[Download] Tải Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An – Tải về File Word, PDF

Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
Nội dung Text: Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Download


Bài nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được thực hiện tại Agribank Tân Hưng, Tỉnh Long An. Dữ liệu nghiên cứu được xuất từ hệ thống IPCAS (Customer payment and accounting system) của Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tân Hưng vào thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2018 (những khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng liên tục từ 3 năm trở lên trong giai đoạn 2016-2018). Với kích thước n = 300 và chọn 300 khách hàng gần nhất.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An File Word, PDF về máy

Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

 1. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM –
  CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HƯNG, TỈNH LONG AN
  ASSESSMENT OF INDIVIDUAL CUSTOMERS’ LOAN LIABILITY –
  CASE STUDY OF VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE
  AND RURAL DEVELOPMENT – TAN HUNG BRANCH,
  LONG AN PROVINCE
  Trần Thanh Phong, Nguyễn Thanh Bình1, Lữ Xuân Trang2, Đỗ Thị Phượng3

  Ngày nhận bài: 13/12/2019 Ngày chấp nhận đăng: 13/01/2020 Ngày đăng: 05/06/2020

  Tóm tắt

  Bài nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được thực hiện tại Agribank Tân
  Hưng, Tỉnh Long An. Dữ liệu nghiên cứu được xuất từ hệ thống IPCAS (Customer payment and
  accounting system) của Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tân Hưng vào thời điểm
  cuối ngày 31 tháng 12 năm 2018 (những khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng liên tục
  từ 3 năm trở lên trong giai đoạn 2016-2018). Với kích thước n = 300 và chọn 300 khách hàng gần
  nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 thành phần tác động có ý nghĩa thống kê tới khả năng trả
  nợ của khách hàng cá nhân gồm: (1) Nhà ở, (2) Mục đích khoản vay, (3) Số người phụ thuộc, (4)
  Thu nhập, (5) Tuổi, (6) Quy mô khoản vay.

  Từ khóa: Agribank Tân Hưng, khả năng trả nợ, khách hàng cá nhân.

  Abstract

  The study of verifying the repayment of individual customers was conducted at Agribank Tan Hung,
  Long An Province. Data was collected from Agribank Tan Hung’s IPCAS (Customer payment and
  accounting system) at the end of December 31st, 2018 (customers who have had credit relationship
  with the bank for 3 years or more up in the period of 2016-2018). With sample n = 300 and the nearest
  300 customers chosen. Results show that there are 6 components that have statistical effects on the
  solvency: (1) Housing, (2) Loan purpose, (3) Family dependents , (4) Income, (5) Age, (6) Loan.

  Keywords: Agribank Tan Hung, solvency, individual customers.

  ____________________________________________________

  1
  Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
  2
  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
  3
  Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

  15

 2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  1. Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông
  thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng
  Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều
  (Agribank huyện Tân Hưng) cũng không nằm
  khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của
  ngoài xu thế đó. Hiện tại cơ cấu khách hàng tại
  các doanh nghiệp ngày càng bị thu hẹp và đình
  Agribank huyện Tân Hưng chưa cân đối, đối
  trệ, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt
  tượng chủ yếu mà ngân hàng cho vay trong thời
  động không ngừng gia tăng qua từng năm, việc
  gian qua là khách hàng cá nhân chiếm trên 98%
  tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng đối với các
  trong tổng dư nợ tại ngân hàng giai đoạn 2016-
  doanh nghiệp trở nên hết sức khó khăn, đặc
  2018, tỷ trọng nợ xấu có xu hướng tăng lần lượt
  biệt là đối với các doanh nghiệp có quy mô
  là: 1,04%, 1,06% và 1,12%. Do vậy để phát
  vừa và nhỏ không có tài sản đảm bảo. Điều
  triển bền vững, việc đánh giá khả năng trả nợ
  này không chỉ gây khó khăn cho các doanh
  của khách hàng cá nhân có căn cứ để ra quyết
  nghiệp mà còn làm các ngân hàng bị “ứ đọng
  định là nhu cầu cần thiết.
  vốn”. Trước thực trạng đó, tín dụng cá nhân trở
  thành một mảnh đất màu mỡ để các ngân hàng Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu:
  khai thác và đây cũng là nhóm khách hàng Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá
  chiến lược mà các ngân hàng hướng đến hiện nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông
  nay. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi
  động trong mảng khách hàng cá nhân khá cao nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An là cần
  so với khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, lãi thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm tăng khả
  vay đối với cá nhân tiêu dùng, sản xuất nông năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.
  nghiệp, mua nhà, các ngân hàng vẫn áp dụng
  2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
  mức phổ biến từ 7 – 12%/năm, trong khi huy
  động tiết kiệm chỉ từ 5 – 7%/năm. Đó chính là 2.1. Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
  lý do để các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng cho
  phân khúc khách hàng này. Thông qua định nghĩa của IMF và các dấu
  hiệu mà Hiệp ước Basel II mô tả có thể thấy
  Việc các ngân hàng tập trung vào phát triển thông thường việc khách hàng phát sinh nợ xấu
  mảng cho vay khách hàng cá nhân trong bối đồng nghĩa với việc khách hàng không có khả
  cảnh thị trường tín dụng còn nhiều khó khăn là năng trả nợ. Tại Việt Nam, theo khoản 8 điều 3
  quyết định hợp lý và khôn ngoan. Tuy nhiên, chương I của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN
  việc tăng trưởng tín dụng lại luôn đi kèm với rủi có quy định nợ xấu (NPL) là nợ thuộc các nhóm
  ro tín dụng, với loại mảng cho vay cá nhân hàm 3, 4 và 5, trong đó điều 11 mục 1 chương II có
  chứa nhiều rủi ro hơn cả. Rủi ro tín dụng xuất quy định rõ:
  phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố
  chủ quan đó là việc các ngân hàng vẫn chưa Khả năng trả nợ của khách hàng là việc khách
  chú trọng đến công tác thẩm định, đánh giá hàng có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn với
  khả năng trả nợ của khách hàng một cách khoa bên cho vay hay không (Ngân hàng Nhà Nước,
  học. So với việc thẩm định khách hàng doanh 2013). Hiện tại vẫn chưa có định nghĩa thống
  nghiệp – đối tượng mà các ngân hàng có thể nhất về khái niệm “khả năng trả nợ” mà chỉ
  đánh giá khả năng trả nợ thông qua các chứng có những dấu hiệu về việc khách hàng “không
  từ rõ ràng, việc đánh giá khách hàng cá nhân có khả năng trả nợ”, thông qua phương pháp
  gặp khá nhiều khó khăn, phần lớn việc đánh giá loại trừ ta có thể hiểu ngoài những khách hàng
  năng lực của khách hàng cá nhân còn phụ thuộc “không có khả năng trả nợ” là những khách
  vào năng lực, kinh nghiệm và cả yếu tố cảm hàng “có khả năng trả nợ”. Theo Hiệp ước
  tính của cán bộ tín dụng. Basel II có 2 tình trạng sau có thể dùng làm căn

