[Download] Tải Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index – Tải về File Word, PDF

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index
Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index

Download


Nghiên cứu này đã xây dựng được một bộ số liệu bảng (panel-data) từ các đầu ra, đầu vào trong 3 năm 2017-2019 tại ba chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và sử dụng phương pháp Malmquist index để đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index File Word, PDF về máy

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index

 1. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020)

  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
  THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MALMQUIST INDEX

  Dương Hoài An1, Nguyễn Đức Thu2,
  Hoàng Thuỷ Tiên3

  Tóm tắt
  Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, trong đó có ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  (Agribank), đã và đang là mối quan tâm của nhiều bên liên quan như các nhà đầu tư, bản thân các ngân
  hàng, khách hàng và các cơ quan quản lý. Từ trước đến nay đã có nhiều nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu
  kỹ thuật để đánh giá khả năng trả nợ, mức độ rủi ro… của các ngân hàng. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu
  nào áp dụng phương pháp Malmquist Index để so sánh các yếu tố đầu ra với đầu vào nhằm đánh giá hiệu
  quả hoạt động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nghiên cứu này đã xây
  dựng được một bộ số liệu bảng (panel-data) từ các đầu ra, đầu vào trong 3 năm 2017-2019 tại ba chi
  nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và sử dụng phương pháp Malmquist index để đánh
  giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh này. Kết quả cho thấy, khi đánh giá tổng thể cả 3 chi nhánh,
  các chi nhánh hoạt động hiệu quả trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, khi đánh giá theo từng chi
  nhánh, nghiên cứu cho thấy chỉ có chi nhánh 3 là hoạt động có hiệu quả, còn chi nhánh 1 và 2 là chưa.
  Lý do là vì hai chi nhánh này chưa đạt hiệu quả về công nghệ nên chưa đạt hiệu quả hoạt động trong giai
  đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, để đạt hiệu quả hoạt động, các chi nhánh này nên áp dụng
  tốt hơn công nghệ hiện đại để tăng doanh thu và giảm chi phí
  Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, Malmquist index, Agribank, Thái Nguyên.
  EVALUATION OF PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF THE VIETNAM
  BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT’S BRANCHES
  IN THAI NGUYEN CITY BY MALMQUIST INDEX METHOD
  Abstract
  The performance effectiveness in banks, including the Vietnam bank for Agriculture and Rural
  development (Agribank), has been a consideration of many stakeholders such as investors, banks
  themselves, customers and regulatory agencies. So far, many studies have used technical indicators to
  assess the solvency or risk levels of banks. However, there has been no study applying the Malmquist
  Index method to compare the outputs and inputs to evaluate the performance of Agribank branches in
  Thai Nguyen city. This research built a set of panel data from the outputs and inputs in three years from
  2017 to 2019 in three branches of Agribank in Thai Nguyen city and used the Malmquist Index method to
  assess the performance of those branches. The result showed that regarding three branches overall, they
  operated effectively in the research period. However, assessing each branch individually showed that only
  the 3rd branch’s performance was effective, while the others were not. The reason is that those branches
  were no longer effective in technological application. This study indicates that in order to achieve fruitful
  performance, all branches should apply modern technology to increase revenues and reduce costs.
  Key words: Performance, Malmquist index, Agribank, Thai Nguyen.
  JEL classification: G21, G24
  1. Đặt vấn đề Agribank thành phố Thái Nguyên hiện đang
  Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng đã và huy động nguồn vốn từ tất cả các thành phần và
  đang là mối quan tâm của nhiều bên liên quan như khu vực kinh tế để cung cấp tín dụng cho lĩnh vực
  các nhà đầu tư, bản thân các ngân hàng, khách nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn thành phố
  hàng và các cơ quan quản lý. Ngân hàng Nông Thái Nguyên. Nghiên cứu này sử dụng phương
  nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang đóng pháp Malmquist index để đánh giá hiệu quả hoạt
  một vai trò rất quan trọng trong việc huy động và động của 03 chi nhánh Agribank trên địa bàn
  cung cấp tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thành phố Thái Nguyên. Đó là Chi nhánh Nam
  thôn. Việc Agribank hoạt động có hiệu quả hay Thái Nguyên có trụ sở tại số 10, Đường Cách
  không còn có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên; Chi
  của lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn và nhánh tỉnh Thái Nguyên có trụ sở tại số 279,
  người nông dân. đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên; và
  Chi nhánh Sông Cầu có trụ sở tại số 138, đường

  77

 2. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020)

  Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Kết quả ý rằng các ngân hàng ở Tanzania đã phân bổ nguồn
  nghiên cứu sẽ cho phép biết được hiệu quả hoạt lực đầu vào chưa hợp lý.
  động của từng chi nhánh và các yếu tố ảnh hưởng, Chang-Sheng Liao (2009) ước lượng hiệu
  từ đó làm căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp quả và sự thay đổi hiệu quả của các ngân hàng Đài
  nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong Loan giai đoạn 2002-2004 bằng phương pháp
  thời gian tới. DEA. Tác giả sử dụng biến đầu vào bao gồm chi
  Bố cục của bài viết như sau: Phần 1 trình bày phí hoạt động, chi phí trả lãi và biến đầu ra bao
  tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, Phần 2 trình gồm dư nợ, thu nhập lãi và đầu tư. Kết quả nghiên
  bày tổng quan tài liệu nghiên cứu, Phần 3 giới cứu cho thấy hiệu suất thay đổi theo quy mô của
  thiệu phương pháp nghiên cứu và lựa chọn biến các ngân hàng trong nước có xu hướng giảm (giai
  số, Phần 4 trình bày kết quả nghiên cứu và thảo đoạn 2002- 2003 là 1,284%, giai đoạn năm 2003-
  luận, và Phần 5 kết luận. 2004 là 0,7975%). Do đó, nhiệm vụ quan trọng
  2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu của các nhà quản lý ngân hàng là điều chỉnh quy
  2.1. Các nghiên cứu quốc tế mô hoạt động sao cho đạt được hiệu quả tốt. Bài
  Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu đánh giá nghiên cứu hàm ý rằng, các ngân hàng kém hiệu
  về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Phần quả có thể sử dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu
  lớn trong số này sử dụng phương pháp DEA (Data quả hoạt động.
  Envelopment Analysis). Một số ít sử dụng phương 2.2. Các nghiên cứu trong nước
  pháp Malmquist Index. Những nghiên cứu này Tương tự, tại Việt Nam, hiệu quả hoạt động
  được bình luận một cách vắn tắt dưới đây. của các ngân hàng cũng đã và đang làm mối quan
  Halkos and Salamouris (2004) sử dụng số tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Các phương pháp
  liệu panel data đã phân tích hiệu quả chi phí của phổ biến chủ yếu vẫn là DEA. Một số lượng nhỏ
  16 ngân hàng thương mại Hy Lạp trong giai đoạn tận dụng được các nguồn số liệu dạng bảng để áp
  2000-2004. Tác giả sử dụng phương pháp DEA dụng phương pháp Malmquist Index để đánh giá
  hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất tác giả sử dụng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong một
  DEA để đánh giá hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả chi giai đoạn. Các nghiên cứu này được phân tích một
  phí và hiệu quả phân bổ, giai đoạn thứ hai tác giả cách vắn tắt dưới đây.
  sử dụng mô hình Tobit để ước lượng ảnh hưởng Nguyễn Việt Hùng (2008) sử dụng phương
  của các nhân tố bên ngoài và bên trong đến hiệu pháp DEA đo lường hiệu quả hoạt động 32
  quả của ngân hàng. Kết quả thu được ở giai đoạn NHTM Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005 với ba
  1: Kết quả phân tích DEA chỉ ra rằng các ngân biến đầu vào gồm chi phí trả lương cho nhân viên,
  hàng cổ phần của Hy Lạp có thể tăng hiệu quả chi tổng vốn huy động, biến đầu ra bao gồm thu từ lãi
  phí lên trung bình 17,7%, ngoài ra phi hiệu quả và thu ngoài lãi. Tác giả sử dụng phương pháp
  phân bổ luôn cao hơn phi hiệu quả kỹ thuật. Giai DEA kết hợp chỉ số Malmquist với mô hình hàm
  đoạn 2: Kết quả của mô hình Tobit chỉ ra rằng ảnh sản xuất biên ngẫu nhiên, sau đó hồi quy với
  hưởng của việc vốn hóa, số lượng các chi nhánh Tobit, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như:
  và số thẻ ATM phụ thuộc vào các thước đo hiệu Ở mức ý nghĩa thống kê 1%, tỷ lệ tiền gửi/cho vay
  quả khác nhau. (DLR = -0,0517) có ảnh hưởng âm đến hiệu quả
  Gwahula Raphael (2013) đánh giá hiệu quả kỹ thuật ước lượng được. Điều này có nghĩa là nếu
  hoạt động của các NHTM tại Tanzania trong giai các ngân hàng sử dụng tốt nguồn vốn huy động thì
  đoạn bảy năm 2005-2011 đã sử dụng phương pháp có thể sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động, hệ số ước
  phân tích bao dữ liệu (DEA) và chỉ số Malmquist. lượng được của biến cho vay so với tổng tài sản
  Với quan điểm coi ngân hàng như một trung gian tài có (LOANTA = -0,1434) ước lượng được ở mức
  chính dẫn vốn trong nền kinh tế, tác giả lựa chọn các ý nghĩa 1%, kết quả này cho thấy không phải ngân
  biến đầu vào bao gồm: lao động, khấu hao, chi phí hàng cho vay càng nhiều thì lại hiệu quả càng cao,
  hoạt động, chi phí tài chính; biến đầu ra là dư nợ và kết quả hệ số ước lượng được của biến NPL = –
  giá trị của các khoản đầu tư. Kết quả nghiên cứu từ 0,2661 (nợ quá hạn/tổng dư nợ cho vay) là âm và
  Malmquist cho thấy thay đổi hiệu quả (effch) của có ý nghĩa thống kê ở mức 10% điều này cho ta
  các ngân hàng ở mức thấp, chỉ đạt 1,005%, con số thấy rằng nếu các ngân hàng sử dụng không tốt
  này khá thấp khi so sánh với trung bình các ngân nguồn vốn huy động được và cho vay chạy theo
  hàng trên thế giới. Bài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, doanh số thì nguy cơ nợ xấu sẽ tăng và làm giảm
  ở nhóm các ngân hàng nghiên cứu có hiệu quả phân hiệu quả hoạt động của các ngân hàng và một số
  bổ nhỏ hơn hiệu quả kỹ thuật (hiệu quả phân bổ yếu tố khác có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
  =0,998%, hiệu quả kỹ thuật =1,046%) điều này hàm của các NHTM trong giai đoạn đó.

