[Download] Tải Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE – Tải về File Word, PDF

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE
Nội dung Text: Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE

Download


Nghiên cứu khẳng định lại những công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đóng vai trò quan trọng nhằm hướng tới sự ổn định vĩ mô tại Việt Nam (Nguyễn Đức Trung, Lê Đình Hạc & Nguyễn Hoàng Chung, 2018).

Bạn đang xem: [Download] Tải Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE File Word, PDF về máy

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE

 1. ISSN 1859-3666

  MỤC LỤC

  KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  1. Cao Hoàng Long – Phân tích biến động năng suất lao động ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam
  giai đoạn 2010 – 2018. Mã số: 142.1MEco.11 2
  A Study on Productivity Changes in Vietnam’s Food Industry in the Period 2010- 2018
  2. Nguyễn Hoàng Chung – Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình KEYNES
  mới: Phương pháp tiếp cận SVAR VÀ BVAR-DSGE. Mã số: 142.1MEIS.11 11
  Assessment on Policy Analysis and Forecast of New KEYNES Model: Approaches of SVAR
  and BVAR-DSGE

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

  3. Phạm Hồng Chương, Nguyễn Hải Sơn và Phạm Thị Huyền – Ảnh hưởng của sự trải nghiệm tới
  sự hài lòng và hành vi mua lại của khách hàng: Nghiên cứu trong lĩnh vực nhà hàng. Mã số:
  142.2BAdm.21 24
  Customer’ experiences affecting satisfaction level and repurchase behavior: Empirical evi-
  dences in F&B sector
  4. Nguyễn Quỳnh Trang – Nghiên cứu tác động của chất lượng thông tin kế toán đến quá trình ra
  quyết định của doanh nghiệp Việt Nam. Mã số: 1422.BAcc.21 33
  A Study on the Effects of Accounting Information on the Decision Making in Vietnamese
  Enterprises
  5. Nguyễn Thị Khánh Chi – Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai E-CRM thành công tại hãng Hàng
  không quốc gia Việt Nam. Mã số: 142.2BMkt.22 45
  The Factors Affecting Successful E-CRM Implementation at Vietnam Airlines
  6. Mai Thanh Lan và Đỗ Vũ Phương Anh – Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng
  của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội. Mã số: 142.2BMkt.21 52
  Factors affecting employer’s brand of small and medium enterprises in Ha Noi city

  Ý KIẾN TRAO ĐỔI

  7. Ngô Mỹ Trân và Lương Thị Thanh Trang – Ảnh hưởng của sự không phù hợp bằng cấp, kỹ năng
  và ngành nghề đến thu nhập người lao động trong các doanh nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu
  Long. Mã số: 142.3OMIs.31 62
  The Impacts of Unmatched Qualifications, Skills, and Employment on Laborer’s Income in
  Enterprises in Mekong Delta
  khoa học
  Số 142/2020 thương mại 1

  1

 2. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VÀ DỰ BÁO
  CỦA MÔ HÌNH KEYNES MỚI: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN SVAR
  VÀ BVAR-DSGE
  Nguyễn Hoàng Chung
  Trường Đại học Thủ Dầu Một
  Email: chungnh@tdmu.edu.vn
  Ngày nhận: 19/03/2020 Ngày nhận lại: 06/04/2020 Ngày duyệt đăng: 10/04/2020

