[Download] Tải Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0 – Tải về File Word, PDF

Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0

Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0
Nội dung Text: Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0

Download


Nội dung của bài viết trình bày cơ hội cho ngành ngân hàng trước cách mạng công nghiệp lần 4; những thách thức cho ngành ngân hàng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; một số giải pháp đề xuất cho ngành ngân hàng Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0 File Word, PDF về máy

Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0

 1. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  CÚ HÖÅI
  AÂ THAÁCH
  V THÛÁC CUÃA NGAÂNH NG
  LÏ THÕ THU TRANG*

  Ngaây nhêån:22/8/2018
  Ngaây phaãn biïån:
  20/9/2018
  Ngaây duyïåt àùng:
  28/9/2018

  Toám tùæt:
   Cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 àang coá taác àöång ngaây möåt sêu röång àïën moåi ngaâ
  kinh tïë xaä höåi, ngaânh taâi chñnh ngên haâng cuäng khöng nùçm ngoaâi voâng aãnh hûúãng cuãa cuöåc c
  ngaânh taâi chñnh ngên haâng seä thñch ûáng nhû thïë naâo, têån duång nhûäng cú höåi vaâ àöëi mùåt vúái
  vêën àïì àûúåc àùåt ra hïët sûác cêëp thiïët trong àiïìu kiïån hiïån nay.
  Tûâ khoáa
  : Caách maång cöng nghiïåp 4.0, ngaânh ngên haâng, cú höåi vaâ thaách thûác.
  OPPORTUNITIES AND  CHALLENGES OF THE 
  SECTOR 
  AHEAD BANKING 
  OF 4.0  TREND
   The industrial revolution of the 4.0 is having an ever-widening impact on all sectors of the econ
  Abstract:
  The banking and finance is not out of the influence of this revolution. Under Trend 4.0, how will the banki
  to opportunities and meet challenges? This is an urgent issue in the current situation.
  Keywords: 
  4.0 industrial revolution, banking sector, oppotunity and challenge.

  C
  uöåc caách maång 4.0 (hay caách maång cöng böëi caãnh nhû vêåy, ngaânh ngên haâng taåi Viïåt Nam
  nghiïåp  lêìn  thûá tû) xuêët phaát tûâ khaái niïåmàaä vaâ àang chûáng kiïën nhûäng taác àöång maånh meä
  “Industrie 4.0” trong möåt baáo caáo cuãa Chñnh tûâ cuöåc caách maång 4.0. Nhûäng taác àöång naây thïí
  phuã Àûác nùm 2013. “Industrie 4.0” kïët nöëi caác hïå hiïån trïn nhiïìu mùåt nhû vïì mö hònh töí chûác kinh
  thöëng nhuáng vaâ cú súã saãn xuêët thöng minh àïí taåo doanh, cung cêëp saãn phêím dõch vuå, cöng viïåc liïn
  ra sûå höåi  tuå  kyä thuêåt  söë  giûäa cöng nghiïåp,  kinhquan àïën an ninh, an toaân baão mêåt, àïën nhûäng
  doanh, chûác nùng vaâ quy trònh. Hay hiïíu àún giaãn nhên töë bïn ngoaâi cuãa ngaânh ngên haâng. Cuâng vúái
  hún nïëu cuöåc caách maång cöng nghiïåp lêìn 1 sûã duång àoá sûå ra àúâi cuãa haâng loaåt cöng nghïå múái ûáng duång
  nùng lûúång nûúác vaâ húi nûúác, caách maång lêìn 2 trong lônh vûåc ngên haâng (Fintech) àaä vaâ àang àem
  diïîn ra nhúâ ûáng duång àiïån nùng àïí saãn xuêët haâng laåi nhiïìu cú höåi, cuäng nhû thaách thûác cho ngaânh
  loaåt, caách maång lêìn 3 sûã  duång àiïån tûã vaâ cöng ngên haâng.
  nghïå thöng tin àïí tûå àöång hoáa saãn xuêët, thò cuöåc Mûác àöå thñch ûáng cuãa ngaânh ngên haâng trûúác
  caách maång lêìn 4 naây àang naãy núã tûâ cuöåc caách xu thïë caách maång 4.0 àûúåc hiïíu laâ khaã nùng ûáng
  maång lêìn 3, noá kïët húåp caác cöng nghïå laåi vúái nhau biïën thñch húåp hay hiïíu àún giaãn hún laâ haânh
  vaâ laâm múâ ranh giúái giûäa vêåt lyá, kyä thuêåt söë vaâ sinh
  àöång cuãa ngaânh ngên haâng trûúác xu hûúáng cuãa
  hoåc. Cuöåc caách maång 4.0 taåo ra nhûäng àöåt phaá cuöåc caách maång 4.0. Mûác àöå thñch ûáng seä cho
  trong ûáng duång cöng nghïå, thay àöíi caách con ngûúâi thêëy hiïån nay ngaânh ngên haâng taåi Viïåt Nam àang
  söëng, laâm viïåc, xaác àõnh laåi caác giaá trõ, taåo ra caác
  àöëi mùåt vúái nhûäng thaách thûác vaâ têån duång nhûäng
  saãn phêím vaâ dõch vuå hoaân toaân múái. Coá thïí noái cú höåi cuãa cuöåc caách maång 4.0 nhû thïë naâo? Coá
  cuöåc caách maång naây laâ möåt xu thïë lúán, coá taác àöångthïí noái hiïån nay ngaânh ngên haâng taåi Viïåt Nam
  àïën phaát triïín kinh tïë – xaä höåi möîi quöëc gia, tûâng
  khu vûåc vaâ toaân cêìu, trong àoá coá Viïåt Nam. Trong * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  67 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

