[Download] Tải Chương trình đào tạp lái xe ô tô – Tải về File Word, PDF

Chương trình đào tạp lái xe ô tô

Chương trình đào tạp lái xe ô tô
Nội dung Text: Chương trình đào tạp lái xe ô tô

Download


Kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với nâng hạng lên B2, C, D, E khi kết thúc khóa học gồm: môn Luật Giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn thực hành lái xe với 10 bài thi liên hoàn và lái xe trên đường. Đối với các hạng D, E phải bổ sung bài tiến lùi hình chữ chi;

Bạn đang xem: [Download] Tải Chương trình đào tạp lái xe ô tô – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chương trình đào tạp lái xe ô tô File Word, PDF về máy

Chương trình đào tạp lái xe ô tô

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chương trình đào tạp lái xe ô tô

 1. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o l¸I xe
  « T¤
  m «n häc :

  luËt giao
  th«ng ®­êng bé
  Dïng cho ®µo t¹o, s ¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸I xe c¬ giíi ®­ê ng bé

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 2. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  tæ ng s è 24 tiÕt
  phÇn I
  phÇn
  luËt g iao th«ng ®­ê ng bé
  (08 tiÕt)

  phÇn II
  HÖ thè ng b¸o hiÖu ®­ê ng bé
  (08 tiÕt)

  phÇn III
  Xö lý c ¸c t×nh huèng giao th«ng
  (08 tiÕt)

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 3. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 4. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  A/ C¸c ®Æc ®iÓm cña sa h×nh
        1. §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i ®­êng
          ­ N¬i giao nhau ®i theo vßng xuyÕn.

  c
  § i tr­í

  Nh­ê ng
  ®­ê ng

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 5. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  ­ N¬i g iao nhau g i÷a ®­ê ng ­u tiªn vµ ®­ê ng kh«ng ­u tiªn.

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 6. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  ­ N¬i g iao nhau g i÷a c ¸c tuyÕn ®­ê ng c ïng c Êp

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 7. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  ­ N¬i g iao nhau c ã ph©n lµn ®­ê ng .

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 8. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  2 . §Æc ®iÓm c ña ph­¬ng tiÖn.
  ­ Ph­¬ng tiÖn c ã quyÒn ­u tiªn, thø tù ­u tiªn ?

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 9. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  ­ P h­¬ng tiÖn nµo ®· vµo ng · ba, ng · t­ tr­íc th× ®­îc ®i tr­
  íc .

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 10. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  – H­íng ®i c ña c ¸c ph­¬ng tiÖn.
  Xe nµo ® th¼ng th×® quyÒn ® tr­
  i ­îc i
  íc

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 11. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  3 . C¸c lo ¹i biÓn b¸o hiÖu trªn s a h×nh
  – Trªn sa h× cã c¸c lo¹i biÓn b¸o nµo ? HiÖu lùc cña biÓn
  nh
  b¸o ® ã
  ® víi c¸c ph­¬ tiÖn trªn sa h× ?
  èi ng nh

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 12. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  B / C¸c nguyªn t¾c xö lý s a h×nh
  1. Xe cã ® ­êng riªng:
  ¸c lo¹i ph­¬ tiÖn c¬giíi cã ®
  ng ­êng riªng nh­ tµu ho¶, tµu ®iÖn
  h¹y trªn ray s¾t. T¹i c¸c n¬ ®
  i ­êng s¾t giao c¾t ® ­êng bé, quyÒn
  u tiªn thuéc vÒ c¸c ph­¬ tiÖn ch¹y trªn ®
  ng ­êng s¾t.

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 13. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  2. Xe ­u tiªn theo LuËt ®Þnh (QuyÒn ­u tiªn)
  ( §iÒu 20)
            VÝ dô: Thø tù c¸c xe ®i nh­ thÕ nµo lµ ®óng quy t¾c giao th«ng ?

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 14. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  3. QuyÒn b×nh ®¼ng c¸c xe trªn ®­êng
        Khi tíi  ®­êng giao nhau,  xe nµo vµo phÇn  ®­êng giao nhau tr­íc th× xe  ®ã 
  ®­îc ®i tr­íc.
            VÝ dô: Thø tù c¸c xe ®i nh­ thÕ nµo lµ ®óng quy t¾c giao th«ng ?

  Thø tù ®i ®óng: Xe lam, xe cøu th­¬ng, xe con

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 15. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  4. Xe ë trªn ®­êng ­u tiªn
  ­  T¹i  nh÷ng  ®­êng  giao  nhau  gi÷a  mét  ®­êng  ­u  tiªn  víi  mét  ®­êng 
  kh«ng  ­u tiªn hoÆc mét  ®­êng chÝnh víi  ®­êng nh¸nh, th× quyÒn  ­u tiªn dµnh 
  cho xe  ®ang ch¹y trªn “®­êng  ­u tiªn” vµ trªn “®­êng chÝnh” tõ bÊt kú h­íng nµo 
  tíi.
  VÝ dô: Xe nµo ®­îc quyÒn ®i tr­íc ?

