[Download] Tải Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán – Tải về File Word, PDF

Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán

Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán
Nội dung Text: Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán

Download


Bài viết trao đổi về một số nội dung liên quan đến bằng chứng kiểm toán và việc đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận và kiến nghị kiểm toán, qua đó giúp các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các đoàn kiểm toán, thành viên đoàn Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước thực hiện đúng theo quy định.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán File Word, PDF về máy

Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán

 1. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐẦY ĐỦ VÀ THÍCH HỢP CỦA BẰNG CHỨNG
  KIỂM TOÁN ĐỂ ĐƯA RA KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
  ThS. ĐẶNG THỊ MÂY – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp *

  Ngày 28/12/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn về
  bằng chứng kiểm toán. Bài viết trao đổi về một số nội dung liên quan đến bằng chứng kiểm toán
  và việc đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận và kiến
  nghị kiểm toán, qua đó giúp các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các đoàn kiểm toán, thành
  viên đoàn Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm toán của Kiểm
  toán Nhà nước thực hiện đúng theo quy định.
  Từ khóa: Báo cáo tài chính, bằng chứng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán tài chính

  chính (BCTC) và những tài liệu, thông tin khác. Về
  EVALUATING THE ADEQUACY AND APPROPRIATENESS yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán, khi thực hiện
  OF AUDIT EVIDENCE TO MAKE AUDIT CONCLUSION AND kiểm toán, cần lưu ý các nội dung sau:
  RECOMMENDATION Thứ nhất, tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán.
  Dang Thi May – University of Economics – Technology for Tính thích hợp là tiêu chuẩn để đánh giá chất
  Industries lượng của các bằng chứng kiểm toán. Bằng chứng
  On December 28th, 2018, the State Audit kiểm toán phải đảm bảo phù hợp và đáng tin cậy để
  issued Decision No.03/2018/QD-KTNN hỗ trợ KTVNN đưa ra các kết luận làm cơ sở hình
  providing guidance on audit evidence. The thành ý kiến kiểm toán. Chất lượng của bằng chứng
  paper discusses some contents related to audit kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi tính phù hợp và độ
  evidence and the assessment of the adequacy tin cậy của tài liệu, thông tin làm cơ sở cho bằng
  and appropriateness of audit evidence to make chứng kiểm toán:
  audit conclusions and recommendations, – Tính phù hợp đề cập đến mối quan hệ logic
  thereby helping affiliated units under The hoặc liên quan tới mục đích của thủ tục kiểm toán
  State Audit, the Audit Teams and their và trong một số trường hợp là cơ sở dẫn liệu được
  members, audit organizations and individual xem xét. Chẳng hạn, mục tiêu thu thập bằng chứng
  participants comply with regulations. chứng minh sự hiện hữu của tài sản thì thủ tục kiểm
  toán cần thực hiện kiểm kê tài sản. Tuy nhiên, việc
  Keywords: Financial statements, audit evidence, State kiểm kê tài sản chỉ cho biết sự hiện hữu của tài sản,
  Audit, financial audit
  không chứng minh được quyền sở hữu của đơn vị
  đối với tài sản này. Có thể tài sản đang hiện hữu tại
  Ngày nhận bài: 14/2/2019 đơn vị nhưng lại là tài sản đi thuê, đi mượn hay đã
  Ngày hoàn thiện biên tập: 4/3/2019 bị cầm cố, thế chấp cho các khoản vay. Do đó, muốn
  Ngày duyệt đăng: 8/3/2019 thu thập bằng chứng đảm bảo tài sản thuộc sở hữu
  của đơn vị thì KTVNN phải thực hiện xem xét các
  chứng từ chứng minh quyền sở hữu của đơn vị đối
  Yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán
  với tài sản đó (như hợp đồng mua bán; chứng từ tài
  Theo Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN, bằng chính; chứng từ xác nhận quyền sở hữu, quyền sử
  chứng kiểm toán là tài liệu, thông tin do kiểm toán dụng đối với tài sản cần xác định).
  viên nhà nước (KTVNN) thu thập được liên quan – Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh
  đến cuộc kiểm toán làm cơ sở cho việc đánh giá, xác hưởng bởi nguồn gốc, nội dung và hoàn cảnh mà tài
  nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán. Bằng chứng liệu, thông tin thu thập được. Việc đánh giá về độ
  kiểm toán bao gồm những tài liệu, thông tin chứa tin cậy của bằng chứng kiểm toán có thể dựa trên
  đựng trong các tài liệu, sổ kế toán, kể cả báo cáo tài các nguyên tắc sau:

