[Download] Tải Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập – Tải về File Word, PDF

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập
Nội dung Text: Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Download


Triển khai Luật Kế toán năm 2015 ngày 22/1/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ, trong đó quy định rõ về hoạt động kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết trao đổi về những nội dung mới liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2019.

Bạn đang xem: [Download] Tải Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập File Word, PDF về máy

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  ThS. NGUYỄN HOÀNG GIANG – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp *

  Công tác kiểm toán nội bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, phát
  hiện, xử lý kịp thời rủi ro, đặc biệt là ngăn ngừa các hành vi gian lận, sử dụng hiệu quả, minh bạch
  ngân sách, tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai Luật Kế toán năm 2015 ngày
  22/1/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ,
  trong đó quy định rõ về hoạt động kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết trao
  đổi về những nội dung mới liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công
  lập chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2019.
  Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, đơn vị sự nghiệp công lập, ngân sách, tài sản nhà nước

  nghiệp công lập (SNCL) vẫn còn nhiều tồn tại, yếu
  INTERNAL AUDIT IN PUBLIC NON-BUSINESS UNITS
  kém, chưa phát huy hết vai trò, vị thế và tiềm năng
  Nguyen Hoang Giang – University of Economics – cho phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, công tác đổi
  Technology for Industries mới hệ thống tổ chức các đơn vị SNCL còn chậm.
  Internal audit is one of the most important tasks, Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng
  contributing to timely preventing, detecting and kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; Quản trị
  handling risks, especially preventing fraudulent nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp.
  acts, thereby helping use state budget and assets Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và
  of public administrative and non-business units xử lý sai phạm trong hoạt động của đơn vị SNCL
  effectively, transparently. Implementing the còn bất cập…
  Accounting Law 2015 of the National Assembly, Theo phản ánh của báo chí, thời gian qua đã xảy
  on January 22nd, 2019, the Government issued ra một số vụ việc sai phạm về quản lý tài chính tại
  Decree No.05/2019/ND-CP regulating internal các đơn vị sự nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là do
  auditing, which clearly regulates internal audit quản trị nội bộ yếu kém. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội
  at public administrative and non-business khóa XIV, năm 2017, Kiểm toán Nhà nước đã công
  units. The paper discusses new contents related bố một loạt sai phạm trong việc mua sắm thiết bị
  to internal audit activities at public service units y tế tại các địa phương, các bệnh viện tuyến Trung
  that take effect from April 1, 2019. ương như: Cùng một vật tư, hoá chất nhưng mỗi
  nơi một giá, hàng loạt thiết bị đầu tư mới nhưng
  Keywords: Internal audit, public non-business units, budget
  chưa đưa vào sử dụng hoặc mới đưa vào sử dụng
  and state assets
  đã hỏng… Thực tế đó đòi hỏi phải áp dụng hệ thống
  kiểm soát nội bộ cũng như cần phải tiến hành kiểm
  toán nội bộ tại các đơn vị SNCL…
  Ngày nhận bài: 11/2/2019 Theo nhận định kiểm toán nội bộ trong đơn vị
  Ngày hoàn thiện biên tập: 28/2/2019 SNCL đang dần trở thành công cụ hữu hiệu giúp
  Ngày duyệt đăng: 7/3/2019 phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống
  quản lý của đơn vị sự nghiệp nói riêng và quản lý
  Yêu cầu về kiểm toán nội bộ nhà nước nói chung. Thông qua công cụ này, thủ
  tại các đơn vị sự nghiệp công lập trưởng các đơn vị sự nghiệp kiểm soát tốt hơn tình
  hình tài chính; các nhà hoạch định chính sách nắm
  Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Ban được các lỗ hổng trong quản lý để đưa ra các công
  Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đánh giá, cụ quản lý phù hợp với từng loại hình đơn vị, từng
  bên cạnh những kết quả tích cực, các đơn vị sự loại rủi ro…

