[Download] Tải Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán – Tải về File Word, PDF

Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán
Nội dung Text: Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

Download


Bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp nói chung trong thời đại dữ liệu lớn (Big Data), đặc biệt là công nghệ thông tin có ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán File Word, PDF về máy

Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

 1. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN CH
  SỐ NĂNG LỰC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG KẾ
  TOÁN
  TS. Hà Thị Phương Dung
  Viện Kế toán- Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  Tóm tắt:
  Bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và quản
  trị doanh nghiệp nói chung trong thời đại dữ liệu lớn (Big Data), đặc biệt là công nghệ
  thông tin có ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống
  kế toán. Có nhiều cách để đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán, trong đó
  việc xem xét đánh giá chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán cũng là
  một phương thức quan trọng. Bài viết nghiên cứu cách đo lường chỉ số năng lực cung
  cấp thông tin của hệ thống kế toán. Đồng thời bài viết cũng chỉ ra ảnh hưởng tích cực
  của công nghệ thông tin đến chỉ số này, đặc biệt qua 2 biến: sự tiên tiến của công nghệ
  thông tin áp dụng trong doanh nghiệp và am hiểu về công nghệ thông tin của Ban giám
  đốc.
  Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán; Yêu cầu cung cấp thông tin kế toán; Năng lực cung
  cấp thông tin của hệ thống kế toán; Chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế
  toán.
  1. Giới thiệu nghiên cứu
  Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, đặc biệt
  trong thời đại công nghệ 4.0. Thông tin kế toán cung cấp sẽ ảnh hưởng đến các quyết
  định của nhà quản trị trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy tổ chức được
  một hệ thống thông tin kế toán hoạt động hiệu quả cũng là một yêu cầu đặt ra cho các
  doanh nghiệp. Có nhiều cách để đánh giá hiệu quả của một hệ thống thông tin kế toán,
  trong đó việc xem xét chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán cũng là
  một phương thức để đánh giá hiệu quả của một hệ thống thông tin kế toán. Chỉ số năng
  lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán cao sẽ làm gia tăng hiệu quả hoạt động kinh
  doanh của đơn vị. Nghiên cứu này tập trung vào việc đo lường chỉ số năng lực cung cấp
  thông tin của hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp. Tác giả sử dụng nghiên cứu định
  lượng, phần mềm SPSS 11 để xử lý thông tin thu thập được từ Bảng câu hỏi nhận về qua
  Email từ các đối tượng khảo sát. Qua khảo sát tác giả kiểm nghiệm giả thuyết ảnh hưởng
  của sự tiến tiến của công nghệ thông tin đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ
  thống kế toán.
  2. Tổng quan nghiên cứu
  Hệ thống thông tin kế toán (HTTT T) bao gồm quá trình thu thập, ghi nhận, lưu
  trữ xử lý dữ liệu kế toán cũng như các dữ liệu khác có liên quan để tạo ra những thông tin

  147

 2. hữu ích cho người sử dụng thông tin trong quá trình lập kế hoạch, kiểm soát, phối hợp,
  phân tích và ra quyết định (Ismail N , & ing, M.,2006)
  Hình 1 mô tả mô hình nghiên cứu, nơi các biến được xem là đo lường chỉ số năng
  lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán: mức độ tiên tiến của công nghệ thông tin, sự
  am hiểu về công nghệ thông tin của Ban giám đốc.
  Biến phụ thuộc là chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán. Các giả
  thuyết của mô hình này và biện minh cho phép đo của mỗi biến được thảo luận như sau:
  Theo Ismail NA, & King, M(2006) việc sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến dẫn
  đến nhiều thông tin sẵn có hơn và nhanh chóng được truy xuất bao gồm thông tin bên
  ngoài, thông tin nội bộ và do đó dẫn đến tăng khả năng truy cập thông tin.
  Chong và cộng sự (1997) đã phát hiện ra rằng mức độ tiên tiến của công nghệ
  thông tin có liên quan đến khả năng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Do đó, các doanh
  nghiệp có công nghệ thông tin tiên tiến hơn sẽ có chỉ số năng lực cung cấp thông tin của
  hệ thống kế toán cao hơn
  H1: Các doanh nghiệp có công nghệ thông tin tiên tiến hơn s có chỉ số năng lực
  cung cấp thông tin của hệ thống kế toán cao hơn.
  Theo Hussin và các cộng sự (2002), kiến thức công nghệ thông tin của Ban giám
  đốc có thể xác định thành công hay thất bại của các dự án đổi mới công nghệ thông tin,
  nâng cao năng lực cung cấp thông tin bởi vì họ đóng vai trò chủ đạo trong các quyết định
  kinh doanh. Chính vì vậy nghiên cứu đưa ra giả thuyết các doanh nghiệp có Ban giám
  đốc am hiểu về công nghệ thông tin sẽ có chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống
  kế toán tốt hơn
  H2: Các doanh nghiêp có Ban giám đốc am hiểu về công nghệ thông tin hơn s có
  chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán cao hơn.
  Hình 1: Nghiên cứu chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán
  Biến độc lập Biến phụ thuộc

