[Download] Tải Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững – Tải về File Word, PDF

Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững

Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững
Nội dung Text: Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững

Download


Bài viết tập trung phân tích cơ sở pháp lý và hiện trang phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam thời gian qua. Từ đó, đề xuất kiến nghị nhằm phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững File Word, PDF về máy

Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững

 1. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  40.

  1Đỗ Thị Thu Thủy *
  Trịnh Mai Vân *
  Tóm tắt
  Tăng trưởng xanh được xác định là vấn đề trọng tâm trong chính sách phát triển của
  nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. Tăng trưởng xanh
  là xu hướng phát triển tất yếu, đòi hỏi phải huy động được nguồn vốn đa dạng, phong
  phú. Trong đó thị trường trái phiếu xanh là kênh huy động vốn quan trọng cho tăng
  trưởng xanh ở các nền kinh tế. Tại Việt Nam, dù cơ chế chính sách phát triển thị trường
  này đã bắt đầu được hình thành. Song đây vẫn là công cụ huy động vốn khá mới mẻ trên
  thị trường, chưa được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bài viết tập trung phân tích cơ sở pháp
  lý và hiện trạng phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam thời gian qua. Từ đó, đề xuất kiến
  nghị nhằm phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam trong thời gian tới.
  Từ khoá: Trái phiếu, trái phiếu xanh, tăng trưởng xanh.

  1. Khái quát về trái phiếu xanh
  Trái phiếu xanh được ra đời vào năm 2008, do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phát
  hành với mục đích tài trợ vốn cho các dự án xanh về môi trường. Mặc dù thời gian đầu
  chưa được các nhà đầu tư quan tâm, nhưng khi các vấn đề về môi trường ngày càng trở
  nên trầm trọng, trái phiếu xanh trở thành một trong những công cụ huy động vốn phổ biến
  ở các quốc gia trên thế giới.
  Theo Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu khí hậu (Climate Bonds Initiative – CBI): “Trái
  phiếu xanh là trái phiếu được phát hành nhằm huy động vốn cho những giải pháp biến
  đổi khí hậu do chính phủ, ngân hàng, địa phương hoặc doanh nghiệp phát hành, dán nhãn
  trái phiếu xanh dưới dạng chứng khoán nợ bao gồm chứng khoán hóa, phát hành riêng lẻ,
  trái phiếu có đảm bảo”.

  * Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Email liên hệ: trinhmaivan@gmail.com

  564

 2. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Theo Bộ nguyên tắc phát hành và sử dụng nguồn thu từ trái phiếu xanh (Green Bond
  Principles – GBP) (2015): “Trái phiếu xanh là bất kỳ một loại trái phiếu nào mà số tiền
  thu được từ việc phát hành trái phiếu được sử dụng cho việc tài trợ hoặc tái tài trợ một
  phần hoặc toàn bộ dự án liên quan đến môi trường hay còn gọi là dự án xanh như dự án
  năng lượng sạch, nước sạch… Mỗi quốc gia, tổ chức, khu vực khác nhau sẽ có những
  cách thức, quy định riêng về việc phát hành loại trái phiếu này nhưng tất cả đều dựa trên
  một tiêu chuẩn quốc tế GBP. Trong đó, trái phiếu xanh cần tuân thủ 4 nguyên tắc được
  quy định trong GBP là: sử dụng tiền thu được, đánh giá và chọn lựa dự án, quản lý tiền
  thu được và báo cáo về việc sử dụng vốn”.
  Theo G20 Green Finance (2016): “Trái phiếu xanh được phân biệt với trái phiếu thông
  thường bởi cam kết sử dụng nguồn vốn huy động để tài trợ hoặc tái cấp vốn cho các dự
  án hoặc doanh nghiệp xanh. Trái phiếu xanh có thể được phát hành bởi các chủ thể công
  như chính phủ, chính quyền địa phương hoặc khu vực tư nhân như ngân hàng, doanh
  nghiệp để tăng vốn cho các dự án gắn liền với môi trường”.
  Như vậy, trái phiếu xanh được định nghĩa như một loại chứng khoán có thu nhập cố
  định nhằm thu hút vốn cho các dự án có lợi ích về môi trường. Theo đó, các khoản tiền
  thu được từ việc phát hành trái phiếu này sẽ được cam kết đầu tư cho các chương trình
  tăng cường sự thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm các dự án
  năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả, giao thông công cộng và nước sạch…
  Trái phiếu xanh có thể được phát hành bởi chính phủ, các ngân hàng thương mại, ngân
  hàng phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế, các công ty…
  Theo ước tính của Tổ chức năng lượng quốc tế IEA, để giảm một nửa lượng khí thải
  toàn cầu vào năm 2050, thế giới sẽ cần khoản đầu tư lên đến 46.000 tỷ USD. Trong bối
  cảnh đó đó, trái phiếu xanh được xem như giải pháp hiệu quả, có thể giúp huy động hàng
  trăm tỷ USD/năm cho việc phát triển nền kinh tế “sạch” và bền vững.