  16

 3. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  cứ để đánh giá khả năng không trả được nợ của hàng vẫn còn khả năng trả nợ, dù khả năng
  khách hàng (Nguyễn Đăng Dờn, 2016): trả nợ bị suy yếu trước mắt.

   Khách hàng không có khả năng thực hiện Để thống nhất cách hiểu trong toàn bộ bài
  nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn mà nghiên cứu, nghiên cứu này thống nhất việc
  chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản đánh giá “khả năng trả nợ” của khách hàng theo
  (nếu có) để hoàn trả; Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, nghĩa là sẽ
  được đánh giá thông qua nhóm nợ cao nhất tại
   Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời
  các TCTD khách hàng có quan hệ tín dụng. Cụ
  gian quá hạn trên 90 ngày. Trong đó, những
  thể, những khách hàng hiện đang có nợ nhóm
  khoản thấu chi được xem là quá hạn khi
  3, 4, 5 được hiểu là nhóm khách hàng không
  khách hàng vượt hạn mức hoặc được thông
  có khả năng trả nợ, những trường hợp còn lại
  báo một hạn mức nhỏ hơn dư nợ hiện tại.
  (nhóm 1, 2) được hiểu là khách hàng có khả
  Căn cứ theo định nghĩa của Quỹ tiền tệ năng trả nợ.
  quốc tế (IMF) thì: “Nợ xấu là khoản nợ khi
  2.2. Các nghiên cứu có liên quan
  quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày; hoặc
  các khoản lãi chưa trả từ 90 ngày trở lên đã Theo (Đường Thị Thanh Hải, 2014), những
  được nhập gốc, tái cấp vốn hoặc đồng ý chậm nhân tố tác động tới khả năng trả nợ của khách
  theo thỏa thuận, hoặc các khoản phải thanh hàng cá nhân gồm 3 nhóm:
  toán đã quá hạn 90 ngày nhưng có lý do để
  Nhân tố khách hàng
  chắc chắn để nghi ngờ về khả năng khoản vay
  sẽ không được thanh toán đầy đủ” (Nguyễn Thứ nhất, năng lực tài chính của khách
  Đăng Dờn, 2016). hàng. Với mỗi cán bộ tín dụng vấn đề quan tâm
  đầu tiên về khách hàng của mình là khả năng trả
   Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) được hiểu là
  nợ. Một khoản vay vốn được ngân hàng chấp
  các khoản nợ được tổ chức tín dụng (TCTD),
  nhận khi khách hàng đáp ứng đầy đủ những yêu
  chi nhánh ngân hàng đánh giá là không có
  cầu về năng lực tài chính đủ lớn và lành mạnh
  khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn.
  để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng cần
  Các khoản nợ này được TCTD, chi nhánh
  xem xét kỹ lưỡng những nguồn trả nợ nghi ngờ
  ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả
  về tính lành mạnh hoặc nguồn đủ mạnh nhưng
  năng tổn thất.
  không ổn định.
   Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản
  Thứ hai, nhu cầu, thói quen và đạo đức
  nợ được TCTD, chi nhánh ngân hàng đánh
  khách hàng. Ngoài những nhân tố trên còn kể
  giá là có khả năng tổn thất cao.
  đến nhân tố khách quan bên ngoài ngân hàng
   Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: cũng ảnh hưởng tới cho vay khách hàng cá
  Các khoản nợ được TCTD, chi nhánh ngân nhân, đó là đạo đức khách hàng. Nếu như khách
  hàng đánh giá là không còn khả năng thu hàng là người có ý thức trả nợ tốt, rủi ro tín
  hồi, mất vốn. dụng thấp thì sẽ kích thích ngân hàng mở rộng
  hoạt động cho vay, các quy định cũng sẽ không
   Cũng theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN,
  quá khắt khe.
  nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) là các khoản nợ
  được TCTD, chi nhánh ngân hàng đánh giá Nhân tố ngân hàng
  là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và
  Thứ nhất, chiến lược kinh doanh.  Đây là
  lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm
  nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đến hiệu quả tín
  khả năng trả nợ. Như vậy nếu khách hàng
  dụng. Nó liên quan đến các quyết định chiến
  phát sinh nợ nhóm 2 vẫn được hiểu là khách

