[Download] Tải Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo – Tải về File Word, PDF

Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo
Nội dung Text: Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Download


Bài viết này đánh giá những kết quả và hạn chế của chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong giai đoạn vừa qua; từ đó, đề xuất một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ tín dụng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo File Word, PDF về máy

Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

 1. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
  HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
  Trần Thị Vân Anh *

  Tóm tắt: Đổi mới công nghệ là yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp trong
  ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có ý nghĩa quyết định tới tăng năng suất lao động,
  cải thiện năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa có năng
  lực đổi mới còn hạn chế thì vai trò hỗ trợ của Nhà nước đối với huy động các nguồn
  lực cho đổi mới, đặc biệt nguồn lực tài chính là rất cần thiết. Bài viết này đánh giá
  những kết quả và hạn chế của chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới
  công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong giai đoạn vừa qua; từ đó, đề xuất
  một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ tín dụng.
  Từ khóa: chính sách, tín dụng, doanh nghiệp chế biến, chế tạo.

  Summary: Technological innovation is an urgent requirement for enterprises
  in the manufacturing and processing industry; has decisive significance to increase
  labor productivity, improve competitiveness. However, for the majority of SMEs with
  limited capacity to innovate, the State’s supporting role in mobilizing resources for
  innovation, especially financial resources, is essential. This article evaluates the
  results and limitations of credit support policies for technology innovation activities
  of manufacturing enterprises in the past period; from there, proposing some policy
  suggestions to improve the effectiveness of the credit support policy.
  Keywords: policy, credit, processing and manufacturing enterprises.

  1. Chính sách hỗ trợ tín dụng đối Về nguyên tắc, doanh nghiệp đầu tư
  với doanh nghiệp chế biến, chế tạo đổi đổi mới công nghệ có thể tiếp cận đến các
  mới công nghệ nguồn vốn tín dụng sau:
  Tiếp cận tài chính được coi là một trở – Từ các ngân hàng thương mại
  ngại hàng đầu đối với doanh nghiệp tiến (NHTM): Hiện nay, các NHTM đều dành
  hành đổi mới công nghệ. Cho đến nay, nguồn vốn ưu đãi và thiết kế các sản phẩm
  khung chính sách, pháp luật về tín dụng và tập trung cho từng đối tượng khách hàng
  hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp (đặc là các DNNVV, doanh nghiệp ứng dụng
  biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghệ cao…
  (DNNVV)) đang từng bước được hoàn – Từ các chương trình ưu đãi tài chính
  thiện theo hướng tạo thuận lợi hơn, nhằm từ các Quỹ khoa học công nghệ. Từ năm
  tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 2009 đến nay, các Quỹ cho hoạt động