 2. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  àang coá sûå chuã àöång chuyïín àöíi, àïí àoán àêìu xu múái gùæn vúái caách maång 4.0, giuáp chuyïín dõch kïnh
  hûúáng cuãa cuöåc caách maång 4.0. Trïn thûåc tïë, phên phöëi saãn phêím, dõch vuå ngên haâng truyïìn thöëng
  cuöåc chaåy àua ûáng duång cöng nghïå vaâo caác ngên tûâ caác chi nhaánh, quêìy giao dõch, ATM vêåt lyá sang
  haâng Viïåt Nam, àang gay gùæt hún bao giúâ hïët. caác kïnh söë hoáa, giuáp tûúng taác khaách haâng nhiïìu
  Hêìu hïët caác ngên haâng àïìu yá thûác àûúåc têìm quan vaâ hiïåu quaã hún.
  troång cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0, hoå Thûá ba, caách maång cöng nghiïåp 4.0 coá khaã nùng
  coá thïí bûát phaá tûâ möåt ngên haâng nhoã, vûâa lïn taác àöång thay àöíi mö hònh kinh doanh, quy trònh nghiïåp
  top àêìu hay cuäng coá thïí bõ boã laåi àùçng sau trong vuå, cêëu truác saãn phêím, dõch vuå theo hûúáng söë hoáa,
  cuöåc àua naây.  giuáp caác ngên haâng tûâng bûúác trúã thaânh ngên haâng
  1. Cú höåi cho ngaânh ngên haâng trûúác cuöåc söë, cung cêëp tiïån ñch, traãi nghiïåm múái meã vaâ àem laåi
  caách maång 4.0 lúåi ñch thiïët thûåc cho khaách haâng. Bïn caånh àoá, vúái
  Thûá nhêët, cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 bùæt sûå phaát triïín maånh meä cuãa caách maång 4.0, caác ngên
  àêìu manh nha tûâ nùm 2000 vaâ àûúåc xêy dûång dûåa haâng coá nhiïìu cú höåi tiïëp cêån vaâ múã röång cung ûáng
  trïn cuöåc caách maång söë, àùåc trûng búãi maång Internet caác saãn phêím, dõch vuå ngên haâng phuâ húåp àïën nhûäng
  ngaây caâng phöí biïën vaâ kïët nöëi Internet di àöång, búãi ngûúâi dên hiïån chûa coá taâi khoaãn úã vuâng sêu, vuâng
  caác caãm biïën nhoã, maånh hún vúái giaá thaânh reã hún,xa vúái chi phñ húåp lyá, goáp phêìn àêíy maånh phöí cêåp taâi
  búãi àiïån toaán  àaám mêy,  phên tñch dûä liïåu lúán… chñnh quöëc gia.
  giuáp tûå àöång hoáa hún nûäa quaá trònh saãn xuêët. Caách Thûá  tû,  thúâi  gian  qua  nhùçm  chuã  àöång  thñch
  maång 4.0 coá àùåc àiïím laâ thöng minh hoáa saãn xuêët, ûáng vaâ phaát triïín bïìn vûäng trûúác böëi caãnh caách
  mang tñnh tñch húåp cao, linh hoaåt vaâ coá taác àöång maång cöng nghiïåp 4.0, caác ngên haâng Viïåt Nam
  maånh meä túái moåi ngaânh nghïì, quöëc gia. Àiïìu khiïën àaä chuã àöång nghiïn cûáu, àêìu tû maånh meä vaâo
  caách maång cöng nghiïåp 4.0 trúã nïn khaác biïåt vúái möåt söë cöng nghïå thaânh tûåu cuãa caách maång cöng
  caác cuöåc caách maång trûúác àoá chñnh laâ sûå dung húåpnghiïåp 4.0 trong saãn phêím, dõch vuå, hoaåt àöång vaâ
