[Download] Tải Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên – Tải về File Word, PDF

Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên

Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên
Nội dung Text: Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên

Download


Bài viết này tập trung đi sâu khảo sát thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hưng Yên, qua đó đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại chi nhánh, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn tại các Ngân hàng thương mại.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên File Word, PDF về máy

Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên

 1. ISSN 2354-0575

  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  – CHI NHÁNH BẮC HƯNG YÊN

  Lê Thị Thu Thảo
  Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 03/07/2018
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 23/08/2018
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 10/09/2018

  Tóm tắt:
  Hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư là một trong các hoạt động chính của Ngân hàng thương
  mại. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động này đòi hỏi các Ngân hàng thương mại phải đảm bảo được tính
  an toàn và hiệu quả khi tiến hành cho vay vốn. Tuy nhiên chất lượng thẩm định dự án vay vốn còn hạn chế
  thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu cao, tỷ lệ nợ quá hạn tăng đang diễn ra tại các Ngân hàng thương mại hiện nay
  gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, cản trở sự phát triển nền kinh tế trong nước.
  Bài viết này tập trung đi sâu khảo sát thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hưng Yên, qua đó đánh giá chất lượng thẩm định dự
  án vay vốn tại chi nhánh, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác đánh giá chất lượng thẩm định
  dự án vay vốn, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn
  tại các Ngân hàng thương mại.
  Từ khóa: Chất lượng, thẩm định, dự án vay vốn.

  1. Đặt vấn đề vốn tại BIDV- CN Bắc Hưng Yên, đánh giá những
  Chất lượng thẩm định dự án là một khái niệm ưu điểm cũng như những hạn chế còn tồn tại, từ
  mở. Tuỳ từng đối tượng, giác độ khác nhau mà chất đó chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế và đưa
  lượng thẩm định được hiểu và đánh giá khác nhau. ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác
  Thông thường, chất lượng thẩm định dự án được đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại
  xem xét trên 3 góc độ chính là chủ đầu tư, cơ quan Chi nhánh. Để đạt được mục tiêu đó, tác giả chủ
  quản lý và nhà tài trợ vốn (Ngân hàng thương mại yếu tập trung nghiên cứu những lý luận về các chỉ
  – NHTM). Ở đây chỉ đứng trên góc độ của NHTM, tiêu đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn
  hoạt động thẩm định dự án vay vốn được coi là có tại NHTM và cụ thể hóa các lý luận tại BIDV- CN
  chất lượng khi qua quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ Bắc Hưng Yên với số liệu minh họa trong giai đoạn
  vay vốn, các cán bộ thẩm định phát hiện ra những 2013 – 2017.
  điểm chưa phù hợp mà chủ đầu tư không phát hiện
  ra hay cố tình không phát hiện ra, đồng thời các dự 2. Thực trạng công tác đánh giá chất lượng
  án mà ngân hàng đã cho vay hoạt động hiệu quả, trả thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng TMCP
  được gốc, lãi vay đúng thời hạn quy định trong hợp Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc
  đồng kí kết. Hưng Yên
  Như vậy, chất lượng thẩm định dự án vay BIDV – CN Bắc Hưng Yên là chi nhánh cấp
  vốn là một trong những yếu tố có tính quyết định 1 trực thuộc BIDV Việt Nam. Chi nhánh được thành
  đối với chất lượng tín dụng. Để nâng cao chất lượng lập ngay sau khi tái lập tỉnh Hưng Yên vào tháng 2
  tín dụng thì đầu tiên cần nâng cao chất lượng thẩm năm 1997. Sau khi được thành lập, BIDV – CN Bắc
  định các dự án vay vốn. Đặc biệt là với các NHTM Hưng Yên đã nhanh chóng khẳng định được vị trí
  hoạt động trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, của mình là một trong những chi nhánh chủ lực của
  các hoạt động thương mại, dịch vụ, ngành nghề BIDV tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Nó chứng tỏ
  phát triển như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát việc thành lập Chi nhánh là hoàn toàn phù hợp với
  triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Hưng Yên (viết tắt tiến trình đổi mới toàn diện, phát triển vững chắc
  BIDV- CN Bắc Hưng Yên hay gọi tắt Chi nhánh). và nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh
  Tại đây vấn đề chất lượng thẩm định dự án vay vốn tế quốc gia.
  càng cần được chú trọng và hoàn thiện. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những khách
  Mục tiêu của bài viết là phân tích thực trạng hàng chủ yếu của BIDV Bắc Hưng Yên. Dư nợ cho
  công tác đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vay dự án của các doanh nghiệp này chiếm tới hơn