  * Khoa Kinh tế, Trường ĐH KD&CN Hà Nội. Tạp chí 39
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 2. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  khoa học và công nghệ được thành lập, – Quỹ bảo lãnh tín dụng dành cho
  bao gồm: Quỹ phát triển khoa học và DNNVV, và
  công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa – Quỹ Phát triển DNNVV.
  học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Sự khác biệt chính giữa 3 chương
  bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành trình tài chính liên quan đến cơ quan chủ
  phố trực thuộc Trung ương; Quỹ phát trì, đối tác thực hiện và các lĩnh vực ưu
  triển khoa học và công nghệ của tổ chức, tiên tiếp cận tài chính.
  cá nhân; Quỹ đổi mới công nghệ quốc Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV
  gia; Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  quốc gia. Các Quỹ này được thành lập (NHPT) đã được triển khai theo chính
  theo quy định tại các Luật như Luật khoa sách bảo lãnh tín dụng cho DNNVV của
  học và công nghệ, Luật chuyển giao công Chính phủ. Mục đích bảo lãnh tín dụng
  nghệ, Luật đầu tư,… cho các DNNVV vay vốn ở các ngân
  – Từ các chương trình, dự án tín hàng thương mại để thực hiện dự án đầu
  dụng được xây dựng và triển khai trên tư. Đến ngày 28/2/2015, tổng số dư bảo
  thực tế, bao gồm: Chương trình ưu đãi lãnh của NHPT là 2.040 tỷ đồng, tổng số
  tài chính cho ngành công nghiệp hỗ trợ tiền NHPT đã phải trả nợ thay là 327 tỷ
  với mục đích thúc đẩy phát triển ngành đồng, số tiền NHPT từ chối trả thay là
  công nghiệp hỗ trợ; Chương trình tín 187 tỷ đồng. Dư nợ cho vay bảo lãnh của
  dụng đầu tư của Nhà nước với mục đích NHPT tại các NHTM là 917 tỷ đồng. Số
  hỗ trợ tín dụng đầu tư cho các doanh dư cho vay và bảo lãnh trên là dư nợ còn
  nghiệp đầu tư vào các ngành nghề, địa lại của các khoản cho vay, bảo lãnh đối
  bàn được nhà nước ưu tiên; Chương với các đối tượng khách hàng quy định
  trình cho vay ưu đãi của Quỹ Phát triển tại các Quyết định 14/2009/QĐ-TTg
  khoa học và công nghệ quốc gia với và 60/2009/ QĐ-TTg, chưa phát sinh
  mục đích cho vay ưu đãi đối với các dự khoản bảo lãnh nào của Ngân hàng Phát
  án ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi triển theo Quyết định 03/2011/QĐ-TTg
  mới và chuyển giao công nghệ phục vụ (CIEM, 2018).
  phát triển kinh tế – xã hội do các tổ chức Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) dành
  KH&CN, các doanh nghiệp và cá nhân cho DNNVV triển khai hoạt động đối với
  đề xuất; những DNNVV không có tài sản bảo đảm
  – Từ Chương trình bảo lãnh vay vốn tiền vay, nếu đáp ứng được điều kiện của
  của Quỹ Phát triển khoa học vàcông nghệ Quỹ cũng như của NHTM, tạo điều kiện
  quốc gia cho dự án sử dụng năng lượng thuận lợi cho DNNVV tiếp cận nguồn
  tiết kiệm và hiệu quả tại các DNNVV với vốn vay từ tổ chức tín dụng. Quỹ bảo lãnh
  mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng năng tín dụng ra đời được xem là cầu nối giữa
  lượng tại các DNNVV ở Việt Nam. ngân hàng với các DNNVV không có tài
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp sản thế chấp, chưa có khả năng đáp ứng
  cận 1 trong 3 chương trình hỗ trợ tài chính các điều kiện về bảo đảm tiền vay, nhưng
  chủ yếu của nhà nước, bao gồm: có phương án sản xuất kinh doanh hiệu
  – Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV thông quả, khả thi. Quỹ này không đề cập đến
  qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ngành ưu tiên.