  cuãa caác cöng nghïå vaâ sûå tûúng taác cuãa chuáng trïn quaãn trõ cuãa mònh. Nöíi bêåt nhêët laâ viïåc triïín khai
  caác lônh vûåc vêåt lyá, söë hoáa vaâ sinh hoåc. Trong cuöåc thûåc tïë caác cöng nghïå söë nïìn taãng nhû: Àiïån toaán
  caách maång naây, caác cöng nghïå múái nöíi vaâ sûå àöíiàaám mêy, Phên tñch dûä liïåu lúán, Trñ tuïå nhên taåo,
  múái saáng taåo trïn diïån röång àûúåc khuïëch taán nhanh caác ûáng duång, giaãi phaáp nhû xaác thûåc sinh trùæc
  hún vaâ röång raäi hún so vúái nhûäng cuöåc caách maång hoåc, trao àöíi dûä liïåu múã qua giao diïån chûúng
  trûúác, laâm thay àöíi cùn baãn, toaân diïån caách thûác trònh ûáng duång (open API)… nhùçm nêng cao hiïåu
  chuáng ta saãn xuêët, sinh söëng, laâm viïåc vaâ tûúng taác quaã hoaåt àöång, gia tùng traãi nghiïåm khaách haâng.
  lêîn nhau. Nhiïìu cöng nghïå hiïån àaåi, àöåt phaá nhû Cloud,
  Thûá hai, cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 laâm BigData, AI, Blockchain… àaä àûúåc caác ngên haâng
  thay àöíi caác kïnh phên phöëi theo hûúáng söë hoáa, àa ûáng duång vaâo hoaåt àöång, dõch vuå ngên haâng – taâi
  kïnh àöìng nhêët (Omni – Chanel), àoâi hoãi taái thiïët kïë chñnh hoùåc tùng cûúâng húåp taác vúái cöng ty FinTech.
  caác saãn phêím dõch vuå, lêëy khaách haâng laâm trung Hiïån nhiïìu ngên haâng Viïåt Nam àaä bùæt àêìu quaá
  têm. Ngaânh ngên haâng coá thïí sûã duång caác kïnh trònh chuyïín àöíi söë, triïín khai cung ûáng möåt söë
  phên phöëi cöng nghïå, nhû tiïëp cêån ngûúâi duâng trïn dõch vuå ngên haâng àöíi múái, saáng taåo, vñ duå nhû
  nïìn taãng söë, caác àiïím tûúng taác vúái khaách haâng qua TPBank vúái dõch vuå ngên haâng tûå àöång LiveBank;
  ûáng duång àiïån thoaåi thöng minh, maång xaä höåi… vaâ VPBank  vúái  ûáng  duång  ngên  haâng  söë  Timo;
  ûáng duång caác cöng nghïå söë trong caãi thiïån hiïåu quaã Vietcombank vúái khöng gian giao dõch cöng nghïå
  vêån haânh hïå thöëng nöåi böå, töëi ûu hoáa quy trònh nghiïåpsöë Digital Lab; MB vúái ûáng duång trúå lyá aão ChatBot
  vuå. Tûâ àoá caác ngên haâng coá thïí nêng cao khaã nùng phuåc vuå khaách haâng 24×7 trïn maång xaä höåi… Taåi
  quaãn trõ quan hïå khaách haâng, giuáp ngên haâng hiïíu Vietinbank,  àaä  thay  thïë  thaânh  cöng  hïå  thöëng
  biïët sêu sùæc hún vïì thoái quen, súã thñch khaách haâng CoreBanking  vaâo thaáng 2/2017; kiïën truác SOA
  àïí cung ûáng saãn phêím, dõch vuå phuâ húåp, höî trúå quaãn hoaân thaânh triïín khai vaâo nùm 2016 vaâ nùm 2017,
  lyá danh muåc ruãi ro. Caác cöng nghïå söë, cöng nghïå Vietinbank chñnh thûác cung cêëp API ra bïn ngoaâi.

