[Download] Tải Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất – Tải về File Word, PDF

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất
Nội dung Text: Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất

Download


Chương trình có thể trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng như: Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán; trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề; hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất File Word, PDF về máy

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất

 1. 1
  Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
  nghề “Kế toán doanh nghiệp”
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2011/TT – BLĐTBXH
  Ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

  Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
  Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
  Mã nghề: 50340310
  Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
  Số lượng môn học đào tạo: 44
  Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
  I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
  1. Kiến thức, kỹ năng:
  – Kiến thức:
  + Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực
  hiện nghề kế toán;
  + Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện
  nghiệp vụ của nghề;
  + Hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan
  đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;
  + Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
  + Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng
  loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
  + Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ
  về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị
  hành chính sự nghiệp;
  + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
  – Kỹ năng:
  + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
  + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
  + Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
  và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
  + Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và
  các đơn vị hành chính sự nghiệp;
  + Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
  + Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán
  doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
  + Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và
  các đơn vị hành chính sự nghiệp;

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 2. 2
  + Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của
  đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
  + Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
  2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
  – Chính trị, đạo đức:
  + Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư
  tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
  Việt Nam;
  + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định
  hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
  + Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những
  hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
  Nam Xã hội Chủ nghĩa;
  + Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
  + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung
  thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
  + Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá
  nhân đối với nhiệm vụ được giao;
  + Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng
  nhu cầu của công việc.
  – Thể chất, quốc phòng:
  + Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp
  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
  + Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số
  môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
  + Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
  + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người
  chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
  + Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện
  nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
  3. Cơ hội việc làm:
  Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
  – Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch
  vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
  – Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
  – Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ
  cao hơn.
  II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
  1.Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
  – Thời gian đào tạo: 3 năm
  – Thời gian học tập: 131 tuần

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 3. 3
  – Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
  – Thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 400 giờ;
  (Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)
  2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
  – Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
  – Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 3300 giờ
  + Thời gian học bắt buộc: 2420 giờ; Thời gian học tự chọn: 880 giờ
  + Thời gian học lý thuyết: 1090 giờ; Thời gian học thực hành: 2210 giờ
  III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN
  VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
  Mã Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
  MH, Tổng Trong đó
  MĐ số Lý Thực Kiểm
  thuyết hành tra
  I Các môn học chung 450 220 200 30
  MH 01 Chính trị 90 60 24 6
  MH 02 Pháp luật 30 21 7 2
  MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
  MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 75 58 13 4
  MH 05 Tin học 75 17 54 4
  MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 120 60 50 10
  II Các môn học, mô đun đào tạo 2420 715 1606 99
  nghề bắt buộc
  II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật 435 287 121 27
  cơ sở
  MH 07 Kinh tế chính trị 60 40 16 4
  MH 08 Luật kinh tế 30 20 8 2
  MH 09 Soạn thảo văn bản 45 27 15 3
  MH 10 Anh văn chuyên ngành 60 40 16 4
  MH 11 Kinh tế vi mô 60 40 17 3
  MH 12 Nguyên lý thống kê 45 30 13 2
  MH 13 Lý thuyết tài chính tiền tệ 60 40 16 4
  MH 14 Lý thuyết kế toán 75 50 20 5
  II.2 Các môn học, mô đun chuyên 1985 428 1485 72
  môn nghề
  MH 15 Quản trị doanh nghiệp 60 40 17 3

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 4. 4
  MH 16 Thống kê doanh nghiệp 60 30 26 4
  MH 17 Thuế 60 30 26 4
  MH 18 Tài chính doanh nghiệp 120 70 42 8
  MĐ 19 Kế toán doanh nghiệp 1 120 55 57 8
  MĐ 20 Kế toán doanh nghiệp 2 150 70 72 8
  MĐ 21 Thực hành kế toán trong doanh 110 0 102 8
  nghiệp thương mại
  MĐ 22 Thực hành kế toán trong doanh 150 0 140 10
  nghiệp sản xuất
  MH 23 Phân tích hoạt động kinh doanh 60 30 26 4
  MH 24 Kế toán quản trị 60 30 26 4
  MH 25 Kế toán hành chính sự nghiệp 75 30 40 5
  MH 26 Kiểm toán 60 30 26 4
  MĐ 27 Tin học kế toán 60 13 45 2
  MĐ 28 Thực tập nghề nghiệp 200 0 200 0
  MĐ 29 Thực tập tốt nghiệp 640 0 640 0
  Tổng cộng 2870 935 1806 129

  IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:
  (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
  V.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO
  ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:
  1.Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời
  gian, phân bổ thời gian và chương trình cho từng môn học, mô đun đào tạo nghề
  tự chọn:
  1.1. Danh mục và phân bổ thời gian cho các môn học, mô đun đào tạo nghề tự
  chọn:
  – Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu
  đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng
  ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng, miền của từng địa phương;
  – Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các
  Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề
  tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp
  dụng cho Cơ sở của mình;
  – Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản
  như sau:
  + Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 5. 5
  + Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương (vùng,
  lãnh thổ) hoặc của từng doanh nghiệp cụ thể;
  + Đảm bảo thời gian đào tạo theo quy định;
  + Đảm bảo tỷ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo quy định.
  – Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn chiếm tỷ lệ từ 20% đến
  30% tổng thời gian học tập các môn học, mô đun đào tạo nghề. Trong đó thực
  hành chiếm tỷ lệ từ 65% đến 85% và lý thuyết chiếm từ 15% đến 35%;
  – Ban chủ nhiệm chỉnh sửa chương trình gợi ý các môn học, mô đun tự chọn
  để các Cơ sở dạy nghề tham khảo là 20 môn học, mô đun chi tiết cụ thể theo bảng
  sau:

  Mã Tên môn học, mô đun tự chọn Thời gian đào tạo (giờ)
  MH, Tổng Trong đó
  MĐ số Lý Thực Kiểm
  thuyết hành tra
  MH 30 Quản trị học 45 25 17 3
  MH 31 Toán kinh tế 75 49 22 4
  MH 32 Marketing 60 35 21 4
  MH 33 Kinh tế vĩ mô 45 30 12 3
  MH 34 Kinh tế phát triển 45 25 17 3
  MH 35 Tâm lý học quản trị kinh doanh 45 30 12 3
  MH 36 Kinh tế quốc tế 45 25 17 3
  MH 37 Thanh toán tín dụng quốc tế 45 30 12 3
  MH 38 Quản trị văn phòng 45 25 17 3
  MH 39 Thị trường chứng khoán 60 25 31 4
  MH 40 Lập và phân tích dự án đầu tư 60 30 26 4
  MH 41 Kế toán ngân sách xã, phường 75 30 40 5
  MH 42 Quản lý ngân sách 45 25 17 3
  MH 43 Kế toán hợp tác xã 60 30 26 4
  MH 44 Kế toán thương mại dịch vụ 60 26 30 4
  MH 45 Kế toán ngân hàng 60 30 26 4
  MH 46 Kế toán thuế 60 30 26 4
  MĐ 47 Thực hành kế toán hoạt động 70 0 65 5
  kinh doanh xuất nhập khẩu
  MĐ 48 Thực hành kế toán trong đơn vị 90 0 84 6
  hành chính sự nghiệp
  MH 49 Dự toán ngân sách doanh 45 20 22 3
  nghiệp

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 6. 6
  1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo
  nghề tự chọn:
  – Thời gian, nội dung của các môn học đào tạo nghề tự chọn do Cơ sở dạy
  nghề tự xây dựng hoặc có thể tham khảo, điều chỉnh từ các môn học đề nghị trong
  chương trình khung này trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù
  của ngành nghề hoặc vùng, miền;
  – Nếu Cơ sở dạy nghề chọn trong số các môn học đào tạo nghề tự chọn đề
  nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết từng
  bài học cho từng chương cụ thể theo mẫu ở mục III, sau đó tiến hành thẩm định
  và ban hành chương trình chi tiết các môn học đào tạo nghề tự chọn cho Cơ sở
  của mình;
  – Ban chủ nhiệm chỉnh sửa chương trình gợi ý các Cơ sở dạy nghề có thể
  tham khảo 15 môn học, mô đun tự chọn ở bảng sau để đảm bảo số giờ quy định
  theo Quyết định số 58/2009/QĐ – BLĐTBXH: tổng số giờ là 880 giờ chiếm
  26,7% trong tổng thời gian đào tạo nghề, trong đó 375 giờ lý thuyết, 505 giờ thực
  hành.