  Tạp chí 40
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 3. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP lập tại Quyết định số 601/2013/QĐ-TTg
  ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc của Thủ tướng Chính phủ về việc thành
  thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát
  bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ triển DNNVV. Quỹ được hình thành với
  và vừa thay thế Quyết định số 58/2013/ tổng vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng do ngân
  QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng sách nhà nước cấp nhằm mục đích cho
  chính phủ. Hiện nay, các chính sách hỗ các DNNVV thuộc lĩnh vực ưu tiên hỗ
  trợ tiếp cận vốn theo cơ chế bảo lãnh tín trợ vay nhằm tăng cường năng lực cạnh
  dụng cho DNNVV vay vốn NHTM được tranh, tăng thu nhập và việc làm cho
  thực hiện thông qua 02 kênh là: Quỹ doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ kế
  bảo lãnh tín dụng (BLTD) địa phương và hoạch kinh doanh khả thi của DNVVN.
  Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Mặc dù được phê duyệt năm 2013 nhưng
  Điều kiện để DNVVN được xem đến 21/4/2016 mới chính thức hoạt động
  xét cấp bảo lãnh tín dụng có một số với một số đặc điểm sau:
  điểm mới: (i) Vốn điều lệ thực có tối – Có ưu tiên lĩnh vực công nghiệp chế
  thiểu tại thời điểm thành lập Quỹ bảo biến chế tạo [3];
  lãnh tín dụng là 100 tỷ đồng (thay vì 30 – Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án,
  tỷ như trước đây); (ii) Doanh nghiệp có phương án sản xuất – kinh doanh tối đa
  dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng
  doanh hiệu quả, có khả năng hoàn trả dự án, phương án đó (không bao gồm vốn
  vốn vay; (iii) Dự án đầu tư, phương án lưu động) nhưng không quá 30 tỷ đồng;
  sản xuất kinh doanh được Quỹ BLTD – Thời hạn cho vay, tối đa không quá
  thẩm định và quyết định bảo lãnh theo bảy (07) năm. Trường hợp đặc biệt, đối
  quy định của Nghị định này; (iv) Có với những dự án có chu kỳ sản xuất dài,
  phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thời hạn vay vốn lớn hơn, Bộ trưởng
  20% (quy định cũ tối thiểu 15%) tham Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định
  gia dự án đầu tư, phương án sản xuất thời hạn cho vay nhưng không quá mười
  kinh doanh tại thời điểm Quỹ BLTD (10) năm;
  thẩm định để xem xét cấp bảo lãnh; – Lãi suất cho vay, không vượt quá
  và (v) Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, 90% mức lãi suất cho vay thương mại
  doanh nghiệp không có các khoản nợ (mức lãi suất cho vay bình quân của năm
  thuế từ 01 năm trở lên. Trường hợp (05) ngân hàng thương mại nhà nước trên
  nợ thuế do nguyên nhân khách quan, địa bàn thành phố Hà Nội).
  doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ 2. Đánh giá chính sách hỗ trợ tín
  quan quản lý thuế trực tiếp; Có biện dụng đối với đổi mới công nghệ của
  pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn ngành chế biến, chế tạo
  theo quy định tại Điều 25 Nghị định 2.1. Một số kết quả đạt được
  này. Quy định mới đã bỏ yêu cầu đối Nhìn chung, khung pháp luật về chính
  tượng được bảo lãnh phải có tổng giá sách hỗ trợ tín dụng cho DNNVV đã và
  trị tài sản thế chấp, cầm cố tại TCTD đang được hoàn thiện theo hướng tạo
  tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay. thuận lợi cho doanh nghiệp; giúp doanh
  Quỹ phát triển DNVVN được thành nghiệp khơi thông nguồn vốn tín dụng.