  68 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

 3. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  Mobile Banking cuäng àûúåc phaát triïín maånh meä haâng thñch ûáng vúái böëi caãnh caách maång cöng nghiïåp
  vúái giao diïån múái, tiïån  ñch ngûúâi sûã duång cao, 4.0; vúái caác töí chûác ngên haâng – taâi chñnh. Hiïån
  tùng cûúâng traãi nghiïåm khaách haâng; haå têìng cöng nay, ngaânh ngên haâng àang thûåc hiïån caác nhiïåm
  nghïå Big Data àaä àûúåc thûã nghiïåm triïín khai thaânh vuå trong quaá trònh thñch ûáng vúái caách maång cöng
  cöng nùm 2018. Cöng ty cöí phêìn Giaãi phaáp thanh nghïå 4.0 theo Chó thõ söë 16/CT-TTg ngaây 4/5/2017
  toaán Viïåt Nam (VNPAY) àaä cuâng 18 ngên haâng cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì tùng cûúâng nùng lûåc
  taåi Viïåt Nam xêy dûång hïå thöëng thanh toaán bùçng tiïëp cêån cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0. Tuy nhiïn,
  maä QR, cho pheáp khaách haâng thanh toaán tiïìn haâng ngaânh ngên haâng cêìn coá möåt khuön khöí phaáp lyá
  hoáa dõch vuå cho àún võ baán haâng tûâ taâi khoaãn ngên hoaân thiïån, vñ duå khuön khöí phaáp lyá cho pheáp sûã
  haâng thöng qua tñnh nùng QRPAY trïn ûáng duång duång nhiïìu saãn phêím dõch vuå múái ûáng duång cöng
  Mobile Banking cuãa caác ngên haâng húåp taác. nghïå nhû ngên haâng söë, vñ àiïån tûã… khuön khöí
  NHNN laâ cú quan höî trúå maånh meä trong cuöåc phaáp lyá thûã nghiïåm àöëi vúái doanh nghiïåp Fintech
  caách maång naây. Cho àïën nay, NHNN àaä cêëp pheáp nhùçm khuyïën khñch caác saãn phêím, giaãi phaáp Fintech
  27 töí chûác cung ûáng dõch vuå trung gian thanh toaán, an toaân, hiïåu quaã. Roä raâng nhûäng cú chïë chñnh
  múã àûúâng cho thanh toaán di àöång thaânh xu hûúáng saách vaâ khuön khöí phaáp lyá liïn quan àïën dõch vuå,
  vúái  caác  cöng  nghïå  múái  nhû  QR  Code  (Quick phûúng tiïån thanh toaán trûåc tuyïën, theã aão, tiïìn aão,…
  Response Code – maä phaãn höìi nhanh), tiïëp xuác trûúâng laâ nhûäng vêën àïì phûác taåp cêìn àûúåc tiïëp tuåc nghiïn
  gêìn NFC, söë hoáa thöng tin theã (tokenization), vñ àiïån cûáu, sûãa àöíi vaâ böí sung.
  tûã,… Hiïån 12 ngên haâng àaä triïín khai dõch vuå thanh Thûá hai, thaách thûác àöëi vúái caác ngên haâng trong
  toaán QR Code, hún 5.000 àiïím chêëp nhêån thanh thay àöíi mö hònh quaãn trõ àiïìu haânh, mö hònh kinh
  toaán QR Code, 78 töí chûác cung cêëp dõch vuå thanh doanh, cêëu truác saãn phêím dõch vuå thñch ûáng vúái xu
  toaán qua Internet, 41 töí chûác triïín khai dõch vuå thanh hûúáng khaách haâng thïë hïå söë, nïìn kinh tïë söë. Caác