  Mã Tên môn học, mô đun tự chọn Thời gian đào tạo (giờ)
  MH, Tổng Trong đó
  MĐ số Lý Thực Kiểm
  thuyết hành tra
  MH 30 Quản trị học 45 25 17 3
  MH 31 Toán kinh tế 75 49 22 4
  MH 32 Marketing 60 35 21 4
  MH 33 Kinh tế vĩ mô 45 30 12 3
  MH 34 Kinh tế phát triển 45 25 17 3
  MH 36 Kinh tế quốc tế 45 25 17 3
  MH 39 Thị trường chứng khoán 60 25 31 4
  MH 40 Lập và phân tích dự án đầu tư 60 30 26 4
  MH 41 Kế toán ngân sách xã, phường 75 30 40 5
  MH 42 Quản lý ngân sách 45 25 17 3
  MH 44 Kế toán thương mại dịch vụ 60 26 30 4
  MH 46 Kế toán thuế 60 30 26 4
  MĐ 47 Thực hành kế toán hoạt động 70 0 65 5
  kinh doanh xuất nhập khẩu
  MĐ 48 Thực hành kế toán trong đơn vị 90 0 84 6
  hành chính sự nghiệp
  MH 49 Dự toán ngân sách doanh 45 20 22 3
  nghiệp
  Cộng 880 375 447 58
  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 7. 7
  2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
  – Sinh viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong
  chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Cao đẳng nghề;
  – Các môn thi tốt nghiệp:
  + Chính trị: theo quy định hiện hành;
  + Lý thuyết nghề: các kiến thức trọng tâm về: kế toán, tài chính, thuế doanh
  nghiệp;
  + Thực hành nghề: các kỹ năng về lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý
  chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi
  tiết; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp (nâng cao).
  – Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp
  theo quy định hiện hành.

  Số Môn thi
  Hình thức thi Thời gian thi
  TT
  Chính trị Viết Không quá 120 phút
  1
  Trắc nghiệm Không quá 60 phút
  2 Kiến thức, kỹ năng nghề:
  – Lý thuyết nghề Viết Không quá 120 phút
  Vấn đáp Không quá 60 phút
  (40 phút chuẩn bị và
  20 phút trả lời/sinh
  viên)
  Trắc nghiệm Không quá 90 phút
  – Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 4 giờ
  Bài thi tích hợp lý
  – Mô đun tốt nghiệp (tích thuyết và thực Không quá 8 giờ
  hợp lý thuyết với thực hành) hành

  3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại
  khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn
  diện:
  – Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở
  dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực
  tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các
  công ty, nhà máy;
  – Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố
  trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia
  các hoạt động xã hội tại địa phương;
  – Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo
  chính khóa vào thời điểm phù hợp:

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

 8. 8

  Số
  Nội dung Thời gian
  TT
  1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến
  18 giờ hàng ngày
  2 Văn hoá, văn nghệ:
  Qua các phương tiện thông tin đại chúng Ngoài giờ học hàng ngày
  Sinh hoạt tập thể 19 giờ đến 21 giờ (một
  buổi/tuần)
  3 Hoạt động thư viện
  Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư Tất cả các ngày làm việc
  viện đọc sách và tham khảo tài liệu trong tuần
  4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn Đoàn thanh niên tổ chức các
  thể buổi giao lưu, các buổi sinh
  hoạt vào các tối thứ bảy, chủ
  nhật
  5 Đi thực tế Theo thời gian bố trí của
  giáo viên và theo yêu cầu của
  môn học
  4. Các chú ý khác:
  Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:
  – Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường, trong quá trình đào tạo có
  thể sử dụng mô hình kế toán ảo để đào tạo nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức,
  áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;
  – Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun
  thực hành nghề. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành trên các
  bộ chứng từ của từng loại hình doanh nghiệp;
  – Thực tập tốt nghiệp:
  + Thời gian và nội dung theo chương trình khung;
  + Các Cơ sở dạy nghề căn cứ vào khung chương trình, xây dựng đề cương
  báo cáo thực tập./.

  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dungquat.edu.vn

Download tài liệu Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề Kế toán doanh nghiệp – Trường CĐN KTCN Dung Quất File Word, PDF về máy