[Download] Tải Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên – Tải về File Word, PDF

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên
Nội dung Text: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Download


Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên để có biện pháp hữu hiệu nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của chương trình là thực sự cần thiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên File Word, PDF về máy

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên

 1. Soá 08 (193) – 2019 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

  CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
  ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
  PGS.TS. Hà Minh Sơn*
  Hiệu quả chương trình tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên được hiểu là kết quả thực của hoạt
  động cho vay mang lại cho xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao
  trình độ dân trí,… trên cơ sở đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của chương trình tín dụng chính
  sách đối với học sinh, sinh viên. Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với
  học sinh, sinh viên để có biện pháp hữu hiệu nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của chương trình là
  thực sự cần thiết.
  • Từ khóa: tín dụng chính sách, hiệu quả tín dụng chính sách, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách.

  bao cấp toàn bộ cho giáo dục, vì vậy, đi đôi với
  The effectiveness of the policy credit for students việc đầu tư của Nhà nước, việc xã hội hoá giáo dục
  is understood as the real result of lending activities ở các bậc đại học, cao đẳng, dạy nghề là vấn đề tất
  to society, contributing to achieving the goal of yếu. Song, trong hoàn cảnh một nước nghèo như
  sustainable poverty reduction and improvement nước ta, việc huy động nguồn lực tài chính ở từng
  of intellectual standards,… on the basis of gia đình lại luôn luôn là chuyện nan giải và không
  ensuring the stable and sustainable development phải ai cũng có thể thực hiện được. Những chính
  of the policy credit program for students and sách có tính chất hỗ trợ ban đầu, nhằm giải quyết
  students. Researching criteria for evaluating the kịp thời những yêu cầu cấp thiết trước mắt qua con
  effectiveness of policy credit for students and đường tín dụng sau một thời gian sẽ được người
  students to find effective measures to constantly
  vay hoàn trả là một biện pháp linh hoạt, được sự
  improve the effectiveness of the program is really
  đồng thuận cao của xã hội. Vì vậy, tín dụng chính
  necessary.
  sách đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn là một
  • Keywords: policy credit, credit policy chính sách hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển
  effectiveness, efficiency assessment policy kinh tế trong giai đoạn mới, phù hợp với lòng dân,
  credit policy. được nhân dân đón nhận và nhiệt tình ủng hộ, thể
  hiện tính ưu việt của chế độ mà Đảng, Nhà nước
  Ngày nhận bài: 2/5/2019 và nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng.
  Ngày chuyển phản biện: 10/5/2019 Hiệu quả được hiểu là hiệu số giữa tổng giá trị
  Ngày nhận phản biện: 15/5/2019 kinh tế thu về của một hoạt động kinh doanh nào
  Ngày chấp nhận đăng: 20/5/2019 đó so với tổng chi phí phải bỏ ra để thực hiện nó.
  Nếu kết quả là số dương (+) thì hoạt động kinh
  Tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên doanh đó có hiệu quả, còn nếu kết quả là số âm (-)
  (HSSV) là một loại hình của tín dụng nhà nước do thì hoạt động kinh doanh đó không có hiệu quả.
  Ngân hàng Chính sách xã hội đảm nhiệm thực hiện Tuy nhiên, chương trình tín dụng chính sách đối
  chịu sự quản lý của nhà nước. Việt Nam luôn luôn
  với HSSV hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận
  coi giáo dục là vấn đề quốc sách. Hàng năm ngân
  mà vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo (XĐGN), đảm
  sách đã dành một tỷ trọng lớn trong thu nhập quốc
  bảo an sinh xã hội và những mục tiêu khác do
  dân để xây dựng trường lớp, cung cấp thiết bị dạy
  học, trả lương giáo viên, đào tạo nguồn nhân lực Chính phủ giao. Do đó, các nhà nghiên cứu kinh tế
  sư phạm… Nhưng giáo dục là vấn đề rộng lớn liên thường tiếp cận khái niệm hiệu quả chương trình
  quan đến tất cả mọi gia đình. Một xã hội dù giàu tín dụng chính sách đối với HSSV trên 2 giác độ:
  có đến đâu chăng nữa cũng không thể có khả năng hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế.