  toaán trïn àiïån thoaåi di àöång,… ngên haâng, caác töí chûác taâi chñnh nïëu khöng caãi thiïån
  Thûá nùm, àöëi vúái khoa hoåc phên tñch vaâ quaãn lyá möi trûúâng kinh doanh, nêng cao nùng lûåc caånh tranh
  dûä liïåu trong lônh vûåc ngên haâng, caách maång cöng thò khoá àûáng vûäng trûúác sûå caånh tranh ngaây caâng
  nghiïåp 4.0 mang àïën nhiïìu thuêån lúåi. Àoá laâ nhúâ viïåc khöëc liïåt. Hiïån nay Al – trñ thöng minh nhên taåo àang
  söë hoáa  caác hoaåt àöång ngên haâng seä giuáp xêy dûång laâ troång têm phaát triïín cuãa rêët nhiïìu cöng nghïå lúán
  àûúåc nhûäng trung têm dûä liïåu lúán (Data Warehouse, trïn thïë giúái. Trong tûúng lai gêìn Al àang dêìn trúã
  Big Data). Viïåc thu thêåp, phên tñch vaâ xûã lyá Big Data nïn hoaân thiïån, caác ngên haâng coá thïí ûáng duång Al
  seä taåo ra tri thûác múái, höî trúå ngên haâng trong viïåc: trong viïåc quaãn lyá danh muåc ruãi ro, quaãn lyá khaách
  Àûa ra quyïët àõnh nhanh vaâ phuâ húåp hún; giaãm chi haâng, quaãn lyá cú súã dûä liïåu. Caác ngên haâng cêìn phaãi
  phñ vaâ taåo lúåi thïë caånh tranh. nùæm bùæt àûúåc xu hûúáng, ûáng duång caách laâm viïåc vaâ
  Thûá saáu, nhûäng tiïën böå tûâ cuöåc caách maång cöng kiïím soaát Al àïí àaãm baão hoaåt àöång ngên haâng diïîn
  nghiïåp 4.0 laâ baân àaåp giuáp caác ngên haâng trong nûúác ra an toaân, hiïåu quaã.
  phaát triïín vaâ caånh tranh vúái caác ngên haâng tiïn tiïën Thûá ba, thaách thûác trong phoâng ngûâa ruãi ro an
  trong khu vûåc vaâ trïn thïë giúái trong àiïìu kiïån nùæm ninh maång vaâ baão vïå bñ mêåt thöng tin khaách haâng
  bùæt, thñch nghi vaâ thay àöíi kõp thúâi vúái xu thïë cöng trong kyã nguyïn söë. Nhûäng ruãi ro an ninh maång lúán
  nghïå múái. vaâ thûúâng trûåc do sûå phaát triïín cuãa vö vaân caác kïët
  2. Nhûäng thaách thûác cho ngaânh ngên haâng nöëi múã, liïn tuåc, àa chiïìu vaâ phûác taåp. Ngaânh ngên
  trûúác cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 haâng cêìn phaát triïín haå têìng cöng nghïå thöng tin,
  Tuy nhiïn, bïn caånh nhûäng cú höåi múã ra tûâ an toaân vaâ baão mêåt. Möåt àiïím quan troång nûäa laâ
  caách maång cöng nghiïåp 4.0, ngaânh ngên haâng xêy dûång àûúåc cú súã dûä liïåu lúán, àöìng nhêët. Noá àoâi
  cuäng àöìng thúâi phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng thaách thûác hoãi sûå chia seã cuäng nhû baão mêåt. Àïí baão àaãm coá
  khöng nhoã. cöng nghïå töët vaâ baão mêåt töët thò chi phñ àêìu tû cho
  Thûá nhêët, yïu cêìu àöëi vúái cú quan quaãn lyá cêìn nhên sûå cuäng rêët lúán, coá thïí lïn túái 500 USD/giúâ
  hoaân thiïån khuön khöí phaáp lyá cho hoaåt àöång ngên hay haâng chuåc ngaân USD/thaáng. Bïn caånh àoá, àïí