  17

 4. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  lược về lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu dẫn đến rủi ro cho ngân hàng và tiên lượng khả
  khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các năng kiểm soát của ngân hàng về các rủi ro đó,
  đối thủ, khai thác và tạo ra các cơ hội mới… Dựa dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế
  trên cơ sở một chiến lược kinh doanh được xác thiệt hại có thể xảy ra.
  lập, ngân hàng sẽ chuyển nó thành hành động,
  Thứ năm, công nghệ của ngân hàng. Công
  lập ra những kế hoạch bộ phận cho từng thời kỳ
  nghệ hiện đại giúp cho ngân hàng cung cấp dịch
  đảm bảo cho những mục tiêu đã đề ra; đặc biệt
  vụ hiện đại, phong phú phục vụ nhu cầu ngày
  có kế hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả
  càng lớn và đa dạng của khách hàng. Trong khi
  cho vay như: kế hoạch tăng trưởng tín dụng, kế
  đó, đặc thù của hoạt động cho vay khách hàng
  hoạch marketing, chính sách nhân sự…
  cá nhân là giao dịch với số lượng khách hàng
  Thứ hai, các chính sách, quy định của ngân đông và đa dạng, ngân hàng phải thực hiện một
  hàng. Đó là chính sách chăm sóc khách hàng số lượng lớn các hợp đồng cho vay. Do đó, hệ
  trước và sau khi cho vay có chu kỳ đáo hạn thống công nghệ của ngân hàng hiện đại vừa
  hay không; Các quy định về lãi suất và phí tín tiết kiệm được thời gian công sức của cán bộ tín
  dụng cao hay thấp, có linh hoạt và phù hợp với dụng, vừa nhằm hạn chế tối đa sự nhầm lẫn, sai
  thu nhập hiện có của người dân hay không; sót trong quá trình giao dịch với khách hàng.
  Các quy định về thời hạn tín dụng và kỳ hạn
  Nhân tố ngoài ngân hàng
  nợ, tài sản đảm bảo, phương thức giải ngân và
  thanh toán, thủ tục xin vay vốn có phức tạp Thứ nhất, đặc điểm thị trường nơi ngân hàng
  hay đơn giản, thời gian thẩm định hồ sơ vay hoạt động. Nếu là thành thị hoặc nơi tập trung
  vốn kéo dài bao lâu… đông dân cư, có mức thu nhập khá, trình độ học
  vấn cao thì nhu cầu vay của khách hàng cá nhân
  Thứ ba, chất lượng cán bộ tín dụng. Cán bộ
  sẽ tăng cao hơn so với các vùng nông thôn, hẻo
  tín dụng là người trực tiếp tiếp xúc với khách
  lánh nơi mà người nông dân quanh năm chỉ biết
  hàng, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng
  tới đồng ruộng.
  các thủ tục vay vốn, thực hiện thu thập và xử lý
  thông tin về khách hàng để đưa ra quyết định Thứ hai, môi trường kinh tế, chính trị. Môi
  cho vay hay không cho vay, cũng như là người trường kinh tế, chính trị có ảnh hưởng tới hoạt
  thực hiện giám sát sau khi cho vay và thu nợ. động cho vay của khách hàng cá nhân. Nếu nền
  Do đó, mỗi cán bộ tín dụng phải có trình độ kinh tế phát triển tốt, thu nhập bình quân đầu
  chuyên môn, khả năng nghiệp vụ, khả năng người cao và môi trường chính trị ổn định thì
  phân tích, đánh giá và lựa những khách hàng có hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
  đủ năng lực pháp lý, có đủ năng lực tài chính, cũng sẽ diễn ra thông suốt, phát triển vững chắc
  có tư cách đạo đức tốt… Nhờ có những cán bộ và hạn chế rắc rối xảy ra.
  như vậy, các khoản cho vay diễn ra an toàn và
  hiệu quả hơn. Cách phân loại của Đường Thị Thanh Hải,
  2014 là khá tổng quát và định tính, trên thực tế
  Thứ tư, công tác thông tin. Trên cơ sở nguồn có thể dùng cách phân loại này như là những
  thông tin nhận được, ngân hàng thực hiện phân tiêu chí tổng quát trong khung lý thuyết của
  tích tín dụng để đánh giá khả năng hiện tại và mô hình.
  tiềm năng của khách hàng về sử dụng vốn, cũng
  như khả năng hoàn trả vốn vay cho ngân hàng. Tại Việt Nam, cũng có một số nghiên cứu
  Ngân hàng sẽ tìm kiếm những tình huống có thể thực nghiệm về khả năng trả nợ của khách hàng
  cá nhân như:

