[Download] Tải Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1 – Tải về File Word, PDF

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1
Nội dung Text: Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1

Download


Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp trang bị cho người học những kiến thức như: Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; biết được những kiến thức tin học phổ thông trong công tác kế toán; hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1 File Word, PDF về máy

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1

 1. 1
  Chương trình khung trình độ trung cấp nghề
  nghề “Kế toán doanh nghiệp”
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2011/TT – BLĐTBXH
  Ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

  Chương trình khung trình độ trung cấp nghề
  Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
  Mã nghề: 40340310
  Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
  (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá Trung học phổ thông
  theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);
  Số lượng môn học đào tạo: 33
  Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
  I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
  – Kiến thức:
  + Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính –
  tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
  + Biết được những kiến thức tin học phổ thông trong công tác kế toán;
  + Hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
  + Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về
  tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
  – Kỹ năng:
  + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
  + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
  + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;
  + Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
  + Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;
  + Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
  + Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh
  của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
  + Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
  + Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
  2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
  – Chính trị, đạo đức:
  + Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư
  tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
  Việt Nam;

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 2. 2
  + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định
  hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
  + Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, trung thành với sự nghiệp cách
  mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
  + Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
  + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung
  thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
  + Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân
  đối với nhiệm vụ được giao;
  + Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng
  nhu cầu của công việc.
  – Thể chất, quốc phòng:
  + Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp
  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
  + Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn
  thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
  + Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
  + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người
  chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
  + Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện
  nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
  3. Cơ hội việc làm:
  Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, học sinh có cơ hội làm kế
  toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.
  Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
  II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
  1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
  – Thời gian đào tạo: 02 năm
  – Thời gian học tập: 90 tuần
  – Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ
  – Thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ;
  (Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)
  2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
  – Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
  – Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 2340 giờ
  + Thời gian học bắt buộc: 1830 giờ; Thời gian học tự chọn: 510 giờ
  + Thời gian học lý thuyết: 698 giờ; Thời gian học thực hành: 1642 giờ
  3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp
  Trung học cơ sở: 1200 giờ

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 3. 3
  (Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian
  cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong chương trình
  khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.Việc bố trí trình tự học tập các môn học
  phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ
  năng chuyên môn nghề có hiệu quả).
  III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN
  VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
  Thời gian đào tạo (giờ)

  MH, Tên môn học, mô đun Tổng Trong đó
  MĐ số Lý Thực Kiểm
  thuyết hành tra
  I Các môn học chung 210 106 87 17
  MH 01 Chính trị 30 22 6 2
  MH 02 Pháp luật 15 10 4 1
  MH 03 Giáo dục thể chất 30 3 24 3
  MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 45 28 13 4
  MH 05 Tin học 30 13 15 2
  MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 60 30 25 5
  II Các môn học, mô đun đào tạo 1830 498 1263 69
  nghề bắt buộc
  II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật 360 238 100 22
  cơ sở
  MH 07 Kinh tế chính trị 60 40 16 4
  MH 08 Luật kinh tế 30 20 8 2
  MH 09 Soạn thảo văn bản 45 27 15 3
  MH 10 Kinh tế vi mô 60 40 17 3
  MH 11 Lý thuyết thống kê 45 30 13 2
  MH 12 Lý thuyết tài chính tiền tệ 45 31 11 3
  MH 13 Lý thuyết kế toán 75 50 20 5
  II.2 Các môn học, mô đun chuyên 1470 260 1163 47
  môn nghề
  MH 14 Thống kê doanh nghiệp 60 30 26 4
  MH 15 Thuế 60 30 26 4
  MH 16 Tài chính doanh nghiệp 75 40 30 5
  MĐ 17 Kế toán doanh nghiệp 1 120 50 62 8
  MĐ 18 Kế toán doanh nghiệp 2 120 50 62 8

