[Download] Tải Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu – Tải về File Word, PDF

Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu

Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu
Nội dung Text: Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu

Download


Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê và phân tích kinh tế đối với nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ chi cục thuế và một số doanh nghiệp có liên quan. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu công tác kế toán thuế GTGT tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu nhóm tác giả nhận thấy còn nhiều bất cập trong ghi nhận, kê khai, xử lý thuế GTGT và trình bày thông tin. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu File Word, PDF về máy

Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu

 1. ISSN 2354-0575

  CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHOÁI CHÂU

  Đỗ Thị Thủy, Đỗ Tiến Hưng, Lê Thị Hồng Quyên, Nguyễn Thị Hải Yến
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 15/10/2017
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 10/11/2017
  Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 25/11/2017

  Tóm tắt:
  Kế toán thuế GTGT là công cụ quan trọng để thực hiện Luật thuế mới vì nó liên quan tới tất cả các
  phần hành kế toán, từ việc sử dụng các hóa đơn chứng từ đến nội dung phương pháp hạch toán, lập bảng
  kê và kê khai thuế hàng tháng. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê và phân tích kinh tế đối với
  nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ chi cục thuế và một số doanh nghiệp có liên quan. Qua quá trình
  nghiên cứu và tìm hiểu công tác kế toán thuế GTGT tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu
  nhóm tác giả nhận thấy còn nhiều bất cập trong ghi nhận, kê khai, xử lý thuế GTGT và trình bày thông tin.
  Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại các doanh
  nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu.
  Từ khóa: Thuế giá trị gia tăng, huyện Khoái Châu.

  Từ viết tắt: Châu. Từ đó chỉ ra những ưu, nhược điểm trong
  CP Cổ phần công tác kế toán thuế GTGT. Trên cơ sở đó đóng
  góp một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán
  DN Doanh nghiệp
  thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
  DV Dịch vụ Khoái Châu.
  GTGT Giá trị gia tăng
  NSNN Ngân sách nhà nước 1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn Đối tượng nghiên cứu là công tác kế toán
  thuế GTGT tại một số doanh nghiệp trên địa bàn
  TM Thương mại
  huyện Khoái Châu.
  1. Đặt vấn đề Phạm vi nghiên cứu: bài viết tập trung nghiên
  1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu cứu công tác kế toán thuế GTGT tại 4 DN trên địa
  Thuế là công cụ hiệu quả để quản lý vĩ mô bàn huyện, bao gồm: công ty CP Minh Anh, công
  nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ ty CP công nghiệp phát triển 368, công ty TNHH
  nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh TM Tân Dịu Hưng, công ty TNHH xây dựng VN
  doanh phát triển, giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã Nhật Minh, số liệu được lấy năm 2016 và 6 tháng
  hội.Chính sách thuế không chỉ góp phần tăng nguồn đầu năm 2017.
  thu cho NSNN mà còn là công cụ giúp Nhà nước
  điều hành nền kinh tế một cách linh hoạt và hiệu 1.3. Phương pháp nghiên cứu
  quả. Trong số các sắc thuế hiện nay, thuế GTGT Phương pháp thu thập dữ liệu: bài viết sử
  được các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm. dụng nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập được từ các
  Thông qua thu thuế GTGT, Nhà nước thực hiện báo cáo tổng kết của chi cục thuế và một số doanh
  chức năng tái phân phối thu nhập để đảm bảo công nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu.
  bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị Phương pháp phỏng vấn: tiến hành phỏng
  trong nền kinh tế. Đối với mỗi doanh nghiệp, việc vấn trực tiếp với những người làm công tác kế toán
  đồng thời thực hiện theo chính sách kế toán và pháp nhằm thu thập thông tin liên quan trực tiếp đến kế
  luật về thuế GTGT đã xảy ra sự khác biệt ở một số toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp khảo sát.
  chỉ tiêu kế toán. Chính sự khác biệt này đã làm cho Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu:
  công tác hạch toán và quản lý thuế GTGT gặp khó thông qua những dữ liệu thu thập được tiến hành
  khăn, cả về phía doanh nghiệp và cơ quan thuế. tổng hợp, phân tích số liệu để rút ra được thực tế
  Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu tiến áp dụng các quy định hiện hành về thuế GTGT, kế
  hành đánh giá thực trạng công tác kế toán thuế toán thuế GTGT tại một số doanh nghiệp trên địa
  GTGT tại một số DN trên địa bàn huyện Khoái bàn huyện Khoái Châu.