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 75

 2. ISSN 2354-0575

  70% tổng dư nợ của chi nhánh và chi nhánh luôn tính đến nay rất nhiều dự án khó có khả năng thu
  xác định rõ đây là nhóm khách hàng mục tiêu của hồi vốn, thậm chí mất vốn. Điều này gây ảnh hưởng
  mình. Song, do những hạn chế, yếu kém trong công không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của
  tác thẩm định dự án nói chung và công tác đánh giá toàn doanh nghiệp cũng như tác động trực tiếp tới
  chất lượng thẩm định dự án vay vốn nói riêng mà quan hệ tín dụng của doanh nghiệp với ngân hàng.

  Bảng 1. Dư nợ theo đối tượng kinh doanh tại Chi nhánh năm 2013 – 2017
  ĐVT: triệu đồng
  STT Đối tượng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
  Tổng số 1.614.680 2.285.322 1.751.509 2.116.590 2.788.527
  1 DN vừa và nhỏ 1.102.673 1.565.237 1.041.442 1.296.941 1.873.500
  2 Hợp tác xã 0 0 0 0 0
  3 Hộ SXKD và cá nhân 355.948 405.247 445.086 503.452 578.553
  4 Các thành phần KT khác 156.059 314.838 264.981 316.197 336.474
  Nguồn: Phòng Tài chính kế toán BIDV Bắc Hưng Yên

  Nhằm đánh giá chất lượng thẩm định dự án Theo quyết định số 493/2005-QĐ-NHNN
  vay vốn, Chi nhánh sử dụng các tiêu chí sau: của Ngân hàng Nhà nước thì nợ xấu là những khoản
  (1) Chất lượng báo cáo thẩm định: Báo cáo nợ được phân loại từ nhóm 3 (dưới tiêu chuẩn),
  thẩm định dự án vay vốn là văn bản tổng kết toàn nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn
  bộ các kết quả cuối cùng của quá trình thẩm định dự cao).
  án, đây là căn cứ hàng đầu để các NHTM ra quyết (3) Thời gian thẩm định: Trong bối cảnh
  định cho vay hay không, do vậy báo cáo thẩm định cạnh tranh gay gắt như hiện nay, chi phí cơ hội của
  có vai trò rất quan trọng. Nếu như báo cáo thẩm dự án là rất lớn, các doanh nghiệp khi đến với ngân
  định đạt chất lượng tốt thì hoạt động cho vay của hàng luôn mong muốn được ngân hàng phúc đáp
  ngân hàng mới đạt được hiệu quả. sớm nhất dù cho yêu cầu vay vốn của họ có được
  (2) Chất lượng các quyết định cho vay: Vì chấp nhận hay không. Chính vì lý do đó, yêu cầu
  mục tiêu cuối cùng của thẩm định dự án là để ngân đặt ra cho các NHTM là phải tổ chức và thiết lập
  hàng ra các quyết định cho vay nên chất lượng các một hệ thống công nghệ hỗ trợ công tác thẩm đính
  quyết định cho vay cũng là một chỉ tiêu phản ánh sao cho thời gian tiến hành thẩm định vừa đủ để các
  chất lượng thẩm định dự án vay vốn. Chất lượng các chủ đầu tư không bị mất chi phí cơ hội, có như vậy
  quyết định cho vay thể hiện ở việc các dự án được thì mới đảm bảo được lợi ích cho cả chủ đầu tư và
  ngân hàng tài trợ vốn, trả đủ vốn và lãi vay theo ngân hàng.
  đúng cam kết trong hợp đồng vay vốn, và được cụ (4) Chi phí thẩm định: Chi phí thẩm định bao
  thể hóa qua các chỉ tiêu tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu gồm tất cả các khoản phí cần thiết mà ngân hàng
  của các dự án. phải trả cho quá trình tiến hành thẩm định dự án.
  Cụ thể, việc phân loại nợ được Chi nhánh Mặt khác, trong quá trình hoạt động, cùng một lúc
  áp dụng dựa trên các văn bản hướng dẫn của Ngân ngân hàng phải trả lời nhiều dự án khác nhau vì
  hàng Nhà nước và hiện tại Chi nhánh đang phân vậy chi phí cơ hội của các ngân hàng là rất lớn vì
  loại các nhóm nợ như sau: bao gồm chi phí cơ hội của nhiều dự án khác nhau
  – Nợ nhóm 1: Các khoản nợ quá hạn dưới 10 tại cùng một thời điểm. NHTM cũng là một doanh
  ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu nghiệp và hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận nên trước
  hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ khi tiến hành thẩm định, các NHTM cũng cần phải
  gốc và lãi đúng thời hạn còn lại. so sánh giữa thu nhập nhận được và chi phí cơ hội
  – Nợ nhóm 2: Các khoản nợ quá hạn từ 10 phải bỏ ra.
  ngày đến 90 ngày. Qua nghiên cứu thực trạng công tác đánh
  – Nợ nhóm 3: Các khoản nợ quá hạn từ 91 giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại Chi
  ngày đến 180 ngày. nhánh, tác giả nhận thấy công tác đánh giá chất
  – Nợ nhóm 4: Các khoản nợ quá hạn từ 181 lượng thẩm định dự án vay vốn tại Chi nhánh đã
  ngày đến 360 ngày. đạt hiệu quả và được thể hiện bởi:
  – Nợ nhóm 5: Các khoản nợ quá hạn trên 360 Thứ nhất, chất lượng báo cáo thẩm định
  ngày. được nâng cao. Thể hiện bởi hiệu quả hoạt động

