[Download] Tải Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
Nội dung Text: Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Download


Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang hỗ trợ tích cực doanh nghiệp khởi nghiệp với mục tiêu hướng đến “Quốc gia khởi nghiệp”, trong đó khung pháp lý về chính sách huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng hoàn thiện. Mặc dù vậy, việc huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chính sách tín dụng hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn của những doanh nghiệp này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

 1. XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM

  CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HUY ĐỘNG VỐN
  CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
  TRẦN THỊ XUÂN ANH, TRẦN THỊ THU HƯƠNG

  Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang hỗ trợ tích cực doanh nghiệp khởi nghiệp với mục tiêu
  hướng đến “Quốc gia khởi nghiệp”, trong đó khung pháp lý về chính sách huy động vốn cho doanh
  nghiệp khởi nghiệp ngày càng hoàn thiện. Mặc dù vậy, việc huy động vốn của doanh nghiệp khởi
  nghiệp ở Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chính sách
  tín dụng hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất, khuyến
  nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn của những doanh nghiệp này.
  Từ khóa: Doanh nghiệp khởi nghiệp, kênh huy động vốn, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  CREDIT POLICY FOR START-UP ENTERPRISES CAPITAL trình hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh để tạo ra một
  MOBILIZATION IN VIETNAM loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mới, hay thực hiện mô
  Tran Thi Xuan Anh, Tran Thi Thu Huong hình kinh doanh mới mà trong xã hội chưa có DN nào
  sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đó
  Vietnam has been actively supporting startups
  hay có mô hình kinh doanh đó (Vũ Văn Ninh, Phạm Thị
  towards the “Start-up nation”, in which the
  Thanh Hoà, 2018).
  legal framework for raising capital for start-
  Kể từ khi thành lập, vòng đời của một DNKN trải
  ups is increasingly complete. However, raising
  qua 5 giai đoạn: Khởi nghiệp, xây dựng, phát triển,
  capital for startup businesses in Vietnam
  trưởng thành và sau trưởng thành. Mỗi giai đoạn phát
  is still difficult. The article analyzes and
  triển DN có nhu cầu về vốn và mô hình huy động vốn
  assesses the current situation of credit policy
  khác nhau. Trong giai đoạn đầu, vốn thường được huy
  for start-up businesses, based on which some
  động từ các sáng lập viên, gia đình hay bạn bè, khoản
  recommendations and proposals are made,
  vay hay từ các chương trình khởi nghiệp, các quỹ đầu
  in order to create favorable conditions for
  tư mạo hiểm, nhà đầu tư (NĐT) thiên thần, gọi vốn cộng
  attracting capital of these businesses.
  đồng. Giai đoạn phát triển, vốn thường được huy động
  Keywords: Entrepreneurship, capital mobilization channel, từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ cho vay. Giai đoạn
  Law on supporting small and medium enterprises
  trưởng thành và sau trưởng thành, vốn cổ phần tư nhân
  đóng vai trò quan trọng.
  Theo Báo cáo “Bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt
  Nam 2019” do Cơ quan Thương mại và Đầu tư của Chính
  Ngày nhận bài: 15/4/2020
  phủ Australia công bố, hiện Việt Nam đang đứng thứ 3 ở
  Ngày hoàn thiện biên tập: 28/4/2020
  Ngày duyệt đăng: 5/5/2020 Đông Nam Á về số lượng các DNKN. Đối với loại hình
  DN này thực hiện huy động vốn dưới nhiều hình thức
  khác nhau. Các DN có thể tiếp cận nguồn vốn này thông
  Doanh nghiệp khởi nghiệp
  qua các quỹ như: Quỹ Phát triển DNNVV, Quỹ Bảo lãnh
  và các kênh huy động vốn tại Việt Nam
  tín dụng DNNVV cùng một số quỹ khác sẽ rót vào DN;
  Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (2017), Nguồn vốn từ đối tác; Nguồn vốn nước ngoài; Tín dụng
  doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) được định nghĩa và bảo lãnh; Huy động từ thị trường vốn thông qua cổ
  là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thành lập phiếu, trái phiếu; Vốn tự có và vốn đóng góp. Thực tế,
  để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, các DNKN tại Việt Nam chủ yếu kêu gọi vốn từ các quỹ
  công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng tài chính nhà nước, các kênh như quỹ đầu tư về chứng
  trưởng nhanh. Như vậy, DNKN là DN đang trong quá khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, các NĐT cá nhân hoặc các

