[Download] Tải Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác – Tải về File Word, PDF

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
Nội dung Text: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Download


Tham khảo tài liệu ‘chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác File Word, PDF về máy

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

 1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
  hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác.
  Thẩm quyền chấp thuận: – Dự án công trình thiết yếu xây dựng mới nhóm C
  và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường được giao quản lý từ cấp IV
  trở xuống;
  – Dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường
  từ cấp III trở xuống.
  – Trình tự thực hiện:
  – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  – Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường
  hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định,
  hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và
  chuyển về phòng Quản lý giao thông.
  – Bước 3: Phòng Quản lý giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ
  không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp
  nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); Nếu đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ra văn
  bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
  – Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  – Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại
  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  – Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
  tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu Phụ lục 01.
  – Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có
  xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật
  hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm
  hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra
  thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình).
  – Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ
  quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải
  chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
  – Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (theo quy định là 10 ngày).
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận;
  Văn bản chấp thuận có giá trị trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành;
  nếu quá 18 tháng, phải gia hạn. Thủ tục gia hạn quy định như sau:
  + Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ
  công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 02.
  + Thời gian giải quyết: trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo
  quy định.
  + Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
  – Lệ phí: Không
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.
 2. – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng
  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày
  01/07/2009.
  + Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về
  quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày
  15/04/2010.
  + Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ
  GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày
  24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
  tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.
 3. Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu
  trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT
  ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………., ngày…….. tháng……..năm 201……
  Số:…………/………….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT
  CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
  Chấp thuận xây dựng (…3…)

  Kính gửi: …………………………………….(4)

  – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010
  của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
  đường bộ;
  – Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011
  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của
  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ
  Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  – (…5…)
  (…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong
  phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).
  Gửi kèm theo các tài liệu sau:
  – Hồ sơ thiết kế của (…6…);
  – Bản sao (…8…) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (…6…)
  do (…9…) thực hiện.
  – (…10…)
  (…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và
  không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo;
  đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để
  công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của
  Văn bản chấp thuận.
  Địa chỉ liên hệ: ………
  Số điện thoại: …………..
  (……2…..)
  Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  – Như trên; (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  – ………………..;
  – ………………..;
  – Lưu VT.

 4. Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
  (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề
  nghị (nếu có).
  (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công
  trình thiết yếu.
  (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây
  dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
  thông đường bộ của QL21B, địa phận tỉnh Hà Nam”.
  (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được
  quy định (Khu Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải).
  (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết
  yếu của cấp có thẩm quyền.
  (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.
  (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý
  trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu
  có).
  (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp
  qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).
  (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép
  hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.
  (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.
 5. Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu
  trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT
  ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………, ngày…….. tháng……..năm 201……
  Số:…………/………….
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU
  TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNGGIAO THÔNG
  ĐƯỜNG BỘ
  Gia hạn xây dựng (…3…)
  Kính gửi: …………………………………….(4)
  – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm
  2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
  thông đường bộ;
  – Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm
  2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số
  điều của Nghị định số 11/2010/NĐ -CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 c ủa
  Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
  đường bộ;
  – (…5…)
  (…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do
  gia hạn.
  Gửi kèm theo các tài liệu sau:
  – Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết
  yếu;
  – (…6…)
  (…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và
  không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc
  cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật
  có liên quan để công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời
  hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.
  Địa chỉ liên hệ: ………
  Số điện thoại: …………..

  Nơi nhận: (……2…..)
  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  – Như trên;
  (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  – ………………..;

 6. – Lưu VT.

  Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
  (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề
  nghị (nếu có).
  (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình
  thiết yếu.
  (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng
  đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
  đường bộ của QL21B, địa phận tỉnh Hà Nam”.
  (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được
  quy định; (Khu Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải).
  (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết
  yếu của cấp có thẩm quyền.
  (6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.

Download tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác File Word, PDF về máy