  18

 5. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Nghiên cứu của Nguyễn Phúc Mẫn với mục hạn trả nợ. Kết hợp với hai mô hình hồi quy
  tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả là các phân tích thống kê mô tả, phân tích tương
  năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân quan, phân tích hồi quy và phân tích sâu Anova
  hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Vũng một yếu tố. Kết quả cho thấy xét về mặt quy mô
  Tàu. Trong đó, khả năng trả nợ được biểu hiện trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các
  bởi 2 biểu số là quy mô trả nợ và thời hạn trả biến số như “Đại học”, “Sau đại học”, “Lãnh
  nợ (trả nợ đúng hạn hoặc trễ hạn). Với mẫu dữ đạo/Quản lý”, “Kích cỡ khoản vay”, “Thời hạn
  liệu là thông tin nợ cá nhân của 503 khách hàng vay”, và “Hình thức vay”. Quy mô trả nợ cũng
  cá nhân trong khoản thời gian từ 01/2011 đến phụ thuộc vào một số biến số khác nhưng với
  12/2014, kết quả nghiên cứu cho thấy về mặt ảnh hưởng ngược chiều như “Giới tính”, “Công
  quy mô trả nợ, biến số này (i) phụ thuộc cùng nhân  viên”, “Lãi suất khoản vay”, “Vay tiêu
  chiều với các biến số: đại học, sau đại học, lãnh dùng”, “Vay mua bất động sản”. Xét về thời hạn
  đạo/quản lý, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng thuận chiều
  và hình thức vay; (ii) phụ thuộc ngược chiều bởi các biến số như “Sau đại học”, “Lãnh đạo/
  với: giới tính, công nhân viên, lãi suất khoản Quản lý”, “Chuyên viên”, “Kích cỡ khoản vay”,
  vay, vay tiêu dùng, vay mua bất động sản. Xét “Hình thức vay”. Trong khi đó các biến số khác
  về thời hạn trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng như “Giới tính”, “Lãi suất vay”, hay “Vay mua
  cùng chiều với các yếu tố: sau đại học, lãnh đạo/ bất động sản” tác động âm tới khả năng trả nợ
  quản lý, chuyên viên, kích cỡ khoản vay, hình đúng hạn (Lê Huyền Thiên Phú, 2013). 
  thức vay. Trong khi đó các biến số: giới tính, lãi
  Ngoài ra cũng có một số nghiên cứu tại nước
  suất vay, vay mua bất động sản tác động ngược
  ngoài cũng nghiên cứu về chủ đề trên như:
  chiều đến khả năng trả nợ đúng hạn.
  Một trong những nghiên cứu đầu tiên cho
  Tại Việt Nam, nghiên cứu của Lê Huyền
  lĩnh vực này là nghiên cứu của Jonathan Crook.
  Thiên Phú với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh
  Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình
  hưởng  tới khả năng trả nợ của khách hàng cá
  Probit với mẫu dữ liệu nghiên cứu là 4299 hộ
  nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông
  gia đình. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: (i)
  chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, khả năng
  khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng tích cực từ yếu
  trả nợ được biểu hiện bởi hai biến số là quy mô
  tố độ tuổi của chủ hộ, (ii) yếu tố thu nhập, (iii)
  trả nợ và thời hạn trả nợ (trả nợ đúng hạn/trễ
  thu nhập ròng, và (iv) sở hữu nhà riêng. Trên
  hạn). Các yếu tố  ảnh hưởng tới khả năng trả
  cơ sở đó, tác giả đã đưa ra những khuyến nghị
  nợ được nhóm thành năm yếu tố lớn là (i) Đặc
  nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng
  điểm  nhân khẩu học, (ii) Năng lực của người
  (Jonathan Crook, 1995).
  vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro
  đạo đức, và (v) Rủi ro tác nghiệp. Nghiên cứu Nghiên cứu của (Hussain và Shorouq,
  đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân 2014), trong bài viết này đề xuất hai mô hình
  của 503 khách hàng cá nhân trong khoảng thời chấm điểm tín dụng bằng cách sử dụng các
  gian từ 02/2009 tới 10/2012 tại Ngân hàng kỹ thuật khai thác dữ liệu để hỗ trợ các quyết
  TMCP Phát  triển Mê Kông chi nhánh Tp. Hồ định cho vay đối với các ngân hàng thương
  Chí Minh. Nghiên cứu đã sử dụng hai mô hình mại Jordan. Đánh giá ứng dụng cho vay sẽ cải
  để ước lượng, mô hình hồi quy tuyến tính bội thiện hiệu quả quyết định tín dụng và kiểm
  dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả soát các nhiệm vụ văn phòng cho vay, cũng
  năng trả nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía như tiết kiệm thời gian và chi phí phân tích. Cả
  cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit dùng để hai trường hợp được chấp nhận và từ chối đơn
  tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả xin vay từ các ngân hàng thương mại Jordan
  nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh thời khác nhau được sử dụng để xây dựng các mô