  76 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  cho vay tại chi nhánh trong thời gian qua thu tín bất cập. Tuy nhiên, sau 5 năm, với sự nỗ lực phấn
  dụng đã tăng. Đồng thời số lượng dự án phải tiến đấu của cả chi nhánh, đặc biệt với sức trẻ, sự nhiệt
  hành thẩm định lại giảm xuống. Cụ thể, theo tìm tình, năng động, nhạy bén với thị trường và trình độ
  hiểu tại phòng Quản lý rủi ro tại chi nhánh, trong chuyên môn vững vàng của các cán bộ thẩm định
  năm 2013 có khoảng 20% số dự án thẩm định phải mới thì tỷ lệ số dự án phải tiến hành thẩm định lại
  tiến hành thẩm định lại ( tức khoảng 30 dự án) do đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 7% vào năm 2017
  đây là thời điểm sắp xếp lại nhân sự trong chi nhánh, (tức khoảng 20 dự án). Đây là một sự nỗ lực rất
  một số cán bộ thẩm định, chủ chốt có kinh nghiệm đáng khích lệ của Chi nhánh.
  phải luân chuyển về một số phòng giao dịch mới Thứ hai, tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ và
  nên chất lượng các báo cáo thẩm định có một vài tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tại Chi nhánh đã giảm.

  Bảng 2. Tỷ lệ dư nợ quá hạn tại Chi nhánh năm 2013 – 2017
  STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
  1 Tổng dư nợ 1.614.680 2.285.322 1.751.509 2.116.590 2.788.527
  2 Nợ quá hạn (triệu đồng) 18.691 25.384 23.602 18.458 26.807
  3 Nợ xấu (triệu đồng) 7.476 9.392 11.801 10.334 11.245
  4 Tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ (%) 1,16 1,11 1,35 0,87 0,96
  5 Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ (%) 0,46 0,41 0,68 0,49 0,40
  Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