  2. Cơ sở pháp lý cho thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam
  Trái phiếu xanh là lĩnh vực đầu tư có tiềm năng phát triển rất lớn, thu hút nguồn vốn từ
  xã hội để thực hiện những dự án xanh. Nhu cầu về nguồn lực tài chính cho tăng trưởng
  xanh hiện không nhỏ, ước tính Việt Nam cần tới 30 tỷ USD và cam kết của Chính phủ
  thông qua hỗ trợ ngân sách quốc gia là cần thiết.
  Tại Việt Nam, cơ chế chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh đã cơ bản
  được hình thành. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách pháp
  lý về tăng trưởng xanh và phát triển thị trường trái phiếu xanh:
  Ngày 12/4/2012, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg về “phê duyệt

  565

 3. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, trong đó đã đề đến cơ
  chế, chính sách, huy động nguồn lực tài chính để thực hiện phát triển bền vững.
  Ngày 25/09/2012, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1393/QĐ-
  TTg phê duyệt về “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm
  nhìn đến năm 2050”, trong đó xác định tăng trưởng xanh là cách thức phát triển phù hợp
  với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn sắp
  tới của Việt Nam.
  Ngày 03/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết
  số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên
  và bảo vệ môi trường”, trong đó khẳng định “Thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng
  gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.
  Ngày 20/03/2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 403/QĐ-
  TTg phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn đoạn 2014-
  2020”, trong đó quy định về các nguồn vốn thực hiện các hoạt động gồm: vốn từ NSNN
  trong Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu; từ nguồn lực của các doanh nghiệp;
  từ cộng đồng và từ nguồn viện trợ của quốc tế. Đồng thời, Nhà nước sẽ ưu tiên và dành
  kinh phí thỏa đáng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện Kế
  hoạch hành động tăng trưởng xanh, đặc biệt cho nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
  và phát triển năng lượng tái tạo. Nhà nước cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý khuyến khích các tổ
  chức tài chính, các DN đầu tư nguồn lực để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch hành
  động tăng trưởng xanh…
  Cuối năm 2015, trên khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà
  nước với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  (HNX) đã xây dựng Đề án Phát triển thị trường trái phiếu xanh.
  Năm 2017, Chính phủ ban hành lộ trình phát triển thị trường trái phiếu năm 2017-
  2020, tầm nhìn năm 2030 (Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017), quy định cơ
  chế và chính sách phân phối thị trường trái phiếu xanh nhằm mục đích cho phép tổ chức
  phát hành huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án xanh.
  Theo đó, các cơ chế, chính sách về phát triển thị trường trái phiếu xanh được xây dựng
  theo hướng tạo thuận lợi cho các chủ thể huy động vốn trái phiếu xanh để thực hiện các
  dự án xanh. Trong đó bao gồm việc xây dựng, hoàn thiện khung tài chính xanh cho các
  hoạt động trên thị trường vốn như ban hành các quy định, điều kiện khi niêm yết cổ phiếu
  xanh, báo cáo và giám sát theo các tiêu chí tài chính xanh; huy động vốn đầu tư cho tăng
  trưởng xanh thông qua thị trường vốn cho các doanh nghiệp, dự án và sản phẩm xanh,
  niêm yết, phát hành trái phiếu xanh cho các dự án, chương trình và lĩnh vực xanh…