  N ghiên cứu khẳng định lại những công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước
  (NHNN) đóng vai trò quan trọng nhằm hướng tới sự ổn định vĩ mô tại Việt Nam (Nguyễn Đức
  Trung, Lê Đình Hạc & Nguyễn Hoàng Chung, 2018). Từ đó, nghiên cứu ứng dụng mô hình Keynes mới
  SVAR đánh giá các cú sốc cấu trúc với kỳ vọng hợp lý của các chủ thể trong nền kinh tế mở và nhỏ (Nguyen
  Duc Trung, Le Dinh Hac & Nguyen Hoang Chung, 2019). Đồng thời, nghiên cứu này cũng cho thấy sự
  tương thích giữa dữ liệu thực tế và mô hình Keynes mới DSGE dự báo vĩ mô cho Việt Nam (Nguyễn Đức
  Trung & Nguyễn Hoàng Chung, 2017).
  Từ khóa: Chính sách tiền tệ, mô hình Keynes mới, SVAR, DSGE, kỳ vọng hợp lý.
  1. Giới thiệu Keynes mới SVAR, DSGE cho nền kinh tế mở và
  Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm thay đổi nhỏ nhằm phân tích chính sách và dự báo vĩ mô tại
  nhận thức của các ngân hàng trung ương (NHTW) Việt Nam. Đây được xem là mô hình mà các NHTW
  (Blinder & ctg., 2008) trên thế giới. Theo đó, mục các nước theo đuổi CSTT lạm phát mục tiêu sử dụng
  tiêu ổn định giá cả hay kiểm soát lạm phát không đủ (Svensson, 2000; Hạ Thị Thiều Dao, 2012).
  để đảm bảo ổn định tài chính (OĐTC). Vì vậy, các 2. Khung khổ lý thuyết về mô hình Keynes mới
  NHTW cần kết hợp các công cụ của CSTT và chính 2.1. Các cơ sở lý thuyết liên quan đến mô hình
  sách an toàn vĩ mô (ATVM) nhằm hướng đến mục Keynes mới
  tiêu OĐTC (Kim & Mehrotra, 2016). Nghiên cứu 2.1.1. Cơ sở lý thuyết về chính sách an toàn vĩ mô
  của Nguyễn Đức Trung & Nguyễn Hoàng Chung Theo Hội đồng OĐTC (FSB), Ngân hàng Thanh
  (2018) khẳng định lại một lần nữa tăng trưởng kinh toán quốc tế (BIS) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF),
  tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng tín chính sách ATVM (nằm trong hệ thống chính sách
  dụng, nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng các kinh tế vĩ mô1) sử dụng các công cụ an toàn để hạn
  công cụ CSTT có ảnh hưởng mạnh hơn so với các chế các rủi ro mang tính hệ thống và/hoặc các rủi ro
  công cụ ATVM trong việc duy trì OĐTC thông qua đối với hệ thống tài chính nhằm giảm thiểu khả năng
  việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam. đổ vỡ của hệ thống thông qua việc ngăn ngừa các
  Điều đó có thể cho thấy vai trò quan trọng của Ngân dịch vụ tài chính có thể gây hậu quả nghiêm trọng
  hàng Nhà nước (NHNN) trong việc góp phần ổn đối với nền kinh tế thực (IMF, 2013). Đối tượng
  định vĩ mô tại Việt Nam, đây cũng là cơ sở quan điều chỉnh của chính sách ATVM là rủi ro hệ thống
  trọng để lý thuyết Keynes (Keynes, 1936) được vận với mục tiêu OĐTC (Kim & Mehrotra, 2016, Đỗ
  dụng trong nghiên cứu. Vì vậy, nghiên cứu kết hợp Việt Hùng & ctg, 2014).
  lý thuyết kỳ vọng hợp lý và ứng dụng mô hình

  1. Chính sách kinh tế vĩ mô là tập hợp các quy tắc và quy định nhằm kiểm soát, kích thích hoặc bình ổn các chỉ báo tổng
  gộp của nền kinh tế (Mankiw, 2011; Mankiw & Taylor, 2011). Hay nói cách khác, chính sách kinh tế vĩ mô là một hệ thống
  chính sách của chính phủ nhằm hướng đến các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô như tăng trưởng, công bằng và toàn dụng. Có
  nhiều chính sách kinh tế vĩ mô khác nhau như chính sách tài khóa, CSTT, chính sách cơ cấu, chính sách ngoại thương,… trong
  đó hai chính sách đầu tiên thường được sử dụng nhất. Theo Mishkin (2012) và Nguyễn Văn Ngọc (2009);
  khoa học ?
  Số 142/2020 thương mại 11