  Sự tiên tiến của công nghệ thông tin
  Chỉ số năng lực cung cấp
  thông tin của hệ thống kế
  toán
  Am hiểu công nghệ thông tin của
  Ban Giám đốc

  3. Phương pháp nghiên cứu
  Các biến được mô tả và đo lường như sau:
  3.1. Chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

  148

 3. Về mặt đo lường, chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán được đo
  bằng câu hỏi được phát triển bởi Chenhall và Morris (1986)
  Bảng câu hỏi Chenhall và Morris (1986) được coi là phù hợp để sử dụng trong
  doanh nghiệp vì nó đã áp dụng một định hướng khách quan hơn xác định các đặc điểm
  của cả yêu cầu và năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán. Công cụ này là phổ
  biến nhất và được áp dụng rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu kế toán. Ban đầu nó được phát
  triển để sử dụng trong các doanh nghiệp có quy mô lớn, sau đó nó đã được sửa đổi và thử
  nghiệm trong bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ bởi Ismail và ing
  (2005)
  Theo Chenhall và Morris (1986), chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống
  kế toán được đo lường liên quan đến 19 đặc điểm thông tin kế toán sử dụng hai thang
  điểm năm riêng biệt (19 câu hỏi được trình bày trong Bảng số – Phụ lục).
  3.2. Sự tiên tiến của công nghệ thông tin
  Sự tiên tiến về công nghệ phản ánh sự đa dạng về số lượng công nghệ thông tin
  được sử dụng (Hussin và các cộng sự, 2002). Để thu thập thông tin về sự tiên tiến của
  công nghệ thông tin tác giả đưa ra các câu hỏi để người khảo sát lựa chọn (có thể chọn
  nhiều đáp án)
  Sự tiên tiến của khoa học thông tin phản ánh số lượng hoặc tính đa dạng của công
  nghệ thông tin được sử dụng. Mặt khác sự tiên tiến của công nghệ thông tin còn được
  xem xét ở mức độ sử dụng để lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá các ứng dụng hiện tại
  và tương lai.
  3.3. m hiểu công nghệ thông tin của Ban giám đốc
  Nghiên cứu đo lường mức độ am hiểu công nghệ thông tin của Ban giám đốc bằng
  cách sử dụng một danh sách bảy ứng dụng thường sử dụng trong doanh nghiệp với thang
  đo từ 1- không có kiến thức đến 5- kiến thức sâu rộng.
  Người được khảo sát sẽ trả lời các câu hỏi về mức độ quen thuộc với xử lý văn
  bản, cơ sở dữ liệu, e-mail, Internet và quản lý sản xuất được hỗ trợ bởi máy tính cùng các
  ứng dụng.
  4. Kết quả và thảo luận
  Tác giả gửi E-mail trong đó có Bảng câu hỏi (Phụ lục) để thu thập dữ liệu từ các
  doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập về 19 đặc điểm thông tin kế toán đo lường chỉ số
  năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán.
  Đối tượng được khảo sát là kế toán trưởng, giám đốc điều hành, giám đốc tài
  chính, giám đốc doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin của doanh nghiệp
  Số Bảng câu hỏi nhận về là 82 được xử lý trên phần mềm SPSS 11.
  Phân tích cụm được sử dụng để tìm hai nhóm: Nhóm 1- có chỉ số năng lực cung
  cấp thông tin của hệ thống kế toán cao hơn; Nhóm 1 có chỉ số năng lực cung cấp thông
  tin của hệ thống kế toán thấp hơn. ỹ thuật này chia tách mẫu nghiên cứu thành các
  nhóm, nên việc so sánh và tương phản rất đem lại hiệu quả (Hussin và cộng sự, 2002)
  Nghiên cứu sau đó đã điều tra một số yếu tố có thể liên quan đến chỉ số năng lực
  cung cấp thông tin của hệ thống kế toán trong doanh nghiệp như: Sự tiên tiến của công