  566

 4. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Để phát triển trái phiếu xanh, việc thiết lập một khung trái phiếu xanh là rất cần thiết.
  Nhằm tiến tới một khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này, tại Nghị định 95/2018/NĐ-
  CP ngày 30/06/2018 (quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công
  cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán), Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối
  hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án phát hành
  trái phiếu chính phủ xanh báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi triển khai
  thực hiện. Nội dung của đề án bao gồm: mục đích và khối lượng phát hành; điều kiện,
  điều khoản của trái phiếu; việc đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch… Bên cạnh đó,
  Nghị định 95/2018/NĐ-CP cũng quy định về điều kiện điều khoản, việc tổ chức phát
  hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch trái phiếu chính phủ xanh. Những quy định
  về trái phiếu xanh tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, được kỳ
  vọng sẽ thúc đẩy các hoạt động phát hành, niêm yết, giao dịch loại hình trái phiếu này.
  Ngoài thị trường trái phiếu chính phủ xanh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp xanh
  cũng là một kênh tiềm năng cho các dự án xanh của các doanh nghiệp. Để tạo điều kiện
  phát triển thị trường trái phiếu xanh, Chính phủ đã nỗ lực trong việc xem xét, cải thiện
  và ban hành các chính sách và pháp luật liên quan với mục đích thúc đẩy trái phiếu doanh
  nghiệp xanh. Ngày 04/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát
  hành trái phiếu doanh nghiệp. Tuy chưa quy định nhiều tiêu chuẩn riêng đối với trái phiếu
  xanh, tuy nhiên Nghị định này đã bổ sung khái niệm, định nghĩa và một số quy định về
  trái phiếu doanh nghiệp xanh. Các quy định về trái phiếu doanh nghiệp xanh theo Nghị
  định 163 dự kiến sẽ tạo ra kênh tiềm năng để huy động vốn cho các dự án xanh trong khu
  vực tư nhân, tạo nền tảng cho giao dịch sản phẩm phái sinh xanh tại Việt Nam; tạo khung
  pháp lý để thu hút thêm đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến các
  dự án liên quan đến môi trường tại Việt Nam.
  Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, các bộ, ngành đã thực hiện nhiều biện pháp
  hỗ trợ thị trường trái phiếu xanh như hướng dẫn các doanh nghiệp công bố thông tin,
  cung cấp tính minh bạch về các hoạt động tài chính xanh và khuyến khích doanh nghiệp
  niêm yết trên thị trường chứng khoán để thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thường
  niên với các nội dung về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, đến nay,
  Việt Nam mới thực hiện một số chương trình phát hành trái phiếu xanh mang tính thí
  điểm, chưa thực hiện phát hành trái phiếu xanh chính thức.
  Những chính sách cho tăng trưởng xanh nói chung và trái phiếu xanh nói riêng chính là
  cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có thể tham gia đầu tư thu hút
  vốn từ trái phiếu xanh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án xanh ở Việt Nam có
  điều kiện tiếp cận nguồn vốn.

  567

 5. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  3. Thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam thời gian qua
  3.1. Về nhu cầu vốn cho tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020
  Tại Việt Nam, hậu quả do biến đổi khí hậu đã làm gia tăng mức độ cũng như chu kỳ xảy
  ra thiên tai như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát
  triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế cho rằng,
  biến đổi khí hậu có thể làm Việt Nam tổn thất 15 tỷ USD/năm, tương đương 5% GDP.
  Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng ước tính, sự gia tăng 1m của mực nước biển
  sẽ tác động đến đời sống của khoảng 20% dân số. Ngập lụt và xâm mặn do nước biển
  dâng sẽ làm thu hẹp diện tích đất canh tác trong nông nghiệp ở cả đồng bằng sông Hồng
  và đồng bằng sông Cửu Long. Các ngành công nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng do thiếu hụt
  nguồn nguyên liệu và năng lượng làm cho chi phí sản xuất tăng cao. Trong bối cảnh đó,
  Việt Nam xác định, tăng trưởng xanh là một chiến lược quan trọng nhằm hướng đến phát
  triển bền vững.
  Theo quyết định 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “ Phê
  duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn
  2016 – 2020” nhu cầu vốn cho ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn
  2016 – 2020 như sau:

  568

 6. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Nhu cầu vốn chung Nhu cầu vốn chống biến đổi khí Nhu cầu vốn cho tăng trưởng
  hậu xanh

  – 30 dự án chuyển tiếp tại văn bản + Xây dựng 1 hệ thống giám sát + Đến năm 2020, giảm cường độ
  số 1443/TTg-QHQT ngày 19 biến đổi khí hậu, 1 hệ thống giám phát thải khí nhà kính từ 8% đến
  tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng sát, dự báo xâm nhập mặn thuộc 10% so với mức 2010; giảm tiêu
  Chính phủ Quy hoạch mạng lưới quan trắc hao năng lượng tính trên GDP từ
  tài nguyên và môi trường quốc 1% đến 1,5% mỗi năm.
  – 42 dự án trồng rừng ngập mặn
  gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm
  ven biển, phòng hộ đầu nguồn và + Thay thế 1.000 phao báo hiệu
  nhìn đến năm 2030 theo Quyết
  một số dự án ưu tiên cấp bách tại đường thủy nội địa sử dụng đèn
  định số 90/QĐ-TTg ngày 12
  văn bản số 78/TTg-QHQT ngày ắc quy thành phao báo hiệu sử
  tháng 01 năm 2016 của Thủ
  16 tháng 01 năm 2015 của Thủ dụng đèn năng lượng mặt trời.
  tướng Chính phủ.
  tướng Chính phủ
  + Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
  + Xây dựng, nâng cấp từ 6 đến
  – Trồng, phục hồi 10.000 ha rừng nội đồng khu tưới mẫu 100ha;
  10 công trình hồ, đập với dung
  ngập mặn ven biển, rừng phòng xây dựng mô hình tổ chức quản
  tích 100 triệu m3 nhằm điều tiết
  hộ đầu nguồn nhằm thích ứng với lý và vận hành hệ thống thủy lợi
  lũ trong mùa mưa, chống hạn
  biến đổi khí hậu, hấp thụ 02 triệu trong sản xuất lúa theo hướng
  trong mùa khô ở các khu vực có
  tấn khí CO2 mỗi năm và tạo sinh tăng trưởng xanh; xây dựng khu
  mức độ hạn hán gia tăng.
  kế ổn định cho người dân. nghiên cứu, khảo nghiệm cây
  + Xây dựng, nâng cấp từ 6 đến 8 trồng cạn, khảo nghiệm lúa,
  hệ thống kiểm soát mặn, giữ ngọt nhân giống quy mô 25ha.
  phù hợp với Kế hoạch Đồng
  + Đầu tư 25 trang thiết bị kiểm
  bằng sông Cửu Long; từ 2 đến 3
  định và kiểm toán năng lượng
  hệ thống kiểm soát mặn, giữ ngọt
  cho ngành công nghiệp khai thác
  tại các khu vực ven biển.
  khoáng sản; 29 trang thiết bị
  + Xây dựng, nâng cấp 200km đê, kiểm định và kiểm toán năng
  kè sông, biển xung yếu ở những lượng cho các ngành công
  khu vực có ảnh hưởng lớn và nghiệp sản xuất và chế biến
  trực tiếp đến sản xuất, tính mạng khác.
  và đời sống của trên 3 triệu
  người dân ở những khu vực ven
  sông, ven biển.