  Tạp chí 41
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 4. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Các cơ chế hỗ trợ tiếp cận tín dụng sản xuất, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa
  qua hệ thống NHTM cũng dần được hoàn thiết bị, giảm nhập khẩu. Một số tổng
  thiện, nhằm tạo cơ hội tiếp cận tín dụng công ty đã có đủ năng lực làm tổng thầu
  cho các DNNVV nói chung và doanh các công trình lớn hàng tỷ USD, một số
  nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng. Theo sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn chất lượng
  Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), tương đương với sản phẩm nhập khẩu,
  tính đến cuối tháng 12/2018, tín dụng đối đủ điều kiện xuất khẩu cạnh tranh với
  với lĩnh vực DNNVV đạt trên 1,3 triệu tỷ sản phẩm nước ngoài (Bộ Khoa học và
  đồng, tăng 15,57% so với cuối năm 2017. Công nghệ, 2018).
  Hoạt động của các quỹ bảo lãnh tín 2.2. Một số tồn tại hạn chế
  dụng (cấp tỉnh) đã dần được hình thành. Bên cạnh những tác động tích cực đổi
  Tính đến hết tháng 9/2017 đã có 28 mới công nghệ từ các chính sách hỗ trợ
  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tín dụng, khuyến khích doanh nghiệp nói
  đã thành lập Quỹ BLTD. Tổng số vốn chung và doanh nghiệp chế biến, chế tạo
  điều lệ của các Quỹ BLTD ước khoảng nói riêng, chính sách về ưu đãi tín dụng
  1.579 tỷ đồng. Doanh số bảo lãnh của còn tồn tại một số hạn chế sau đây:
  các Quỹ BLTD lũy kế từ năm 2002 đến Thứ nhất, khả năng tiếp cận chính sách
  30/9/2017 ước khoảng trên 4.126 tỷ của các đối tượng thụ hưởng còn thấp
  đồng với khoảng trên 2000 DNNVV Kể từ khi triển khai chính sách khuyến
  được bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức khích đổi mới công nghệ, trong đó có hỗ
  tín dụng. Số dư bảo lãnh đến 30/9/2017 trợ về tín dụng, số lượng các doanh nghiệp
  của các Quỹ BLTD ước đạt trên 411 tỷ chế biến, chế tạo thực hiện đổi mới công
  đồng, số trả nợ thay đạt khoảng 83 tỷ nghệ vẫn còn ít và số lượng doanh nghiệp
  đồng (CIEM, 2018). tiếp cận được các nguồn vốn ngân sách
  Bên cạnh đó, cơ chế hoạt động của nhà nước trong khung khổ các chương
  Quỹ Phát triển DNNVV đang được hoàn trình mục tiêu quốc gia còn thấp.
  thiện theo các quy định mới của Luật Hỗ Theo tính toán từ kết quả điều tra
  trợ DNNVV. Tính đến tháng 4/2017 đã doanh nghiệp về công nghệ của Tổng
  có trên 1.000 lượt DNNVV tiếp cận trực cục Thống kê giai đoạn 2010-2017, số
  tiếp với Quỹ để tìm hiểu các chương trình lượng các doanh nghiệp tham gia các hoạt
  hỗ trợ thông tin về các DNNVV đủ điều động đổi mới công nghệ, hoạt động R&D
  kiện đã được Quỹ chuyển cho ngân hàng chiếm chưa đến 5% tổng số doanh nghiệp
  nhận ủy thác thẩm định phương án vay chế biến, chế tạo. Nội dung đổi mới mới
  vốn (Đoàn Hoài Đức – 2019). chỉ tập trung vào việc cải tiến máy móc,
  Các chương trình hỗ trợ của Chính chất lượng sản phẩm là chủ yếu; đặc biệt,
  phủ cũng có tác động đến hoạt động đổi việc sử dụng các nguồn vốn ngân sách
  mới công nghệ của doanh nghiệp chế nhà nước và tín dụng còn thấp.
  biến, chế tạo. Hàng trăm chủng loại sản Trong số 5% doanh nghiệp thực hiện
  phẩm cơ khí chế tạo xuất phát từ kết quả các hoạt động đổi mới công nghệ giai đoạn
  của hoạt động nghiên cứu KH&CN đã 2014-2017, đa số sử dụng nguồn vốn của
  được thiết kế, chế tạo thành công với bản thân doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm
  giá thành cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa.

  Tạp chí 42
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 5. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  Hình 1: Cơ cấu huy động vốn cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

  (Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê)