  78

 3. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020)

  Nguyễn Thị Hồng Vinh (2012) đã dựa trên hình huy động, cho vay của các chi nhánh và đưa
  phương pháp phân tích bao dữ liệu để đo lường vào mô hình tính toán ra Malmquist indices.
  hiệu quả kỹ thuật và chỉ số Malmquist của các Để phân tích tác động của các nhân tố đến
  NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2010. Kết quả hiệu quả hoạt động các chi nhánh ngân hàng
  cho thấy các NHTM chưa sử dụng hiệu quả nguồn Agribank trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên,
  lực của mình, cụ thể: Hiệu quả kỹ thuật là 0,7 năm tác giả sử dụng nguồn lực của các chi nhánh theo
  2007; 0,686 năm 2008; 0,865 năm 2009 và 0,818 phương pháp phân tích phi tham số với sự trợ giúp
  năm 2010. Chỉ số Malmquist tuy tăng 8,8% trong của phần mềm DEAP 2.1, sử dụng chỉ số
  cả giai đoạn nhưng hiệu quả kỹ thuật và tiến bộ Malmquist để phân tích hiệu quả kỹ thuật của các
  công nghệ còn thấp. chi nhánh ngân hàng.
  Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh (2012) Chỉ số Malmquist (Malmquist S., 1953) sử
  phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt dụng dể xác định sự khác biệt hiệu quả (tính toán
  động kinh doanh của hệ thống NHTM việt nam bằng cách thiết lập các ma trận đa chiều nhằm so
  giai đoạn 2006 – 2009, kết quả của chỉ số sánh các đầu ra với các đầu vào) giữa hai đơn vị
  Malmquist cho thấy rằng hiệu quả kỹ thuật toàn hoặc một đơn vị trong hai khoảng thời gian.
  bộ (TE) của toàn hệ thống NHTMCP đạt 0,923. Phương pháp này được Sten Malmquist tìm ra và
  Điều này cũng có nghĩa là các NHTMCP vẫn còn giới thiệu trong bài viết “Index numbers and
  sử dụng không hiệu quả các đầu vào khoảng 7,7%. indifference surfaces”, năm 1953. Các yếu tố đầu
  Trong năm 2007 mức hiệu quả kỹ thuật (TE) đạt vào và đầu ra sử dụng để tính toán Malmquist
  được là khá thấp chỉ khoảng 88,8%. Tuy nhiên, Index được thu thập từ nguồn số liệu thứ cấp, cụ
  trong hai năm 2008 và 2009 tiếp theo mức hiệu thể là các báo cáo của ngân hàng.
  quả này đã có bước cải thiện. Điều này cho thấy Chỉ số thay đổi TFP – Malmquist đo lường
  hệ thống NHTMCP đang dần sử dụng có hiệu quả sự thay đổi của tổng đầu ra so với đầu vào. Giả
  hơn các nguồn lực mặc dù vẫn còn thấp hơn so với định rằng tương ứng với mỗi thời kỳ t = 1, … T
  năm 2006. Ngoài ra, trong giai đoạn 2006-2009 có công nghệ sản xuất Ht biểu thị cách kết hợp tất
  hiệu quả kỹ thuật thuần (PE) bình quân của toàn cả đầu ra yt có thể được sản suất bằng cách sử
  hệ thống NHTMCP là 0,965 lớn hơn so với hiệu dụng đầu vào xt, nghĩa là:
  quả quy mô bình quân 0,957. Như vậy, có thể thấy Ht = [(xt, yt): xt có thể sản xuất yt] trong thời kỳ này các nhân tố phản ánh hiệu quả Giả định rằng Ht thoả mãn một số tiêu chuẩn
  kỹ thuật thuần đóng góp vào hiệu quả toàn bộ là nhất định để xác định hàm khoảng cách đầu ra.
  lớn hơn so với hiệu quả quy mô. Hàm khoảng cách đầu ra được xác định theo Ht
  Sau khi tổng kết các nghiên cứu trước đó, dễ trong thời kỳ t như sau:
  thấy rằng phương pháp bao dữ liệu DEA và chỉ số 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) = inf⁡(𝜆: (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ⁄𝜆 𝜖⁡𝐻 𝑡
  Malmmquist đã được sử dụng ngày càng phổ biến Hàm khoảng cách 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) ≤ 1 khi và chỉ
  trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động, hiệu quả khi (x, y) ∈ H. Hơn nữa 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) = 1 khi và chỉ
  kỹ thuật của các NHTM. Tuy nhiên chưa có một khi (x, y) nằm trong biên của công nghệ. Để xác
  nghiên cứu nào sử dụng các phương pháp trên để định chỉ số Malmquist, chúng ta cần mô tả bốn
  đánh giá hiệu quả hoạt động của các Agribank trên hàm khoảng cách như sau: 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) và
  địa bàn thành phố Thái Nguyên. ⁡𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) tương ứng là hàm khoảng cách
  3. Phương pháp nghiên cứu theo đó các điểm sản xuất được so sánh với công
  3.1. Phương pháp thu thập số liệu và phân tích nghệ biên tại thời điểm t và t+1.
  Số liệu sơ cấp dùng trong nghiên cứu này 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) và 𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) là hàm khoảng
  gồm những thông tin thu thập được trong quá trình cách đầu ra theo đó điểm sản xuất được so sánh
  quan sát, trao đổi trực tiếp với các cán bộ ngân với công nghệ biên tại các thời điểm khác nhau.
  hàng Agribank tại các chi nhánh trên địa bàn Theo Caves, Christensen và Diewert (1982),
  thành phố Thái Nguyên. Những thông tin từ chỉ số năng suất Malmquist theo đầu ra được xác
  nguồn số liệu sơ cấp làm cơ sở cho việc lựa chọn định như sau:
  các yếu tố đầu vào và đầu ra khả thi cho nghiên 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 )
  cứu. Số liệu thứ cấp phục vụ cho nghiên cứu này 𝑀0𝑡 = ⁡
  bao gồm các Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 )
  𝑡⁡
  quả hoạt động kinh doanh… cùng các tài liệu, Trong đó 𝑀0 đo sự thay đổi năng suất bắt
  thông tin từ nhiều nguồn khác như: sách, báo, tạp nguồn từ sự thay đổi trong hiệu quả kỹ thuật trong
  chí có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Các số thời kỳ t tới t+1 với công nghệ thời kỳ t+1 được
  liệu này chủ yếu dùng để đánh giá khái quát tình cho như sau:

  79

 4. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020)

  𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) TFPCH = (PECH × SECH) × TECHCH
  𝑀0𝑡 = ⁡ Trong đó:
  𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 )
  Để tránh chọn ngưỡng chuẩn một cách tuỳ – TFPCH là mức thay đổi của năng suất tổng
  tiện, chỉ số thay đổi năng suất Malmquist theo đầu hợp
  ra là giá trị trung bình nhân của hai loại chỉ số – EFCH là mức thay đổi của hiệu quả kỹ thuật
  năng suất Malmquist ở trên (Fare & cộng sự, – PECH là mức thay đổi của hiệu quả kỹ thuật
  1994): thuần.
  𝑀0 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 , 𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) – TECHCH là mức thay đổi của hiệu quản
  nhờ công nghệ.
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) 𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) – SECH là mức thay đổi của hiệu quả nhờ quy
  = ⁡ √( )( )
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) 𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) mô.
  Hiệu quả kỹ thuật được phân tích thành hiệu
  Chỉ số thay đổi năng suất Malmquist theo đầu
  quả theo quy mô và hiệu quả kỹ thuật thuần. Do
  ra có thể được phân tích thành:
  giả định hiệu quả theo quy mô không đổi-CRS chỉ
  𝑀0 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 , 𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) =
  phù hợp khi tất cả các ngân hàng trong mẫu đang
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 ,𝑦𝑡+1 ) 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 ,𝑦 𝑡+1 ) 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 ,𝑦 𝑡 )
  ( )⁡√(𝐷𝑡+1 𝑡+1 ,𝑦 𝑡+1 )) (𝐷 𝑡+1 (𝑥 𝑡 ,𝑦 𝑡 ))
  hoạt động ở một quy mô tối ưu. Tuy nhiên, thực
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 ,𝑦𝑡 ) (𝑥
  0 0 tế cho thấy rằng các ngân hàng hoạt động không
  Trong đó, số hạng thứ nhất ở vế phải ở mức quy mô tối ưu. Ngoài chỉ tiêu CRS, các chỉ
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 ,𝑦 𝑡+1 )
  đo sự thay đổi hiệu quả tương đối tiêu đo lường hiệu quả theo quy mô khác bao gồm:
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 ,𝑦 𝑡 )
  Hiệu quả biến đổi theo quy mô – VRS, hiệu quả
  giữa năm t và t+1 trong điều kiện hiệu quả không
  tăng dần theo quy mô-IRS, và hiệu quả giảm dần
  đổi theo quy mô. Số hạng thứ hai ở vế phải
  theo quy mô-DRS. Nếu không có những khác biệt
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 ,𝑦 𝑡+1 ) 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 ,𝑦 𝑡 )
  √( ) (𝐷𝑡+1 𝑡 𝑡 ) thể hiện chỉ số về môi trường kinh doanh và các sai số trong việc
  𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡+1 ,𝑦 𝑡+1 ) 0 (𝑥 ,𝑦 ) xác định các yếu tố đầu vào và các sản phẩm đầu
  thay đổi kỹ thuật, tức là sự thay đổi công nghệ biên ra, tính không hiệu quả về kỹ thuật thuần của một
  giữa hai thời kỳ t và t+1 được đánh giá tại xt và ngân hàng nào đó sẽ phản ánh sự khác biệt so với