  19

 6. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  hình chấm điểm tín dụng. Kết quả chỉ ra rằng 3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
  mô hình hồi quy logistic (logistic regression nghiên cứu
  model) thực hiện tốt hơn một chút so với mô
  3.1. Mô hình nghiên cứu đề nghị
  hình hàm cơ sở xuyên tâm (the radial basis
  function model ) về tỷ lệ chính xác tổng thể. Từ những kết quả nghiên cứu thực nghiệm
  Trong nghiên cứu này tác giả đề xuất mô hình trong 2.2, xem xét trong bối cảnh tại Việt Nam,
  với các biến độc lập như: (i) tuổi, (ii) giới tính, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:
  (iii) thu nhập, (iv) loại hình công ty, (vi) bảo Pi
  Y = ln ( ) = Zi = β0 + β1X1 + β2X2 + ….. + βkXk
  lãnh, (vii) khoản vay, (vii) thời hạn vay, (viii) 1 – Pi
  mục đích vay, (ix) quốc tịch.
  Trong đó:
  Nghiên cứu của (Yasir Mehmood và cộng
  Y là khả năng trả nợ của KHCN, Y = 1 là khả
  sự, 2012) về các yếu tố ảnh hưởng đến trễ hạn
  năng khách hàng trả được nợ, Y = 0 nếu khách
  trả nợ tín dụng nông nghiệp cho thấy sự giám
  hàng không trả được nợ, trong đó Y đóng vai trò
  sát cẩu thả của nhân viên ngân hàng, sử dụng là biến phụ thuộc nhận giá trị 0 và 1, trong đó
  vốn vay sai mục đích, lãi suất cao và sự biến đổi giá trị 0 tương ứng với việc khách hàng không
  trong kinh doanh gây ra sự chậm trễ trong việc có khả năng trả nợ (nợ nhóm 3, 4, 5), giá trị 1
  trả nợ của khách hàng. nếu khách hàng có khả năng trả nợ tức là nợ
  thuộc nhóm 1, 2 và Xi (i = 1 – 18) là biến độc
  Nghiên cứu của (Kohansal & Mansoori,
  lập, chi tiết xem Bảng 1.
  2009) sử dụng mô hình logit để giải thích khả
  năng trả nợ vay đúng hạn. Kết quả cho thấy X1, X2,… Xk là những yếu tố ảnh hưởng đến
  kinh nghiệm của nông dân, thu nhập, khoản vay khả năng trả nợ của khách hàng, chi tiết xem
  nhận được và giá trị tài sản thế chấp có quan bảng 1.
  hệ đồng biến với khả năng trả nợ, trong khi lãi β0: là hệ số chặn của mô hình;
  suất cho vay, khoản trả góp nghịch biến với khả
  năng trả nợ. β1,…, βk là những hệ số của các biến độc lập.

  Bảng 1. Các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu

  Nhóm Ký Giả
  Mô tả biến Thang đo Nguồn nghiên cứu
  biến hiệu thiết
  X1 Độ tuổi Năm – Jonathan Crook (1995)
  Bằng 0 nếu không sở hữu
  Tình trạng Jonathan Crook (1995);
  X2 nhà ở và bằng 1 nếu ngược +
  sở hữu nhà ở Nguyễn Phúc Mẫn (2015).
  lại.
  KHÁCH Người phụ
  X3 Số người – Nguyễn Phúc Mẫn (2015)
  HÀNG thuộc
  Bằng 0 nếu chưa từng phát Jonathan Crook (1995); Lê
  Lịch sử tín
  X4 sinh NQH và bằng 1 nếu đã + Huyền Thiên Phú (2013);
  dụng
  từng phát sinh NQH. Nguyễn Phúc Mẫn (2015).
  Jonathan Crook (1995); Lê
  X5 Thu nhập Triệu đồng/tháng + Huyền Thiên Phú (2013);
  Nguyễn Phúc Mẫn (2015).

  20

 7. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Nhóm Ký Giả
  Mô tả biến Thang đo Nguồn nghiên cứu
  biến hiệu thiết
  Lê Huyền Thiên Phú
  X6 Kỳ hạn vay Tháng + (2013); Nguyễn Phúc Mẫn
  NGÂN (2015).
  HÀNG Jonathan Crook (1995); Lê
  Quy mô
  X7 Triệu đồng +/- Huyền Thiên Phú (2013);
  khoản vay
  Nguyễn Phúc Mẫn (2015).
  NGOÀI Bằng 0 nếu mục đích phi Lê Huyền Thiên Phú
  Mục đích
  NGÂN X8 SXKD và bằng 1 nếu + (2013); Nguyễn Phúc Mẫn
  khoản vay
  HÀNG SXKD. (2015).
  Nguồn: Tổng hợp của tác giả