  *Email: nhgiang@uneti.edu.vn 57

 2. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Trước thực trạng hiểu và vận dụng kiểm toán nội tỷ đồng trở lên, hoặc sử dụng từ 200 người lao động
  bộ còn mờ nhạt như hiện nay, việc xây dựng hệ thống trở lên phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.
  kiểm toán nội bộ tại các bộ, ngành, cơ quan thuộc Thủ trưởng đơn vị SNCL có thẩm quyền ban
  Chính phủ nói chung và trong các đơn vị SNCL nói hành Quy chế kiểm toán nội bộ tại đơn vị SNCL.
  riêng là rất quan trọng, góp phần phòng ngừa, phát Quy chế kiểm toán nội bộ, gồm: Mục tiêu, phạm vi
  hiện, xử lý kịp thời rủi ro, công khai và minh bạch hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm
  hóa thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước. của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối
  Theo Điều 39 Luật Kế toán năm 2015, kiểm toán quan hệ với các bộ phận khác; trong đó, có các yêu
  nội bộ là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ
  đủ, thích hợp và hữu hiệu của kiểm soát nội bộ (tức bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo
  là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung
  đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy có liên quan khác. Trên cơ sở các quy định tại Nghị
  định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật định số 05/2019/NĐ-CP, đơn vị SNCL phải xây
  nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp dựng Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ phù
  thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra). hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị. Đơn vị được
  Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ sau: Kiểm tra tính khuyến khích áp dụng các thông lệ quốc tế về kiểm
  phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát toán nội bộ nếu không có mâu thuẫn với các quy
  nội bộ; Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP và các văn
  của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, bản quy phạm pháp luật khác.
  báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;
  Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản Kiểm toán nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công
  lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, lập dần trở thành công cụ hữu hiệu giúp phát
  chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống
  vị kế toán; Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận quản lý của đơn vị sự nghiệp nói riêng và quản
  trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; Đề xuất các lý nhà nước nói chung. Thông qua công cụ này,
  giải pháp cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thể kiểm
  hành hoạt động của đơn vị kế toán… soát tốt hơn tình hình tài chính; các nhà hoạch
  Theo Luật Kế toán năm 2015, Chính phủ có định chính sách nắm được các lỗ hổng trong
  trách nhiệm quy định chi tiết về kiểm toán nội bộ, quản lý để đưa ra các công cụ quản lý phù hợp
  trong đó có công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn với từng loại hình đơn vị, từng loại rủi ro…
  vị sự nghiệp. Triển khai Luật Kế toán năm 2015,
  ngày 22/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
  05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ, trong
  đó có quy định cụ thể về hoạt động kiểm toán nội bộ Căn cứ mục tiêu, chính sách, quy mô, mức độ rủi
  tại các đơn vị SNCL. Theo đó, đơn vị SNCL tự đảm ro của các hoạt động và nguồn lực hiện có, bộ phận
  bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị SNCL tự kiểm toán nội bộ tại các đơn vị SNCLcó trách nhiệm
  đảm bảo chi thường xuyên: có tổng quỹ tiền lương, xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm. Kế
  phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số hoạch kiểm toán phải bao gồm phạm vi kiểm toán,
  người lao động hiện có (bao gồm: số biên chế có đối tượng kiểm toán, các mục tiêu kiểm toán, thời
  mặt, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/ gian kiểm toán và việc phân bổ các nguồn lực. Kế
  NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và lao động hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của đơn vị phải
  hợp đồng chuyên môn khác) trong một năm từ 20 đáp ứng các yêu cầu sau:
  Thứ nhất, định hướng theo mức độ rủi ro: Những
  MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  nghiệp vụ/bộ phận điều hành, tác nghiệp có rủi ro
  STT Mục tiêu
  cao phải được kiểm toán ít nhất mỗi năm một lần.
  1 Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập
  Thứ hai, phải dự phòng quỹ thời gian đủ để thực
  và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát
  hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị. hiện các cuộc kiểm toán đột xuất ngay khi có yêu
  2 Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn cầu, hoặc khi có các thông tin về dấu hiệu sai phạm,
  vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao. dấu hiệu rủi ro cao ở các đối tượng kiểm toán.
  3 Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm của đơn vị
  hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được. có thể được điều chỉnh khi có thay đổi cơ bản về quy
  Nguồn: Nghị định số 05/2019/NĐ-CP
  mô hoạt động, diễn biến rủi ro hay nguồn lực hiện có.