 3. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  2.1.2. Cơ sở lý thuyết về chính sách tiền tệ trường phái kinh tế vĩ mô cổ điển mới cho rằng có
  CSTT là các quyết định về tiền tệ ở tầm vĩ mô thể giải thích các biến động kinh tế trong khi vẫn
  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm quyết duy trì các giả định của mô hình cổ điển (Nguyễn
  định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền được biểu Văn Ngọc; 2006, 2009).
  hiện bằng lạm phát (Lý Hoàng Ánh & Lê Thị Mận, 2.1.4. Lý thuyết về tổng cầu – tổng cung
  2012). Vì vậy, NHTW sử dụng CSTT nhằm thay đổi Theo các nghiên cứu của Mishkin (2012) và
  cung tiền hoặc lãi suất chính sách (LSCS) để hướng Nguyễn Văn Ngọc (2009), các biến động của nền
  đến mục tiêu ổn định lạm phát, tăng trưởng kinh tế kinh tế nói chung bắt nguồn từ những thay đổi của
  và ổn định tỷ giá hối đoái (Araújo, 2015). NHTW tổng cung và tổng cầu. Đây là những thay đổi ngoại
  thực thi CSTT để hướng đến sự ổn định kinh tế vĩ sinh của đường tổng cung2 và đường tổng cầu3 hay
  mô nhưng ổn định giá cả vẫn luôn là mục tiêu quan là cú sốc tổng cung4 và cú sốc tổng cầu5 đối với nền
  trọng nhất (Cecchetti & Krause 2002; Issing, 2004; kinh tế.
  Spyromitros & Tuysuz, 2012; Van der Cruijsen & 2.1.5. Lý thuyết về cung tiền và lạm phát
  Demertzis, 2007). Theo Friedman (1963), mối quan hệ giữa cung
  Kênh kỳ vọng và giá trị kỳ vọng hợp lý tiền và lạm phát được thể hiện qua phương trình
  Bên cạnh kênh lãi suất, tỷ giá, giá tài sản và tín định lượng: M*V = P*Y, biểu diễn mối quan hệ qua
  dụng, thị trường tài chính còn tồn tại một kênh truyền lại giữa các biến động của yếu tố cung tiền, vòng
  dẫn CSTT thông qua kỳ vọng của các chủ thể trong quay của tiền, giá cả và GDP thực tế tại Việt Nam.
  nền kinh tế (Kohn & Sack, 2003; Mukherjee & Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thực và tỷ lệ lạm
  Bhattacharya, 2011; Leu, 2011). Khi các mô hình kinh phát sẽ xác định tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong nền
  tế lượng truyền thống không còn phù hợp cho việc kinh tế (Nguyễn Đức Trung & ctg, 2018).
  đánh giá các phản ứng chính sách (Mishkin, 2012) thì 2.1.6. Lý thuyết về dự báo kinh tế
  mô hình với lý thuyết kỳ vọng hợp lý trở thành cơ sở Dự báo là một quá trình đưa ra các nhận định về
  quan trọng giải thích chính sách và dự báo vĩ mô tương lai dựa vào những thông tin có sẵn trong quá
  (Lucas, 1976; Sbordone, Tambalotti, Rao & Walsh, khứ và hiện tại. Chuỗi kết quả dự báo có được trong
  2010). Cơ chế truyền dẫn của kênh này mạnh hay yếu nghiên cứu này được gọi là dự báo ngoài mẫu (Hoge
  phụ thuộc vào sự minh bạch và độ tin cậy của NHTW. & cộng sự, 2008; Nguyễn Đức Trung & Nguyễn
  Kỳ vọng này sẽ tác động đến công chúng, từ đó quyết Hoàng Chung, 2017). Nghiên cứu khẳng định lại
  định tổng cầu hay sản lượng của nền kinh tế (Dabla- DSGE là mô hình quan trọng của các NHTW trên
  Norris & Floerkemeier, 2006; Mukherjee & ctg, 2011; thế giới trong phân tích chính sách và dự báo vĩ mô
  Kohn & ctg, 2003; Leu, 2011). (Berg, Karam & Laxton, 2006; Smets & Wouters,
  2.1.3. Lý thuyết cân bằng tổng thể 2007; Rochelle & Refet, 2010; Kai, Gunter &
  Lý thuyết cân bằng tổng thể là một nhánh của Anders, 2010). Thậm chí mô hình này có khả năng
  kinh tế học, giải thích cung – cầu và mức giá của cả dự báo tốt hơn mô hình dự báo Greenbook của Fed
  một nền kinh tế với nhiều thị trường tương tác với (Edge, Kiley & Laforte, 2010). Tuy nhiên, mô hình
  nhau dẫn đến trạng thái cân bằng tổng thể của cả này cũng bộc lộ một số hạn chế (Sims, 1980, 1986;
  một nền kinh tế. Một trong số đó là lý thuyết Keynes Rochelle & ctg, 2010) nhưng các sai lệch của mô
  mới mà nghiên cứu này đang tiếp cận. hình DSGE không phải là vấn đề lớn khi phân tích
  Các hướng nghiên cứu bao gồm (i) điều kiện thị chính sách (Del Negro & Schorfheide, 2006; Smets
  trường hoàn hảo tối ưu Pareto (Arrow & Debreu, & Wouters, 2007).
  1954) hay (ii) điều kiện thị trường không hoàn hảo 2.2. Những lý luận cơ bản về mô hình Keynes mới
  và xem nền kinh tế trong ngắn hạn có nhiều bất ổn Lucas (1976) đã chỉ ra hạn chế của các mô hình
  (Nguyễn Văn Ngọc, 2006). Một số tranh luận khác kinh tế vĩ mô quy mô lớn khi các mô hình này đều
  liên quan đến trường phái tân cổ điển và các trường dựa trên giả định chung là phản ứng chính sách của
  phái kinh tế khác (Nguyễn Đức Thành, 2010) hay các chủ thể kinh tế kết hợp yếu tố kỳ vọng có thể

  2. Đường tổng cung biểu thị mối quan hệ giữa tổng cung và mức giá chung khi mọi biến số khác được giữ nguyên.
  3. Đường tổng cầu biểu thị mối quan hệ giữa lượng cầu về hàng hóa và mức giá chung.
  4. Cú sốc tổng cung là sự thay đổi về mặt công nghệ và cung ứng nguyên nhiên liệu thô (cú sốc cung) có thể làm dịch
  chuyển đường tổng cung.
  5. Cú sốc tổng cầu liên quan đến những thay đổi trong cung tiền, chính sách tài khóa (thuế và chi tiêu Chính phủ), xuất
  khẩu ròng, và khả năng chi tiêu, đầu tư làm dịch chuyển của đường tổng cầu.
  khoa học ?
  12 thương mại Số 142/2020