  3. Phương pháp nghiên cứu Classification Table: bảng này cho ta kiểm
  tra độ chính xác trong việc dự báo của mô hình,
  3.1. Phương pháp chọn mẫu
  tỷ lệ phần trăm dự đoán đúng càng cao cho thấy
  Dữ liệu nghiên cứu được được xuất từ mô hình càng dự báo càng chính xác (Hoàng
  hệ thống IPCAS (Customer payment and trọng & Chung Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
  accounting system) của Agribank Tân Hưng Chỉ số – 2 Log likelihood (- 2 LL): chỉ số này
  vào thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho biết mức độ giải thích của mô hình tổng thể
  (những khách hàng có quan hệ tín dụng với thông qua chỉ số này càng nhỏ thể hiện độ phù
  ngân hàng liên tục từ 3 năm trở lên trong giai hợp càng cao (Hoàng trọng & Chung Nguyễn
  đoạn 2016 – 2018). Trong nghiên cứu này nhóm Mộng Ngọc, 2008).
  nghiên cứu chọn ngẫu nhiên 300 khách hàng có
  Chỉ số Nagelkeeke R Square: cho thấy biến
  thời gian quan hệ tín dụng gần nhất. độc lập giải thích được % cho biến phụ thuộc,
  3.2. Quy trình nghiên cứu mô hình phu hợp khi chỉ số này Nagelkeeke
  > 50% (Hoàng trọng & Chung Nguyễn Mộng
  Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20 để chạy Ngọc, 2008).
  dữ liệu hồi quy Binary Logistic như sau:
  Bước 2: Dựa trên các tiêu chuẩn đo lường
  Bước 1: Chạy mô hình và xác định những mức độ phù hợp của mô hình thực hiện loại dần
  biến quan trọng. Thông qua kết quả chạy mô các biến không có ý nghĩa giải thích cho mô
  hình tác giả xác định những biến độc lập có ảnh hình. Kiểm tra lại mô hình sau khi loại bớt các
  hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Các biến với các tiêu chuẩn như ở bước 1 .
  tiêu chuẩn cần xem xét để đánh giá mức độ phù
  hợp của mô hình: Bước 3: Đề xuất mô hình phù hợp sau khi
  tìm ra mô hình tối ưu.
  Omnibus Test of Model Coefficients (OB):
  dùng để kiểm định sự phù hợp tổng quát của 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  mô hình với giả thiết H0: β1 = β2 = …= βk = 0, Kết quả kiểm định độ phù hợp của mô hình
  nếu Sig < α thì giả thiết H0 bị bác bỏ hay ta có ta có Sig < 0.05, cho thấy mối tương quan giữa
  thể kết luận mô hình phù hợp một cách tổng biến phụ thuộc và các biến độc lập trong mô
  quát (Hoàng trọng & Chung Nguyễn Mộng hình có ý nghĩa thống kê tổng quát ở mức 99%
  Ngọc, 2008). (xem Bảng 2).

  21

 8. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Bảng 2. Mức độ phù hợp tổng quát Kết quả kiểm định cho thấy giá trị -2LL =
  của mô hình 60,293 không cao lắm, điều này thể hiện mức độ
  phù hợp khá tốt của mô hình tổng thể. Kết quả
  Chi-square df Sig.
  kiểm định cho thấy 92,4% sự thay đổi của biến
  Step 349.119 8 .000 phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập trong
  Step 1 Block 349.119 8 .000 mô hình, phần còn lại là do các yếu tố khác. Kết
  quả kiểm định cho thấy mức độ giải thích của mô
  Model 349.119 8 .000
  hình khá cao là 92,4% (xem Bảng 3).
  Nguồn: Trích từ kết quả hồi quy Binary Logistic
  Kết quả trên Bảng 4 cho thấy có 128 trường
  Bảng 3. Mức độ giải thích của mô hình hợp không trả được nợ, trong đó dự báo đúng
  120 trường hợp (dự báo đúng 93,8%). Trong
  Step -2 Log Cox & Snell Nagelkerke
  172 trường hợp trả được nợ kết quả dự báo
  likelihood R Square R Square
  đúng 162 trường hợp (dự báo đúng 94,2%). Kết
  1 60.293a
  .688 .924
  quả kiểm định cho thấy tỷ lệ dự đoán đúng của
  Nguồn: Trích từ kết quả hồi quy Binary Logistic toàn mô hình là 94% (xem Bảng 4).

  Bảng 4. Kết quả dự báo của mô hình

  Observed Predicted
  Y Percentage Correct
  0 khong tra 1 tra duoc
  0 khong tra 120 8 93.8
  y
  Step 1 1 tra duoc 10 162 94.2
  Overall Percentage 94.0
  Nguồn: Trích từ kết quả hồi quy Binary Logistic

  Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy: kiểm định ý nghĩa thống kê ở mức 95% (xem Bảng 5) với
  Wald về ý nghĩa của các hệ số hồi quy của 6 phương trình hồi quy như sau:
  biến qmo, tnhap, tuoi, pthuoc, mdich, nhao có
  Pi
  Y = ln ( ) = 0,081*qmo + 0,449*tnhap + 0,409*tuoi – 1,319*pthuoc + 1,443*mdich + 1,875*nhao
  1 – Pi
  Bảng 5. Kết quả hồi quy của mô hình