  Nguồn: Quyết định 1670/QĐ-TTg

  Như vậy, có thể khẳng định nhu cầu vốn thực hiện các dự án đầu tư sạch, tăng
  trưởng xanh, bền vững cũng như tiềm năng phát triển thị trường trái phiếu xanh hiện nay
  là rất lớn. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn từ trái phiếu xanh còn rất hạn chế.

  569

 7. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  3.2. Về thực trạng phát hành trái phiếu xanh
  Từ cuối năm 2015, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã xây dựng Đề án phát triển thị trường trái
  phiếu xanh trong chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với Tổ chức
  Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Ngày 20/10/2016, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án phát
  hành thí điểm trái phiếu xanh của chính quyền địa phương và chỉ đạo các đơn vị liên quan
  triển khai thí điểm. Theo đó, trái phiếu xanh được xây dựng nhằm huy động vốn phục vụ
  cho các công trình xanh như các dự án về thủy lợi, bảo vệ môi trường, điện gió… Sở Giao
  dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hỗ trợ các chủ thể phát hành sản phẩm trái phiếu xanh
  và thí điểm triển khai tại một số địa phương có nhu cầu huy động vốn.
  Đến nay, có hai địa phương đầu tiên là TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu đã
  triển khai đề án này. Trái phiếu được phát hành dưới dạng trái phiếu chính quyền địa
  phương, kỳ hạn từ 3 – 5 năm.
  • Thí điểm phát hành tại TP. Hồ Chí Minh:
  Năm 2016, TP. Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu qua bảo lãnh của Công ty Cổ phần
  Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), kỳ hạn 15 năm, khối
  lượng 3.000 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) được
  UBND TP. Hồ Chí Minh ủy quyền thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành. Trong
  đó, có 11 dự án thuộc danh mục dự án xanh, với tổng mức đầu tư 2.619,8 tỷ, dự kiến bố
  trí từ nguồn vốn trái phiếu phát hành trong năm 2016 là 523,5 tỷ đồng.
  Năm 2017, TP. Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu có khối lượng 2.000 tỷ đồng, kỳ
  hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Trong đó, có 8 dự án xanh với tổng mức đầu tư 2.989 tỷ, bố trí
  từ nguồn vốn trái phiếu phát hành của năm 2017 là 364 tỷ đồng. Các danh mục được lập
  dựa trên danh mục dự án xanh của NHNN;
  Đến năm 2018, theo thống kê sơ bộ, TP. Hồ Chí Minh đã phát hành 3.000 tỷ đồng
  trái phiếu xanh cho 34 dự án.
  Vốn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh được sử dụng cho các dự án
  xanh thuộc các lĩnh vực quản lý nguồn nước bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và
  các công trình cơ sở hạ tầng bền vững. Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu đã
  được TP. Hồ Chí Minh giải ngân cho các dự án xanh. Trái phiếu nói chung, và trái phiếu
  xanh của TP. Hồ Chí Minh đã nằm trong danh mục tái cấp vốn, tham gia thị trường mở
  của Ngân hàng Nhà nước, nhưng chưa được Ngân hàng Nhà nước cho phép dùng để tính
  dự trữ bắt buộc. Tuy nhiên, chưa có ưu đãi thuế, phí đối với trái phiếu xanh và chưa có
  danh mục dự án xanh, môi trường ưu tiên.