  xt+1, như vậy ta có: ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất. Do đó, kết quả
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) của phân tích bao dữ liệu DEA bao gồm: Mức hiệu
  𝑇𝐸 = ⁡
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) quả theo quy mô của mỗi ngân hàng, hiệu quả kỹ
  thuật thuần, hiệu quả kỹ thuật toàn bộ và xác định
  𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) 𝐷0𝑡 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 )
  𝑇𝐶 = ⁡ √( ) ( ) mức chuẩn thực tế hoạt động tốt nhất trong đánh
  𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡+1 , 𝑦 𝑡+1 ) 𝐷0𝑡+1 (𝑥 𝑡 , 𝑦 𝑡 ) giá hiệu quả ngân hàng.
  Tăng năng suất sẽ biểu thị bằng chỉ số 3.2. Lựa chọn biến số
  Malmquist lớn hơn 1. Năng suất giảm sẽ gắn với Đặc điểm nổi bật trong hoạt động của ngành
  việc chỉ số Malmquist nhỏ hơn 1. Ngoài ra, việc ngân hàng đó là ngành dịch vụ có nhiều đầu vào và
  tăng lên trong mỗi bộ phận của chỉ số Malmquist nhiều đầu ra, bởi vậy điều quan tâm đó là làm thế
  sẽ dẫn tới việc giá trị của bộ phận đó lớn hơn 1. nào chỉ định được các đầu ra và các đầu vào của
  Như vậy, khi M0 hay TFPCH > 1, năng suất tổng các ngân hàng một cách hợp lý. Trên thực tế hiện
  hợp của DMU A đã có sự gia tăng tại thời điểm nay cho thấy cũng chưa có một lý thuyết hoặc một
  t+1 so với tại thời điểm t. Nếu M0< 1, ta nói năng định nghĩa nào hoàn chỉnh, rõ ràng về việc xác định
  suất tổng hợp của DMU A bị suy giảm trong gian các đầu vào và đầu ra của ngân hàng. Theo cách
  đoạn từ t đến t+1. tiếp cận trung gian: Dựa trên quan điểm cho rằng
  Sử dụng chỉ số Malmquist đó là các chỉ số các ngân hàng là các tổ chức tài chính huy động và
  phản ánh sự thay đổi của các độ đo hiệu quả kỹ phân bổ các nguồn vốn cho vay và các tài sản khác;
  thuật, tiến bộ công nghệ, hiệu quả thuần, hiệu quả nghiên cứu này xem các khoản tiền gửi được coi
  quy mô và năng suất nhân tố tổng hợp. Theo định như là đầu vào (X1) và chi trả lãi cho hoạt động tín
  nghĩa, tích số của thay đổi hiệu quả và thay đổi kỹ dụng (X2) và chi phí cho các hoạt động khác trong
  thuật sẽ bằng chỉ số Malmquist, những thành phần đó có chi phí cho nhân viên (X3) là một bộ phận của
  này có thể thay đổi ngược chiều nhau. tổng chi phí hoạt động của ngân hàng. Các biến đầu
  ⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡TFPCH = ⁡EFCH⁡ × ⁡TECHCH ra bao gồm: Lượng tiền cho vay (Y1), thu nhập từ
  Nếu áp dụng cho trường hợp hiệu quả thay hoạt động tín dụng (Y2); thu nhập từ hoạt động
  đổi theo quy mô, ta có: khác (Y3) (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Kao and Liu,
  ⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡EFCH = PECH⁡ × ⁡SECH 2009; Paradi et al., 2011; Eken and Kale, 2011;
  Một cách tổng quát: Ngô Đăng Thành, 2012).

  80

 5. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020)