  * Học viện Tài chính

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 37

 2. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 08 (193) – 2019

  Hiệu quả xã hội: Là những kết quả đạt được Góp phần nâng cao ý thức học tập của HSSV,
  trên thực tế của chương trình đối với cuộc sống, quá trình tập trung các nguồn vốn và chu chuyển
  tinh thần của người vay vốn, đối với vấn đề an qua hình thức cho vay trên nguyên tắc có hoàn trả
  sinh xã hội của cộng đồng nơi đối tượng vay vốn cả vốn gốc và lãi đã góp phần nâng cao chủ động
  sinh sống. hơn trong học tập, khơi dậy tính vượt khó, vươn
  Hiệu quả kinh tế: Là việc tiết kiệm chi phí; hạn lên thoát nghèo của HSSV vay vốn. Thực tế đã
  chế các tổn thất, mất vốn trong hoạt động cho vay chứng minh, phần lớn những HSSV được vay vốn
  của chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV. đi học đều nhận thức được trách nhiệm hoàn trả
  vốn vay cả gốc và lãi cho ngân hàng sau khi tốt
  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chương trình
  nghiệp, điều này đã thôi thúc họ phải nỗ lực nhiều
  tín dụng chính sách đối với HSSV
  hơn trong quá trình học tập vì một ngày mai lập
  Chương trình tín dụng chính sách đối với nghiệp.
  HSSV được đánh giá là hiệu quả khi đảm bảo an
  Ngoài các tiêu chí định tính, ta còn sử dụng một
  toàn được nguồn vốn, tiết kiệm được chi phí trong
  số chỉ tiêu định lượng trong việc đánh giá hiệu quả
  hoạt động cho vay, thực hiện được các mục tiêu
  xã hội chương trình tín dụng chính sách đối với
  XĐGN, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc
  HSSV nhằm tăng độ tin cậy trong việc phân tích
  sống (cả vật chất và tinh thần) cho đối tượng vay
  thực trạng hiệu quả xã hội của chương trình tín
  vốn. Do đó, khi đánh giá hiệu quả chương trình tín
  dụng chính sách đối với HSSV.
  dụng chính sách đối với HSSV, cần đánh giá trên
  cả hai phương diện là hiệu quả kinh tế và hiệu quả * Chỉ tiêu phản ánh khả năng tiếp cận nguồn
  xã hội. vốn tín dụng ưu đãi của học sinh, sinh viên
  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội của tín Tổng số sinh viên vay vốn
  dụng chính sách đối với HSSV Tỷ lệ sinh viên
  = x 100%
  Chương trình tín dụng chính sách đối với vay vốn Tổng số sinh viên đủ điều kiện
  HSSV là một chương trình cho vay ưu đãi. Do đó, vay vốn
  khi đánh giá hiệu quả chương trình tín dụng chính Chỉ tiêu này cao hay thấp phản ánh khả năng
  sách đối với HSSV, cần quan tâm nhiều hơn đến đáp ứng về nguồn vốn của chương trình so với nhu
  hiệu quả xã hội của chương trình. cầu vay của HSSV, phản ánh hiệu quả công tác
  Hiệu quả xã hội của chương trình tín dụng truyền thông về chương trình tín dụng chính sách
  chính sách đối với HSSV được đánh giá trên các đối với HSSV đối với các đối tượng thuộc diện
  khía cạnh: góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN được vay vốn cao hay thấp, phản ánh mức độ quan
  bền vững, nâng cao ý thức học tập vì ngày mai tâm của HSSV tới những lợi ích của chương trình,
  lập nghiệp cho HSSV, nâng cao khả năng tiếp cận v.v… Trong quá trình đánh giá hiệu quả xã hội
  dịch vụ giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV,
  cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cung chỉ tiêu này càng tiệm cận 1 (100%) thì càng tốt
  cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo, tăng cơ hội vì một trong những mục tiêu của chương trình là
  tìm kiếm việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến được tay HSSV
  trường, nâng cao trình độ dân trí,… nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục đại
  Góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN bền vững, học và giáo dục nghề nghiệp cho họ.
  chỉ tiêu này gắn liền với đặc điểm hoạt động không Trong trung và dài hạn chỉ tiêu này còn phản
  vì mục đích lợi nhuận mà vì mục tiêu xã hội của ánh những tác động tích cực của chương trình tín
  chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV. dụng chính sách đối với HSSV tới việc cung cấp
  Chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV nguồn nhân lực có qua đào tạo cho xã hội, nâng
  cung cấp tín dụng chính sách cho HSSV, giúp họ cao trình độ dân trí, XĐGN bền vững.
  có điều kiện tiếp cận với dịch vụ giáo dục đại học, * Nhóm chỉ tiêu phản ánh tác động của vốn vay
  giáo dục nghề nghiệp nhằm trang bị cho họ cái lên đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng
  “Cần câu” để họ có thể tự “Câu được cá”, từ đó vay vốn.
  nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm, có thu nhập, Tỷ lệ HSSV vay vốn từ chương trình tín dụng
  cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo góp phần chính sách đối với HSSV tốt nghiệp đúng hạn:
  thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