  570

 8. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  • Thí điểm phát hành trái phiếu xanh tại Bà Rịa – Vũng Tàu:
  Tính đến năm 2018, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành trái phiếu xanh với khối lượng
  phát hành phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu xanh với kỳ hạn 5 năm cho 8 dự án. Nguồn
  vốn trái phiếu chính quyền địa phương xanh dự kiến được sử dụng cho 1 dự án về quản
  lý nguồn nước. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giải ngân cho các cho dự án sử dụng vốn trái
  phiếu chính quyền địa phương xanh đã phát hành.
  • Trái phiếu doanh nghiệp xanh:
  Trong chương trình hợp tác từ năm 2018, GIZ dự kiến sẽ phối hợp với Bộ Tài chính,
  Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, 2 Sở Giao dịch chứng khoán Hà
  Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng với IFC xây dựng đề án phát triển TPX doanh nghiệp và
  TPX định chế tài chính và thí điểm phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh, trước mắt có
  thể là các công ty thuộc VNSI (Top 20 doanh nghiệp về phát triển bền vững) và các ngân
  hàng thương mại lớn của Việt Nam.
  Cuối tháng 8/2019, Công ty cổ phần (CTCP) Điện mặt trời Trung Nam đã phát hành
  thành công 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 9 năm và CTCP Trung Nam (sở
  hữu 70% vốn của CTCP Điện mặt trời Trung Nam) cũng phát hành thành công 945 tỷ
  đồng với kỳ hạn 5 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 2 năm cộng biên độ
  3,5%/năm, riêng năm đầu tiên là 10,5%/năm. Tổng số tiền hai công ty này huy động được
  là 3.045 tỷ đồng và được sử dụng cho dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận.
  Đầu tháng 10/2019, CTCP Bamboo Capital (BCG) công bố kế hoạch dự kiến phát
  hành 900.000 trái phiếu chuyển đổi trong quý IV/2019, lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 3 năm,
  trong đó dự kiến 350 tỷ đồng đầu tư các dự án năng lượng mặt trời, 500 tỷ đồng đầu tư
  vào các dự án bất động sản, 50 tỷ bổ sung vốn lưu động.
  3.3. Một số nhận xét
  Việc công cụ trái phiếu xanh đã bắt đầu được sử dụng, đem lại một kênh huy động vốn
  hiệu quả cho các chính quyền địa phương trong việc tài trợ cho các dự án xanh. Tuy
  nhiên, giá trị phát hành của trái phiếu xanh so với quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam
  (104,6 tỷ USD vào năm 2019 và 324,1 tỷ USD vào 9 tháng đầu năm 2020) là quá nhỏ bé
  và không đáng kể.

  571

 9. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Hình 1: Quy mô trái phiếu Việt Nam phát hành giai đoạn 2015 – 2020

  Quy mô trái phiếu Việt Nam phát hành giai đoạn 2015-2020
  350
  300
  250
  Tỷ USD

  200
  150
  100
  50
  0
  2020 (9
  Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
  tháng)
  Corporate(USD billions) 6.34 10.43 13.66 20.5 28.27 87.15
  Government(USD billions) 38.66 62.59 69.25 73.04 76.33 236.95

  Nguồn: AsianBondsOnline and Vietnam Ministry of Finance

  Xét về mặt cơ cấu, trái phiếu xanh ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là trái phiếu chính
  quyền địa phương tài trợ cho các dự án xanh, gần như hệ thống các doanh nghiệp chưa
  tham gia phát hành trái phiếu xanh để huy động vốn. Đây cũng là đặc thù riêng trên thị
  trường trái phiếu Việt Nam với tỷ trọng trái phiếu chính phủ chiếm đa số, duy trì tại mức
  trên 90% trong giai đoạn từ 2010- 2018 (ADB, 2019)…
  Với cơ cấu và quy mô trái phiếu xanh nêu trên, giá trị huy động vốn từ trái phiếu xanh
  tại Việt Nam không những thấp so với khu vực mà cũng vô cùng khiêm tốn so với nhu
  cầu tài trợ cho các dự án tăng trưởng xanh hàng năm của quốc gia. (Tính đến hết tháng
  11/2018, quy mô thị trường trái phiếu xanh Đông Nam Á khoảng 5 tỷ USD bao gồm 6
  quốc gia trong khu vực với 19 nhà phát hành). Dự kiến để thúc đẩy kinh tế phát triển bền
  vững, Việt Nam sẽ cần khoảng 30,7 tỷ USD tới năm 2020 và 21,2 tỷ USD cho 10 năm
  tiếp theo (GIZ, 2018), đây là một nhu cầu vốn rất lớn so với khả năng hiện có từ việc thu
  hút qua kênh trái phiếu xanh.
  Mặt khác, việc phát hành trái phiếu xanh của các chính quyền địa phương nhằm tài
  trợ các dự án xanh đang thiếu những tổ chức kiểm định để xác định dự án có thực sự
  “xanh”, chẳng hạn dự án có thực sự hiệu quả trong việc làm giảm khí thải độc hại ra môi
  trường, vốn vay của dự án có thực sự được dùng cho mục đích môi trường… Chính vì
  vậy, các cơ quan quản lý cần tạo ra bộ tiêu chuẩn môi trường rõ ràng và có cơ chế giám
  sát cụ thể để xác định dự án “xanh” theo các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới hiện nay,
  chỉ có như thế, các dự án tại Việt Nam mới có khả năng thu hút thêm dòng vốn ngoại.
  Thị trường trái phiếu vẫn còn thiếu vắng sự hoạt động của các tổ chức trung gian như
  tổ chức định mức tín nhiệm, tổ chức đánh giá độc lập (để thị trường trái phiếu xanh trở