  54 *Email: dtmay@uneti.edu.vn

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  Một là, bằng chứng kiểm toán được thu thập từ càng cao thì càng cần nhiều bằng chứng kiểm toán,
  các nguồn độc lập bên ngoài đơn vị, có độ tin cậy chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toán càng cao
  cao hơn bằng chứng kiểm toán do đơn vị được kiểm thì có thể cần ít bằng chứng kiểm toán hơn. Chẳng
  toán cung cấp. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ: Tài liệu, hạn, khi KTVNN đánh giá mức độ rủi ro có sai sót
  thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán trọng yếu đối với khoản mục hàng tồn kho là cao thì
  được thu thập từ nguồn bên ngoài có thể không KTVNN cần phải thu thập nhiều bằng chứng kiểm
  đáng tin cậy nếu nguồn gốc tài liệu, thông tin không toán liên quan đến khoản mục để đánh giá tính hiện
  rõ ràng. hữu, trọn vẹn của hàng tồn kho, cũng như khẳng
  Hai là, bằng chứng kiểm toán được tạo ra trong định tính trung thực và đảm bảo sự trình bày của
  nội bộ đơn vị được kiểm toán có độ tin cậy cao hơn khoản mục này trên BCTC là hợp lý.
  khi các kiểm soát liên quan (kể cả các kiểm soát đối Tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán yêu cầu
  với việc tạo lập và lưu trữ các bằng chứng) được KTVNN phải thu thập số lượng bằng chứng cần
  thực hiện hiệu quả. thiết đảm bảo đủ căn cứ hỗ trợ cho KTVNN đưa ra
  Ba là, bằng chứng kiểm toán do KTVNN trực tiếp đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán.
  thu thập đáng tin cậy hơn so với bằng chứng kiểm Bằng chứng kiểm toán phải đạt được tính đầy đủ để
  toán được thu thập gián tiếp hoặc do suy luận. một KTVNN có kinh nghiệm nhưng không có bất
  Bốn là, bằng chứng kiểm toán dạng văn bản (có kỳ thông tin nào trước về cuộc kiểm toán có thể hiểu
  thể là trên giấy tờ, dạng điện tử, hoặc các dạng khác) được kết quả của các thủ tục kiểm toán đã thực hiện,
  đáng tin cậy hơn bằng chứng được thu thập bằng hiểu được căn cứ hình thành đánh giá, xác nhận, kết
  lời. Chẳng hạn, văn bản có chữ ký của người xác luận và kiến nghị kiểm toán.
  nhận thông tin sẽ đảm bảo độ tin cậy hơn thông tin Cần lưu ý rằng, tính đầy đủ và thích hợp của
  thu thập được từ cuộc phỏng vấn bằng lời với chính bằng chứng kiểm toán có mối liên hệ tương quan
  người đó. với nhau. Số lượng của bằng chứng kiểm toán
  Năm là, bằng chứng kiểm toán là các chứng từ, tài cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi chất lượng bằng
  liệu gốc đáng tin cậy hơn bằng chứng kiểm toán là chứng kiểm toán và chất lượng bằng chứng kiểm
  bản copy, bản fax hoặc các tài liệu được quay phim, toán quyết định số lượng bằng chứng kiểm toán