  Qua bảng số liệu có thể thấy, mặc dù số quả thẩm định. Theo đó, nếu một dự án vay vốn
  lượng nợ quá hạn tăng về số tuyệt đối, nhưng tỷ lệ phức tạp, cần phải trình lên Hội đồng tín dụng tại
  nợ quá hạn trong tổng dư nợ lại giảm mạnh. Theo chi nhánh thảo luận, xem xét đánh giá thì tối đa
  đó, việc số lượng nợ quá hạn tăng lên không gây phải mất 50 ngày làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế,
  ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tín dụng của Chi các cán bộ thẩm định tại chi nhánh đã rất nỗ lực để
  nhánh, mà số dư nợ tăng đơn thuần chỉ là do số không phải kéo dài thời gian thẩm định dự án mà
  lượng dự án được chi nhánh phê duyệt cho vay vốn vẫn đảm bảo chất lượng công tác thẩm định bằng
  tăng lên. Tương tự như khoản nợ quá hạn, nợ xấu các biện pháp như: Sử dụng tối đa các phần mềm hỗ
  và tỷ lệ nợ xấu tại Chi nhánh cũng biến động theo trợ, giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng
  sự biến động của dư nợ. Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu tại để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất khi cần thiết,
  Chi nhánh luôn duy trì ở mức thấp so với mức bình giữ tinh thần đoàn kết với các thành viên cùng chi
  quân của Hệ thống. Năm 2016 tỷ lệ nợ xấu của toàn nhánh để có thể chia sẻ công việc khi gấp gáp khẩn
  Hệ thống là 1,68%; Năm 2017 là 1,96% trong khi trương, … Nhờ vậy mà thời gian thẩm định hầu hết
  đó tại Chi nhánh, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều. Điều các dự án xin vay đã giảm xuống từ 15 – 30 ngày
  này được lý giải bởi: Hầu hết dư nợ tại Chi nhánh là làm việc trong năm 2013 xuống còn 10 – 25 ngày
  của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án được làm việc vào năm 2017. Mục tiêu của chi nhánh là
  cho vay hầu hết có thời gian thu hồi vốn ngắn, quy phấn đấu đến năm 2020 giảm giới hạn số ngày làm
  mô vay cũng khá khiêm tốn nên các khoản vay nợ việc thẩm định trên mỗi dự án xuống còn từ 10 đến
  được thu hồi vốn dễ dàng hơn các dự án xin vay của 20 ngày làm việc.
  nhóm doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, tỷ lệ nợ xấu duy Bên cạnh những kết quả đạt được, công
  trì ở mức thấp còn cho thấy chất lượng thẩm định tại tác đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn
  Chi nhánh là tương đối tốt, duy trì ổn định, không còn tồn tại những hạn chế sau:
  có nhiều sai sót. Thực tế thì, nợ xấu không hoàn Thứ nhất, số lượng dự án vay vốn phải thẩm
  toàn là mất vốn. Theo tìm hiểu thì tại Chi nhánh, định lại đã giảm nhưng vẫn duy trì mức tỷ lệ cao so
  hơn 50% số nợ xấu thuộc nhóm 3 (tức là các khoản với các Chi nhánh khác trong cùng hệ thống. Như
  nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày). Như vậy, có thể đã phân tích trong thực trạng, tỷ lệ số lượng dự án
  khẳng định rằng công tác thẩm định, cho vay của vay vốn phải thẩm định lại năm 2013 và 2017 lần
  Chi nhánh khá an toàn và đạt hiệu quả. lượt là 20% và 7%. Qua tìm hiểu, một số Chi nhánh
  Thứ ba, thời gian thẩm định được rút ngắn: khác cùng hệ thống có mức tỷ lệ này thấp hơn như:
  Tại BIDV Bắc Hưng Yên, thời gian thẩm định tính BIDV- CN Thành phố Hưng Yên là 6,5%; BIDV Hà
  từ ngày cán bộ thẩm định nhận đủ hồ sơ dự án theo Nam 6,8 %; BIDV Hải Dương 6%…Rõ ràng điều
  quy định đến thời điểm có văn bản thông báo kết này cho thấy vấn đề chất lượng thẩm định tại Chi

