[Download] Tải Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm) – Tải về File Word, PDF

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm)

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm)
Nội dung Text: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm)

Download


Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm). Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193798-TT Lĩnh vực: Tài nguyên nước NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Trình tự thực hiện: Bước 1. Chuẩn bị…

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm) File Word, PDF về máy

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm)

 1. T ên th ủ tục h ành chính: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
  (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình
  có lưu lượng d ưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống
  vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến
  d ưới 3.000 m³/ngày đêm).
  Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193798-TT
  Lĩnh vực: Tài nguyên nước
  N ỘI D UNG C Ụ T H Ể C ỦA T H Ủ TỤC H À NH C H ÍNH
  1 . Trình tự thực hiện:
  B ước 1. C huẩn bị hồ sơ:
  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của p háp luật.
  B ước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
  1 . Địa điểm tiếp nhận:
  Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết q uả, Sở Tài nguyên và Mô i trường tỉnh
  Thanh Hoá (số 14, đường Hạc Thành, p hường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá).
  2 . Thời gian tiếp nhận:
  T rong gi ờ h ành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo
  q uy đ ịnh).
  3 . Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
  a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.
  b ) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.
  B ư ớc 3. X ử lý hồ sơ:
  Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề
  nghị cấp lại giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra,
  đối chiếu với hồ sơ cấp phép lưu chữ, sao chụp giấy phép đã cấp và trình U BND
  tỉnh cấp lại giấy phép mới cho chủ giấy phép. Trường hợp mất giấy phép, mà
  thông tin trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép không đúng như trong hồ sơ, giấy
  p hép lưu trữ thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và yêu cầu điều chỉnh
  cho phù hợp (đ ược sửa đổi, bổ sung do thống kê thiếu theo quy định tại điểm b,
  khoản 1, Điều 15 Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ
  Tài nguyên và Môi trường).
  Bước 4. Trả kết quả.
  1 . Địa điểm trả:
  – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
  Thanh Hoá.
  – Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.
 2. 2 . Thời gian trả kết quả:
  Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo
  q uy định).
  2 . Cách thức thực hiện: T r ực tiếp.
  3 . Hồ sơ:
  a . Thành ph ần hồ s ơ bao g ồm:
  – Đ ơn đ ề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có mẫu, 01 bản
  chính);
  – G iấy phép bị rách nát, hư hỏng đã được cấp (01 bản chính).
  b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
  4 . Thời hạn giải quyết: 8 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
  – Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: không quá năm (05) ngày làm việc (được
  sửa đổi, bổ sung do thống kê thiếu theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 15
  Q uyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi
  trường)
  – Tại UBND tỉnh: không quá ba (03) ngày làm việc (đ ược sửa đổi, bổ sung theo
  q uy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 36/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên
  và Môi trường).
  5 . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a ) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo q uy đ ịnh: UBND tỉnh Thanh Hóa.
  b ) Cơ quan ho ặc người có thẩm quyền đ ược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
  (nếu có): Không.
  c ) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
  Thanh Hoá.
  d ) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
  6 . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
  7 . Yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 02đ).
  8 . Phí, lệ phí: Không
  9 . K ết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp thủ tục hành chính: K hông.
 3. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 của Quốc hội nước Cộng ho à xã hội
  chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998;
  – Q uyết định 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi
  trường ban hành quy đ ịnh việc cấp phép hành nghề khoan nước d ưới đất;
  – Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi
  trường về sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước
  d ưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ -BTNMT ngày
  12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  C ÁC M ẪU Đ ƠN, T Ờ KHAI H ÀNH CHÍNH:

  MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 4. Mẫu số 02đ
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN Đ Ề NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP
  HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

  Kính gửi: ………………………………………………………………………………..(1)

  1. Chủ giấy phép:
  1.1. Tên chủ giấy phép:……………………………………………………………..…………..
  1.2 Địa chỉ:……………….……………………………….…….…………..…………………
  1.3. Điện thoại: ……………… Fax: ……………… E-mail: ………………………
  1.4. Quyết định thành lập (hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh) số…. ngày
  …tháng… năm … do (tên cơ quan ký quyết định thành lập hoặc tên cơ quan cấp
  giấy đăng ký hoạt động kinh doanh).
  2. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép:……………………………………………………………….
  :……………………………………………………………..…………………………………………..(2)
  3. Các thông tin về giấy phép đã được cấp: (cơ quan cấp…; năm cấp…; quy mô
  hành nghề…, thời gian hành nghề).
  (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) cam kết và chịu trách nhiệm
  trước pháp luật về sự chính xác của những thông tin nêu trên.
  Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, cấp lại giấy phép hành nghề khoan
  nước dưới đất cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) theo nội dung
  của giấy phép đ ã đ ược cấp.

  ……….., ngày……tháng….năm…..
  Tổ chức/cá nhân đề nghị
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 5. Mẫu số 02d
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH/TP… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ………., ngày…….. tháng…….. năm………
  Số:…………./ GP-UB

  GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
  (Gia hạn/điều chỉnh/cấp lại lần………)
  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ….
  Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998
  Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
  năm 2003
  Căn cứ Quyết định số …. ngày …. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
  trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
  Xét đơn đề nghị (gia hạn/điều chỉnh nội dung/cấp lại) giấy phép hành nghề khoan
  nước d ưới đất của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị) ngày…tháng… năm… và hồ sơ
  kèm theo
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Cho phép (tên tổ chức/cá nhân, địa chỉ….) hành nghề khoan nước
  dưới đất với các nội dung sau:
  1. Quy mô hành nghề : ………………….……………………………….
  2. Thời hạn hành nghề : ..…………………………………………………
  Điều 2. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép):
  ………………………………………………………………………………………………………………..(1)
  Điều 3. (tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền
  hợp pháp và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 của
  Quy đ ịnh về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo
  Quyết định số…ngày…tháng….năm… của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
  trường.
  Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép số….
  ngày…. của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố…. Ba mươi (30) ngày trước khi giấy
  phép hết hạn, nếu (tên chủ giấy phép) còn tiếp tục hành nghề thì phải nộp hồ sơ gia
  hạn giấy phép theo quy định./.
  CH Ủ TỊCH
  Nơi nhận:
  – (tên chủ giấy phép), (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  – Cục Quản lý TNN,
  – Lưu VT, ….

  Chú ý: (1) Các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân hành nghề khoan n ước dưới đất nhằm
  quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật có liên
  quan.

Download tài liệu Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm hoặc có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm) File Word, PDF về máy