 4. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  khiến phản ứng chính sách thay đổi. Chính vì vậy, đó, Nguyễn Đức Trung (2016) giới thiệu mô hình
  Kydland & Prescott (1982) đưa ra mô hình chu kỳ Keynes mới với ba phương trình. Tiếp đến, nghiên
  kinh doanh thực với nền tảng kinh tế vi mô, trong đó cứu bổ sung phương trình đại diện cho nền kinh tế
  các hộ gia đình tối ưu hóa lợi ích với ràng buộc về mở nhằm tránh những hạn chế của nền kinh tế đóng
  thu nhập, doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận trong thông qua mô hình Keynes mới với bốn phương
  điều kiện tối thiểu hóa chi phí, giới hạn về vốn, lao trình (del Negro & ctg, 2004; Berg, Charry, Portillo
  động và công nghệ… & Vlcek, 2013; Berg, Karam & Laxton, 2006; Berg,
  Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực Portillo & Unsal, 2010; Lubik & ctg, 2007; Lees,
  Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực (Real Business Matheson & Smith, 2007; Hodge, Robinson &
  Cycle – RBC) giải thích tính chu kỳ của nền kinh tế Stuart 2008; Chen, 2010; Dizioli & Schmittmann,
  một quốc gia (Kydland & ctg, 1982) với các cú sốc 2015; Nguyễn Đức Trung & Nguyễn Hoàng Chung,
  thực (cú sốc thiên tai, cú sốc công nghệ…) có thể 2017; Nguyễn Đức Trung & ctg, 2018).
  gây ra các biến động chu kỳ kinh doanh theo giả Mô hình Keynes mới SVAR
  định giá cả và tiền lương linh hoạt (Long, John & Leu (2011) giới thiệu mô hình Keynes mới với
  Charles, 1983; Cooley, 1995; King, Robert & phương pháp tiếp cận SVAR (mô hình Keynes mới
  Sergio, 1999). Theo Romer (2012), mô hình RBC SVAR) của nền kinh tế Úc là nền kinh tế mở và nhỏ
  giả định các chủ thể trong nền kinh tế bị ràng buộc nhằm xác định tương tác giữa các cú sốc cấu trúc
  yếu tố đầu vào (Kydland & ctg, 1982) hoặc đặt dưới ngoại sinh và hành vi hướng về tương lai của các
  nền tảng vi mô về phản ứng của các cú sốc cơ bản chủ thể kinh tế. Trong đó, NHTW và các chủ thể tư
  (Long & ctg, 1983). Tuy nhiên, mô hình này cho nhân trong nền kinh tế giả định kỳ vọng hợp lý và
  rằng CSTT không ảnh hưởng đến sản lượng và biến hướng về tương lai (Hodge & ctg, 2008; Nguyen
  vĩ mô khác (Nguyễn Văn Ngọc, 2006, 2009; Chen, Duc Trung & ctg, 2019).
  2010) khi chỉ đề cập đến các cú sốc thực: cú sốc Mô hình Keynes mới DSGE
  cung, cú sốc năng suất lao động hay cú sốc kĩ thuật Mô hình cân bằng tổng thể động (Dynamic
  mà chưa quan tâm đến cú sốc cầu. Do đó, nghiên General Equilibrium Model – DSGE) là một nhánh
  cứu phải tiếp cận được các mô hình thể hiện vai trò của ứng dụng lý thuyết cân bằng tổng thể. Tính chất
  của CSTT (tính phi trung lập của CSTT6). này của mô hình thể hiện trong mối quan hệ của ba
  Lý thuyết Keynes mới khối: tổng cung, tổng cầu, phương trình CSTT và kỳ
  Lý thuyết này kế thừa nền tảng vi mô từ RBC vọng của các chủ thể trong nền kinh tế bao gồm: hộ
  đồng thời bổ sung thêm: (i) độ cứng danh nghĩa (giá gia đình, doanh nghiệp, các trung gian tài chính và
  cả, tiền lương cứng nhắc) trong điều kiện thị trường chính phủ. Mỗi chủ thể này tương tác với nhau và
  không hiệu quả (tính phi trung lập của CSTT) trong dẫn đến trạng thái cân bằng tổng thể của mô hình.
  ngắn hạn để giải thích cho các phản ứng trong mô Mặt khác, mô hình DSGE trên nền tảng vi mô với
  hình thực nghiệm (Romer & Romer, 2000; Romer, các trung gian tài chính là nguyên nhân chủ yếu gây
  2012); (ii) yếu tố động vào để giải thích nền tảng vi ra các cú sốc CSTT (Sbordon & ctg, 2010) hay các
  mô cho chu kì kinh doanh (Rotemberg & Woodford, cú sốc ngẫu nghiên với điều kiện ràng buộc về hành
  1997; Woudford, 2003; Galí, 2008); (iii) tác động vi của các chủ thể nhằm tối ưu hóa lợi ích và kì vọng
  của CSTT (Clarida, Gali & Gertler, 1999, 2000) và hợp lí (Chen, 2010). Các dạng mở rộng của mô hình
  (iv) kỳ vọng hợp lý của trường phái cổ điển mới này bao gồm việc đưa vào tiền lương cứng nhắc và
  (Nguyễn Đức Thành, 2010). ma sát thị trường (Smets & ctg, 2007) hoặc nghiên
  Cấu trúc mô hình Keynes mới này cũng mô tả cứu về cơ chế truyền dẫn CSTT (Shiller, Campbell
  mối quan hệ giữa các biến số vĩ mô, tập trung vào & Schoenholtz, 1983; Cogley & Sargent, 2005; An
  việc xây dựng CSTT ở các NHTW (Galí & & Schorfheide, 2007; Hülsewig, Mayer &
  Monacelli, 2005; Lubik & Schorfheide, 2007). Theo Wollmershäuser, 2009; Vivien & Celine, 2012).