  572

 10. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  thành kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án, chương trình xanh, thị trường cần có
  sự đa dạng của các tổ chức phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian).
  Nhận thức của các nhà đầu tư cũng như của tổ chức phát hành đối với lợi ích của đầu
  tư, phát hành trái phiếu xanh còn hạn chế. Các nhà đầu tư trong nước còn chưa nhận thức
  đầy đủ về đầu tư có trách nhiệm dẫn đến nhu cầu đầu tư trái phiếu xanh của các nhà đầu
  tư trong nước còn rất thấp mà phần lớn là nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
  Đối với các nguyên tắc trái phiếu xanh của ICMA như giám sát mục đích sử dụng
  tiền thu được từ phát hành, hạch toán tài khoản riêng, báo cáo sau phát hành cũng chưa
  có những quy định pháp luật rõ ràng và sẽ mất thêm thời gian để cơ quan quản lý ban
  hành những văn bản hướng dẫn.
  Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể 4 chuẩn mực quốc tế về trái phiếu xanh (GBPs)
  ở Việt Nam và cũng chưa có địa phương nào đưa ra báo cáo đánh giá hiệu quả của các
  dự án sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh. Cụ thể: Bộ Tài chính hướng dẫn vẫn quản
  lý chung tiền thu được từ trái phiếu xanh, chưa hạch toán, quản lý bằng tài khoản riêng;
  Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có quy định về “danh mục dự án
  xanh”, chưa có quy định về đánh giá, báo cáo cho trái phiếu xanh.
  Các quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt triển khai dự án còn phức
  tạp, kéo dài (Luật Đầu tư công, các nghị định và thông tư hướng dẫn…) ảnh hưởng đến
  tiến độ giải ngân và tiến độ thực hiện dự án xanh.
  Chưa có quy định về việc kiểm soát công bố thông tin, sử dụng vốn, giám sát dự án.

  4. Một số khuyến nghị nhằm phát triển thị trường trái phiếu xanh hướng tới phát
  triển xanh và bền vững ở Việt Nam
  Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của người dân, tạo ra những cải cách trong nền kinh tế
  và hệ thống tài chính nhằm tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển trái phiếu xanh.
  Đây cũng chính là yếu tố tiền đề quan trọng giúp Trung Quốc thực hiện thành công việc
  phát triển trái phiếu xanh. Những chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh nói chung,
  hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam nói riêng đã và đang là những định hướng tốt cho
  các chủ thể trong nền kinh tế chú trọng hơn đến yếu tố môi trường trong các hoạt động
  của mình tạo ra các chủ thể cung – cầu trái phiếu xanh trên thị trường, cụ thể là nhà đầu
  tư và các đơn vị phát hành. Trong đó, nhà đầu tư sẽ đưa yếu tố môi trường trở thành nội
  dung phân tích khi đưa ra quyết định đầu tư, đồng thời, các định chế tài chính, các doanh
  nghiệp, hiện vẫn chưa chú trọng đến tăng trưởng bền vững, sẽ quan tâm hơn đến yếu tố
  môi trường và xem xét trái phiếu xanh như là công cụ để thu hút các nguồn vốn tài trợ