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  69 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

 4. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  sùén saâng cung cêëp dõch vuå xêy dûng haå têìng laâm Ngên haâng Trung ûúng hiïån àaåi, coá mö hònh töí chûác
  nïìn taãng cho viïåc cung cêëp nhûäng dõch vuå söë, àaãm húåp lyá; cú chïë vêån haânh àöìng böå, hiïåu lûåc vaâ hiïåu
  baão àûúåc an ninh an toaân, thò phaãi tñnh àïën cung quaã, phuâ húåp vúái cú chïë thõ trûúâng.
  cêëp dõch vuå khöng chó phuåc vuå cho ngaânh ngên haâng Böën laâ
  , tùng cûúâng caác biïån phaáp àaãm baão an
  maâ phaãi tñch húåp vúái caác ngaânh khaác nhû giao thöng, ninh, an toaân cho caác hïå thöëng thanh toaán; phaát
  dõch vuå cöng…  hiïån, àêëu tranh, phoâng ngûâa, ngùn chùån vaâ xûã lyá caác
  Thûá tû, thaách thûác liïn quan àïën nguöìn nhên lûåc haânh vi vi phaåm phaáp luêåt trong lônh vûåc thanh toaán
  trong ngaânh ngên haâng nhû nguöìn nhên lûåc phaãi theã, ATM, POS vaâ caác phûúng thûác thanh toaán sûã
  thay àöíi theo hûúáng tinh goån, coá kyä nùng söë vaâ tinh duång cöng nghïå cao.
  thöng nghiïåp vuå; caác haå têìng thõ trûúâng taâi chñnh, Nùm laâ, tiïëp tuåc àöíi múái vaâ tùng cûúâng cöng taác
  trong àoá coá hïå thöëng thanh toaán cêìn phaãi thay àöíi àaâo taåo, phaát triïín nguöìn nhên lûåc, xêy dûång àöåi
  àïí thñch ûáng vúái böëi caãnh caách maång cöng nghiïåp nguä caán böå ngên haâng àuã nùng lûåc, phêím chêët àaåo
  4.0 (Big Data, AI, Blockchain…). àûác àaáp ûáng yïu cêìu quaãn lyá vaâ kinh doanh ngên
  Thûá nùm, nhûäng tiïën böå vïì kyä thuêåt cöng nghïå haâng, goáp phêìn nêng cao sûác caånh tranh, ruát ngùæn
  cuäng seä gêy ra nhiïìu khoá khùn cho viïåc quaãn lyá vaâ khoaãng caách chïnh lïåch vïì trònh àöå so vúái khu vûåc
  giaám saát hoaåt àöång ngên haâng. Nguyïn do laâ caác vaâ thïë giúái.
  saãn phêím dõch vuå ngên haâng ngaây caâng àa daång thò Kïët luêån, coá thïí noái trong thúâi gian qua nhùçm
  ruãi ro kinh doanh phûác taåp hún, gêy khoá khùn trong chuã àöång thñch ûáng vaâ phaát triïín bïìn vûäng trûúác böëi
  kiïím soaát ruãi ro. Bïn caånh àoá, möåt yïëu töë quan troång caãnh cuöåc caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû, ngaânh
  àûúåc caác ngên haâng àùåc biïåt lûu yá àoá laâ ruãi ro anngên haâng Viïåt Nam àaä chuã àöång nghiïn cûáu, àêìu
  ninh thöng tin khi caác dõch vuå àûúåc kïët nöëi qua hïå tû maånh meä vaâo möåt söë cöng nghïå thaânh tûåu cuãa
  sinh thaái maång IOT. caách maång 4.0 trong saãn phêím, dõch vuå, hoaåt àöång
  3. Möåt söë giaãi phaáp àïì xuêët cho ngaânh ngên ngên haâng. Tuy nhiïn, bïn caånh nhûäng cú höåi múã
  haâng Viïåt Nam ra, ngaânh ngên haâng Viïåt Nam cuäng phaãi àöëi mùåt