  9. Tính phi trung lập của tiền khẳng định vai trò và ảnh hưởng của CSTT đến nền kinh tế. Điều này trái ngược với lý
  thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế (RBC) là lý thuyết cổ điển, theo đó giả định rằng tiền có tính trung lập, đây được xem là đặc
  tính căn bản của trường phái này. Thứ nhất, trường phái RBC cho rằng CSTT không ảnh hưởng tới các biến thực tế như sản
  lượng và việc làm. Thứ hai, trường phái này cho rằng sự thay đổi mức cung tiền không ảnh hưởng đến các biến thực tế. Do
  đó, lý thuyết cổ điển cho phép các nhà nghiên cứu xem xét các biến thực tế được xác định mà không cần quan tâm đến khối
  lượng cung ứng tiền tệ. Khi đó, trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ quyết định mức giá và tất cả các biến danh nghĩa
  khác. Sự tách rời giữa các biến thực tế và danh nghĩa được gọi là sự phân đôi cổ điển.
  khoa học ?
  Số 142/2020 thương mại 13

 5. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  Cuối cùng, mô hình DSGE được chia thành (i) mô 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu
  hình cho nền kinh tế có quy mô vừa và lớn (Del Nghiên cứu này sử dụng mô hình SVAR cung
  Negro & ctg, 2004; Christiano, Eichenbaum & cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về một mô hình
  Evans, 2005; Smets & ctg, 2007); và (ii) cấu trúc mô có kỳ vọng hợp lý áp dụng cho Việt Nam. Mô hình
  hình DSGE cho nền kinh tế nhỏ và mở (Galí & ctg, cấu trúc nền kinh tế mở được viết dưới dạng ma trận
  2005; Lubik & ctg, 2007; Adofson & ctg, 2007; dựa trên nghiên cứu của Nguyễn Đức Trung & ctg
  Chrisoffel & ctg, 2010). (2018); Nguyen Duc Trung & ctg (2019) sau:
  3. Phương pháp nghiên cứu = + + + + + + +
  3.1. Tổng quan phương pháp nghiên cứu Phương pháp ước lượng được sử dụng là phương
  Nghiên cứu chỉ ra các biến đại diện cho công cụ pháp hợp lý cực đại đầy đủ thông tin (full – information
  CSTT đóng vai trò quan trọng đến ổn định vĩ mô maximum – likelihood – FIML). Quy trình thực hiện đối
  (Nguyễn Đức Trung & ctg, 2018). Tiếp đến, nghiên với mô hình Keynes mới SVAR được tổng hợp trong
  cứu ứng dụng mô hình Keynes mới SVAR (Leu, nghiên cứu của Nguyễn Đức Trung & ctg (2018).
  2001) để đánh giá ảnh hưởng của các biến số vĩ mô 3.3. Đối với mô hình DSGE dùng để dự báo cho
  với kỳ vọng hợp lý thông qua các cú sốc cấu trúc của nền kinh tế mở Việt Nam
  mô hình VAR giản lược (Nguyễn Đức Trung & ctg, 3.3.1. Mô hình nghiên cứu
  2018; Nguyen Duc Trung & ctg, 2019). Cuối cùng, Mô hình nghiên cứu cũng dựa trên nền tảng vi
  nghiên cứu ứng dụng mô hình tiếp cận từ thống kê mô là dạng mô hình giản lược với một số phương
  Bayes (BVAR) (Hodge & ctg, 2008), sử dụng thông trình đã được trình bày trong nghiên cứu của
  tin tiền nghiệm ở hiện tại nhằm cung cấp thông tin Nguyễn Đức Trung & ctg (2017), cụ thể:
  cho dự báo hậu nghiệm của mô hình DSGE. Phương trình đường cong IS:
  3.2. Đối với mô hình Keynes mới SVAR
  = + + + + + + +
  3.2.1. Mô hình kinh tế lượng tiếp cận
  Sims (1980) đã giới thiệu phương pháp vector tự Phương trình đường cong Phillips Keynes mới:
  hồi quy (VAR) và nhiều nghiên cứu đã sử dụng VAR = + + + +
  kiểm định cơ chế truyền dẫn của CSTT (Bernanke &
  Blinder, 1992; Christiano & ctg, 1999; Mishra, =
  Montiel & Spilimbergo, 2012; Nguyễn Phúc Cảnh,
  2016). Tuy nhiên, mô hình VAR cũng có những hạn Phương trình chính sách tiền tệ:
  chế nên dẫn đến sự ra đời của mô hình VAR cấu trúc Với giả định lãi suất danh nghĩa được điều chỉnh
  (Structural VAR – SVAR) (Blanchard & Watson, một phần với tỉ lệ (1 – ρR) so với quy tắc Talor
  1986; Bernanke, 1986; Sims, 1986; Blanchard & (Taylor, 1993; Clarida, Galí & Gertler, 2000). Xác
  Quah, 1989; Blanchard, 1989; Keating, 1990; định trọng số cho lạm phát và độ lệch sản lượng theo
  Bayoumi & Eichengreen, 1992; Nguyễn Phúc Cảnh, quy tắc Taylor là Ψ1&Ψ27 :
  2014). Đầu tiên là mô hình Keynes mới SVAR cho Rt= ρRRt-1 + (1-ρR)(Ψ1π1 + Ψ2π2) + εRt
  một nền kinh tế đóng của mô hình Keynes mới Các phương trình khác:
  (Clarida, Galí & Gertler, 1998; Clarida & ctg, 1999; Biến động điều khoản thương mại: Δqt=ρΔqΔqt-1+ εΔqt
  Clarida, Galí & Gertler, 2000) được phát triển bởi Sản lượng thế giới (World Output): y*t = ρy*y*t-1
  Keating (1990), tổng hợp lại trong nghiên cứu của + εy t *