  573

 11. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  cho các dự án xanh. Những yếu tố cấu thành cung cầu trên thị trường được hình thành sẽ
  góp phần cho trái phiếu xanh ra đời và phát triển tại Việt Nam.
  Thứ hai, hoàn thiện cơ sở hành lang pháp lý phục vụ cho việc phát triển trái phiếu
  xanh – ban hành các chỉ thị, văn bản hướng dẫn liên quan đến trái phiếu xanh. Đặc biệt,
  cần quy định rõ các tiêu chuẩn trong việc xác định trái phiếu xanh, dự án xanh cũng như
  các nguyên tắc trong việc phát hành và quản lý nguồn vốn hình thành từ trái phiếu xanh.
  Những tiêu chuẩn này cần được xây dựng theo GBP 2015 nhưng cũng phải phù hợp với
  đặc điểm riêng của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, môi trường và
  xã hội. Điều này sẽ giúp trái phiếu xanh phù hợp với thị trường trong nước, sớm nhanh
  chóng trở thành công cụ tài chính được quan tâm trên thị trường. Các nguyên tắc liên
  quan đến trái phiếu xanh cũng cần được cụ thể hóa, chi tiết hóa để chủ thể phát hành trái
  phiếu xanh tuân thủ. Bên cạnh đó, minh bạch thông tin liên quan đến việc phát hành và
  sử dụng nguồn quỹ từ trái phiếu xanh cần được quy định chặt chẽ làm cơ sở cho việc
  kiểm tra, giám sát của các chủ thể quan tâm. Nghiên cứu và xây dựng bộ chỉ số nhằm
  đánh giá các công ty phát triển bền vững cũng cần được các cơ quan có thẩm quyền thực
  hiện nhằm thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư cho trái phiếu xanh.
  Thứ ba, Chính phủ cần liên kết với các tổ chức nước ngoài như Ngân hàng Thế giới,
  UNEP, GIZ… để được tư vấn, hướng dẫn và đánh giá trong việc thực hiện phát hành và
  phát triển trái phiếu xanh trên thị trường. Kiến thức và kinh nghiệm của các tổ chức này
  trong việc phát triển xanh những năm qua sẽ rất hữu ích cho Việt Nam trong tiến trình xây
  dựng và phát triển loại tài sản tài chính này. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu về phát triển kinh
  tế và môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và tư vấn chính sách cho
  Chính phủ trong việc phát triển hệ thống tài chính xanh cũng như trái phiếu xanh.
  Thứ tư, Việt Nam cần có những chính sách ưu đãi để khuyến khích các chủ thể phát
  hành trái phiếu xanh và thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến loại tài sản này. Sau khi đưa
  ra được các nguyên tắc liên quan đến trái phiếu xanh, Nhà nước cần đưa ra những ưu đãi
  về thuế, phí hoặc những thuận lợi khác cho các đơn vị phát hành cũng như những nhà
  đầu tư trong và ngoài nước. Trong đề án về trái phiếu xanh, Sở Giao dịch chứng khoán
  Hà Nội đã đưa ra đề xuất đối với Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sử dụng trái phiếu
  xanh trong thị trường mở với ưu đãi là tỷ lệ chiết khấu ở mức cao hơn so với các loại trái
  phiếu cùng loại. Ngoài ra, để tăng thêm tính thanh khoản cho trái phiếu xanh, Ngân hàng
  Nhà nước có thể xây dựng cơ chế chấp nhận sử dụng một số loại trái phiếu xanh để làm
  dự trữ bắt buộc… Điều này sẽ tạo ra tác động tốt đến việc khuyến khích các ngân hàng
  sở hữu trái phiếu xanh trong danh mục tài sản của mình, góp phần thúc đẩy thị trường
  phát triển. Tóm lại, muốn phát triển trái phiếu xanh, Chính phủ và các cơ quan có liên

  574

 12. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  quan cần ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho các chủ thể tham gia thị trường vì đây là
  loại tài sản tài chính còn khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam.
  Thứ năm, hoàn thiện thị trường trái phiếu trong nước cũng như xem xét việc phát
  hành trái phiếu ra quốc tế. Thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường mua bán nợ ở
  Việt Nam chưa thực sự phát triển mạnh. Do đó, muốn phát triển trái phiếu xanh trong
  thời gian tới, Việt Nam cần phải có những biện pháp giúp phát triển thị trường mua bán
  nợ trong thời gian tới, như vậy mới tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường trái
  phiếu xanh. Mặt khác, sau những đợt phát hành trái phiếu ở nước ngoài thành công, Chính
  phủ cũng cần có định hướng cho việc phát hành trái phiếu xanh ra thị trường quốc tế
  nhằm thu được nguồn ngoại tệ lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế xanh trong nước.
  Thứ sáu, quy định về kiểm soát công bố thông tin, sử dụng vốn, giám sát dự án. Bất
  kỳ dự án nào khi đi vào hoạt động cũng cần có sự kiểm soát chặt chẽ về nhiều mặt. Các
  dự án về trái phiếu xanh khá đặc biệt, ngoài những đặc điểm chung của trái phiếu, trái
  phiếu xanh còn mang đến lợi ích về mặt xã hội, các dự án trái phiếu xanh thường liên
  quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, môi trường xanh. Vì vậy việc kiểm soát là đặc biệt
  khó khăn.
  Thứ bảy, xác định lĩnh vực ưu tiên, xây dựng tiêu chí lựa chọn dự án xanh. Trái phiếu
  xanh hiện còn là loại chứng khoán khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam. Việc mở rộng và phát
  triển thị trường này hứa hẹn tạo bước tiến mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam, bên cạnh đó
  còn giải quyết được một phần về vấn đề ô nhiễm môi trường đang rất nhức nhối hiện nay.
  Do còn khá mới như vậy nên cần lập ra từng bước chắc chắn, mở ra lối đi bền vững cho thị
  trường trái phiếu xanh. Để làm được điều đó cần Bộ Tài chính xác định rõ lĩnh vực ưu tiên
  là gì? Và các tiêu chí lựa chọn dự án xanh mà lợi suất trái phiếu tài trợ là gì?
  Thứ tám, nghiên cứu quy trình đánh giá kỹ thuật các dự án, công nghệ xanh. Cùng
  với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, các vấn đề môi trường đang ở
  mức đáng báo động. Các dự án trong và ngoài nước đang dần chuyển sang hướng “xanh”
  hơn. Các quy trình đánh giá kỹ thuật các dự án cũng trở nên nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn.
  Việt Nam là nước mới bước chân vào thị trường trái phiếu xanh do đó Bộ Tài nguyên và
  Môi trường cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về quy trình này, tránh xảy ra sai sót và
  nhầm lẫn.
  Nói tóm lại, trái phiếu xanh là một trong những tài sản tài chính xanh còn khá mới
  mẻ ở Việt Nam. Để có thể hình thành và phát triển trái phiếu xanh trong tương lai, chúng
  ta cần phải thực hiện những cải cách về kinh tế, tài chính để nâng cao ý thức trách nhiệm
  về môi trường trong xã hội, đồng thời, hoàn thiện hành lang pháp lý về trái phiếu xanh
  làm cơ sở để loại tài sản này ra đời và phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, thiết lập