  Möåt laâ, têåp trung nguöìn lûåc àïí nghiïn cûáu, hoaân vúái nhûäng thaách thûác khöng nhoã. Vò vêåy, àïí tiïëp cêån
  thiïån khuön khöí phaáp lyá taåo möi trûúâng sinh thaái töët thaânh cöng vaâ thñch ûáng cao vúái caách maång cöng
  cho caác töí chûác tñn duång vaâ caác cöng ty Fintech phaát nghiïåp 4.0, cêìn tiïëp tuåc coá nhiïìu nghiïn cûáu chuyïn
  triïín cung ûáng saãn phêím dõch vuå taâi chñnh trïn nïìn sêu vïì taác àöång cuãa caách maång cöng nghiïåp 4.0 àïën
  taãng cöng nghïå söë àïí gia tùng khaã nùng tiïëp cêån ngaânh ngên haâng. Tûâ àoá Viïåt Nam seä coá cú súã trong
  dõch vuå taâi chñnh cuãa ngûúâi dên vaâ doanh nghiïåp. viïåc àõnh hûúáng chiïën lûúåc phaát triïín cuãa ngaânh ngên
  Àùåc biïåt, taåo haânh lang phaáp lyá cho caác hoaåt àöång,haâng noái riïng vaâ toaân böå caác ngaânh kinh tïë vaâ caác
  dõch vuå vaâ saãn phêím múái àûúåc hònh thaânh trong böëilônh vûåc xaä höåi noái chung.  
  caãnh caách maång cöng nghiïåp 4.0; xêy dûång cú chïë
  quaãn lyá giaám saát phuâ húåp vúái böëi caãnh Viïåt Nam vaâ Taâi liïåu tham khaão
  caác chuêín mûåc chung, thöng lïå töët cuãa thïë giúái.  1. Chó thõ söë 16/CT-TTg ngaây 4/5/2017 cuãa Thuã tûúáng Chñnh
  Hai laâ, chuá troång àêìu tû, hoaân thiïån kïët cêëu cú súã phuã vïì tùng cûúâng nùng lûåc tiïëp cêån cuöåc caách maång cöng
  nghiïåp 4.0.
  haå têìng vïì cöng nghïå thöng tin àïí coá thïí hiïån àaåi,
  2. Chñnh phuã (2015),Nghõ quyïët söë 36a/NQ-CP ngaây 14/10/2015
  tûå àöång hoáa hêìu hïët caác quy trònh nghiïåp vuå ngên cuãa Chñnh Phuã vïì caãi thiïån möi trûúâng caånh tranh kinh
  haâng, phaát triïín dõch vuå ngên haâng thöng qua ûáng doanh, nêng cao nùng lûåc caånh tranh quöëc gia vaâ Chñnh
  duång cöng nghïå söë, xêy dûång mö hònh chi nhaánh phuã àiïån tûã.
  hiïån àaåi, dûåa vaâo nïìn taãng cöng nghïå tûå àöång hoáa, 3. Lï Anh Duäng – Vuå Thanh toaán Ngên haâng Nhaâ nûúác (2018)
  kïët nöëi àa chiïìu vaâ thöng minh hoáa cuãa caách maång Baáo caáo Höåi thaão khoa hoåc quöëc gia Caách maång cöng nghiïåp
  4.0 vaâ nhûäng àöíi múái trong lônh vûåc Taâi chñnh – Ngên haâng
  cöng nghiïåp 4.0.
  12/6/2018.
  Ba laâ, súám xêy dûång chiïën lûúåc phaát triïín ngaânh 4. Vuå Chiïën lûúåc ngên haâng (2016),Baáo caáo àaánh giaá taác àöång
  ngên haâng àïën nùm 2025 vaâ têìm nhòn àïën 2030. cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 vaâ möåt söë àõnh hûúáng
  Theo àoá, phaát triïín Ngên haâng Nhaâ nûúác trúã thaânh hoaåt àöång cuãa ngaânh Ngên haâng Viïåt . Nam

  70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

Download tài liệu Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trước xu hướng 4.0 File Word, PDF về máy