  38 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 3. Soá 08 (193) – 2019 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

  Số sinh viên vay vốn nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản
  Tỷ lệ sinh viên vay tốt nghiệp đúng hạn xuất từ đó nâng cao hiệu quả trong sản xuất của gia
  vốn tốt nghiệp = x 100% đình từ đó họ có thu nhập tốt hơn để nuôi sống bản
  đúng hạn Tổng số sinh viên vay vốn
  thân, phụ giúp gia đình và trả nợ.
  Chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế chương
  luôn giám sát chặt chẽ quá trình học tập của người trình cho vay HSSV
  vay để giải ngân, thu nợ. Do vậy, chỉ tiêu này góp Khi nói đến hiệu quả kinh tế chương trình tín
  phần phản ánh rõ nét hơn tác động của vốn vay dụng chính sách đối với HSSV, chúng ta không thể
  đến ý thức học tập của HSSV, đến việc đảm bảo dùng “lợi nhuận” làm thước đo, vì chương trình
  nguồn tài chính để chi trả các khoản chi phí trong tín dụng chính sách đối với HSSV không vì mục
  quá trình học tập của HSSV. Tỷ lệ này càng tiệm đích lợi nhuận. Do đó, bài viết xem xét hiệu quả
  cận 1 hoặc bằng 1 (100%) thì càng tốt. Khi chỉ tiêu kinh tế chương trình tín dụng chính sách đối với
  này bằng 1, có nghĩa là 100% HSSV vay vốn đã HSSV trên các góc độ: tiết kiệm chi phí hoạt động,
  có đủ nguồn tài chính để chi trả cho các khoản chi hạn chế tổn thất trong cho vay, đảm bảo an toàn tài
  phí liên quan đến quá trình học tập của mình như chính trong mối quan hệ với các mục tiêu chính trị,
  học phí, sinh hoạt phí, tài liệu học tập và ở một góc xã hội của chương trình.
  nhìn khác, khi chỉ tiêu này bằng 1 cũng đã phần * Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng tiết kiệm
  nào phản ánh những tác động tích cực của chương chi phí hoạt động của Ngân hàng CSXH
  trình đến việc nâng cao ý thức trong học tập và rèn
  Số HSSV bình quân trên một cán bộ tín dụng
  luyện của HSSV vay vốn, vì chỉ có những HSSV
  của đơn vị triển khai chương trình:
  có ý thức trong học tập và rèn luyện mới có khả
  năng hoàn thành chương trình học tập của mình Số sinh viên còn dư nợ
  Số sinh viên
  đúng hạn theo quy định của các cơ sở đào tạo đại bình quân trên một = x 100%
  học và đào tạo nghề nghiệp. cán bộ tín dụng Tổng số cán bộ tín dụng