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 77

 4. ISSN 2354-0575

  nhánh còn nhiều yếu điểm và cần phải được khắc Với năng lực của cán bộ thẩm định, cần chọn
  phục sớm. lọc những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ
  Thứ hai, thời gian tiến hàng thẩm định bị cao, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định, có
  cứng nhắc và không hợp lý. Mặc dù Chi nhánh đã phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt để thành lập một
  rất nỗ lực để rút ngắn thời gian thẩm định còn 10 – phòng thẩm định riêng, chỉ làm các công tác liên
  25 ngày làm việc trong năm 2017. Tuy nhiên, với quan đến thẩm định dự án vay vốn. Thường xuy-
  các dự án vay vốn của các DNNVV ( nhóm khách ên cho phép nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng
  hàng chủ yếu tại Chi nhánh) thì số ngày tiến hàng kiến thức, kỹ năng thẩm định, các hội nghị hội thảo,
  thẩm định như trên vẫn là quá lâu. Trên thực tế, với đánh giá năng lực thực trạng tổng kết để đúc rút
  các DNNVV thì qui mô vốn vay không lớn, hồ sơ kinh nghiệm, nhìn nhận những sai sót, yếu kém của
  vốn vay đơn giản, cán bộ thẩm định không mất quá cán bộ Chi nhánh. Khuyến khích, tạo điều kiện,
  nhiều thời gian để xác minh tính khả thi và trung hỗ trợ cho các cán bộ thẩm định học thêm các văn
  thực của thông tin khách hàng cung cấp. Do vậy mà bằng, chứng chỉ về các lĩnh vực kỹ thuật liên quan
  thời gian thẩm định bị kéo dài chủ yếu nằm ở các đến dự án thẩm định.Tạo những chính sách ưu đãi
  khâu hành chính, thủ tục rườm rà. Đây là lý do mà hơn những ngân hàng thương mại khác nhằm thu
  nhiều khách hàng tại Chi nhánh đã chủ động hủy hút những cán bộ giỏi về làm việc cho ngân hàng
  bỏ hồ sơ vay vốn khi đang tiến hành thẩm định vì hoặc làm cộng tác viên, cố vấn chuyên môn trong
  không thể đợi kết quả thẩm định quá lâu. công tác thẩm định.
  Thứ ba, chi phí thẩm định không hợp lý với Giải pháp hoàn thiện quy trình thẩm định.
  từng dự án vay vốn. Hiện tại Chi nhánh chỉ áp dụng Đây là giải pháp giúp rút ngắn thời gian thẩm
  một cách tính chi phí thẩm định là: Phí thẩm định = định kéo dài cho các dự án vay vốn của DNNVV.
  Tổng mức đầu tư được duyệt x Mức thu. Tuy nhiên Như đã phân tích trong nội dung đánh giá thực trạng
  phí thẩm định này không bao gồm một số khoản quy trình thẩm định tại BIDV Bắc Hưng Yên thì
  phụ phí khác như phí công chứng hồ sơ và phí thẩm hiện nay Chi nhánh vẫn áp dụng quy trình thẩm
  định tài sản. Điều này gây ra sự mất cân đối về chi định chung cho tất cả các dự án, lĩnh vực mà Hội sở
  phí thẩm định các dự án của các nhóm khách hàng đưa ra, đồng thời không có phòng ban riêng chuyên
  khác nhau. Cụ thể, nhóm DNNVV vay được ít vốn trách về thẩm định. Đây là nguyên nhân gây ra hạn
  nhưng phải trả phí nhiều vì có thêm các khoản phụ chế kéo dài thời gian trong việc ra các quyết định
  phí. Điều này thực sự khiến nhóm DNNVV có tâm cho vay. Vậy để giải quyết tình trạng trên, BIDV
  lý sợ phí thẩm định tại Chi nhánh. Bắc Hưng Yên cần đổi mới quy trình thẩm định
  theo hướng sau:
  3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm Một là sau khi thành lập được một phòng
  định dự án vay vốn tại Ngân hàng Thương mại thẩm định chuyên sâu thì mọi công việc liên quan
  cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi đến thẩm định đều nên để phòng tự xử lý và hoàn
  nhánh Bắc Hưng Yên thiện, tránh tình trạng phải đi xin các ý kiến từ
  Giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo phòng ban khác gây lãng phí thời gian. Đồng thời
  thẩm định. nên chuyên môn hóa cán bộ thẩm định bằng cách
  Để chất lượng báo cáo thẩm định được cải để mỗi cán bộ thẩm định chuyên sâu vào một loại
  thiện đòi hỏi Chi nhánh phải thay đổi cả nội dung dự án vay vốn khác nhau, như vậy thời gian thực
  thẩm định và năng lực của cán bộ thẩm định. hiện sẽ được rút ngắn vì không xảy ra tình trạng cán
  Với nội dung thẩm định, Chi nhánh không bộ thẩm định phải làm quen với một loại dự án vay
  nên áp dụng một nội dung chung cho tất cả các loại vốn mới.
  dự án mà nên phân chia từng nội dung thẩm định Hai là quy trình thẩm định cần được điều
  khác nhau cho mỗi loại dự án. Đồng thời, với mỗi chỉnh linh hoạt sao cho phù hợp với từng loại hình
  loại dự án vay vốn thì nội dung thẩm định nên đi sâu dự án và với diễn biến tình hình xung quanh. Ngoài
  kiểm tra một vấn đề khác. Ví dụ, với dự án vay vốn ra, Chi nhánh cũng cần bổ sung một số văn bản
  của DNNVV, khi thẩm định nên tập trung vào kiểm hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm định riêng để áp
  tra tính chính xác về năng lực tài chính, tài sản đảm dụng với các dự án có đặc điểm tính chất khác nhau
  bảo trả nợ của khách hàng. Hay với dự án vay vốn sao cho phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt
  của DN sản xuất thì nên tập trung kiểm tra tính khả động. Việc hướng dẫn các quy trình thẩm định riêng
  thi về tài chính của dự án…Ngoài ra, trong quá trình phù hợp với mỗi loại dự án là việc làm thiết thực vì
  tiến hành thẩm định tài chính các dự án, Chi nhánh trên thực tế, rất nhiều các dự án xin vay của doanh
  cũng nên đưa thêm vào các chỉ tiêu đánh giá khác nghiệp vừa và nhỏ rất đơn giản, thậm chí chỉ là xin
  như chỉ tiêu B/C, lợi nhuận sau thế,… vay để thực hiện một phương án kinh doanh nhỏ.