  Bảng 1: Thống kê mô tả của các biến đầu vào và đầu ra
  (Đơn vị tính: triệu đồng)
  Biến số Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất
  Đầu ra
  Lượng tiền cho vay 6.338,759 6.071,09 1.132,85 18.244,65
  Thu nhập từ hoạt động tín dụng 2.549,654 3.246,69 207,54 7.249,93
  Thu nhập từ hoạt động khác 117,0782 129,0272 21,488 314,53
  Đầu vào
  Lượng vốn huy động 7.153,895 5.611,98 1.464,117 15.884,08
  Chi phí cho hoạt động tín dụng 2.144,68 2.904,249 116,578 6.226,54
  Chi phí cho các hoạt động khác 406,2094 474,6627 64,41 1.132,85
  Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra
  Bảng 1 trình bày các mô tả thống kê đối với hàng đầu tư, cho vay… để thu lợi nhuận, tạo điều
  các biến đầu vào và đầu ra được lựa chọn đưa vào kiện cho ngân hàng mở rộng kinh doanh và nếu
  nghiên cứu, số quan sát là 9 quan sát. Số liệu ở nguồn vốn huy động càng lớn sẽ chứng minh rằng
  bảng 1 bao gồm các số liệu trong 3 năm từ năm quy mô, trình độ nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật
  2017-2019 của 3 chi nhánh Ngân hàng Agribank của ngân hàng hiện đại.
  trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên. Chi phí cho hoạt động tín dụng bao gồm: trả
  Lượng tiền cho vay ở đây là tiền cho các cá lãi tiền gửi, trả lãi tiền kí quỹ, trả lãi tiền vay…
  nhân và tổ chức vay, dựa theo mục đích sử dụng Chi phí cho các hoạt động khác bao gồm: Chi phí
  tiền vay có hai loại là cho vay tiêu dùng và cho chi nộp thuế và các khoản lệ phí, chi phí cho nhân
  vay để kinh doanh; dựa vào thời hạn cho vay có viên, chi cho các hoạt động quản lý và công vụ,
  cho vay ngắn hạn, cho vay trung – dài hạn; dựa chi về tài sản, chi phí khác.
  vào hình thức vay có cho vay cầm cố, thế chấp… Theo như bảng ta thấy, lượng tiền cho vay
  Thu nhập từ hoạt động tín dụng tạo ra từ lãi thấp hơn lượng vốn huy động được khoảng 815
  suất cho vay của ngân hàng. Thu nhập từ hoạt triệu đồng, hoạt động tín dụng có đem lại lại nhuận
  động khác bao gồm: thu nợ đã xử lý rủi ro, thu lãi là khoảng 404 triệu đồng, và chi phí cho các hoạt
  của các khoản nợ đã xử lý rủi ro, thu nhập phí từ động khác lớn hơn khoảng 3,5 lần so với thu nhập.
  hoạt động dịch vụ, thu nhập từ các hoạt động kinh 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  doanh khác… 4.1. Đánh giá chung về tình hình huy động và
  Lượng vốn huy động của ngân hàng có được cho vay tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn
  từ tiền gửi của khách hàng bao gồm tiền gửi của thành phố Thái Nguyên
  các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cơ quan nhà Các chỉ tiêu đầu vào và ra của mỗi ngân hàng
  nước và tiền gửi tiết kiệm dân cư, phát hành công phản ánh một cách khái quát thực trạng của ngân
  cụ nợ như kỳ phiếu, trái phiếu, séc… vốn vay từ hàng tại mỗi thời điểm và giai đoạn. Các chỉ tiêu
  các tổ chức tín dụng khác và Ngân hàng Trung này của ba chi nhánh Agribank trên địa bàn thành
  ương…Ngoài nguồn vốn ban đầu tự có của ngân phố Thái Nguyên được trình bày trong bảng 2
  hàng thì nguồn vốn huy động sẽ cho phép ngân dưới đây.
  Bảng 2: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2017-2019 của các chi nhánh
  Ngân hàng Agribank trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
  (Đơn vị tính: triệu đồng)
  Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
  Tổng nguồn vốn huy động 13,778,559.66 16,200,900.00 19,049,100.00
  Tổng dư nợ 11,989,831.48 12,836,100.00 13,742,100.00
  Nợ xấu nội bảng 40,368.30 44,589.00 49,251.00
  Tổng thu dịch vụ 40,916.22 49,833.00 60,693.00
  Nguồn: Số liệu báo cáo Agribank thành phố Thái Nguyên năm 2019

  Nhìn chung, các chỉ tiêu tăng đều qua các năm lệ nợ xấu nội bảng so với tổng dư nợ khá thấp và
  trong giai đoạn nghiên cứu. Tổng dư nợ chiếm tỷ tương đối ổn định qua các năm. Cụ thể, con số này
  trọng khá cao so với tổng nguồn vốn huy động chỉ nằm trong khoảng trên 0,33% đến dưới 0,36%.
  được. Cụ thể, chiếm từ trên 72% đến trên 87%. Tỷ

  81

 6. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020)