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 99

 2. ISSN 2354-0575

  2. Kết quả nghiên cứu thực tiễn nghiệp trên địa bàn huyện được thành lập mới hàng
  2.1. Tổng quan về tình hình thu và nộp thuế năm tăng khoảng 10% mỗi năm. Hầu hết các doanh
  GTGT trên địa bàn huyện Khoái Châu nghiệp đều hạch toán kinh doanh độc lập, có tư cách
  Hiện nay huyện Khoái Châu có tổng số pháp nhân, có bộ máy kế toán và đủ điều kiện đăng
  hơn 500 DN (tính đến 30/6/2017). Số lượng doanh ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  Bảng 2.1. Thống kế số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu, giai đoạn 2014 – 2016
  Năm 2015/2014 2016/2015
  2014 2015 2016 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
  Loại hình DN (+/-) (%) (+/-) (%)
  DN tư nhân 24 32 38 8 33% 6 19%
  Công ty TNHH 422 475 521 53 13% 46 10%
  Công ty CP 12 15 19 3 25% 4 27%
  Tổng cộng 458 522 578 64 14% 56 11%
  (Nguồn: Chi cục thuế huyện Khoái Châu)

  Số lượng DN trên địa bàn huyện tăng nhanh toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  trong những năm gần đây, phần lớn các DN hạch

  Bảng 2.2. Doanh thu và thuế GTGT đã quyết năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tại các DN khảo sát
  ĐVT: Đồng

  (Nguồn: Chi cục Thuế huyện Khoái Châu)

  Theo số liệu của chi cục thuế huyện Khoái thực hiện tương đối tốt nghĩa vụ nộp thuế của đơn
  Châu về tình hình thu, nộp thuế GTGT của 4 DN vị mình.
  thực hiện khảo sát thì thấy rằng đa số các DN đã

  Bảng 2.3. Tình hình thu – hoàn thuế tại chi cục thuế Khoái Châu, giai đoạn 2014 – 2016
  STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
  1 Tổng tiền thuế GTGT đã thu 4,833,785,600 19,540,922,375 23,733,164,978
  2 Số tiền thuế GTGT đã hoàn 667,869,435 3,400,764,588 3,539,291,362
  3 Số nợ thuế GTGT (31/12) 752,248,673 1,650,981,245 2,541,327,831
  (Nguồn: Chi cục thuế huyện Khoái Châu)

  100 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  Trong công tác kiểm tra hoàn thuế, Chi cục Đối với thuế GTGT đầu ra DN sử dụng các
  Thuế đã thực hiện đúng đối tượng, đúng thủ tục hồ chứng từ, bảng kê và tờ khai, cụ thể:
  sơ hoàn thuế, trình Cục Thuế giải quyết đảm bảo – Hóa đơn GTGT(Mẫu số 01-GTKT-3LL);
  thời gian quy định. Các DN nộp hồ sơ hoàn thuế, – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch
  chủ yếu là số doanh nghiệp kiểm tra trước, phát hiện vụ bán ra(Mẫu số 01-1/GTGT);
  không có sai phạm thì tiến hành hoàn thuế. Số nợ – Tờ khai thuế GTGT(Mẫu số 01/GTGT).;
  thuế của các DN trên địa bàn huyện còn tương đối – Giấy nộp tiền vào NSNN;
  nhiều.
  2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế
  2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT toán trong kế toán thuế GTGT
  tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái – Đối với hạch toán thuế GTGT đầu vào
  Châu được khấu trừ:
  2.2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ trong Nhìn chung các doanh nghiệp đã hạch toán
  kế toán thuế GTGT thuế GTGT đầu vào đúng với chế độ kế toán và kết
  Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT- cấu tài khoản.
  BTC ngày 31/12/2013 có hiệu lực ngày 1/1/2014 Để hạch toán thuế GTGT đầu vào được
  và trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khấu trừ, các doanh nghiệp sử dụng TK133 – Thuế
  Tổng cục thuế đã cho phép doanh nghiệp đặt in, GTGT đầu vào được khấu trừ.
  sử dụng hóa đơn GTGT trong khấu trừ, hoàn thuế Tại các doanh nghiệp thực hiện khảo sát kế
  áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Tại các toán không sử dụng TK chi tiết của TK 133.
  DN tiến hành khảo sát đều sử dụng hóa đơn GTGT – Đối với hạch toán thuế GTGT đầu ra:
  đặt in từ doanh nghiệp in đủ điều kiện in hóa đơn Các doanh nghiệp theo dõi trên TK3331,
  theo quy định của Bộ Tài chính. phản ánh toàn bộ số thuế GTGT đầu ra (bao gồm
  Đối với thuế GTGT đầu vào DN sử dụng các mức thuế suất 5% và 10%), hầu hết các DN thực
  chứng từ, bảng kê và tờ khai, cụ thể: hiện rõ ràng và đúng với quy định của chế độ kế
  – Hóa đơn GTGT (Mẫu số 01-GTKT-3LL); toán và luật thuế GTGT.
  – Bảng kê hóa đơn, chứng từ mua vào (Mẫu
  số 01-1/GTGT); 2.2.3. Tình hình ghi nhận và hạch toán thuế GTGT
  – Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào (Mẫu 2.2.3.1 Hạch toán thuế GTGT đầu vào
  01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT); Tại các DN tiến hàng ghi nhận và hạch toán
  – Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT); thuế GTGT đầu vào theo quy trình sau đây:

  Sổ chi tiết vật tư, Bảng kê hóa đơn, chứng từ
  hàng hóa, TSCĐ,… hàng hóa dịch vụ mua vào

  Hóa đơn GTGT

  Sổ Cái, Sổ chi tiết Bảng phân bổ thuế GTGT đầu
  thuế GTGT đầu vào vào

  Tờ khai thuế GTGT

  Sơ đồ 2.1. Quy trình luân chuyển chứng từ kê khai thuế GTGT đầu vào

  Trường hợp nghiên cứu 1: hóa đơn GTGT kế toán ghi tăng hàng nhập kho 78.699.649 đồng,
  không ghi đầy đủ mã số thuế của đơn vị mua hàng. ghi tăng thuế GTGT được khấu trừ 7.869.965 đồng.
  Cụ thể ngày 02/3/2017 Công ty CP Minh Anh ký Trên hóa đơn không ghi đầy đủ mã số thuế của
  hợp đồng số 15/2017/HĐKT mua hàng hóa của công ty CP Minh Phát – bên bán hàng, hóa đơn này
  Công ty CP Minh Phát. Công ty CP Minh Phát xuất không đủ điều kiện để kê khai khấu trừ thuế.
  trả hóa đơn số 0000113 cho Công ty CP Minh Anh,

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 101

 4. ISSN 2354-0575

  Trường hợp nghiên cứu 2: tại công ty TNHH thuế GTGT ngày 31/3/2016 tại kỳ tính thuế quý
  xây dựng VN Nhật Minh, thể ngày 4/1/2016, công 1/2016 công ty vẫn chưa có chứng từ thanh toán
  ty TNHH xây dựng VN Nhật Minh ký hợp đồng không dùng tiền mặt của hóa đơn trên, kế toán
  số 06/2016/HĐKT mua gạch của Công ty TNHH không ghi giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu
  Hoàng Thanh theo hóa đơn GTGT số 001182, trừ này.
  ngày 10/1/2016 với giá trị tiền hàng là 213.903.800
  đồng, thuế GTGT 10% là 21.390.380 đồng. Thời 2.2.3.2 Ghi nhận và hạch toán thuế GTGT đầu ra
  hạn thanh toán theo hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày Tại các DN tiến hành ghi nhận và hạch toán
  10/1/2016 đến ngày 25/2/2016. Vào thời điểm khai thuế GTGT đầu ra theo quy trình sau đây:

  Sổ chi tiết Doanh thu bán
  hàng và cung cấp DV

  Hóa đơn GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ
  hàng hóa dịch vụ bán ra

  Sổ Cái, Sổ chi tiết thuế
  GTGT đầu ra Tờ khai thuế GTGT

  Sơ đồ 2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ kê khai thuế GTGT đầu ra