  Nguyễn Đức Trung & ctg (2018) cho nền kinh tế Và lạm phát (World Inflation): π*t = ρπ π*t-1 + επ t * *

  đóng và tiếp đến là mô hình Keynes mới SVAR cho được giả định thực hiện bằng tự hồi quy bậc 1 các
  một nền kinh tế mở. hệ số lần lượt:ρΔq, ρy , ρπ . Theo đó, biến đại diện
  * *

  Bài viết này sử dụng lý thuyết kỳ vọng hợp lý cho các cú sốc cấu trúc (structural shocks) là εΔqt,
  của Keating (1990), sử dụng hệ các phương trình có εy t, επ t * *

  điều kiện (Nguyễn Đức Trung & ctg, 2018; Nguyen 3.2.2. Dữ liệu nghiên cứu
  Duc Trung & ctg, 2019) để tính toán giá trị của các Trong đó, dữ liệu cho mô hình Keynes mới
  tham số cấu trúc sâu: SVAR được từ Q2/2000 đến Q3/2017. Dữ liệu cho
  mô hình Keynes mới DSGE được lấy từ Q2/2000
  = +

  =
  7. Phương trình CSTT nêu trên được giả định quy tắc
  = + Taylor không bao gồm tỉ giá hối đoái (Lubik & Schorfheide,
  =

  2007; Hodge & ctg, 2008).
  khoa học ?
  14 thương mại Số 142/2020

 6. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  Bảng 1: Mô tả các biến số vĩ mô
  BiӃn sӕ
  SVAR DSGE Cách tính, nguӗn lҩy dӳ liӋu
  YƭP{
  7UѭӟFQăPGӳ liӋu theo IMF – IFS là lãi suҩt tín phiӃu kho bҥF1KjQѭӟc (treasury
  LSCS r r_obs
  bill rate); tӯ VDXQăPIMF – IFS chuҭn hóa là LSCS (*).
  Ĉӝ lӋch sҧQOѭӧQJÿѭӧc tính bҵng chênh lӋch giӳa logarit giӳa sҧQOѭӧng thӵc và sҧQOѭӧng
  Ĉӝ lӋch
  tiӅPQăQJ(HP filter) (IMF – IFS) ÿѭӧc tính bҵng cách lҩy chênh lӋch giӳa logarit nepe (ln)
  sҧn dy_hp dy_obs
  GDP thӵc vӟi giá trӏ sҧQ Oѭӧng tiӅPQăQJKSWUHQG

