[Download] Tải Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm) – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm)

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm)
Nội dung Text: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm)

Download


Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm) Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193794-TT Lĩnh vực: Tài nguyên nước NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Trình tự thực hiện: Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm) File Word, PDF về máy

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm)

 1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới
  3.000m³/ngày đêm)
  Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193794-TT
  Lĩnh vực: Tài nguyên nước
  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1. Trình tự thực hiện:
  B ư ớc 1. C hu ẩn bị hồ s ơ:
  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
  B ư ớc 2. T i ếp nhận hồ sơ:
  1 . Đ ịa điểm tiếp nhận:
  Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh
  Hoá (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá).
  2 . Th ời gian tiếp nhận:
  Trong gi ờ h ành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ng ày Lễ, Tết theo
  q uy đ ịnh).
  3 . Nh ững điểm cần lưu ý khi ti ếp nhận hồ sơ:
  a ) Đ ối với tổ chức, cá nhân: Không.
  b ) Đ ối với cơ quan tiếp nhận hồ s ơ: C ấp Giấy bi ên nh ận hồ sơ cho ngư ời nộp.
  B ư ớc 3: Xử lý hồ sơ .
  Trong thời hạn không quá (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị
  cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp
  lệ của hồ sơ đề nghị cấp phép, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì
  thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn chỉnh hồ sơ
  theo quy định (được bổ sung theo quy định tại điểm b, mục 3.1 Phần II Thông tư số
  02/2005/TT-BTNMT ngày 24/06/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
  Bước 4. Trả kết quả.
  1. Địa điểm trả:
  – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh
  Hoá.
  – Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí theo quy định, xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ
  và nhận kết quả.
  2. Thời gian trả kết quả:
  Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy
 2. định).
  2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.
  3. Hồ sơ:
  a) Thành phần hồ sơ ( được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị
  định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
  điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 149/2004/NĐ -CP ngày
  27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005), bao gồm:
  – Đơn đề nghị cấp giấy phép (có mẫu): 01 bản chính.
  – Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm
  đến dưới 3000 m3/ngày đêm; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng
  nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (có mẫu): 01 bản chính;
  b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
  4. Thời hạn giải quyết:
  – Sở Tài nguyên và Môi trường: Thời hạn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép là
  không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (được sửa
  đổi, bổ sung do thống kê thiếu theo quy định tại điểm b, mục 3.2 phần II Thông tư
  02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thanh Hóa.
  b ) Cơ quan ho ặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
  (nếu có): Không.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh
  Hoá.
  d ) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
  6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.
  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thăm dò nước duới
  đất (Mẫu số 01-b/GP)
  8. Phí, lệ phí:
  a. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất:
  – Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m³/ngày đêm: 200.000
  đồng/hồ sơ.
  + Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 dưới 500 m³/ngày đêm:
  550.000 đồng/hồ sơ.
  + Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 dưới 1000 m³/ngày đêm:
 3. 1.300.000 đồng/hồ sơ.
  + Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1000 dưới 3000 m³/ngày đêm:
  2.000.000 đồng/hồ sơ
  b. Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép
  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – Đơn đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01/NDĐ).
  – Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm
  trở lên đến dưới 3000 m3/ngày đêm (Mẫu số 02/NDĐ).
  – Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm
  (được sửa đổi, bổ sung do thống kê sai theo quy định tại Mẫu số 04/NDĐ Thông tư 02/2005/TT-
  BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

  10. Yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp thủ tục hành chính: Không

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
  nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998, có
  hiệu lực từ ngày 01/01/1999
  – Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ, qui định việc cấp
  phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, có
  hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  – Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
  một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày
  29/10/2011, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số
  160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.
  – Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi
  trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ -CP ngày 27/7/2004 của
  Chính phủ, qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
  nước thải vào nguồn nước, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
  báo.
  – Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá
  quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân
  tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2007.

  CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:

  ơ

 4. MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
 5. Mẫu số 01/NDĐ
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————–
  ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

  K ính gửi: ………………………………………………………………………………………………..(1)

  1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
  1.1. Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………………………………………….(2)
  1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………(3)
  1.3. Điện thoại:…………………………….Fax:……………………….Email…………………………
  2. Lý do đề nghị cấp phép:…………………………………………………………………………………
  3. Nội dung để nghị cấp phép:
  3.1. Mục đích, quy mô thăm dò:………………………………………………………………………(4)
  3.2. Vị trí khu vực thăm dò:…………………………………………………………………………….(5)
  3.3. Diện tích thăm dò:……………………………………………………………………………….(km2)
  3.4. Tầng chứa nước thăm dò:……………………………………………………………………………..
  3.5. Thời gian thi công…………………………………..tháng/năm.
  3.6. Đơn vị lập đề án và dự kiến thi công………………………………………………………….(6)
  4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………..(7)
  (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài
  nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
  ……………………………………………………………………………….(8)
  Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, phê duyệt đề án và cấp giấy phép thăm dò
  nước dưới đất cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).
  (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong
  giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan./.