  78 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

 5. ISSN 2354-0575

  Do vậy nếu chỉ áp dụng một quy trình thẩm định phí thẩm định giữa các nhóm khách hàng, cấp thiết
  chung mà Hội sở quy định thì sẽ không hợp lý, thậm cần phải đưa ra các qui định rõ ràng về tổng chi phí
  chí là không hiệu quả vì thời gian tiến hành thẩm thẩm định mà các nhóm khách hàng phải trả sau
  định bị kéo dài gây ra lãng phí những khoản chi phí khi công tác thẩm định kết thúc. Đặc biệt với nhóm
  không cần thiết. Thêm vào đó, nếu so sánh số tiền khách hàng DNNVV, vì tài sản đảm bảo có giá trị
  lãi vay mà ngân hàng nhận được của các phương án không lớn nên có thể bỏ qua phần phí thẩm định
  kinh doanh nhỏ này với chi phí mà ngân hàng bỏ ra tài sản đảm bảo. Hồ sơ vay vốn của các DN này
  để thực hiện thẩm định theo đúng quy trình mà Hội cũng không phức tạp, do vậy với các thủ tục cần
  sở quy định thì ngân hàng đang bị lỗ. phải công chứng, cán bộ thẩm định có thể thông báo
  Thứ ba, cần công khai và chủ động phát tài trước cho khách hàng để họ chủ động công chứng
  liệu về quy trình thẩm định, những nội dung giấy tờ các giấy tờ cần thiết. Như vậy các DN này sẽ chỉ
  mà khách hàng phải chuẩn bị để hạn chế tình trạng phải nộp duy nhất một mức phí thẩm định chung
  khách hàng phải đi lại nhiều lần gây ảnh hưởng tại Chi nhánh.
  không tốt đến tâm lý của khách hàng về chi nhánh. Ngoài ra, Chi nhánh cũng cần phải thiết lập
  Hơn nữa, khi khách hàng nắm được quy trình thẩm mối quan hệ lâu dài với các tổ chức, chuyên gia uy
  định và các nội dung mình cần chuẩn bị, họ sẽ chủ tín để tiết kiệm các khoản phí để thẩm định báo cáo
  động hơn đồng thời góp phần làm rút ngắn thời gian tài chính, tài sản đảm bảo… từ đó tiết kiệm được chi
  thẩm định. phí thẩm định cho khách hàng, tạo tâm lý thoải mái
  Giải pháp cho chi phí thẩm định. và hài lòng khi tiến hành thảm định tại Chi nhánh.
  Để khắc phục tình trạng mất cân đối về chi

  Tài liệu tham khảo

  [1]. BIDV Bắc Hưng Yên, Báo cáo hoạt động thẩm định từ 2013-2017.
  [2]. BIDV Bắc Hưng Yên, Báo cáo tài chính các năm từ 2013-2017.
  [3]. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên từ 2013-2017.
  [4]. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN.
  [5]. Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.
  [6]. Thông tư số 14/2014/TT-NHNN.

  EVALUATE QUALITY OF APPRAISAL CAPITAL LOAN PROJECT
  AT VIETNAM DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
  – BAC HUNG YEN BRANCH

  Abstract:
  Credit investment is one of the main activities of commercial banks. To effectively carry out this
  activity requires commercial banks to ensure the safety and efficiency when lending. However, the quality
  of loan appraisal is still limited, reflecting the high non-performing loans, the rising rate of overdue
  debt at commercial banks is causing negative impacts on the investment environment and hindering the
  development of the domestic economy.
  This article focuses on investigating the status of the loan appraisal project at Vietnam Development
  Investment Joint Stock Commercial Bank – Bac Hung Yen Branch, thereby evaluating the quality of loan
  appraisal at Point out the advantages and disadvantages in the appraisal of loan projects and propose
  some solutions to complete the appraisal of loan projects at commercial banks.
  Keywords: Quality, appraisal, loan projects.

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 79

Download tài liệu Đánh giá chất lượng thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh bắc Hưng Yên File Word, PDF về máy