 7. SKѭѫQJSKiSSKә biӃQÿROѭӡQJÿӝ
  Oѭӧng
  lӋch sҧQOѭӧng (output gap).
  Tӹ giá Cһp tӹ giá U6’91Ĉ,0)- IFS) ÿѭӧc lҩy logarit nepe (ln) nhҵm làm co dӳ liӋu, góp phҫn
  e de_obs
  hӕLÿRiL ѭӟFOѭӧQJÿѭӧFFKtQK[iFKѫQ
  ChӍ sӕ giá tiêu dùng WURQJQѭӟc qua tӯng quý (IMF – IFS). Vӟi CPIt là chӍ sӕ JLiÿLӅu chӍnh
  Lҥm cӫa kì t và CPIt-1 là chӍ sӕ JLiÿLӅu chӍnh cӫa kì t – 1. ChӍ sӕ JLiÿLӅu chӍnh là chӍ sӕ JLiÿm
  pi inf_obs
  phát ÿѭӧc chuҭn hóa thHRQăPJӕc QăPYj
 8. (**) tҥo thành 69 quan sát tӯ chuӛi dӳ
  liӋXÿҥi diӋn cho lҥm phát. % lҥm phát = [(CPIt ± CPIt-1)/CPIt-1]*100%.
  ĈLӅu khoҧQWKѭѫQJPҥi (Term of Trade – 7R7
 9. ÿѭӧc tính toán bҵng cách lҩy tӍ lӋ (%) giá
  ĈLӅu xuҩt khҭu chia cho giá nhұp khҭu. TiӃSÿyWtQKWRiQVӵ WKDÿәi cӫDÿLӅu khoҧQWKѭѫQJPҥi
  khoҧn dq bҵng cách sӱ dөng công thӭc: ‘ToT ln(ToTt / ToT t 1 ) x100% . Dӳ liӋXÿѭӧc thu thұp
  WKѭѫQJ _obs
  mҥi tӯ Fѫ Vӣ dӳ liӋu IFS (International Financial Statistics) cӫa IMF và tӯ GSO, lҩy theo quý
  ÿѭӧFÿLӅu chӍnh bҵQJORJDULWQHSHÿӇ tҥo ra 65 quan sát.
  Lãi suҩt Quӻ Liên bang cӫa Mӻ, lҩy dӳ liӋu theo IMF – IFS và HӝLÿӗng ThӕQJÿӕc Cөc
  Lҥm
  Dӵ trӳ Liên bang Mӻ )(‘
 10. ÿӇ ÿiQKJLiPӭFÿӝ WiFÿӝng lên kinh tӃ WURQJQѭӟc. KӃt quҧ
  phát & cpi_us
  thӵc nghiӋm cho thҩy viӋc sӱ dөng các biӃn sӕ cӫa kinh tӃ Mӻ giúp cҧi thiӋQÿiQJNӇ ÿӝ
  Lãi suҩt int_us
  chính xác cӫa các tham sӕ ѭӟF OѭӧQJ Yj QăQJ Oӵc dӵ báo kinh tӃ WURQJ Qѭӟc (Bùi Quӕc
  cӫa Mӻ
  ‘NJQJ& ctg, 2013).

  Nguồn: Tổng hợp của tác giả
  (*) Lãi suất trên thị trường tiền tệ được chia thành hai nhóm bao gồm: nhóm lãi suất chịu tác động của quan hệ cung –
  cầu vốn và nhóm lãi suất do tác giả này cũng cho rằng ở các quốc gia phát triển, NHTW thường sử dụng LSCS là lãi suất
  cho vay qua đêm hay lãi suất liên ngân hàng nhưng ở các nước đang phát triển lại sử dụng lãi suất cho vay ngắn hạn (tái
  cấp vốn) kết hợp lãi suất tái chiết khấu, điều này được cho là phù hợp với mục tiêu CSTT và điều kiện thị trường tiền tệ của
  từng nước (Nguyễn Thế Khải, 2017).
  (**) Đối với dữ liệu chỉ số giá giai đoạn trước 2010 được quy đổi về năm cơ sở là 1994 và dữ liệu chỉ số giá giai đoạn
  sau 2010 được quy đổi về năm cơ sở là 2010 theo tính toán của IMF – IFS.
  đến Q4/2016, dựa trên các nguồn: Thống kê tài Galí & ctg, 2005) nhằm xây dựng mô hình DSGE
  chính (International Financial Statistics) của Quỹ cho nền kinh tế mở và nhỏ của Việt Nam. Nghiên
  Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund), cứu thiết lập phân phối tiền nghiệm cho các tham số
  Ngân hàng Thế giới (World Bank), SBV, Tổng cục của mô hình. Sau đó từ các biến quan sát, phân phối
  Thống kê (GSO). Dữ liệu thu được gồm 67 nhóm tiền nghiệm được thiết lập và sử dụng phương pháp
  các biến quan sát, việc chuyển dạng dữ liệu sang DSGE-VAR để xây dựng phân phối hậu nghiệm cho
  logarit tự nhiên (ln) giúp việc tính toán hợp lý hơn các thông số trong mô hình. Thêm vào đó, nghiên
  do dữ liệu sau khi điều chỉnh sẽ dễ dàng hơn trong cứu cũng xác định λ và độ trễ p dựa vào kĩ thuật dự
  việc tính toán độ co giãn vì hệ số ước lượng xấp xỉ báo ngoài mẫu (Hodge & ctg, 2008; Nguyễn Đức
  với phần trăm biến động của các biến số (Nguyễn Trung & ctg, 2017). Giả định các tham số trong mô
  Thị Loan, Lê Thị Tuyết Hoa & Nguyễn Việt Hồng hình DSGE được mô tả bởi vector θ và vector cột
  Anh, 2019). Cơ sở dữ liệu phù hợp với nghiên cứu của n biến quan sát là yt. Các biến này cũng chính là
  của Lubik & ctg (2007), Zheng & Guo (2013) và các biến trong mô hình BVAR – DSGE (Del Negro
  Hodge & ctg (2008). & ctg, 2004), cụ thể:
  3.2.3. Quy trình nghiên cứu Bước 1: Khai báo biến trong dynare bao gồm:
  3.2.3.1. Các bước ước lượng cho mô hình các biến nội sinh (y, z, dq, y_star, infl, infl_star, R,
  BVAR-DSGE y_bar, de) và các biến quan sát (R_obs, infl_obs,
  Nghiên cứu khái quát ước lượng mô hình BVAR- dy_obs, de_obs, dq_obs);
  DSGE (Lubik & ctg, 2003; del Negro & ctg, 2004;
  khoa học ?
  Số 142/2020 thương mại 15