  Tổng thu dịch vụ tăng đều qua các năm và giao ngân hàng Agribank trên địa bàn TPTN, bao gồm
  động trong khoảng từ trên 0,29% đến 0,31%. thay đổi hiệu quả kỹ thuật và thay đổi tiến bộ công
  4.2. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các chi nghệ của các NHTM trong giai đoạn 2017-2019
  nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn Thành được thể hiện trong Bảng 3, trong đó chỉ số trung
  phố Thái Nguyên theo thời gian (năm) bình cho cả giai đoạn được tính theo công thức
  Kết quả MI hay thay đổi năng suất nhân tố trung bình nhân.
  tổng hợp và các thành tố của nó cho 3 chi nhánh
  Bảng 3: Hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Agribank
  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo thời gian
  Năm EFFCH3 TECH4 PECH5 SECH6 TFPCH7
  2018 1,000 0,944 1,000 1,000 0,944
  2019 1,000 1,138 1,000 1,000 1,138
  Trung bình 1,000 1,036 1,000 1,000 1,036
  Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra
  Chú thích: 2017 là năm gốc.
  Chỉ số MI tăng trung bình giai đoạn 2017- Tuy nhiên hiệu quả công nghệ có sự thay đổi
  2019 là 3,6%. Thay đổi tiến bộ công nghệ tăng nhẹ vào năm 2019, chỉ số này tăng từ 94,4% lên
  3,6%, thay đổi hiệu quả thuần và hiệu quả quy mô 113,8% so với năm trước. MI của năm 2019 tăng
  không biến động. Sự gia tăng của chỉ số tiến bộ là 13,8 lần điều đó phần nào phản ánh các chi
  công nghệ đã làm cho chỉ số MI trong kì nghiên nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn trong giai
  cứu tăng. đoạn này đang chú trọng phát triển, cải tiến cũng
  MI của năm 2018 bị giảm 5,6%, nguyên nhân như áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả
  của sự sụt giảm này là do chỉ số thay đổi tiến bộ hoạt động của mình.
  công nghệ chỉ là 94,4% trong khi đó chỉ số hiệu quả 4.3. Phân tích hiệu quả hoạt động của các chi
  kỹ thuật vẫn được giữ nguyên là 100%. Sự thay đổi nhánh ngân hàng Agribank trên địa bàn Thành
  của hiệu quả kỹ thuật và giữ nguyên của tiến bộ phố Thái Nguyên theo chi nhánh
  công nghệ chỉ ra rằng giai đoạn này các chi nhánh Ngoài việc cho phép phân tích hiệu quả hoạt
  ngân hàng quan tâm nhiều hơn tới hiệu quả kỹ động theo thời gian và cả giai đoạn nghiên cứu,
  thuật. Kết quả này cho thấy tiến bộ công nghệ đóng phương pháp Malmquist Index còn cho phép việc
  vai trò lớn trong việc giảm thiểu chi phí sản xuất, phân tích theo từng đơn vị (chi nhánh ngân hàng
  tăng lợi nhuận cho các ngân hàng. Tuy nhiên đầu trong bối cảnh của bài viết này). Từ đó, hiệu quả
  tư vào công nghệ cần nguồn vốn lớn. Ta có thể kết hoạt động của mỗi chi nhánh có thể được so sánh
  luận rằng trong giai đoạn này các chi nhánh ngân với nhau (nếu các điều kiện là tương đồng). Ngoài
  hàng Agribank trên địa bàn đang quan tâm nhiều ra, việc phân tích chỉ số năng suất nhân tố tổng
  hơn tới hoạt động quản trị rủi ro, chất lượng dịch còn cho phép chỉ ra nguồn của tính hiệu quả hay
  vụ ngân hàng đảm bảo một sự phát triển bền vững chưa hiệu quả là từ đâu.
  hơn là đầu tư những công nghệ sản xuất tiên tiến.

  3
  Thay đổi hiệu quả kỹ thuật (Technical Efficiency Change).
  4
  Thay đổi hiệu quả công nghệ (Technological Efficiency Change).
  5
  Thay đổi hiệu quả thuần (Pure Efficiency Change).
  6
  Thay đổi hiệu quả quy mô (Scale Efficiency Change).
  7
  Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity Change).

  82

 7. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020)