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 4. 4
  MĐ 19 Thực hành kế toán trong doanh 150 0 140 10
  nghiệp sản xuất
  MH 20 Phân tích hoạt động kinh doanh 60 30 26 4
  MH 21 Kiểm toán 30 15 13 2
  MĐ 22 Tin học kế toán 60 15 43 2
  MĐ 23 Thực tập nghề nghiệp 165 0 165 0
  MĐ 24 Thực tập tốt nghiệp 570 0 570 0
  Tổng cộng 2040 604 1350 86

  IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:
  (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
  V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG
  CẤP NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:
  1.Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời
  gian, phân bổ thời gian và chương trình cho từng môn học, mô đun đào tạo nghề
  tự chọn:
  1.1. Danh mục và phân bổ thời gian cho các môn học, mô đun đào tạo nghề tự
  chọn:
  – Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu
  đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng
  ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng, miền của từng địa phương;
  – Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các
  Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề
  tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp
  dụng cho Cơ sở của mình;
  – Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản
  như sau:
  + Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;
  + Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương (vùng,
  lãnh thổ) hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;
  + Đảm bảo thời gian đào tạo theo quy định;
  + Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo quy định.
  – Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn chiếm tỷ lệ từ 20% đến
  30% tổng thời gian học tập các môn học đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm
  tỷ lệ từ 70% đến 85% và lý thuyết chiếm tỷ lệ từ 15% đến 30%;
  – Ban chủ nhiệm chỉnh sửa chương trình gợi ý các môn học, mô đun tự
  chọn để các Cơ sở dạy nghề tham khảo là 14 môn học, mô đun, chi tiết cụ thể
  theo bảng sau:

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 5. 5
  Mã Tên môn học, mô đun tự chọn Thời gian đào tạo (giờ)
  MH,
  Tổng Trong đó

  số Lý Thực Kiểm
  thuyết hành tra
  MH 25 Quản trị học 45 25 17 3
  MH 26 Marketing 45 25 17 3
  MH 27 Kinh tế phát triển 45 25 17 3
  MH 28 Tâm lý học quản trị kinh doanh 45 30 12 3
  MH 29 Kinh tế quốc tế 45 25 17 3
  MH 30 Quản trị văn phòng 45 25 17 3
  MH 31 Thị trường chứng khoán 60 25 31 4
  MH 32 Quản trị doanh nghiệp 45 30 12 3
  MH 33 Kế toán ngân sách xã, phường 60 20 36 4
  MH 34 Kế toán hợp tác xã 60 25 31 4
  MH 35 Kế toán thương mại dịch vụ 60 25 31 4
  MH 36 Kế toán thuế 60 25 31 4
  MH 37 Kế toán hành chính sự nghiệp 60 25 31 4
  MĐ 38 Thực hành kế toán trong đơn vị 90 0 84 6
  hành chính sự nghiệp
  MH 39 Dự toán ngân sách doanh 45 20 22 3
  nghiệp

  1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo
  nghề tự chọn:
  – Thời gian, nội dung của các môn học đào tạo nghề tự chọn do Cơ sở dạy
  nghề tự xây dựng hoặc có thể tham khảo, điều chỉnh từ các môn học đề nghị trong
  chương trình khung này trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù
  của ngành nghề hoặc vùng, miền;
  – Nếu Cơ sở dạy nghề chọn trong số các môn học đào tạo nghề tự chọn đề
  nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết từng
  bài học cho từng chương cụ thể theo mẫu ở mục III, sau đó tiến hành thẩm định
  và ban hành chương trình chi tiết các môn học đào tạo nghề tự chọn cho Cơ sở
  của mình;
  – Ban chủ nhiệm chỉnh sửa chương trình gợi ý các Cơ sở dạy nghề có thể
  tham khảo 9 môn học, mô đun tự chọn ở bảng sau để đảm bảo số giờ quy định
  theo Quyết định số 58/QĐ – BLĐTBXH: Tổng số giờ là 510 giờ chiếm 21,8%
  trong tổng thời gian đào tạo nghề, trong đó 200 giờ lý thuyêt, 310 giờ thực hành.