  Xe m« t« ®­îc quyÒn ®i tr­íc

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 16. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  5. Xe cã quyÒn ­u tiªn bªn ph¶i
       Khi  ®Õn  ®­êng giao nhau, c¸c lo¹i xe  ®Òu  ®Õn cïng mét lóc th× xe nµo rÏ 
  ph¶i   
      vµ bªn ph¶i kh«ng v­íng ®­îc ®i tr­íc (trõ xe ®­îc quyÒn ­u tiªn).
       VÝ dô: Thø tù c¸c xe ®i nh­ thÕ nµo lµ ®óng quy t¾c giao th«ng ?

  Thø  tù  ®i      Xe m« t« + xe ®¹p, xe lam, xe con
  ®óng: 

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 17. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  6. Xe cïng ®oµn cïng h­íng th× ®­îc cïng ®i
  §èi víi c¸c xe  ®i cïng  ®oµn cïng h­íng khi  ®Õn n¬i giao nhau mµ xe  ®i 
  ®Çu  ®oµn  ®∙ vµo phÇn  ®­êng giao nhau th× c¸c xe cïng  ®oµn  ®­îc b¸m theo 
  ®Ó qua ®­êng giao nhau.

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 18. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  7. Hai xe ®i ng­îc chiÒu nhau, xe rÏ tr¸i ph¶i nh­êng ®­êng cho xe ®i th¼ng.
  Khi  ®Õn  ®­êng giao nhau, mµ c¸c xe  ®Òu  ®Õn cïng mét lóc th× nh÷ng 
  xe rÏ tr¸i ph¶i dõng l¹i nh­êng ®­êng cho ®i th¼ng ®i tr­íc.
  VÝ dô: Xe nµo ®­îc quyÒn ®i tr­íc ?

  Xe m« t« ®­îc quyÒn ®i tr­íc

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 19. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  C/ Phèi hîp c¸c nguyªn t¾c xö lý trªn sa h×nh
       ë  phÇn tr­íc ta  ®∙ t×m hiÓu xong c¸c nguyªn t¾c xö lý sa h×nh, §èi víi c¸c sa 
  h×nh phøc t¹p ë nhiÒu lo¹i ®­êng, cã nhiÒu lo¹i xe cïng ®Õn n¬i giao nhau vµ ®i 
  theo c¸c h­íng kh¸c nhau t¹o nªn c¸c giao c¾t phøc t¹p, ®ßi hái ng­êi ®iÒu khiÓn 
  ph­¬ng tiÖn giao th«ng ph¶i biÕt c¸ch vËn dông phèi hîp c¸c nguyªn t¾c xö lý sa 
  h×nh ®∙ häc ®Ó chän ®­îc c¸ch ®i ®óng LuËt cho c¸c ph­¬ng tiÖn.

        *  Thø tù  ­u tiªn qua n¬i giao nhau (trõ tr­êng hîp  ®èi víi xe cã  ®­êng 
  riªng):
       Xe  ®∙ vµo phÇn ®­êng giao nhau, xe ­u tiªn, xe  ë trªn ®­êng ­u tiªn,  ­u 
  tiªn bªn ph¶i. (Chó  ý kÕt hîp víi  ®iÒu kiÖn: Hai xe  ®i ng­îc chiÒu nhau, xe 
  rÏ tr¸i ph¶i nh­êng ®­êng cho xe ®i th¼ng)
  Ta xÐt mét sè vÝ dô cô thÓ sau :

  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

 20. Tr­êng Cao §¼ng NghÒ C¬KhÝ N«ng NghiÖp Khoa C¬Giíi

  C/ Phèi hîp c¸c nguyªn t¾c xö lý trªn sa h×nh
  VÝ dô 1:

  ­ Xe ®ang ë trong ng∙ t­ :  kh«ng
  ­ Xe ­u tiªn: kh«ng
  ­ Xe trªn ®­êng ­u tiªn: xe m« t«, xe t¶i (xe t¶i ® th¼ng, xe m« t« rÏ tr¸i)
  i
  ­ Xe trªn ®­êng kh«ng ­u tiªn: lam, xe con(xe lam ® th¼ng, xe con rÏ tr¸
  xe i
  Thø tù ®i ®óng luËt :    Xe t¶i, xe m« t«, xe lam, xe con.
  Gi¸o Viªn: NguyÔn Ngäc C­êng

Download tài liệu Chương trình đào tạp lái xe ô tô File Word, PDF về máy