  18

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 5/2020

  tổ chức phi chính phủ. Các thương vụ lớn chủ yếu đến HÌNH 1: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC
  từ các NĐT nước ngoài, trong khi các NĐT trong nước DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
  vẫn còn khá e dè khi đầu tư vào DNKN. Theo Topica
  Founder Institute, lượng vốn nước ngoài và quỹ đầu tư
  mạo hiểm đổ vào các DNKN Việt Nam đã tăng 3 lần
  trong giai đoạn 2016 – 2018, từ 205 triệu USD lên gần 900
  triệu USD với số thương vụ tăng gần gấp đôi từ 50 (năm
  2016) lên 92 thương vụ (năm 2018).
  Xét riêng vốn từ Quỹ Đầu tư mạo hiểm, theo Báo cáo
  đầu tư công nghệ Việt Nam do hai quỹ đầu tư mạo hiểm
  Cento Ventures và ESP Capital công bố năm 2019, chỉ
  trong 2 năm, Việt Nam đã phát triển từ một hệ sinh thái Nguồn: Topica Founder Institute, 2019
  khởi nghiệp ít hoạt động, đứng áp chót trong số 6 quốc suất, hình thành và vận hành các Quỹ Phát triển khoa
  gia lớn nhất ASEAN lên vị trí thứ 3, chỉ sau Indonesia và học công nghệ, các quỹ khác hỗ trợ, cho vay các DNKN.
  Singapore. Lượng vốn đầu tư và số lượng giao dịch công Trong đó, nguồn tín dụng cho các DNKN chủ yếu từ các
  nghệ được thực hiện đã tăng gấp 6 lần trong giai đoạn ngân hàng thương mại (NHTM), Quỹ Bảo lãnh tín dụng
  nửa đầu năm 2017 đến nửa đầu năm 2019. Cụ thể, báo của DNNVV và Quỹ Phát triển DNNVV.
  cáo cho thấy, các DNKN đã huy động được tổng cộng Trên cơ sở định hướng phát triển DNNVV và DNKN,
  246 triệu USD trong nửa đầu năm 2019, tăng mạnh so với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai một số giải
  mức 166 triệu USD của cùng kỳ năm 2018. pháp hỗ trợ tiếp cận tín dụng và cơ chế ưu đãi như các
  Mặc dù, số lượng các quỹ nước ngoài, tập đoàn, DNKN hoạt động trong một số ngành/lĩnh vực ưu tiên
  NĐT, các hợp đồng đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam gia được áp dụng các chính sách ưu đãi như trần lãi suất
  tăng nhanh chóng trong vài năm gần đây, nhưng do sức cho vay ngắn hạn thấp hơn 1-2% so với lĩnh vực thông
  ép bảo toàn vốn cho NĐT, nên các quỹ đầu tư quốc tế thường, ban hành các chương trình tín dụng đặc thù với
  cũng không dám mạo hiểm, chỉ đầu tư một cách nhỏ giọt một số ngành, lĩnh vực. Cụ thể, NHNN có chính sách
  vào các DNKN. cho vay không có tài sản đảm bảo lên đến 70-80% để
  Chính sách tín dụng đối với huy động vốn phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết,
  cho doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình cho
  vay khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông
  Để tạo điều kiện cho DNKN phát triển, nhiều cơ chế, nghiệp ứng dụng công nghệ cao với lãi suất cho vay ưu
  chính sách hỗ trợ trong đó có các chính sách tín dụng cho đãi thấp hơn từ 0,5%-1,5%/năm so với mức lãi suất cho
  DNKN huy động vốn liên tục được ban hành và sửa đổi. vay thông thường cùng kỳ hạn. Các DNNVV sản xuất
  Các quy định hiện hành chủ yếu tập trung ở một số văn các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được
  bản pháp luật như Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, Nghị vay vốn tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng
  định số 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn quy định chi tiết một trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh.
  số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định số 34/2018/ Theo định hướng của NHNN, các tổ chức tín dụng đã
  NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ triển khai nhiều gói tín dụng cho DNKN với lãi suất ưu
  Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, Nghị định số 38/2018/ đãi. Điều kiện cho vay cũng được các tổ chức tín dụng áp
  NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi dụng linh hoạt theo hướng tập trung đánh giá tính khả
  nghiệp sáng tạo, Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức thi của phương án kinh doanh, xếp hạng tín dụng, tài sản
  và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV. đảm bảo. Ví dụ như: Vietcombank áp dụng lãi suất cho
  Bên cạnh đó, Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/ vay đối với DNKN thấp dưới trần quy định của NHNN
  QH13 năm 2013 quy định các DN, trong đó có các DNKN khoảng 0,5%. VietinBank cũng triển khai chương trình
  ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển ưu đãi lãi suất cho vay DNKN. Từ quý I/2018 BIDV triển
  công nghệ được Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của khai chương trình tín dụng trung, dài hạn cho DNNVV
  Nhà nước tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi và DNKN với mức lãi suất chỉ 8%/năm và thời hạn vay
  suất cho vay, bảo lãnh để vay vốn. lên tới 7 năm. Ngân hàng VPBANK cũng giảm lãi suất từ
  Nhìn chung, chính sách tín dụng cho các DNKN 0,5-1% cho các DNNVV hoạt động tốt trong những lĩnh
  hiện nay được thể hiện dưới một số hình thức như hỗ vực được Chính phủ ưu tiên phát triển như hàng tiêu
  trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi dùng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo

  19

 3. XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM

  HÌNH 2 : ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM VÀO VIỆT NAM
  các loại tài sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình
  kinh doanh mới theo các quy định của pháp luật chuyên
  ngành được cho vay với lãi suất ưu đãi, với điều kiện
  xét duyệt tập trung vào năng lực nội tại của DN như có
  dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Quỹ chủ
  yếu hoạt động thông qua hình thức uỷ thác vốn cho các
  ngân hàng thương mại (NHTM) đáp ứng điều kiện hoặc
  cho vay trực tiếp.
  Đối với hình thức trực tiếp, Quỹ cho mỗi dự án,
  phương án sản xuất, kinh doanh của DN vay tối đa
  không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự
  Nguồn: Asian Venture Capital Journal, 2019
  án. Mức lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức
  và môi trường. Tuy nhiên, quá trình giải ngân các gói tín thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Thời hạn cho
  dụng này còn hạn chế, do đặc thù hoạt động của DNKN vay phù hợp với khả năng thu hồi vốn và trả nợ của
  trên nền tảng các ý tưởng kinh doanh, ngân hàng khó có DN và điều kiện cụ thể của từng dự án nhưng tối đa
  cơ sở để đánh giá khả năng tài chính của DN, cũng như không quá 7 năm.
  hiệu quả của dự án. Đối với hình thức cho vay gián tiếp, Quỹ sẽ lựa chọn
  Quỹ Bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước NHTM để thoả thuận cho vay gián tiếp, ngân hàng áp
  ngoài ngân sách do UBND tỉnh thành lập với vai trò cấp dụng quy định pháp luật về hoạt động vay vốn của các
  bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Các DNNVV được xem tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính để tiếp nhận vốn từ
  xét cấp bảo lãnh tối đa bằng 100% giá trị khoản vay tại Quỹ. Ngân hàng tự thẩm định, quyết định cho vay đối
  tổ chức cho vay với điều kiện có dự án đầu tư, phương với DNNVV đủ điều kiện theo quy định và chịu trách
  án sản xuất kinh doanh hiệu quả, có khả năng hoàn trả nhiệm trả đầy đủ gốc và lãi cho vay gián tiếp cho Quỹ.
  vốn vay, có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20%, không có các Theo NHNN, tính đến tháng 12/2018, dư nợ uỷ thác cho
  khoản nợ thuế từ 01 năm trở lên. DNNVV thuộc diện vay DNNVV đạt khoảng 90 tỷ đồng, số tiền cam kết uỷ
  xét cấp bảo lãnh nếu hoạt động trong lĩnh vực được ưu thác cho vay đạt 149,8 tỷ đồng.
  tiên cấp tín dụng theo hướng dẫn của NHNN trong từng Mặc dù, đã có nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp
  thời kỳ, lĩnh vực hoặc dự án được ưu tiên nhằm phát cận vốn tín dụng, nhưng thực tế việc tiếp cận tín dụng
  triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Theo đó, nhiều địa của DNKN vẫn còn nhiều hạn chế. Tính đến 31/12/2018,
  phương đã vào cuộc. Tính đến ngày 31/12/2019, cả nước tín dụng đối với lĩnh vực DNNVV đạt trên 1,3 triệu tỷ
  có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành đồng, tăng khoảng 16% so với cuối năm 2017, cao hơn
  lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV theo mô hình tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Đến
  hoạt động độc lập hoặc uỷ thác cho Quỹ Tài chính nhà cuối tháng 9/2019, tín dụng đối với lĩnh vực DNNVV
  nước tại địa phương với tổng nguồn vốn là 1450,6 tỷ cũng chỉ đạt hơn 1,47 triệu tỷ đồng (NHNN). So với
  đồng với 1288,8 tỷ đồng là vốn ngân sách địa phương tổng tín dụng nền kinh tế chỉ đạt khoảng 19%, trong khi
  cấp và 171,8 tỷ đồng là vốn góp của các tổ chức, hiệp hội các DNNVV đóng góp khoảng 45% GDP (Báo cáo Tổng
  ngành nghề. Doanh số bảo lãnh luỹ kế các Quỹ ước đạt điều tra Kinh tế – Bộ Kế hoạch&Đầu tư). Theo số liệu của
  khoảng 4.346 tỷ đồng, dư nợ cam kết bảo lãnh của các Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia tháng 6/2019,
  Quỹ ước đạt 228 tỷ đồng, số trả nợ thay là khoảng 36 tỷ có 73,4% DN chưa tiếp cận tín dụng. Như vậy, với các
  đồng (theo Thời báo Tài chính online, 2020). Nguồn vốn DNKN, tín dụng vẫn là một bài toán khó. Điều này xuất
  này đã góp phần hỗ trợ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh phát từ một số nguyên nhân sau:
  doanh cho các DN. Thứ nhất, DNKN là những DN còn non trẻ, thông
  Trong chính sách tín dụng đối với DNKN, Quỹ Phát tin về DN, lịch sử tín dụng chưa nhiều, khó kiểm soát
  triển DNNVV có vai trò quan trọng, cung cấp vốn mồi dòng tiền cũng như khó đánh giá tính hiệu quả. Giá trị
  cho các DNKN để thu hút các nguồn lực khác trong và DN hình thành trong tương lai nên khó xác định và rủi
  ngoài nước. Quỹ được thành lập để thực hiện cho vay, ro cao. Hệ thống báo cáo tài chính của DNKN chưa theo
  tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia chuẩn mực, thiếu thông tin. Thêm vào đó, các nhà sáng
  cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, tiếp nhận và quản lý lập DNKN chỉ tập trung vào ý tưởng kinh doanh, chưa
  nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, uỷ thác của chú ý đến xây dựng mô hình kinh doanh thực tế. Những
  các tổ chức cá nhân hỗ trợ DN. Các DNKN khai thác vấn đề này đã gây không ít khó khăn trong việc thu thập