  toàn hệ thống
  Tỷ lệ HSSV trả nợ đúng hạn:
  Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Dư nợ bình quân trên một CBTD:
  chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV Tổng dư nợ cho vay
  Dư nợ bình quân
  là trang bị cho HSSV cái “cần câu” để họ tự “câu trên một cán bộ =
  sinh viên
  x 100%
  được cá”, do vậy HSSV sau khi được vay vốn, học tín dụng Tổng số cán bộ tín dụng
  tập và tốt nghiệp đúng hạn, tìm được việc làm sẽ toàn hệ thống
  có thu nhập để trả nợ. Thông thường tại các đơn vị được giao triển
  Số sinh viên vay vốn tốt nghiệp khai chương trình tín dụng chính sách đối với
  Tỷ lệ sinh viên đúng hạn HSSV, CBTD được giao phụ trách thị trường theo
  = x 100% phạm vi địa lý chứ không phụ trách theo đối tượng
  trả nợ đúng hạn Tổng số sinh viên vay vốn
  khách hàng (khách hàng cá nhân, khách hàng
  doanh nghiệp) như các NHTM thường làm. Do đó,
  Chỉ tiêu này càng tiệm cận 1 hoặc bằng 1 khi dư nợ chương trình tín dụng chính sách đối với
  (100%) càng tốt. Khi chỉ tiêu này bằng 1 có nghĩa HSSV bình quân/CBTD, số HSSV vay vốn/CBTD
  là 100% HSSV vay vốn sau khi tốt nghiệp đã có năm sau cao hơn năm trước có nghĩa là năng suất
  việc làm, có thu nhập để nuôi sống bản thân và trả lao động của CBTD đã tăng lên và ngược lại. Khi
  được nợ. Ở một góc nhìn khác, khi chỉ tiêu này năng suất lao động tăng lên sẽ giúp chương trình
  tiệm cận 1 hoặc bằng 1 (100%) cho thấy những lao tín dụng chính sách đối với HSSV tiết kiệm được
  động có qua đào tạo sẽ có nhiều cơ hội hơn trong một số chi phí như: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm,
  quá trình tìm kiếm việc làm, thậm chí có những lao mua sắm CCLĐ v.v… do không phải tăng thêm
  động sau khi được đào tạo đã có khả năng tự tạo biên chế. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc tăng
  ra việc làm cho chính mình và những người khác. lên nhiều, vượt quá khả năng đảm nhận của các
  Điều đặc biệt hơn là những lao động có qua đào CBTD thì chương trình tín dụng chính sách đối
  tạo họ sẽ có khả năng để ứng dụng những tiến bộ với HSSV vẫn phải tăng thêm nhân sự để đảm bảo
  của khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất để chất lượng công việc. Đây là một chỉ tiêu phản ánh