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
  qmo .081 .018 20.778 1 .000 1.085
  tnhap .449 .100 20.094 1 .000 1.566
  tuoi .409 .087 22.264 1 .000 1.505
  pthuoc -1.391 .571 5.927 1 .015 .249
  Step 1a mdich 1.443 .705 4.193 1 .041 4.234
  Lsu .882 .755 1.366 1 .242 2.416
  khan .260 .678 .147 1 .702 1.297
  nhao 1.875 .755 6.159 1 .013 6.519
  Constant -28.786 5.612 26.305 1 .000 .000
  Nguồn: Trích từ kết quả hồi quy Binary Logistic

  22

 9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  5. Kết luận và hàm ý Thu nhập β = 0,449, cho thấy β > 0 khi người
  vay vốn có thu nhập càng cao thì càng tăng khả
  5.1. Kết Luận
  năng trả nợ (EXP = 1,566).
  Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy cho thấy
  Tuổi β = 0,409, cho thấy β > 0 khi người trả
  6 biến là: (1) Quy mô (qmo) tức là số tiền mà
  nợ càng có tuổi thì khả năng trả nợ càng cao
  khách hàng vay của ngân hàng; (2) Thu nhập
  (EXP = 1,505).
  (tnhap) tức là thu nhập hàng tháng trung bình
  của khách hàng; (3) Tuổi (tuoi) tức là số tuổi Quy mô β = 0,081 (hệ số này khá nhỏ) cho
  của khách hàng vay vốn của ngân hàng; (4) Phụ thấy β > 0 khi người vay vốn càng nhiều thì
  thuộc (pthuoc) tức là số người phụ thuộc vào càng tăng khả năng trả nợ. Đây kết quả thú vị
  kinh tế đối với người vay vốn ngân hàng; (5) ở nghiên cứu này, mặc dù hệ số β khá nhỏ. Có
  Mục đích (mdich) tức là tiền vốn vay từ ngân thể với những người có vay số vốn lớn với nông
  hàng khách hàng dùng để làm gì; (6) Nhà ở dân thường là đối tượng có sự chuẩn bị kỹ về
  (nhao) tức là người vay vốn ngân hàng có nhà phương án làm ăn cả phương án trả nợ, nên vấn
  hợp pháp hay không. đề thất bại đối với những cá nhân này ít xảy ra
  so với những cá nhân vay với nguồn vốn nhỏ lẻ
  Theo kết quả nghiên cứu cho thấy độ lớn của
  khác (EXP = 1,085).
  hệ số beta lần lược theo thứ tự như sau:
  5.2. Khuyến nghị
  Nhà ở: β = 1,875 cho thấy β > 0 khi người
  vay vốn có nhà ở sẽ tăng khả năng trả nợ. Có Dựa trên những phân tích và những phát hiện
  thể đây là dấu hiệu nhận thấy khi khách hàng của nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất những
  có tài sản thì ý thức trả nợ càng cao vì họ biết khuyến nghị như sau:
  rằng đó là điều kiện đảm bảo cho khoản vay với
  – Đối với ngân hàng: Ngoài những công cụ
  ngân hàng. Ngoài ra chỉ số EXP = 6,519 cho
  thẩm định hiện có cần tham khảo thêm kết quả
  thấy người có nhà thì khả năng trả nợ cao hơn
  dự báo của mô hình nghiên cứu này trong đó
  người không có nhà 6,519 lần (nếu các yếu tố
  những yếu tố quan trọng lần lược được ưu tiên
  khác không đổi).
  xem xét là:
  Mục đích β = 1,443 cho thấy β > 0 khi người
  (1) Xem xét cá nhân đó có nhà ở hay không,
  vay vốn dùng cho mục đích sản xuất sẽ tăng khả
  có nhà ở sẽ là lợi thế, đây là yếu tố có hệ số β
  năng trả nợ so với mục đích phi sản xuất. Trong
  lớn nhất. Ngoài ra nhà ở còn là tài sản đảm bảo
  điều kiện sản xuất tại địa phương, chủ yếu là
  thu hồi vốn cho ngân hàng. Theo nghiên cứu
  nông nghiệp, mặc dù thu nhập từ nông nghiệp
  này là yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét.
  không quá cao đột biến như những ngành phi
  sản xuất, nhưng để thất trắng ít xảy ra do vậy (2) Mục đích vay trong đó vay cho sản xuất
  vấn đề trả nợ được đảm bảo (EXP = 4,234). được ưu tiên. Kết quả của nghiên cứu này cho
  thấy vay cho mục đích sản xuất sẽ tăng khả
  Phụ thuộc β = -1,391 cho thấy β < 0 khi
  năng trả nợ so với vay phi sản xuất. Việc ngân
  người vay vốn càng có nhiều người phụ thuộc
  hàng chú ý ưu tiên cho đối tượng vay sản xuất
  sẽ giảm khả năng trả nợ. Nếu người phụ thuộc
  cũng phù hợp với chủ trương của Nhà nước về
  càng nhiều có nghĩa là chủ hộ phải trả nhiều
  chính sách với nông nghiệp.
  hơn cho những khoản chi phí sinh hoạt tối thiểu
  hàng ngày, chi cho việc học hành, khám chữa (3) Số người phụ thuộc làm giảm khả năng
  bệnh và các khoản chi khác điều này làm giảm trả nợ, nếu số người thu thuộc ít sẽ là lợi thế.
  khả năng trả nợ (EXP = 0,249). Với kết quả của nghiên cứu số người phụ thuộc