 11. KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  Bước 2: Khai báo các biến ngoại sinh: eps_R Bước 10: Thực hiện ước lượng với các tham số
  eps_dq eps_z eps_y_star eps_infl_star; đã khai báo9 và mô phỏng.
  Bước 3: Khởi tạo các tham số của các phương 3.2.3.2. Tiền nghiệm cho mô hình DSGE
  trình Keynes mới DSGE: tau, alpha, rho_z, kappa, Tiền nghiệm cho các tham số trong mô hình
  rho_R, psi_1, psi_2, rho_dq, rho_infl_star, DSGE được thể hiện trong Phụ lục 1. Việc lựa chọn
  rho_y_star, r_ss; các thông tin tiền nghiệm áp dụng cho Việt Nam được
  Bước 4: Thiết lập thông tin tiền nghiệm cho các kế thừa từ mô hình DSGE của Úc (Hodge & ctg,
  tham số của mô hình; 2008) và Trung Quốc (Zheng & ctg, 2013). Nghiên
  Bước 5: Dựa vào Lubik & ctg (2007) và Hodge cứu thiết lập miền xác định và hàm xác suất tích lũy
  & ctg (2008), nghiên cứu thiết lập các phương trình của các tham số tiền nghiệm (Lubik & ctg, 2007;
  Keynes mới DSGE thể hiện mối quan hệ giữa biến Hodge & ctg, 2008). Độ lệch chuẩnε của năm cú sốc
  quan sát và biến nội sinh8. Trong mô hình Keynes ngoại ε
  sinh được kí hiệu
  ε bởi
  ε biến
  ε σ ε . Trong đó,
  ε variable
  mới DSGE, sản lượng của nền kinh tế phụ thuộc vào σ variable lần lượt là δ y*, δ π, δ R, δ Δq, δ z (cú sốc sản
  công nghệ nên biến sản lượng (yt) và biến công lượng, cú sốc lạm phát, cú sốc lãi suất, cú sốc điều
  nghệ (zt) (phương trình (b5.1)) có mối quan hệ đồng khoản thương mại và cú sốc công nghệ) (Hodge &
  biến. Những biến quan sát còn lại có mối quan hệ ctg, 2008).
  với các biến vĩ mô (Lubik & ctg, 2007); 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  Bước 6: Gán giá trị ban đầu cho các biến vĩ mô 4.1. Kết quả nghiên cứu của mô hình ước
  và các biến quan sát trong mô hình. Các giá trị khởi lượng theo phương pháp FGLS
  tạo cho biến vĩ mô được lấy từ trạng thái cân bằng Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Trung &
  (steady state) của mô hình DSGE (Sbordon & ctg, ctg (2018) cho thấy, CSTT tại Việt Nam có ảnh
  2010) và giá trị trung bình cho các biến quan sát; hưởng mạnh hơn so với công cụ ATVM đến tăng
  Bước 7: Khai báo thông tin tiền nghiệm cho các trưởng tín dụng (TTTD), biến số quan trọng khi
  tham số ước lượng cũng như các cú sốc trong mô đánh giá sự OĐTC. Thực vậy, CSTT (với công cụ tỷ
  hình như hàm phân phối (distribution function), giá lệ dự trữ bắt buộc (DTBB) và lãi suất tái chiết khấu)
  trị trung bình và độ lệch chuẩn; đã kiềm chế tốc độ TTTD nhưng các công cụ này
  Bước 8: Khai báo độ trễ (lag length) cho mô hình nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng của CSTT là ổn
  VAR cũng như trọng số λ (dsge_prior_weight, theo định giá cả, kiểm soát lạm phát hơn là OĐTC (Vũ
  Hodge & ctg, 2008) để thực hiện ước lượng các mô hình; Hải Yến & Trần Thanh Ngân, 2016).
  Bước 9: Thực hiện khai báo các cú sốc ngoại 4.2. Thống kê mô tả dữ liệu của các biến số vĩ mô
  sinh: shocks; Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu vĩ mô
  var eps_R_s;

 12. stderr eps_R: cú sốc

 13. lãi suất của Mỹ

Download tài liệu Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình Keynes mới: Phương pháp tiếp cận SVAR và BVAR-DSGE File Word, PDF về máy