  số hóa hoặc được chuyển thành bản điện tử. cần thu thập. KTVNN phải thu thập đầy đủ bằng
  Sáu là, bằng chứng kiểm toán là các chứng từ điện chứng kiểm toán thích hợp để đạt được sự đảm
  tử phải đảm bảo yêu cầu: Thông tin dữ liệu điện tử bảo hợp lý nhằm giảm rủi ro kiểm toán xuống mức
  phải được mã hóa, không bị thay đổi trong quá trình độ thấp nhất.
  truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc Đánh giá bằng chứng kiểm toán
  trên vật mang tin; phải bảo đảm tính bảo mật và bảo
  toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng và Theo Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN, khi
  lưu trữ; phải được quản lý, kiểm tra chống các hình đánh giá bằng chứng kiểm toán, KTVNN phải
  thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh thực hiện đánh giá tính đầy đủ và tính thích hợp
  cắp hoặc sử dụng bằng chứng từ điện tử không của bằng chứng kiểm toán. Sau khi hoàn thành các
  đúng quy định; được xác thực bằng chữ ký số của thủ tục kiểm toán, KTVNN xem xét lại hồ sơ kiểm
  cá nhân hoặc đơn vị có thẩm quyền cung cấp thông toán nhằm xác định các nội dung kiểm toán đã được
  tin, tài liệu (trong điều kiện phù hợp). kiểm toán một cách đầy đủ và thích hợp. Trên cơ sở
  Thứ hai, tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán bằng chứng thu thập được, KTVNN phải xem xét lại
  Tính đầy đủ là tiêu chuẩn đánh giá về số lượng đánh giá ban đầu về rủi ro và trọng yếu kiểm toán
  bằng chứng kiểm toán. Số lượng bằng chứng kiểm và xác định xem có cần thiết phải tiến hành các thủ
  toán cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi đánh giá tục kiểm toán bổ sung hay không.
  của KTVNN về rủi ro có sai sót trọng yếu và chất KTVNN đánh giá bằng chứng kiểm toán để hình
  lượng của những bằng chứng kiểm toán đó. Tính thành các phát hiện kiểm toán. Việc đánh giá bằng
  đầy đủ của bằng chứng kiểm toán không đặt ra một chứng kiểm toán phải khách quan và công bằng.
  số lượng cụ thể mà phụ thuộc vào xét đoán chuyên Khi đánh giá bằng chứng kiểm toán và xem xét mức
  môn của KTVNN, tức là KTVNN phải đánh giá độ trọng yếu của các phát hiện kiểm toán, KTVNN
  được các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính đầy phải xem xét cả 2 yếu tố định tính và định lượng.
  đủ như đánh giá được rủi ro có sai sót trọng yếu Trên cơ sở các phát hiện kiểm toán, KTVNN thực
  và chất lượng của bằng chứng kiểm toán thu thập. hiện các xét đoán chuyên môn để đưa ra kết luận về
  Rủi ro có sai sót trọng yếu được đánh giá ở mức độ nội dung kiểm toán hoặc kết luận về các thông tin liên

