[Download] Tải Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.) – Tải về File Word, PDF

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.)

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.)
Nội dung Text: Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.)

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(thẩm quyền cấp phép: đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.)’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.) File Word, PDF về máy

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.)

 1. Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất
  dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối
  với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.)
  – Trình tự thực hiện:
  – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  – Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường
  hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định,
  hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và
  chuyển về phòng Quản lý giao thông.
  – Bước 3: Phòng Quản lý giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ
  không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường
  hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); Nếu đủ điều kiện, trình Lãnh đạo
  Sở ra quyết định cấp giấy phép thi công. Trường hợp không cấp phép, có văn bản
  trả lời và nêu rõ lý do.
  – Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  – Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực
  tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  – Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục
  1 kèm theo Thông tư này;
  – Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ
  có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ công trình);
  – Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm
  bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
  Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
  – Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
  + Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai thác do Bộ Giao
  thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư, không phải đề nghị
  cấp giấy phép thi công; nhưng trước khi thi công, Ban Quản lý dự án hoặc nhà
  thầu thi công phải gửi đến cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền hồ sơ có liên
  quan gồm: Quyết định duyệt dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kể
  cả phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông để
  cơ quan quản lý đường bộ xem xét, thỏa thuận bằng văn bản về thời gian thi công,
  biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.
  +Tổ chức, cá nhân quản lý, bảo trì đường bộ làm công tác bảo dưỡng
  thường xuyên không phải đề nghị cấp giấy phép thi công nhưng phải nghiêm
  chỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình
  thực hiện nhiệm vụ.
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công;
  – Lệ phí: Không
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không.
 2. + Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng
  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008. Có hiệu lực từ ngày
  01/07/2009.
  + Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về
  quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày
  15/04/2010.
  + Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ
  GTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày
  24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
  tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 02/7/2011.
 3. Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT
  ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM
  (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………, ngày…….. tháng……..năm
  Số:…………/………….
  201……

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH
  Cấp phép thi công (…3…)

  Kính gửi: …………………………………….(…4…)
  – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ -CP ngày 24 tháng 02 năm
  2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
  thông đường bộ;
  – Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm
  2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số
  điều của Nghị định số 11/2010/NĐ -CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 c ủa
  Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
  đường bộ;
  – Căn cứ (…5..);
  (…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…).
  Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm … đến hết ngày
  …tháng … năm …
  Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:
  + (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).
  + (…8…) (bản chính)..
  + (…9…)
  (…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di
  chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ
  có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo
  quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai
  xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.
  (…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết
  thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo
  quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm
  môi trường.

 4. (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được
  (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu
  thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an
  toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm
  môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp
  luật.
  Địa chỉ liên hệ: ………
  Số điện thoại: …………..
  Nơi nhận:
  – Như trên; (……2…..)
  – ………………..; QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  – Lưu VT.

  Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị
  (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn
  đề nghị (nếu có).
  (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công
  trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);
  (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp
  phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước
  sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của
  QL21, địa phận tỉnh Hà Nam”.
  (4) Tên cơ quan cấp phép thi công;
  (5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của
  cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.
  (6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép
  thi công.
  (7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.
  (8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi
  công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
  (9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.
  (10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

Download tài liệu Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.(Thẩm quyền cấp phép: Đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý.) File Word, PDF về máy