 6. …………..ngày…………tháng…………năm…………..

  Xác nhận của UBND xã, phường Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
  (đối với tổ chức/cá nhân không có tư Ký, ghi rõ họ tên, (đóng dấu nếu có)
  cách pháp nhân và con dấu)

  HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
  (1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh (theo quy
  định tại Điều 13 của Nghị định số 149/2004/NĐ -CP)
  (2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, số Chứng
  minh nhân dân, ngày và nơi cấp; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng, năm
  thành lập, số và ngày cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh
  doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  (3) Trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân đề nghị cấp phép.
  (4) Nêu rõ mục đích thăm dò nước dưới đất; cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp,
  tưới, nuôi trồng thủy sản…;lưu lượng khai thác dự kiến….m3/ngày.
  (5) Ghi rõ thôn/ấp…..xã/phường….huyện/quận….tỉnh/thành phố…., toạ độ các góc diện
  tích khu vực thăm dò (theo hệ VN2000).
  (6) Nêu rõ đơn vị dự kiến thi công thăm dò (đơn vị thi công phải có giấy phép hành
  nghề khoan nước dưới đất).
  (7) Ghi rõ các giấy tờ, tài liệu kèm theo hồ sơ.
  (8) Tổ chức/cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
  nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục
  Quản lý tài nguyên nước).
  —————————————————-
  Ghi chú: Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi tới Cục Quản lý tài nguyên nước đối với trường
  hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi tới Sở Tài
  nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND
  tỉnh/thành phố.
  (theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 149/2004/NĐ -CP.

 7. Mẫu số 02/NDĐ

  (TÊN TỔ CHỨC ĐỂ NGHỊ CẤP PHÉP)
  (Trang bìa trong)

  ĐỀ ÁN
  THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
  ————–(1)
  (Đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm)

  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
  Ký, (đóng dấu nếu có) Ký, đóng dấu

  Địa danh, tháng……/năm……
  (1) Ghi tên công trình thăm dò, địa điểm và quy mô thăm dò.