  20

 4. TÀI CHÍNH – Tháng 5/2020

  hồ sơ, thẩm định, xét duyệt các điều kiện để hưởng ưu lập, DN nhỏ theo hướng giảm bớt các điều kiện đánh giá
  đãi, bảo lãnh tín dụng hay cấp tín dụng, quản lý trong và về năng lực tài chính hay xếp hạng tín nhiệm DN, nghiên
  sau cho vay, gây ra nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt đối với cứu phương thức đánh giá tính khả thi của phương án
  các NHTM. Các NHTM tốn thời gian, công sức đối với kinh doanh… Các ngân hàng tăng cường tìm kiếm và
  các khoản cho vay DNKN, trong khi lợi nhuận không đủ tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ từ các chương trình, dự án
  bù đắp, dẫn đến tâm lý e ngại trong việc cấp các khoản ưu đãi của các tổ chức trong và ngoài nước để tài trợ cho
  tín dụng cho DNKN. các lĩnh vực kinh doanh đặc thù của DNKN.
  Thứ hai, các chính sách khuyến khích DNKN chỉ Bên cạnh đó, các NHTM nghiên cứu áp dụng thành
  mang tính chất chung chung, chưa có quy định riêng tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm xây dựng, nâng
  dành riêng cho DNKN. Các quy định hiện nay chủ cấp hệ thống, sử dụng quy trình xử lý hệ thống tự động
  yếu đề cập đến DNNVV nói chung, chưa phù hợp để nâng cao khả năng tiếp cận và cung cấp dịch vụ tài
  với đặc thù của DNKN. Để được hưởng chính sách chính đến các DNKN. Áp dụng công nghệ dữ liệu lớn
  ưu đãi hay bảo lãnh tín dụng, thì các DNKN cần đảm trong hoạt động, giúp ngân hàng nắm bắt được thông tin
  bảo điều kiện về tài sản đảm bảo, phương án sản xuất, về hoạt động kinh doanh, uy tín trong quan hệ tín dụng
  kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm. Trong của khách hàng. Nghiên cứu xây dựng hệ thống công
  khi đó, với phần lớn các DNKN thì giá trị tài sản đảm nghệ thông tin kết nối với các DN, đẩy mạnh chương
  bảo thường thấp hoặc không có, cũng chưa được xếp trình kết nối ngân hàng – DN nhằm trao đổi, lắng nghe
  hạng tín dụng nên khó khăn trong việc xét hưởng ưu ý kiến từ hai phía, tháo gỡ khó khăn cho DNKN trong
  đãi hay bảo lãnh. tiếp cận tín dụng.
  Thứ ba, các Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Phát triển Đối với các cơ quan quản lý: Hoàn thiện cơ chế, chính
  DNNVV còn nhiều hạn chế như quy mô quỹ còn nhỏ, sách hỗ trợ DNKN, đảm bảo tính đồng bộ, có sự phối
  các quy định hướng dẫn hoạt động chưa đầy đủ nên việc hợp của nhiều bên. Quỹ Bảo lãnh tín dụng hay quỹ phát
  hoạt động theo quy định mới của Luật Hỗ trợ DNNVV triển DNNVV cần xem xét quy định thêm trường hợp cụ
  triển khai chưa hiệu quả. Cho đến nay, chưa có văn bản thể thụ hưởng đối với DNKN, đưa ra các tiêu chí để hỗ
  hướng dẫn thực hiện việc thẩm định cho vay, nhận tài trợ khác biệt so với các DNNVV.
