Từ đó, kiểm toán viên sẽ đưa ra
  dẫn cụ thể cho các kiểm toán viên của mình về: được những kết luận và dự đoán chính xác hơn cho
  – Lựa chọn đối tượng phỏng vấn: là những đối tượng phân tích. Việc kiểm toán viên sử dụng
  người có kiến thức, có trình độ chuyên môn, có tính đồ thị phân tích giúp cho người soát xét hồ sơ kiểm
  độc lập tương đối, am hiểu về lĩnh vực kế toán, hoạt toán theo dõi nắm bắt thông tin nhanh chóng và dễ
  động tài chính trong Công ty… dàng hơn
  – Cách đặt các câu hỏi: các câu hỏi đưa ra Thứ năm, khi thực hiện chọn mẫu kiểm
  phải rõ ràng, cô đọng, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề toán, ngoài việc lựa chọn các phần tử lớn để kiểm
  quan tâm. tra, kiểm toán viên cũng cần phải chú ý tới các phần
  – Cách tiếp thu câu trả lời: cần phải chú ý tử nhỏ hơn bởi tổng mức sai phạm của các phần tử
  lắng nghe câu trả lời để có thể đặt ra được các câu này có thể trọng yếu. Kiểm toán viên có thể thực
  hỏi tiếp sau thích hợp. Với mỗi câu trả lời, kiểm hiện phân tổ tổng thể để chọn mẫu. Kiểm toán viên
  toán viên cần phải cân nhắc kỹ, không chấp nhận cần chú ý đến những sai sót thường xuyên lặp lại,
  ngay và cũng như không nên bác bỏ ngay. sai sót nhỏ nhưng mang tính ảnh hưởng dây chuyền
  Bên cạnh đó để khắc phục nhược điểm của như sai sót ở Doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
  bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là Thứ sáu, Công ty cần thống nhất chương
  không sát với tình hình thực tế nên ngoài bảng câu trình kiểm toán áp dụng chung. Thiết kế các giấy
  hỏi đó kiểm toán viên nên lập các lưu đồ và bảng làm việc theo từng bước công việc trong chương
  tường thuật về hệ thống kiểm soát nội bộ giúp kiểm trình kiểm toán. Việc áp dụng thống nhất chương
  toán viên có hiểu biết đầy đủ hơn về hệ thống kiểm trình và mẫu giấy làm việc giúp việc soát xét hồ sơ
  soát nội bộ. Bên cạnh đó đối với hệ thống câu hỏi kiểm toán thuận lợi hơn. Các KTV dễ dàng kiểm
  tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng soát được các bước công việc đang thực hiện có bị
  nên áp dụng thêm các câu hỏi mở nhằm thu thập bỏ sót hay không.
  được sự hiểu biết hoàn chỉnh và đầy đủ hơn. Ngoài ra còn một số giải pháp nhằm hoàn
  Thứ ba, trước khi bắt đầu cuộc kiểm toán, thiện quy trình kiểm toán để nâng cao chất lượng
  Trưởng phòng kiểm toán của AVA cần đến đơn vị cuộc kiểm toán
  khách hàng và thảo luận với Ban giám đốc để đánh Về việc xác định mức độ trọng yếu, rủi ro và
  giá rủi ro chính và tham quan sự làm việc của đơn số lượng bằng chứng cần thu thập
  vị khách hàng, để đảm bảo các quan sát cho kết quả Việc xác định mức trọng yếu, rủi ro để từ
  cao, trong nhiều trường hợp, Trưởng phòng thoả đó dự trù số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu

  92 Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology

 7. ISSN 2354-0575

  thập là rất quan trọng đối với toàn bộ quy trình kiểm quả công tác kiểm toán, kiểm toán viên nên sử dụng
  toán. Vì đánh giá của kiểm toán viên về mức trọng những kết quả đánh giá rủi ro để quyết định số bằng
  yếu liên quan đến số dư các tài khoản và các giao chứng kiểm toán cần phải thu thập
  dịch chủ yếu sẽ giúp kiểm toán viên xác định được Về việc sử dụng các bằng chứng kiểm toán
  các khoản mục cần kiểm tra và quyết định nên áp đặc biệt
  dụng thủ tục chọn mẫu hay thủ tục phân tích. Việc Theo nguyên tắc kiểm toán Quốc tế số 18
  đánh giá mức trọng yếu cũng sẽ giúp kiểm toán viên – sử dụng tư liệu của các chuyên gia: Trình độ học
  lựa chọn những thủ tục kiểm toán thích hợp và việc vấn và kinh nghiệm của bản thân sẽ giúp kiểm toán
  kết hợp các thủ tục kiểm toán thích hợp đó với nhau viên nắm bắt được các vấn đề kinh doanh nói chung
  sẽ làm giảm được rủi ro kiểm toán tới mức độ có thể nhưng kiểm toán viên không thể là những chuyên
  chấp nhận được. gia thông thạo của các chuyên nghành khác. Khi
  Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề thực hiện kiểm toán một khách hàng có các nghiệp
  nêu trên nên AVA đã xây dựng một quy trình đánh vụ phức tạp, kiểm toán viên có thể thu thập các ý
  giá mức độ trọng yếu thống nhất trong toàn Công kiến đánh giá và ý kiến xác định của các chuyên gia.
  ty gồm 5 bước. Theo phương pháp này, để hỗ trợ Tại AVA khi thực hiện kiểm toán tài chính,
  việc lập kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm toán. Công ty ít sử dụng ý kiến của các chuyên gia để
  Đầu tiên, kiểm toán viên xây dựng ước lượng ban đánh giá chính xác giá trị của một số khoản mục
  đầu cho toàn bộ Báo cáo tài chính về mức độ trọng như: hàng tồn kho, tài sản cố định. Trong hầu hết
  yếu. Tiếp đó, phân bổ ước lượng về mức độ trọng các doanh nghiệp, việc xác định giá trị của hai
  yếu Ban đầu cho các khoản mục nhằm xác định các khoản mục này đôi khi gặp nhiều khó khăn. Chính
  bằng chứng thích hợp cần thu thập. vì vậy, trong một số trường hợp kiểm toán viên nên
  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kiểm sử dụng ý kiến của các chuyên gia để có thể đưa ra
  toán đối với một số khách hàng có quy mô nhỏ, ý kiến một cách chính xác nhất.
  kiểm toán viên của AVA thường chỉ đánh giá ở mức
  độ khái quát về tính trọng yếu và việc đánh giá tính 4. Kết luận
  trọng yếu được thể hiện đầy đủ trên giấy tờ làm Thông qua kết quả đánh giá thực trạng việc
  việc. Điều này làm giảm hiệu quả công việc và gây vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán của các
  khó khăn cho kiểm toán viên khi xác định quy mô kiểm toán viên trong công ty AVA chỉ ra các vấn đề
  bằng chứng cần thu thập để đảm bảo thu thập đầy còn tồn tại. Từ đó tác giả đề xuất 6 giải pháp bao
  đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp và tránh cho gồm Kiểm toán viên nên tham gia kiểm kê cùng
  kiểm toán viên Công ty kiểm toán gặp rủi ro sau với đơn vị khách hàng; Công ty AVA cần có những
  cuộc kiểm toán, kiểm toán viên của AVA cần đánh hướng dẫn cụ thể cho các kiểm toán viên của mình
  giá mức độ trọng yếu theo đúng quy trình mà Công về lựa chọn đối tượng phỏng vấn; khi thực hiện thủ
  ty đã xây dựng. tục phân tích, kiểm toán viên nên sử dụng thêm
  Tại AVA, kiểm toán viên căn cứ vào đặc thù nhiều tỷ suất tài chính; khi thực hiện chọn mẫu kiểm
  doanh nghiệp, tình hình và triển vọng kinh doanh toán, kiểm toán viên cũng cần phải chú ý tới các
  của khách hàng để đánh giá rủi ro kiểm toán mong phần tử nhỏ hơn… Các giải pháp này nhằm nâng
  muốn, căn cứ vào đặc điểm của khách hàng để đánh cao chất lượng vận dụng phương pháp kiểm toán
  giá rủi ro cố hữu và căn cứ vào những hiểu biết của báo cáo tài chính do công ty AVA thực hiện.
  mình về hệ thống kiểm soát nội bộ để đánh giá rủi
  ro kiểm soát. Kiểm toán viên sử dụng các mức định Lời cảm ơn
  tính: thấp, trung bình, cao, để đánh giá rủi ro nhưng Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm
  không có căn cứ đi kèm hoặc trình bày không rõ Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ,
  ràng. Bên cạnh đó, kiểm toán viên chưa gắn việc Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên mã số
  xác định rủi ro phát hiện và số lượng bằng chứng đề tài UTEHY.T004.P1718.05.
  kiểm toán phải thu thập. Do đó, để nâng cao hiệu

  Tài liệu tham khảo
  [1]. Hồ sơ năng lực của công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
  [2]. Hồ sơ kiểm toán khách hàng của công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

  EVALUATION OF THE APPLICATION OF TECHNICAL METHODS
  OF AUDIT FINANCIAL REPORT
  BY VIETNAM AUDITING AND VALUATION COMPANY LIMITED
  Abstract:
  The study carried out the assessment of the using of auditing techniques by AVA auditors to show
  results and issues. Since then the author proposed 6 solutions including Auditor should participate in the
  inventory with the customer unit; AVA needs specific guidelines for its auditors to select interviewees; when
  carrying out analytical procedures, auditors should use more financial ratios; When selecting an auditing
  sample, auditors also need to pay attention to smaller elements … These solutions are aimed at improving
  the quality of applying auditing method of financial statements performed by AVA company.
  Keywords: financial statement audit, auditing method, Vietnam auditing and valuation company limited.

  Khoa học & Công nghệ – Số 20/Tháng 12 – 2018 Journal of Science and Technology 93

Download tài liệu Đánh giá việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện File Word, PDF về máy