  Trường hợp nghiên cứu 3: Công ty CP công GTGT tại các DN này có những ưu điểm nổi bật
  nghiệp phát triển 368 không ghi nhận doanh thu tính sau:
  thuế đúng thời điểm của công trình đã hoàn thành a, Về tổ chức quản lý, bộ máy kế toán
  nghiệm thu quyết toán. Cụ thể ngày 21/1/2017 công Nhìn chung công tác kế toán của các doanh
  ty đã nghiệm thu quyết toán công trình xây dựng nghiệp thuộc đối tượng khảo sát được tổ chức khá
  hạ tầng kỹ thuật khu Tân An tổng giá trị công trình khoa học, phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý,
  là 2.503.991.000 đồng. Tuy nhiên kế toán công hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  ty không xuất hóa đơn GTGT đúng thời điểm để b, Về hạch toán thuế GTGT
  ghi nhận doanh thu và kê khai thuế GTGT, mà đến Về trình tự hạch toán, việc hạch toán thuế
  ngày 14/3/2017 công ty mới xuất hoá đơn GTGT số GTGT tại các doanh nghiệp nhìn chung tuân thủ
  00032 để ghi nhận doanh thu và kê khai thuế GTGT các quy định chuẩn mực, chế độ kế toán và các
  cho công trình đã hoàn thành từ trước đó. Tại công chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, đồng
  ty số lượng nhân viên phòng kế toán có 2 người nên thờiphù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh
  khối lượng công việc đôi khi bị chậm chễ do một kế nghiệp.
  toán phải kiêm nhiệm nhiều phần hành. c, Về sổ kế toán
  Trường hợp nghiên cứu 4: tại công ty TNHH Hệ thống sổ sách kế toán về thuế GTGT
  Thương mại Tân Dịu Hưng vẫn chưa thực hiện được các doanh nghiệp sử dụng khoa học hợp lý
  đúng quy định đối với trường hợp này, chi tiết ngày theo đúng quy định của pháp luật, chuẩn mực và
  14/10/2016, công ty bán hàng cho tổng số 04 khách chế độ. Các công ty được khảo sát đều sử dụng biểu
  lẻ, với tổng số tiền thu được là 768.000đ, kế toán chỉ mẫu kê khai thuế GTGT theo Thông tư 26/2015/TT-
  tiến hành lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ mà BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
  không lập hóa đơn GTGT. Các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ
  Tại công ty TNHH Thương mại Tân Dịu thông tin hỗ trợ công tác kế toán giúp cho việc cập
  Hưng theo khảo sát, phần hành kế toán thuế GTGT nhật và xử lý thông tin được thực hiện chuẩn xác,
  do nhân viên kế toán tổng hợp đảm nhiệm. đơn giản, gọn nhẹ hơn, đáp ứng nhu cầu cung cấp
  thông tin nhanh chóng, thuận tiện cho việc lưu trữ
  2.2.4. Đánh giá về công tác kế toán thuế GTGT bảo quản dữ liệu.
  tại các DN huyện Khoái Châu d, Về kê khai, khấu trừ thuế GTGT
  2.2.4.1. Ưu điểm Nhìn chung đa số các DN tuân thủ đúng việc
  Qua quá trình khảo sát thực tế công tác kế hạch toán kế toán các nghiệp vụ về thuế GTGT theo
  toán thuế GTGT tại một số DN trên địa bàn huyện chế độ kế toán và thực hiện các nghĩa vụ về thuế
  Khoái Châu, có thể nhận thấy công tác kế toán thuế đúng theo Luật thuế GTGT và Luật quản lý thuế.