  sản đảm bảo, trích lập dự phòng rủi ro của Quỹ Phát Đối với Quỹ Bảo lãnh DNNVV và DNKN: Xem xét cơ
  triển DNNVV. Hơn nữa, năng lực quản trị điều hành các chế bảo lãnh, không huỷ ngang bảo lãnh mà có quy định
  quỹ cũng còn hạn chế. Quy trình nghiệp vụ trong công cụ thể về việc trích lập dự phòng rủi ro, xây dựng quỹ
  tác thẩm định hồ sơ, kiểm tra, giám sát thu hồi nợ còn dự phòng rủi ro. Tìm kiếm và huy động thêm các nguồn
  chưa hoàn thiện. vốn cho Quỹ để mở rộng quy mô Quỹ và có hỗ trợ tốt
  Một số đề xuất, kiến nghị hơn cho DNKN. Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp
  tài chính từ các ngân hàng với tài chính từ các quỹ đầu
  Nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng tư mạo hiểm có phần góp vốn từ ngân sách nhà nước
  của các DNKN, thời gian tới cần triển khai nhiều giải nhằm đảm bảo duy trì thường xuyên nguồn vốn hỗ trợ
  pháp đồng bộ từ nhiều phía. cho các DNKN.
  Đối với các DNKN: DNKN cần xây dựng kế hoạch
  Tài liệu tham khảo:
  sản xuất kinh doanh rõ ràng cụ thể trong những năm
  đầu tiên, cùng với kế hoạch tài chính cụ thể, xây dựng 1. Quốc hội (2017), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  theo nhiều kịch bản khác nhau, dự báo dòng tiền và định 2. Vũ Văn Ninh và Phạm Thị Thanh Hoà (2018), Chính sách tín dụng cho doanh nghiệp
  giá DN… Bên cạnh đó, các DNKN cần tăng cường ứng khởi nghiệp, Tạp chí Khoa học-Công nghệ Nghệ An, số tháng 7/2018, tr53-57;
  dụng công nghệ trong việc lập sổ sách kế toán, khai thuế 3. Đào Lê Kiều Oanh và Nguyễn Thị Ngọc Duyên (2019), Tiếp cận tín dụng ngân hàng
  và hải quan điện tử, chia sẻ thông tin tài chính với các của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Tạp chí Thị trường tài chính Tiền
  tổ chức tín dụng để minh bạch dần thông tin. Nâng cao tệ, số 10/2019;
  chất lượng và năng lực quản trị DN, quản lý rủi ro. Tích 4. Hồ Thị Thu Hiền (2019), Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi
  cực tham gia các hiệp hội DN để tiếp cận thông tin về nghiệp Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1 tháng 7/2019;
  chính sách, chương trình hỗ trợ của Chính phủ cũng như 5. OECD (2013), Entrepreneurship policy framework and implementation guidance.
  các tổ chức tín dụng.
  Thông tin tác giả:
  Đối với các tổ chức tín dụng: Thiết kế các gói sản phẩm
  TS. Trần Thị Xuân Anh, TS. Trần Thị Thu Hương – Học viện Ngân hàng
  tín dụng, nghiên cứu xây dựng các tiêu chí cấp tín dụng
  Email: anhttx@hvnh.edu.vn
  phù hợp với phân khúc khách hàng DNKN mới thành

  21

Download tài liệu Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam File Word, PDF về máy