  Hình 1 cho thấy, trên 74% số doanh phố Hồ Chí Minh tăng nhanh, lên mức 200
  nghiệp điều tra sử dụng vốn của bản thân nghìn doanh nghiệp trong những năm gần
  doanh nghiệp để tài trợ cho các hoạt động đây. Sự gia tăng đó cũng dẫn đến sự gia
  đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị tăng về nhu cầu vay vốn, trong đó có nhu
  và hoạt động R&D. Trung bình khoảng cầu vay vốn đổi mới công nghệ, thực hiện
  80% số doanh nghiệp sử dụng vốn của R&D,… Tuy nhiên, kết quả hoạt động của
  bản thân doanh nghiệp để tài trợ cho hoạt Quỹ bảo lãnh tín dụng TP. Hồ Chí Minh
  động R&D, đổi mới công nghệ. còn rất nhỏ, và kết quả này tương đồng với
  Bên cạnh các phản hồi của doanh kết quả tính toán từ số liệu điều tra doanh
  nghiệp về việc tiếp cận các nguồn tài chính nghiệp. Số doanh nghiệp tuy có tăng lên
  nói trên, thông tin từ bản thân mỗi nguồn mạnh, nhưng chỉ có 59 doanh nghiệp tiếp
  tài chính cũng cho thấy những bằng chứng cận được quỹ bảo lãnh tín dụng. Con số
  về khó khăn trong việc cung cấp tài chính này giảm còn 24 doanh nghiệp trong năm
  cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động 2015-2016. Quy mô vốn bảo lãnh tín dụng
  nghiên cứu và phát triển, đổi mới công tăng dần theo thời gian trong giai đoạn
  nghệ, máy móc thiết bị. Ví dụ, trong 9 2007-2012, nhưng sau đó giảm dần, và
  năm hoạt động (2007 – 2016) của Quỹ bảo chưa vượt quá 10 tỷ VND bình quân một
  lãnh tín dụng thành phố Hồ Chí Minh (TP. doanh nghiệp. Quy mô vốn vay như vậy
  HCM), nơi có khoảng 150 nghìn doanh được đánh giá là thấp so với yêu cầu đầu tư
  nghiệp đang hoạt động, số lượng doanh cho hoạt động nghiên cứu và phát triển hay
  nghiệp tiếp cận đến loại hình bảo lãnh tín đổi mới công nghệ. Quỹ bảo lãnh tín dụng
  dụng rất thấp, so với số lượng doanh nghiệp thành phố Hà Nội, tỉnh Sóc trăng cũng chỉ
  đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Số bảo lãnh được 01 doanh nghiệp tính đến
  doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành thời điểm 2016 [8].
  Tạp chí 43
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 6. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  Thứ hai, quy mô vốn tín dụng được doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động,
  tiếp cận không cao. như vùng Đông Nam Bộ hay vùng Đồng
  Đối với các hoạt động nghiên cứu và bằng sông Hồng.
  phát triển, hoạt động đổi mới công nghệ, Thứ ba, năng lực của cơ quan quản
  vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng. Tuy lý nhà nước liên quan đến các chính sách
  nhiên, do quy mô vốn đầu tư để thực hỗ trợ còn nhiều bất cập.
  hiện các hoạt động R&D, hoạt động đổi Theo các nghiên cứu, năng lực thực thi
  mới sáng tạo, đổi mới công nghệ thiết chính sách của các cơ quan nhà nước địa
  bị thường đòi hỏi vốn lớn, nên bản thân phương làm đầu mối như Sở Kế hoạch và
  các doanh nghiệp khó có năng lực và cần Đầu tư, Sở Tài chính,… còn hạn chế. Với
  nguồn bổ sung để thực hiện. đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, hầu hết các
  Tuy nhiên, qua việc rà soát chính nhân lực của các sở, ngành địa phương còn
  sách, có thể thấy quy mô vốn vay tối đa thiếu kinh nghiệm trong việc thẩm định hồ
  từ các quỹ, như Quỹ phát triển DNNVV, sơ, tài liệu của doanh nghiệp để quyết định
  Quỹ bảo lãnh tín dụng,…, không cao. Ví cho vay vốn. Trong khi đó áp lực bảo toàn
  dụ: Chương trình hỗ trợ tài chính năm vốn lại được đặt lên hàng đầu, nên khó có
  2016 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp thể ra được các quyết định cho vay.
  nhỏ và vừa [4] được thiết kế với ba nội Để khắc phục những hạn chế năng lực
  dung, trong đó có nội dung liên quan đến đó, nhất là năng lực con người trong việc
  hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. thẩm định hồ sơ, một cơ chế chính sách
  Chương trình có vốn cho vay giới hạn về uỷ thác để các tổ chức tín dụng thực
  trong khoảng 100 tỷ và giảm dần theo hiện thay cho các quỹ khuyến khích phát
  quá trình giải ngân. Trong khi đó, số liệu triển doanh nghiệp đã được ban hành. Tuy
  khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, nhiên, Võ Đức Toàn và cộng sự (2016), đã
  đối với các doanh nghiệp có hoạt động chỉ rõ sự không quan tâm, thiếu động lực
  đổi mới sáng tạo nói trên, trong giai đoạn quan tâm của các tổ chức tín dụng trong
  2014-2017, khoảng trên 60% chi trên 10 việc thực hiện nhiệm vụ uỷ thác.
  tỷ/năm; và có số ít doanh nghiệp chi từ 50 Năng lực cho vay của các quỹ địa
  tỷ/năm đến 150 tỷ/năm. Vì vậy, so sánh phương còn hạn chế. Do không tự chủ
  giữa quy mô vốn cho vay của quỹ với số trong việc cân đối ngân sách, các địa
  lượng doanh nghiệp đang hoạt động trong phương không thể hình thành quỹ hoặc
  nền kinh tế, và với quy mô vốn đầu tư đổi quỹ được hình thành với vốn điều lệ
  mới của các DNVVN, có thể thấy rằng, thấp, do đó, không đáp ứng được nhu
  nguồn lực cho vay không đủ. cầu vay vốn của doanh nghiệp. Ở nhiều
  Tương tự như vậy, các quỹ phát triển địa phương, hạn mức cho vay bình quân
  DNNVV ở địa phương còn có vốn điều lệ một doanh nghiệp dưới 3 tỷ VNĐ, thấp
  thấp (khoảng 30 tỷ) và vì thế, khó có thể hơn so với mức bình quân của Quỹ bảo
  đáp ứng được quy mô vốn vay của doanh lãnh tín dụng TP. Hồ Chí Minh. Với quy
  nghiệp. Mức vốn này cũng đã được sửa mô vốn vay thấp, thủ tục phức tạp tương
  đổi, tăng lên 100 tỷ. Tuy nhiên, so sánh đương với thủ tục vay thương mại, và chi
  với ví dụ trên, mức tăng này không đáng phí cao hơn (trả hai lần phí), các doanh
  kể, và tính khả thi không được cải thiện, nghiệp mất động lực tiếp cận đến quỹ bảo
  nhất là đối với các địa phương có nhiều lãnh tín dụng.
  Tạp chí 44
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 7. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  3. Một số gợi ý chính sách dụng là xây dựng hệ thống báo cáo, kế
  Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung toán chuẩn mực, tính minh bạch và độ tin
  pháp luật và chính sách cụ thể đối với hoạt cậy của các doanh nghiệp này khi tiếp cận
  động tín dụng nói chung và hoạt động hỗ ngân hàng. Hơn nữa, các ngân hàng cần
  trợ tín dụng cho doanh nghiệp đổi mới tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục vay vốn,
  công nghệ. Việc xây dựng các quy định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận
  chính sách cần chú trọng đến sự đồng bộ, nguồn vốn vay từ ngân hàng.
  đặc biệt phù hợp với cam kết hội nhập mà Thứ ba, cải thiện cơ chế chính sách
  Việt Nam đã ký kết. nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả
  Thứ hai, cải thiện môi trường pháp của Quỹ bảo lãnh tín dụng, đặc biệt hoàn
  lý và hệ thống thông tin để hoàn thiện cơ thiện mô hình hoạt động và bộ máy tổ chức
  chế tài chính, tín dụng cho vay đối với nhằm đảm bảo tạo được cơ chế huy động
  DNNVV nhằm giảm thiểu rủi ro cho các đủ vốn cho quỹ hoạt động. Khuyến khích
  ngân hàng trong việc cho các DNNVV các địa phương thành lập Quỹ BLTD độc
  vay cũng như nâng cao chất lượng của lập, không trực thuộc các Quỹ đầu tư địa
  các khoản vay. Một trong những khía phương nhằm tăng tính chủ động và tăng
  cạnh liên quan đến hệ thống thông tin tín cường trách nhiệm quản lý./.

  Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Khoa học và công nghệ (2018): Khoa học và công nghệ Việt Nam 2017,
  NXB Khoa học kỹ thuật
  2. Đoàn Hoài Đức (2019): Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín
  dụng, Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 7.
  3. Công văn số 38 QDNNVV-KH&CS ngày 31/5/2016 của Quỹ phát triển DNVVN.
  4. Chương trình hỗ trợ DNVVN đổi mới sáng tạo ( http://phattriendnnvv.mpi.
  gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=61, truy cập tháng 8 năm 2019)
  5. Quốc hội (2017), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017
  6. CIEM (2018): Đổi mới phương thức hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và
  vừa: Kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị cho Việt Nam
  7. Võ Đức Toàn, Huỳnh Thị Anh Thy, Nguyễn Minh Tài (2016): Hiệu quả hoạt
  động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh,
  Tạp chí khoa học, Trường Đại học Thủ Dầu Một, số 1 (26)
  8. Vì sao quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN kém hiệu quả: http://cafef.vn/
  doanh-nghiep/vi-sao-quy-bao-lanh-tin-dung-doanh-nghiep-vua-va-nho-kem-hieu-
  qua-20151105144639981.chn

  Ngày nhận bài: 16/03/2020

  Tạp chí 45
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

Download tài liệu Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo File Word, PDF về máy