  149

 4. nghệ thông tin, Sự hiểu biết về công nghệ thông tin của Ban giám đốc. Những phát hiện
  từ nghiên cứu cho thấy chỉ số năng lực cung cấp thông tin kế toán có liên quan đến các
  đặc điểm của doanh nghiệp như: độ tiên tiến của công nghệ thông tin; mức độ hiểu biết
  của Ban giám đốc về công nghệ thông tin
  Việc nghiên cứu các biến cụ thể như sau:
  4.1. Chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán
  Chỉ số năng lực cung cấp thông tin kế toán được đo bằng cách nhân mức đánh giá
  của mục yêu cầu cung cấp thông tin kế toán với mức đánh giá của mục năng lực cung cấp
  thông tin kế toán tương ứng. Nếu có xếp hạng cao cho mục yêu cầu cung cấp thông tin kế
  toán và xếp hạng cao cho mục năng lực cung cấp thông tin kế toán tương ứng sẽ dẫn đến
  chỉ số cao. Mặt khác, một đánh giá thấp cho một mục yêu cầu cung cấp thông tin kế toán
  và một đánh giá thấp cho mục năng lực cung cấp thông tin kế toán tương ứng sẽ cung cấp
  cho một chỉ số liên kết thấp.
  Vì mỗi mục được đo bằng thang điểm năm, kết quả riêng lẻ của phép nhân sẽ dao
  động trong khoảng từ 1 đến 25 (Chong và cộng sự, 1997)
  ỹ thuật phân tích cụm thường được sử dụng để tạo các cụm hoặc nhóm các thực
  thể tương tự cao dựa trên một số biến được chỉ định
  Trong bài viết này, phân tích cụm được sử dụng để xác định các nhóm tương tự
  dựa trên 19 đặc điểm thông tin kế toán. ỹ thuật này có lợi thế là xác định sự giống nhau
  mà không áp đặt một mô hình cụ thể. Sự ổn định của phương pháp cụm đã được kiểm tra
  bằng cách tách dữ liệu thành một nửa. Mỗi nửa sau đó được phân tích một cách riêng biệt
  Bài viết này sử dụng phân tích cụm trong SPSS 11. Dữ liệu trong Bảng 1 chỉ ra
  rằng doanh nghiệp trong nhóm 1 có chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế
  toán cao hơn so với các doanh nghiệp trong nhóm 2

  Bảng 1 Chỉ số liên kết giữa yêu cầu và năng lực cung cấp thông tin kế toán

  TT Các đặc điểm kế toán Nhóm 1 Nhóm 2
  1 Tần suất báo cáo 14,54 10,61
  2 Báo cáo tóm tắt toàn doanh nghiệp 13,98 9,51
  3 Báo cáo tóm tắt từng bộ phận 14,33 8,77
  4 Báo cáo bộ phận 14,08 8,87
  5 Tốc độ báo cáo 14,53 9,24
  6 Báo cáo theo kỳ kế toán 13,41 8,89
  7 Sự kiện trong tương lai 14,31 9,26
  8 Báo cáo tức thì 12,95 7,08
  9 Thông tin phi tài chính liên quan đến sản xuất 11,75 6,87

  150

 5. 10 Tự động cung cấp thông tin 11,84 7,02
  11 Mô hình ra quyết định 12,23 6,54
  12 Hiệu quả của doanh nghiệp 11,07 6,28
  13 Chiến lược của doanh nghiệp 11,03 5,62
  14 Thông tin phi tài chính liên quan đến thị 11,01 5,42
  trường
  15 Ảnh hưởng của sự kiện lên các bộ phận chức 10,76 4,74
  năng
  16 Tương tác giữa các bộ phận 9,91 4,16
  17 Thông tin phi kinh tế 9,72 4,34
  18 Báo cáo phân tích tình huống 9,65 3,88
  19 Thông tin bên ngoài 8,96 3,70

  ết quả cho thấy đặc điểm thông tin kế toán có chỉ số năng lực cung cấp thông tin
  cao là: tần suất báo cáo; Báo cáo tóm tắt toàn doanh nghiệp; Báo cáo tóm tắt từng bộ
  phận; Báo cáo bộ phận; Tốc độ báo cáo; Báo cáo theo kỳ kế toán.
  Các đặc điểm thông tin kế toán với chỉ số năng lực cung cấp thông tin thấp là:
  Thông tin bên ngoài; Báo cáo phân tích tình huống; Thông tin phi kinh tế; Tương tác giữa
  các bộ phận
  4.2. Sự tiên tiến của công nghệ thông tin
  Bảng tóm tắt sự tiên tiến của công nghệ thông tin bằng cách hiển thị tỷ lệ phần
  trăm của mỗi lựa chọn trong 9 công nghệ thông tin được đưa ra. Số lượng công nghệ
  được sử dụng trong mỗi công ty được tổng cộng, và sau đó tính trung bình trên mỗi nhóm
  sao cho một thử nghiệm T- test độc lập. ết quả có nghĩa là hai nhóm không khác nhau
  về số lượng công nghệ được áp dụng
  Bảng 2: Mối liên hệ giữa chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán và
  Sự tiên tiến của công nghệ thông tin