  Bảng 4: Hiệu quả hoạt động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  Chi nhánh EFFCH8 TECH9 PECH10 SECH11 TFPCH12
  1 1,000 0,941 1,000 1,000 0,941
  2 1,000 0,973 1,000 1,000 0,973
  3 1,000 1,214 1,000 1,000 1,214
  Trung bình 1,000 1,036 1,000 1,000 1,036
  Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra
  Trong giai đoạn 2017-2019, Ngân hàng 5. Kết luận
  Agribank chi nhánh 3 có chỉ số MI cao nhất 1,214; Nghiên cứu này đã xây dựng được một bộ số
  tiếp theo là ngân hàng Agribank chi nhánh 2 có liệu bảng (panel-data) từ các đầu ra, đầu vào trong
  chỉ số MI trung bình 0,973 và thấp nhất là ngân giai đoạn 2017-2019 của ba chi nhánh Agribank
  hàng Agribank chi nhánh 1 có chỉ số MI là 0,941. trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và sử dụng
  Như vậy, dễ thấy rằng khi đánh giá riêng theo từng phương pháp Malmquist index để đánh giá hiệu
  chi nhánh thì chỉ có chi nhánh 3 có hiệu quả hoạt quả hoạt động của các chi nhánh này. Kết quả cho
  động cao. Việc khi đánh giá hiệu quả chung của thấy, khi đánh giá tổng thể cả 3 chi nhánh, các chi
  cả ba chi nhánh kết quả cho thấy các chi nhánh nhánh Agribank hoạt động hiệu quả trong giai
  này hoạt động hiệu quả là do hiệu quả hoạt động đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, khi đánh giá riêng rẽ
  của Chi nhánh 3 khá cao (tăng 21,4%) đã có ảnh từng chi nhánh, kết quả cho thấy chỉ có chi nhánh
  hưởng tích cực đến tính hiệu quả trong hoạt động 3 là hoạt động có hiệu quả, còn chi nhánh 1 và 2
  của hai chi nhánh còn lại. là chưa. Phát hiện này không mâu thuẫn vì hiệu
  Từ bảng ta thấy, việc thay đổi chỉ số MI chủ quả hoạt động của chi nhánh 3 khá cao và đã có
  yếu phụ thuộc vào chỉ số thay đổi tiến bộ công những tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động
  nghệ, ví dụ như ở chi nhánh 1 chỉ số MI giảm 5,9% của hai chi nhánh còn lại khi đánh giá chung cho
  là do chỉ số thay đổi tiến bộ công nghệ chỉ đạt cả ba chi nhánh.
  94,1% nhỏ hơn chỉ số hiệu quả kỹ thuật (chỉ số hiệu Kết quả nghiên cứu các chỉ số thành phần cho
  quả kỹ thuật là 100%). Chi nhánh 3 có chỉ số tiến thấy hai chi nhánh này hoạt động chưa hiệu quả
  bộ công nghệ là 121,4% lớn hơn chỉ số hiệu quả kỹ trong giai đoạn nghiên cứu là vì chưa đạt hiệu quả
  thuật (chỉ số hiệu quả kỹ thuật là 100%). Rõ ràng về công nghệ. Kết quả này hàm ý rằng, để nâng
  là công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng quyết hiệu quả hoạt động, hai chi nhánh này có thể áp
  định đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức, mà dụng các tiến bộ về khoa học và công nghệ để
  trong đó có các ngân hàng. Do đó, các ngân hàng giảm chi phí cho các yếu tố đầu vào và gia tăng
  khi muốn thay đổi hiệu quả hoạt động thì cần chú các yếu tố đầu ra. Cụ thể, việc sử dụng các dịch
  trọng đến việc ứng dụng tiến bộ công nghệ một vụ ngân hàng số (digital banking services) sẽ giúp
  cách phù hợp với điều kiện cụ thể và cũng cần đảm tăng khả năng tiếp cận khách hàng (đặc biệt ở khu
  bảo tính đồng bộ một cách tương đối giữa các chi vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn)
  nhánh trong toàn hệ thống ngân hàng. để tăng doanh thu, trong khi đó lại có thể giảm chi
  phí cho mỗi khoản vay (transaction costs).

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Agribank Thành phố Thái Nguyên. (2020). Báo cáo tổng kết 2017 – 2019.
  [2]. Agribank Thành phố Thái Nguyên. (2020). Bảng cân đối kế toán 2017 – 2019.
  [3]. Chang-Sheng Liao. (2009). Efficiency and productivity change in the banking industry in Taiwan:
  Domestic versus foreign banks, Banks and Bank Systems, 4 (4): 84-93.

  8
  Thay đổi hiệu quả kỹ thuật (Technical Efficiency Change).
  9
  Thay đổi hiệu quả công nghệ (Technological Efficiency Change).
  10
  Thay đổi hiệu quả thuần (Pure Efficiency Change).
  11
  Thay đổi hiệu quả quy mô (Scale Efficiency Change).
  12
  Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity Change).

  83

 8. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 13 (2020) [4]. Gwahula Raphael. (2013). Efficiency of Commercial Banks in East Africa: A Non Parametric
  Approach, International Journal of Business and Management, 8 (4): 50-64.
  [5]. Halkos George, and Salamouris D. (2004). Efficiency measurement of the Greek commercial banks
  with the use of financial ratios: A Data Envelopment Analysis approach, Management Accounting
  Research, 15(2): 201-224.
  [6]. Nguyễn Việt Hùng (2008). Đo lường hiệu quả hoạt động 32 NHTM Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005.
  Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
  [7]. Malmquist, S. (1953). Index Numbers And Indifference Surfaces. Trabajos de Estadistica y de
  Investigacion Operativa, 4(2): 209-242.
  [8]. Nguyễn Thị Thu Thương. (2017). Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên
  địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 50: 52-62.
  [9]. Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh. (2012). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động
  kinh doanh của hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2006-2009. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần
  Thơ, 21a: 148-157.
  [10]. Nguyễn Thị Hồng Vinh. (2012). Đo lường hiệu quả kỹ thuật và chỉ số Malmquist của Ngân hàng
  thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Á Châu, 74: 16-23.

  Thông tin tác giả:
  1. Dương Hoài An Ngày nhận bài: 16/04/2020
  – Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn – Trường Ngày nhận bản sửa: 18/05/2020
  Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ngày duyệt đăng: 30/6/2020
  – Địa chỉ email: duonghoaian@tuaf.edu.vn
  2. Nguyễn Đức Thu
  – Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD
  3. Hoàng Thuỷ Tiên
  – Đơn vị công tác: Lớp KTNN 48 N01, Khoa Kinh tế và Phát triển
  Nông thôn – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  84

Download tài liệu Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Malmquist index File Word, PDF về máy