  102 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

 5. ISSN 2354-0575

  Về việc kê khai thuế GTGT hàng tháng và 2.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại
  quyết toán thuế GTGT được đa số các doanh nghiệp các DN huyện Khoái Châu
  chấp hành đầy đủ theo Luật thuế GTGT và Luật 2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
  Quản lý thuế. Nhờ việc sử dụng phần mềm Hỗ trợ Để đảm bảo công việc tại phòng kế toán
  kê khai thuế của Tổng cục Thuế mà việc quản lý của được chuyên môn hóa một số DN cần thay đổi cách
  cơ quan thuế hiệu quả hơn. thức bố trí nhân sự trong phòng kế toán cho phù hợp,
  phân bổ đều khối lượng công việc cho các nhân viên
  2.2.4.2. Hạn chế đảm bảo hiệu quả công tác kế toán chung của đơn
  Mặc dù các doanh nghiệp thực hiện khá tốt vị. Theo tác giả, trong cơ cấu bộ máy kế toán của
  về chế độ kế toán và pháp luật thuế GTGT, tuy nhiên các doanh nghiệp nên có 1 nhân viên kế toán thuế
  tại một số DN thực hiện khảo sát vẫn không tránh riêng chịu trách nhiệm phần hành kế toán thuế của
  khỏi những sai sót do nguyên nhân khách quan và doanh nghiệp. Việc có nhân viên kế toán thuế riêng
  chủ quan như sau: sẽ giúp cho doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn về
  a, Về tổ chức bộ máy kế toán tình trạng thuế, cung cấp số liệu chính xác, kịp thời
  Tại DN khảo sát, số lượng nhân viên kế cho nhà quản lý, cơ quan thuế, ngân hàng và các đối
  toán còn ít, công việc kế toán chưa được chuyên tượng khác ngoài doanh nghiệp quan tâm.
  môn hóa, còn mang tính kiêm nhiệm. Đặc biệt, với Tạo môi trường làm việc khoa học, hợp lý
  công tác kế toán thuế đều do kế toán tổng hợp đảm để mọi nhân viên có thể phát huy hết khả năng của
  nhiệm, điều này khiến cho khối lượng công việc của mình. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế
  kế toán tổng hợp quá nhiều vào một số thời điểm và toán, một mặt công ty cần xây dựng kế hoạch phát
  đôi khi gây ra chậm trễ trong việc ghi sổ. Điển hình triển nhân sự rõ ràng, cụ thể nhằm thu hút nhân lực
  như công ty TNHH Thương mại Tân Dịu Hưng, chất lượng cao, mặt khác phải có chính sách nhân
  công ty CP công nghiệp phát triển 368. lực hợp lý, khuyến khích nhân viên hiện tại phát
  b, Công tác tập hợp, xử lý chứng từ đầu vào huy hết khả năng. Đồng thời công ty nên có chính
  Kế toán thuế GTGT tại một số DN khảo sát sách bồi dưỡng, đào tạo nhân viên, tạo điều kiện
  chưa làm tốt khâu tập hợp, xử lý chứng từ dẫn tới cho cán bộ phòng kế toán được tham gia các khóa
  vẫn có những hóa đơn đầu vào không đủ điều kiện đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật
  được khấu trừ thuế GTGT, cụ thể: các quy định mới nhất của Nhà nước, Bộ Tài chính
  Công ty TNHH Minh Anh vẫn ghi nhận thuế giúp cho việc hạch toán trong công ty được nhanh
  GTGT đầu vào trên TK 133 của hóa đơn mua hàng chóng, chính xác và đúng luật.
  không ghi mã số thuế bên bán là sai quy định. Theo
  đó, bút toán cuối kỳ của công ty khấu trừ tiền thuế 2.3.2. Hoàn thiện công tác tập hợp, xử lý chứng
  GTGT là không phù hợp. từ đầu vào
  Công ty TNHH xây dựng VN Nhật Minh Đối với trường hợp hóa đơn GTGT ghi thiếu
  vẫn ghi nhận thuế GTGT đầu vào trên TK 133 với mã số thuế: căn cứ Khoản 15 Điều 14 Thông tư
  số tiền của hóa đơn mua hàng trên 20.000.000đ, tại 219/2013/TT-BTC, “Hóa đơn không ghi hoặc ghi
  thời điểm chưa có chứng từ thanh toán không dùng không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ,
  tiền mặt là sai quy định. Theo đó, bút toán cuối kỳ mã số thuế của người mua nên không xác định được
  của công ty khấu trừ 21.390.380đ tiền thuế GTGT người mua”. Vì vậy kế toán cần tiến hành kiểm tra
  là không phù hợp. và xử lý các chứng từ ngay khi phát hiện thiếu sót để
  c, Chưa thực hiện đúng quy định hiện hành đảm bảo các khâu sau của việc kê khai thuế GTGT.
  về việc ghi nhận thuế GTGT đầu ra Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán
  Kế toán tại công ty TNHH TM Tân Dịu ngân hàng đối với những hóa đơn từ 20.000.000
  Hưng không lập hóa đơn GTGT mà chỉ căn cứ vào đồng trở lên: căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư
  Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ để hạch toán doanh 26/2015/TT-BTC, “Trường hợp khi đến thời điểm
  thu, không ghi nhận thuế GTGT đầu ra tương ứng là thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ
  không đúng quy định hiện hành. thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh
  Kế toán tại công ty CP phát triển 368 do phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã
  không ghi nhận doanh thu đúng thời điểm của công được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch
  trình đã hoàn thành nghiệm thu quyết toán nên đã vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.
  không hạch toán doanh thu và kê khai thuế GTGT Như vậy kế toán không được kê khai khấu trừ số
  tương ứng của công trình đã hoàn thành nghiệm thu thuế GTGT của hóa đơn GTGT có giá trị thanh toán
  vào bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ trên 20 triệu đồng đến thời điểm thanh toán nhưng
  bán ra vào kỳ tính thuế. không thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng trên bảng