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 39

 4. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 08 (193) – 2019

  rất rõ nét hiệu quả kinh tế chương trình tín dụng thu đúng hạn. Tỷ lệ này tiệm cận 1 hoặc bằng 1
  chính sách đối với HSSV. (100%) thì càng tốt. Khi tỷ lệ này tiệm cận 1 hoặc
  Tỷ lệ nợ quá hạn chương trình tín dụng chính bằng 1 (100%) sẽ giúp chương trình tín dụng chính
  sách đối với HSSV: sách đối với HSSV an toàn hơn về tài chính, hạn
  chế các tổn thất về vốn, có thêm nguồn vốn, giúp
  Tỷ lệ nợ quá hạn Dư nợ quá hạn cho vay
  sinh viên tiết kiệm các chi phí khác.
  chương trình tín dụng
  = x 100%
  chính sách đối với Tổng dư nợ tín dụng Như vậy, tỷ lệ thu hồi nợ là một thước đo quan
  HSSV chính sách đối với HSSV trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế chương
  Tỷ lệ này phản ánh mức độ rủi ro mất vốn của trình tín dụng chính sách đối với HSSV.
  chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV, tỷ Tỷ lệ thu hồi nợ khoanh:
  lệ này càng tiệm cận không (0%) càng tốt. Khi tỷ lệ Doanh số thu hồi nợ khoanh
  này bằng 0 (0%) có nghĩa là 100% HSSV vay vốn Tỷ lệ thu hồi trong kỳ
  đều trả nợ đúng hạn ịnh, điều này cũng đồng nghĩa = x 100%
  nợ khoanh Tổng dư nợ khoanh
  với việc chương trình tín dụng chính sách đối với
  HSSV không phải chịu bất kỳ rủi ro nào trong cho
  Tỷ lệ nợ gia hạn được thu hồi:
  vay HSSV. Tỷ lệ này càng tiệm cận không (0%)
  hoặc bằng không (0%) sẽ giúp chương trình tín Tỷ lệ thu hồi
  Doanh số thu hồi nợ gia hạn
  = trong kỳ x 100%
  dụng chính sách đối với HSSV tiết kiệm được các nợ gia hạn
  chi phí như: chi phí quản lý nợ quá hạn, chi phí xử Tổng nợ được gia hạn
  lý nợ có rủi ro,… Đây là cơ sở đảm bảo an toàn tài Tỷ lệ nợ khoanh và tỷ lệ nợ gia hạn được thu hồi
  chính, phát triển bền vững của chương trình, đảm phản ánh khả năng xử lý nợ có rủi ro của chương
  bảo hiệu quả kinh tế chương trình tín dụng chính trình tín dụng chính sách đối với HSSV. Khi hai tỷ
  sách đối với HSSV. lệ này tiệm cận 1 hoặc bằng 1 (100%) thì càng tốt
  Như vậy, khi xem xét hiệu quả kinh tế chương và ngược lại. Hai tỷ lệ này tiệm cận 1 hoặc bằng 1
  trình tín dụng chính sách đối với HSSV dưới góc (100%) sẽ giúp chương trình tín dụng chính sách
  độ tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các rủi ro mất vốn đối với HSSV hạn chế được tổn thất, bảo toàn
  trong quá trình triển khai chương trình tín dụng được vốn, giảm được chi phí xử lý nợ có rủi ro.
  chính sách đối với HSSV thì tỷ lệ nợ quá hạn là Tỷ lệ nợ khoanh và nợ gia hạn được thu hồi có
  thước đo không thể thiếu, thước đo này kết hợp với thể coi là một trong những thước đo hiệu quả kinh
  thước đo về khả năng tiết kiệm chi phí như đã trình tế chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV.
  bày ở phần trên sẽ giúp đánh giá hiệu quả kinh tế Khi kết hợp các chỉ tiêu phản ánh khả năng đảm
  chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV bảo an toàn tài chính với các chỉ tiêu phản ánh khả
  được chính xác hơn. năng tiết kiệm chi phí trong quá trình triển khai
  * Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng đảm bảo chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV
  an toàn tài chính sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn đầy đủ hơn,
  Ngoài việc tiết kiệm chi phí trong quá trình khách quan hơn, chính xác hơn trong việc đánh giá
  triển khai, chương trình tín dụng chính sách đối hiệu quả kinh tế chương trình tín dụng chính sách
  với HSSV cần hạn chế được các tổn thất trong đối với HSSV.
  hoạt động cho vay HSSV như: mất vốn gốc, không
  thu được tiền lãi,… nhằm tăng hiệu quả kinh tế Tài liệu tham khảo:
  chương trình tín dụng chính sách đối với HSSV. Chính phủ (2007), Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của
  Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với HSSV.
  Doanh số thu nợ đúng hạn trong kỳ
  Tỷ lệ thu nợ Nguyễn Văn Đức (2016), Cho vay học sinh sinh viên của
  = x 100%
  đúng hạn Tổng nợ đến hạn phải thu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải
  pháp, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thương mại.
  Tỷ lệ thu hồi nợ cho vay HSSV đúng hạn cho
  biết có bao nhiêu % dư nợ cho vay HSSV được

  40 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Download tài liệu Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên File Word, PDF về máy