  55

 3. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  quan đến nội dung kiểm toán. Căn cứ vào các bằng xác định đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán
  chứng kiểm toán thu thập được, KTVNN phải xem thích hợp để giảm rủi ro kiểm toán đến một mức
  xét sự phù hợp của việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng có thể chấp nhận được, từ đó đưa ra kết luận làm
  yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Khi các bằng chứng kiểm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán. Trên cơ sở đánh
  toán thu thập được từ việc thực hiện thủ tục kiểm toán giá các kết luận rút ra từ bằng chứng kiểm toán thu
  tiếp theo hoặc các thông tin mới thu thập được không thập được, KTVNN phải đưa ra ý kiến kiểm toán
  nhất quán với những bằng chứng kiểm toán ban đầu về nội dung kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng
  đã đánh giá rủi ro, KTVNN phải thực hiện các bước yếu là đúng đắn, trung thực, hợp lý và phù hợp với
  sau: Xem xét lại các rủi ro đã được đánh giá lại đối với các quy định…
  tất cả hoặc một số khoản mục, hoặc thông tin thuyết KTVNN phải xác định xem xét quy định được
  minh trên báo cáo quyết toán và những cơ sở dẫn liệu đơn vị áp dụng có phù hợp với quy định pháp luật
  có liên quan; Đánh giá lại các thủ tục kiểm toán đã lập hiện hành hay không. Nếu xét thấy là không phù
  kế hoạch và sửa đổi các thủ tục kiểm toán cho phù hợp hợp thì cần: Yêu cầu lãnh đạo đơn vị được kiểm toán
  với kết quả rà soát, đánh giá lại rủi ro. cung cấp thêm các thông tin cần thiết về nội dung
  KTVNN không được cho rằng, gian lận hoặc kiểm toán, nhằm tránh sự hiểu nhầm; và Báo cáo
  nhầm lẫn chỉ là cá biệt khi chưa xem xét bằng chứng kiểm toán phải trình bày thêm đoạn “Vấn đề cần
  kiểm toán đầy đủ, thích hợp và cần cân nhắc xem nhấn mạnh” nhằm lưu ý người sử dụng về những
  việc phát hiện ra sai sót sẽ ảnh hưởng như thế nào thông tin bổ sung.
  đến các rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá Để đưa ra ý kiến kiểm toán về các nội dung được
  để xác định sự phù hợp của việc đánh giá. KTVNN kiểm toán, trước hết KTVNN phải kết luận liệu đã
  phải đưa ra kết luận về tính đầy đủ, thích hợp của đạt được sự đảm bảo hợp lý xét trên phương diện
  bằng chứng kiểm toán đã thu thập. tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc
  Khi đưa ra ý kiến kiểm toán, KTVNN phải xem xét do nhầm lẫn hay không. Trường hợp các điều kiện
  tất cả bằng chứng kiểm toán liên quan, bất kể bằng trên không được đáp ứng, báo cáo kiểm toán và ý
  chứng này chứng thực là đúng hay mâu thuẫn với các kiến của KTVNN phải đánh giá ảnh hưởng của tình
  cơ sở dẫn liệu. Nếu chưa thu thập được đầy đủ bằng trạng thiếu các thông tin bổ sung đó. Nếu xét thấy
  chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một cơ sở dẫn nghiêm trọng phải thông báo cho các cơ quan có
  liệu trọng yếu, KTVNN phải thu thập thêm bằng chứng thẩm quyền liên quan để có biện pháp xử lý phù
  kiểm toán. Nếu không thể thu thập được đầy đủ bằng hợp với quy định.
  chứng kiểm toán thích hợp, KTVNN phải đưa ra ý kiến Việc quyết định xem dạng ý kiến kiểm toán
  kiểm toán ngoại trừ hoặc từ chối đưa ra ý kiến. không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần nào là
  Trong quá trình thực hiện các thủ tục kiểm toán, phù hợp phụ thuộc vào: Bản chất của vấn đề dẫn
  khi có các tình huống phát sinh, có thêm thông tin đến việc KTVNN đưa ra ý kiến kiểm toán không
  mới hay việc thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, do các nội
  làm thay đổi hiểu biết của KTVNN về đơn vị được dung kiểm toán thông tin tài chính có sai sót trọng
  kiểm toán thì mức trọng yếu tổng thể và mức trọng yếu hoặc thông tin tài chính có thể có sai sót trọng
  yếu đối với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư yếu trong trường hợp KTVNN không thể thu thập
  tài khoản và thông tin thuyết minh cần lưu ý có thể đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp. Ngoài
  cần phải sửa đổi. Nếu mức trọng yếu thực hiện đối ra, còn phụ thuộc vào việc xét đoán của KTVNN
  với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản về ảnh hưởng lan tỏa hoặc những ảnh hưởng có
  và thông tin thuyết minh cần lưu ý được sửa đổi ở thể có của vấn đề dẫn đến việc KTVNN đưa ra ý
  mức thấp hơn mức trọng yếu đã xác định trước đó, kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận
  thì KTVNN phải xem xét việc sửa đổi lại mức trọng toàn phần đối với các nội dung kiểm toán, thông
  yếu thực hiện, nội dung, lịch trình, phạm vi của các tin tài chính…
  thủ tục kiểm toán cho phù hợp. KTVNN thực hiện
  Tài liệu tham khảo:
  tổng hợp kết quả kiểm toán trên cơ sở tất cả bằng
  chứng kiểm toán đã thu thập được bao gồm kết quả 1. Quốc hội, Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015;
  của các thủ tục kiểm toán ban đầu và thủ tục kiểm 2. Kiểm toán Nhà nước, Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN ban hành hướng
  toán bổ sung để hình thành ý kiến kiểm toán. dẫn về bằng chứng kiểm toán;
  Cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán 3. Tổng Kiểm toán nhà nước (2016), Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày
  15/7/2016 ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước;
  KTVNN phải sử dụng xét đoán chuyên môn để 4. Một số website: sav.gov.vn, baokiemtoannhanuoc.vn, thuvienphapluat.vn…

  56

Download tài liệu Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán File Word, PDF về máy