  575

 13. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  những đơn vị độc lập, ban hành những chính sách ưu đãi kết hợp với việc đa dạng hóa thị
  trường phát hành sẽ là những điều kiện cần thiết để trái phiếu xanh thực sự trở thành công
  cụ thu hút vốn hữu hiệu cho các dự án kinh tế xanh của Việt Nam trong tương lai.
  Tài liệu tham khảo
  Đình Chiến (2020), Khung khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu
  xanh còn nhiều khoảng trống, tạp chí pháp lý Điện tử.
  G20 Green Finance study group (2016), “Green Bonds: Country experiences, barriers and
  options”.
  Green Bond market Report (2017) – Climate Bond Innitiatives (CBI).
  Hồ Hạnh Mỹ (2016), Tài chính xanh cho tăng trưởng và phát triển bền vững ở Việt Nam, Tạp chí
  khoa học và đào tạo Ngân hàng.
  Lại Thị Thanh Loan (2019), Thị trường tài chính xanh tại Việt Nam: Thực trạng, kinh nghiệm
  quốc tế và giải pháp, Tạp chí tài chính tiền tệ.
  Lê Thị Hằng (2016), Chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh – những vấn đề đặt ra,
  Tạp chí Tài chính 4/2016
  Lê Văn Bắc – Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) – Phát hành thí điểm trái
  phiếu xanh chính quyền địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Minh Châu – Đặng Đông – Ngọc Phát – Lê Nam (2020) Trái phiếu xanh: Thuận lợi và khó khăn
  để phát triển ở thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
  Nghị định số 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công
  cụ nợ của chính phủ trên thịt trường chứng khoán.
  Nghị quyết số 24-NQ/TW (2013) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản
  lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
  Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030- Tạp
  chí Tài Chính (2017).
  Phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Trung Quốc- Hà Nội, Việt Nam, 10/11/2017, Hội nghị về
  Thị trường vốn xanh, Qi Lan, Quản lý Dự án Cao cấp, Đối thoại về tính Bền vững của các
  Thị trường mới nổi – Tài chính.
  Quản Thu Trang (2019, Trái phiếu xanh: Việt Nam trong nỗ lực bắt nhịp với kỷ nguyên tài chính
  xanh toàn cầu, Tạp chí ngân hàng, số 17. 2019.
  Quyết định số 1191/QĐ-TTg (2017) phê duyệt lộ trình phát triển trái phiếu giai đoạn 2017 -2020,
  tầm nhìn đến năm 2030.
  Quyết định số 1393/QĐ-TTg (2012) phê duyệt về “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời
  kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

  576

 14. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai
  đoạn 2014-2020.
  Quyết định số 432/QĐ-TTg (2012) về “phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai
  đoạn 2011-2020.
  Trần Thị Thanh Tú (2020), Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt
  Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
  Trần Thị Thanh Tú (2020), Hệ thống tài chính xanh: Yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế
  xanh, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Việt Nam.
  Trần Thị Xuân Anh và cộng sự (2019), Tài chính xanh cho phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam-
  những vấn đề cần tháo gỡ, Tạp chi Khoa học và đào tạo Ngân hàng, số 209, tháng 10 năm
  2019.
  Trần Trọng Thiết (2020,), Phát triển thị trường trái phiếu xanh tại sao không?
  Viên Thế Giang (2017)Tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam – Khuôn khổ chính sách,
  pháp luật và thực tiễn thi hành, Tạp chí phát triển KH&CN, Tập 20, số Q2 – 2017.
  Vụ Phát triển thị trường chứng khoán- UBCKNN (2017), Định hướng phát triển thị trường vốn
  xanh và các sản phẩm tài chính xanh tại Việt Nam.

  577

Download tài liệu Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững File Word, PDF về máy