  58

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  Thủ trưởng đơn vị SNCL có thẩm quyền phê duyệt kế kiểm toán nội bộ của đơn vị phải báo cáo ngay cho
  hoạch kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm thủ trưởng đơn vị SNCL.
  tiếp theo phải được gửi cho thủ trưởng đơn vị SNCL. Thứ hai, thông báo kịp thời cho người đứng đầu
  Đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ phận/đơn vị được kiểm toán nếu các tồn tại nêu
  bộ hàng năm và các cuộc kiểm toán đột xuất theo quy trong báo cáo kiểm toán không được sửa chữa và
  định. Phạm vi, chu kỳ và phương pháp kiểm toán, quy khắc phục kịp thời.
  trình kiểm toán phải đảm bảo kết quả kiểm toán phản Thứ ba, sau khi đã thông báo cho người đứng đầu
  ánh đúng thực trạng các nội dung được kiểm toán. bộ phận/đơn vị được kiểm toán theo quy định, nếu
  Báo cáo kiểm toán của các đơn vị sự nghiệp công lập các tồn tại vẫn chưa được sửa chữa và khắc phục,
  phải báo cáo kịp thời bằng văn bản cho thủ trưởng
  Báo cáo kiểm toán nội bộ của đơn vị SNCL phải đơn vị SNCL.
  được lập kịp thời, hoàn thành và gửi cho thủ trưởng Trong quá trình kiểm toán, người phụ trách kiểm
  đơn vị SNCL. Báo cáo kiểm toán phải trình bày rõ: Nội toán nội bộ của các đơn vị SNCL trực thuộc bộ, cơ
  dung kiểm toán, phạm vi kiểm toán; những đánh giá, quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh,
  kết luận về nội dung đã được kiểm toán và cơ sở đưa thành phố trực thuộc Trung ương được tham vấn và
  ra các ý kiến này; các yếu kém, tồn tại, sai sót, vi phạm, xin ý kiến chuyên môn của người phụ trách kiểm toán
  kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót và nội bộ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
  xử lý vi phạm; đề xuất biện pháp hợp lý hóa, cải tiến phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  quy trình nghiệp vụ; hoàn thiện chính sách quản lý rủi Đơn vị phải tiến hành đánh giá nội bộ đối với hoạt
  ro, cơ cấu tổ chức của đơn vị (nếu có). động của kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng
  Báo cáo kiểm toán phải có ý kiến của ban lãnh hoạt động kiểm toán nội bộ trong đơn vị. Đánh giá
  đạo bộ phận/đơn vị được kiểm toán. Trong trường nội bộ đối với hoạt động kiểm toán nội bộ là việc tự
  hợp bộ phận/đơn vị được kiểm toán không thống đánh giá lại hoạt động kiểm toán nội bộ vào cuối cuộc
  nhất với kết quả kiểm toán, báo cáo kiểm toán nội kiểm toán và việc tự đánh giá lại hàng năm về tổng
  bộ cần nêu rõ ý kiến không thống nhất của bộ phận/ thể hoạt động kiểm toán nội bộ do chính bộ phận
  đơn vị được kiểm toán và lý do. Trường hợp đi thuê kiểm toán nội bộ thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng
  thực hiện kiểm toán nội bộ, thì báo cáo kiểm toán ít của hoạt động kiểm toán nội bộ. Kết quả đánh giá nội
  nhất phải có chữ ký của người đại diện theo pháp bộ hàng năm phải được báo cáo cho thủ trưởng đơn
  luật hoặc người được ủy quyền và đóng dấu (nếu vị sự nghiệp SNCL. Để thuận lợi và hiệu quả trong
  có) của đơn vị cung cấp dịch vụ. công tác kiểm toán nội bộ, đơn vị SNCL có thể thuê tổ
  Đối với báo cáo kiểm toán hàng năm, phải có chức bên ngoài có chuyên môn đánh giá chất lượng
  chữ ký của người phụ trách kiểm toán nội bộ. Trong hoạt động kiểm toán nội bộ.
  thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, thủ trưởng đơn
  người phụ trách kiểm toán nội bộ phải gửi báo cáo vị SNCL có trách nhiệm ban hành quy chế kiểm toán
  kiểm toán hàng năm là báo cáo tổng hợp kết quả nội bộ của đơn vị; Tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo
  thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ của năm trước bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ các quyền
  cho thủ trưởng đơn vị SNCL. Báo cáo kiểm toán hạn và nhiệm vụ theo quy định; Quyết định việc thực
  hàng năm phải nêu rõ: Kế hoạch kiểm toán đã đề hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ; Có biện pháp
  ra; công việc kiểm toán đã được thực hiện; tồn tại, xử lý kịp thời khi có các kiến nghị, đề xuất của kiểm
  sai phạm lớn đã được phát hiện; biện pháp mà kiểm toán nội bộ; Các trách nhiệm khác đối với kiểm toán
  toán nội bộ đã kiến nghị; đánh giá về hệ thống kiểm nội bộ theo quy định của pháp luật…
  soát nội bộ liên quan đến hoạt động được kiểm toán
  Tài liệu tham khảo:
  và đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội
  bộ; tình hình thực hiện các biện pháp, kiến nghị, đề 1. Quốc hội (2015), Luật Kế toán số 88/2015/QH13;
  xuất của kiểm toán nội bộ. Báo cáo kiểm toán và hồ 2. Chính phủ (2019), Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 quy định
  sơ, tài liệu kiểm toán phải được lưu trữ tại đơn vị về kiểm toán nội bộ;
  theo các quy định của pháp luật về lưu trữ. 3. Bộ Tài chính (2017), Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017
  Đối với báo cáo đột xuất, bộ phận kiểm toán nội hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
  bộ báo cáo đột xuất trong các trường hợp sau: 4. Kiểm toán nội bộ ở các trường đại học công lập trong bối cảnh thực hiện cơ
  Thứ nhất, phát hiện các sai phạm nghiêm trọng chế tự chủ tài chính: lợi ích và những rào cản;
  hoặc khi nhận thấy những nguy cơ rủi ro cao có thể 5. Bùi Tư (2018), Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho đơn vị sự nghiệp:
  ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đơn vị, bộ phận Ngăn ngừa hiệu quả hành vi gian lận tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam.

  59

Download tài liệu Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập File Word, PDF về máy