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 6. 6
  Mã Tên môn học, mô đun tự chọn Thời gian đào tạo (giờ)
  MH, Tổng Trong đó
  MĐ số Lý Thực Kiểm
  thuyết hành tra
  MH 25 Quản trị học 45 25 17 3
  MH 26 Marketing 45 25 17 3
  MH 27 Kinh tế phát triển 45 25 17 3
  MH 32 Quản trị doanh nghiệp 45 30 12 3
  MH 33 Kế toán ngân sách xã, phường 60 20 36 4
  MH 34 Kế toán hợp tác xã 60 25 31 4
  MH 35 Kế toán thương mại dịch vụ 60 25 31 4
  MH 37 Kế toán hành chính sự nghiệp 60 25 31 4
  MĐ 38 Thực hành kế toán trong đơn vị 90 0 84 6
  hành chính sự nghiệp
  Cộng 510 200 276 34
  2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
  – Học sinh phải đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong
  chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Trung cấp nghề;
  – Các môn thi tốt nghiệp:
  + Chính trị: theo quy định hiện hành;
  + Lý thuyết nghề: các kiến thức trọng tâm về: kế toán, tài chính, thuế doanh
  nghiệp;
  + Thực hành nghề: các kỹ năng về lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý
  chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi
  tiết; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp (nâng cao).
  – Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp
  theo quy định hiện hành:
  Số Môn thi
  Hình thức thi Thời gian thi
  TT
  Chính trị Viết Không quá 120 phút
  1
  Trắc nghiệm Không quá 90 phút
  Văn hoá Trung học phổ Theo quy định của
  2 thông đối với hệ tuyển sinh Viết, trắc nghiệm Bộ Giáo dục và đào
  Trung học cơ sở tạo
  3 Kiến thức, kỹ năng nghề:
  – Lý thuyết nghề Viết Không quá 120 phút
  Vấn đáp Không quá 60 phút
  (40 phút chuẩn bị và
  20 phút trả lời/học
  sinh)
  Trắc nghiệm Không quá 90 phút
  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
 7. 7
  – Thực hành nghề Bài thi thực Không quá 4 giờ
  hành
  – Mô đun tốt nghiệp (tích hợp Bài thi tích hợp Không quá 8 giờ
  lý thuyết với thực hành) lý thuyết và thực
  hành
  3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại
  khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn
  diện:
  – Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở
  dạy nghề có thể bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực
  tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các
  công ty, nhà máy;
  – Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố
  trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia
  các hoạt động xã hội tại địa phương;
  – Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo
  chính khóa vào thời điểm phù hợp:
  Số
  Nội dung Thời gian
  TT
  1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ
  đến 18 giờ hàng ngày
  2 Văn hoá, văn nghệ:
  Qua các phương tiện thông tin đại chúng Ngoài giờ học hàng ngày
  Sinh hoạt tập thể 19 giờ đến 21 giờ (một
  buổi/tuần)
  3 Hoạt động thư viện
  Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư Tất cả các ngày làm việc
  viện đọc sách và tham khảo tài liệu trong tuần
  4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn Đoàn thanh niên tổ chức
  thể các buổi giao lưu, các buổi
  sinh hoạt vào các tối thứ
  bảy, chủ nhật
  5 Đi thực tế Theo thời gian bố trí của
  giáo viên và theo yêu cầu
  của môn học, mô đun
  4. Các chú ý khác:
  Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:
  – Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường, trong quá trình đào tạo có
  thể sử dụng mô hình kế toán ảo để đào tạo nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức,
  áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh;
  – Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun
  thực hành nghề. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành trên các
  bộ chứng từ của từng loại hình doanh nghiệp;
  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn
 8. 8
  – Thực tập tốt nghiệp:
  + Thời gian và nội dung theo chương trình khung;
  + Các Cơ sở dạy nghề căn cứ vào khung chương trình, xây dựng đề cương
  báo cáo thực tập./.

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

Download tài liệu Chương trình khung trình độ trung cấp nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1 File Word, PDF về máy