  23

 10. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  trong gia đình của nông hộ có tác động rất tiêu vay nhiều thì khả năng trả nợ càng kém. Nhưng
  cực đến khả năng trả nợ. Vì chất lượng của trong nghiên cứu này ngược lại. Với đa phần
  khoản vay, do vậy các bộ tín dụng cần xem nông hộ, những người vay vốn lớn thường có
  xét ở nhiều khía cách khác, cân nhắc trước khi phương án kinh doanh rõ ràng, khả năng quản
  quyết định với trường hợp này. trị nguồn vốn tốt do vậy khả năng thành công
  cao. Với những hộ vay vốn ít có thể họ sử dụng
  (4) Thu nhập càng cao sẽ tăng khả năng
  sai mục đích cho những khoản vay đó dẫn đến
  trả nợ. Mặc dù thu nhập là 1 nhân tố trực tiếp,
  khả năng trả nợ kém. Do vậy cán bộ tín dụng
  nhưng trong kết quả của ngiên cứu này đứng ở
  cần xem xét những khoản vay lớn vì nếu quá
  vị trí thứ 4 về mức độ quan trọng. Trong điều
  thận trọng sẽ mất những khách hàng tốt.
  kiện tại Việt Nam nói chung hay cụ thể tại Tân
  Hưng, một huyện thâm canh về nông nghiệp, có – Đối với chính quyền địa phương: Để công
  thể đa phần chủ hộ là nông dân. Có thể chính tác thẩm định đạt hiệu quả cao, những thông
  lý do này mà việc thẩm định về thu nhập sẽ gặp tin trong hồ sơ vay chính xác đều quan trọng,
  khó khăn. Do vậy nhân tố này cần thẩm định nó quyết định chất lượng thẩm định. Do vậy
  cẩn thận. công tác lưu trữ hồ sơ và quản lý thật chặt chẽ,
  nhằm giúp cho công tác thẩm định được chính
  (5) Tuổi càng cao sẽ tăng khả năng trả nợ,
  xác. Ngoài ra chính quyền địa phương tuyên
  đây là yếu tố có hệ số β không cao, cần xem xét.
  truyền khuyến khích nông hộ mua bảo hiểm
  Trong kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi càng
  đối với cây trồng, vật nuôi, tài sản phục vụ sản
  cao thì có ưu thế trong khả năng trả nợ. Có thể
  xuất, nhằm phân tán rủi ro khi sử dụng vốn tín
  trên thực tế những nông hộ có tuổi là những
  dụng. Như vậy, sẽ góp phần giải quyết những
  người dân “gốc” ở địa phương, những người có
  khó khăn khách quan mà nông hộ gặp phải. Bên
  tài sản, đất đai và thu nhập từ nhiều nguồn. Do
  cạnh đó, chính quyền địa phương cũng nên bám
  vậy đây là nhân tố rất quan trọng mà cán bộ tín
  sát, theo dõi việc thực hiện các phương pháp
  dụng cần chú ý.
  canh tác mới trong nông nghiệp để đem lại hiệu
  (6) Quy mô vốn vay cao sẽ tăng khả năng quả kinh tế cao. Giới thiệu các loại phân bón,
  trả nợ, đây là yếu tố có β rất thấp, cũng cần thuốc trừ sâu, thuốc phòng ngừa bệnh cho cây
  xem xét, kết quả của nghiên cứu này rất thú trồng, vật nuôi cho nông hộ để mang lại năng
  vị, ngược lại với suy nghĩ thông thường, người suất cao.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Tiếng Việt
  Đường Thị Thanh Hải, (2014). Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân ở Việt Nam. Tạp Chí Tài Chính,
  số 4 – 2014.
  Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2005). Phân tích dữ liệu với SPSS. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống
  Kê.
  Lê Huyền Thiên Phú, (2013). Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân
  hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. (Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh
  tế Tp. Hồ Chí Minh).
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013). Thông tư số 02/2013/TT-NHNN: Quy định về phân loại tài sản nợ,
  phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ
  chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  Nguyễn Đăng Dờn (2016). Giáo trình Quản trị kinh doanh ngân hàng II. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất
  bản Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

  24

 11. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Nguyễn Phúc Mẫn, (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân
  hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu. (Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ
  Chí Minh).

  Tiếng Anh
  Crook, J. (1995). Time series explanations of merger activity: some econometric results. International
  Review of Applied Economics, 9(1), 59-85.
  Hussain, A.B & Shorouq, F.K, (2014). Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks:
  Neuralscoring approach, Review of Development Finance 4 (2014) 20–28.
  Kohansal M.R, Mansoori H, (2009). Factors affecting loan repayment performance of farmers in Kharasan-
  Razavi province of Iran. A paper presented in a conference on International Research on Food Security.
  Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg, October 6-8, 2009.
  Yasir Mehmood, Mukhtar Ahmad, Muhammad Bahzad Anjum, (2012). Factors affecting Dalay in
  Rapayment of Agricultural credit: a case study of District Kasur of Punjab province. World Applied
  Sciences Journal, No. 17, pp.447-451.

  25

Download tài liệu Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An File Word, PDF về máy