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 103

 6. ISSN 2354-0575

  kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Như vậy, kế toán căn cứ vào các hóa đơn,
  Khi nào thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng thì kế chứng từ liên quan tới thuế GTGT đầu vào, đầu ra
  toán mới được kê khai bổ sung tăng số thuế GTGT đã được kiểm tra kế toán tiến hành kê khai vào Bảng
  được khấu trừ. kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua
  vào, bán ra; tờ khai thuế GTGT một cách chuẩn xác
  2.3.3. Hoàn thiện công tác hạch toán thuế GTGT để không phải điều chỉnh những sai sót sau khi đã
  đầu ra nộp lên cơ quan thuế.
  Đối với trường hợp bán lẻ hàng cho khách
  hàng: Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT- 3. Kết luận
  BTC quy định: “Trường hợp khi bán hàng hóa, Kế toán thuế GTGT luôn giữ vai trò quan
  cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, trọng trong toàn bộ công tác kế toán tại DN. Việc
  người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp nghiên cứu đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện
  tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập công tác kế toán thuế GTGT tại các DN, giúp các
  hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” DN xác định được đúng số thuế GTGT phải nộp, từ
  hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã đó chủ động có kế hoạch nộp thuế tránh tình trạng
  số thuế.” chậm nộp thuế gây ảnh hưởng tới uy tín cũng như
  Trong trường hợp này, vào cuối ngày, công tài sản của doanh nghiệp. Đồng thời, việc hoàn
  ty TNHH TM Tân Dịu Hưng cần xác định giá chưa thiện công tác kế toán thuế GTGT cũng là biện pháp
  thuế và thuế GTGT của hàng bán lẻ đã được tổng hữu hiệu giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thể
  hợp trên Bảng kê bán lẻ làm căn cứ để lập Hóa đơn dễ dàng kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
  GTGT, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các của các DN.
  liên khác luân chuyển theo quy định. Qua việc phân tích thực trạng kết quả nghiên
  Trường hợp không ghi nhận doanh thu đúng cứu về kế toán thuế GTGT tại các DN trên địa bàn
  thời điểm tại công ty CP phát triển 368 khi công huyện Khoái Châu, cho thấy công tác kế toán thuế
  trình hoàn thành bàn giao. Vấn đề này cần được thực GTGT tại các doanh nghiệp khảo sát đã khá hoàn
  hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Chương II thiện về chứng từ, vận dụng tài khoản và sổ kế
  Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của toán. Bên cạnh đó nhóm tác giả đã đánh giá khách
  Bộ tài chính quy định “Thời điểm ghi nhận doanh quan những ưu điểm cũng như những tồn tại cần
  thu tính thuế GTGT: Đối với xây dựng, lắp đặt, bao được khắc phục để hoàn thiện công tác kế toán thuế
  gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao GTGT tại những DN thực hiện khảo sát.Các giải
  công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây pháp sẽ giúp đem lại hiệu quả trong công tác kế toán
  dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu thuế GTGT tại các DN trên địa bàn huyện Khoái
  được tiền hay chưa thu được tiền.” Châu nói riêng và các DN khác nói chung.

  Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Tài chính (2016), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB Tài chính, Hà Nội.
  2. Bộ Tài chính (2015), Thông tư 26/2015/TT-BTC.
  3. Bộ Tài chính (2014), Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  4. Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 200/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
  5. Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
  6. Bộ Tài chính (2013), Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013.
  7. Chi cục thuế Khoái Châu, Báo cáo tình hình thu nộp thuế năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
  8. Công ty CP Minh Anh, công ty CP công nghiệp phát triển 368, công ty TNHH TM Tân Dịu Hưng,
  công ty TNHH xây dựng VN Nhật Minh (2016, 2017), Tài liệu kế toán.

  ACCOUNTING FOR VALUE ADDED TAX AT ENTERPRISES
  IN KHOAI CHAU DISTRICT

  Abstract:
  This paper presents the research content; research methods and some of the results of research:
  Method of accounting value added tax, accounting and management of value added tax, Value added tax of
  enterprises in Khoai Chau district, Improving the efficiency of tax collection management.
  Keywords: Accounting method, taxation value.

  104 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

Download tài liệu Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu File Word, PDF về máy