  Sự tiên tiến của công nghệ thông tin Nhóm 1 Nhóm 2 Sig.
  Phần mềm soạn thảo, trình chiếu 81 79 0.501
  Bảng tính 65 70 0.323
  Cơ sở dữ liệu 52 62 0.098
  Phần mềm kế toán 96 89 0.075
  Phần mềm thiết kế 41 36 0.289
  Phần mềm tự động quy trình sản xuất 25 31 0.345
  Mạng thông tin nội bộ 16 13 0.245
  Mạng thông tin bên ngoài 63 68 0.042*

  151

 6. Mức ý nghĩa 0.05

  ết quả cho thấy rằng việc sử dụng Mạng thông tin bên ngoài như: Internet có thể
  giúp công ty thu thập nhiều thông tin và do đó góp phần vào quá trình nâng cao chỉ số
  liên kết giữa yêu cầu và năng lực cung cấp thông tin kế toán
  4.3. m hiểu về công nghệ thông tin của Ban giám đốc
  ết quả điều tra cho thấy Ban giám đốc được tin là có kiến thức tốt về e-mail và
  Internet, cao hơn các ứng dụng công nghệ thông tin khác.
  Bảng 3: Mối liên hệ giữa chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán và
  Am hiểu công nghệ thông tin của Ban giám đốc.

  m hiểu công nghệ thông tin của Ban Nhóm 1 Nhóm 2 Sig.
  giám đốc
  Phần mềm soạn thảo, trình chiếu 2.95 2.68 0.132
  Bảng tính 3.01 2.98 0.301
  Cơ sở dữ liệu 2.65 2.54 0.058
  Phần mềm kế toán 2.75 2.44 0.011*
  Phần mềm quản lý sản xuất 2.55 2.03 0.001*
  E-mail 3.62 3.21 0.789
  Internet 3.97 3.67 0.287
  Mức ý nghĩa 0.05

  ết quả cho thấy có mối quan hệ giữa chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ
  thống kế toán với sự am hiểu về công nghệ thông tin của Ban giám đốc. iến thức công
  nghệ thông tin của Ban giám đốc có thể xác định thành công hay thất bại của các dự án
  đổi mới công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cung cấp thông tin bởi vì họ đóng vai trò
  chủ đạo trong các quyết định kinh doanh.
  5. Khuyến nghị giải pháp
  Qua nghiên cứu tác giả thấy rằng chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống
  kế toán có liên quan đến sự trưởng thành, tiên tiến của công nghệ thông tin trong doanh
  nghiệp. Nghiên cứu chỉ ra rằng một số doanh nghiệp đã xây dựng nền tảng công nghệ
  thông tin trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin kế toán phục vụ
  quá trình ra quyết định. Nghiên cứu cho thấy rằng không dễ dàng đạt được chỉ số năng
  lực cung cấp thông tin cao nếu chỉ trông chờ vào sự tham gia của các chuyên gia công
  nghệ thông tin trong nội bộ doanh nghiệp mà còn phải sử dụng lực lượng chuyên gia bên
  ngoài như: nhà tư vấn và nhà cung cấp… Sự am hiểu về công nghệ thông tin của Ban
  giám đốc cũng là một nhân tố tích cực, quan trọng trong việc nâng cao chỉ số năng lực
  cung cấp thông tin của hệ thống kế toán. Như vậy công nghệ thông tin có ảnh hưởng, tích
  cực đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán. Do đó để giúp kế toán
  hoàn thành tốt vai trò cung cấp thông tin cho quản lý, Ban giám đốc cần đầu tư thích
  đáng cho công nghệ thông tin cả về sự tiên tiến của công nghệ, cả về kiến thức của Ban
  giám đốc và nhân viên trong doanh nghiệp.

  152

 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chong, V. . and Chong, .M. (1997), ‘Strategic choices, environmental uncertainty
  and SBU performance: a note on the intervening role of management accounting
  systems’, Accounting and Business Research, 27(4), 268-276.
  2. Cragg, P.B., ing, M. and Hussin, H. (2002), ‘IT alignment and firm performance in
  small manufacturing firms’, ournal of Strategic Information Systems, 11(2), 109-132
  3. Ismail, N. . and ing, M. (2005) ‘Firm performance and IS alignment in Malaysian
  SMEs’, International Journal of Accounting Information Systems, 6(4), 241-259.
  4. Ismail NA, & King, M. (2006). The alignment of accounting and information systems
  in SMEs in Malaysia. Journal of Global Information Technology Management, 9(3),
  24-42.
  5. Ismail, NA. & King, M. (2007), ‘ Factors influencing the alignment of accounting
  information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms’,
  Journal of Information Systems and Small Business, 1(1&2), 1- 20.
  6. Thong, J.Y.L. (1999). An integrated model of information systems adoption in small
  business. Journal of Management Information Systems, 15(4).

  153

Download tài liệu Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán File Word, PDF về máy