 8. Mở đầu:
  – Tên tổ chức/cá nhân xin phép thăm dò, khai thác nước dưới đất; lý do lập đề
  án thăm dò nước dưới đất (yêu cầu nước, mục đích khai thác, sử dụng nước; hiện
  trạng cấp nước, nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất trong khu vực…).
  – Cơ sở xây dựng đề án (cơ sở pháp lý: quyết định đầu tư, phê duyệt dự án khả
  thi cơ sở kỹ thuật: tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn….sử dụng để lập đề
  án….).
  – Mục tiêu của đề án (thăm dò, lắp đặt công trình khai thác nước dưới đất phục
  vụ cấp nước cho ….với lưư lượng….m3/ngày).
  – Dự kiến tầng chứa nước khai thác; vị trí khu vực dự kiến bố trí công trình
  thăm dò, diện tích thăm dò.
  – Tên đơn vị tư vấn, lập đề án thăm dò nước dưới đất (nếu có).
  Chương 1: Sơ lược đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế – xã hội khu vực thăm dò
  1. Vị trí địa lý
  2. Địa hình, địa mạo
  3. Khí tượng, thuỷ văn
  4. Dân sinh – kinh tế
  (Khi mô tả đặc điểm địa hình, địa mạo, khí tượng thuỷ văn cần đánh giá ảnh
  hưởng của các yếu tố này tới việc hình thành nguồn nước dưới đất).
  Chương 2: Điều kiện địa chất thủy văn và hiện trạng khai thác nước dưới đất
  trong khu vực thăm dò
  1. Điều kiện địa chất thuỷ văn:
  1.1. Các tầng chứa nước: (mô tả lần lượt các tầng chứa nước theo thứ tự từ trên
  xuống). Các nội dung mô tả gồm:
  – Đặc điểm chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch
  học, đặc điểm vận động, động thái, dẫn nước…
  – Chất lượng nước của từng tầng chứa nước (trong đó mô tả kỹ đặc điểm chất
  lượng nước của tầng chứa nước dự kiến thăm dò, khai thác): thành phần hoá học, yếu
  tố nhiễm bẫn, vi trùng và các nguyên tố vi lượng độc hại; so sánh với tiêu chuẩn cho
  phép.
  1.2 Các lớp chứa nước yếu và cách nước: (mô tả diện phân bố chiều sâu phân
  bố, chiều dày, thành phần thạch học, tính chất thấm…)
  2. Hiện trạng khai thác nước dưới đất trong khu vực:
 9. Chương 3: Dự kiến sơ đồ khai thác – Tính toán dự báo mực nước hạ thấp
  1. Tính toán lưu lượng, số lượng giếng và dạng công trình khai thác.
  2. Bố trí công trình khai thác (luận chứng chọn sơ đồ bố trí công trình).
  3. Tính toán dự báo mực nước hạ thấp tại công trình khai thác, đánh giá ảnh
  hưởng của công trình khai thác dự kiến tới công trình đang khai thác trong vùng.
  Chương 4: :Phương pháp và khối lượng công tác thăm dò
  1. Luận chứng chọn sơ đồ bố trí công trình thăm dò và dự kiến phương pháp
  tính trữ lượng.
  2. Nội dung, khối lượng và phương pháp thăm dò.
  (Nội dung, khối lượng các hạng mục công tác thăm dò và phương pháp thăm
  dò thiết kế trong đề án thăm dò phụ thuộc vào điều kiện địa chất thuỷ văn, mức độ
  nghiên cứu địa chất thuỷ văn ở từng vùng, từng khu vực và mục tiêu trữ lượng đặt ra).
  Các hạng mục công tác thăm dò chủ yếu bao gồm:
  – Thu thập tài liệu; điều tra, khảo sát thực địa để nghiên cứu điều kiện địa chất
  thuỷ văn tại khu vực thăm dò (đối với vùng núi), điều tra hiện trạng khai thác (đối với
  vùng đồng bằng).
  – Khảo sát địa vật lý (tuỳ theo điều kiện ĐCTV của từng vùng để chọn phương
  pháp đo, tuyến đo, số lượng điểm đo, hoặc không thiết kế công tác này).
  – Công tác khoan (thiết kế số lượng lỗ khoan, vị trí, chiều sâu, cấu trúc lỗ
  khoan, phương pháp khoan, kết cấu giếng….). Trường hợp thăm dò kết hợp lắp đặt
  giếng khai thác thì phải bổ sung thêm hạng mục khoan và kết cấu giếng khai thác.
  – Công tác thí nghiệm thấm (múc, đổ nước thí nghiệm; bơm hút nước thí
  nghiệm: đơn, chùm, giật cấp; thời gian bơm; chế độ quan trắc; phương pháp, trình tự
  tiến hành).
  – Công tác trắc địa: (xác định cao, toạ độ giếng).
  – Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu đất, mẫu nước (loại mẫu, số lượng, chỉ
  tiêu phân tích).
  – Công tác trám lấp lỗ khoan sau khi kết thúc thăm dò (quy trình, vật liệu trám
  lấp).
  – Công tác tổng hợp tài liệu và viết báo cáo kết quả thăm dò.
  Bảng tổng hợp khối lượng các hạng mục công tác thăm dò.
  Chương 5: Tổ chức thi công
  Trong chương này trình bày cách thức tổ chức, trình tự thực hiện, phương pháp,
  tiến độ thi công các hạng mục thăm dò để đạt được hiệu quả thăm dò cao và tránh
  lãng phí.
 10. Chương 6: Dự toán khối lượng và kinh phí thăm dò
  (Bảng tổng hợp khối lượng hạng mục thăm dò và dự toán kinh phí thực hiện).

  Các Phụ lục kèm theo đề án:
  1. Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án khả thi (đối với các dự án đầu tư); Văn
  bản của các cơ quan có thẩm quyền có liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước (đối
  với các trường hợp khai thác không thuộc dự án đầu tư).
  2. Cột địa tầng các lỗ khoan thăm dò, giếng khai thác, biểu phân tích chất lượng
  nước đã có trong khu vực.
  3. Sơ đồ vị trí công trình thăm dò tỷ lệ 1: 25.000 – 1: 10.000 hoặc lơn hơn.
  4. Sơ đồ cột địa tầng và dự kiến kết cấu lỗ khoan thăm dò (hoặc lỗ khoan thăm
  dò kết hợp lắp đặt giếng khai thác).

 11. Mẫu số 04/NDĐ

  (TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
  —————–
  (Trang bìa trong)

  THIẾT KẾ
  GIẾNG THĂM DÒ – KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
  …………… (1)

  (Đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)

  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
  CẤP PHÉP Ký, đóng dấu
  Ký, (đóng dấu nếu có)

  Địa danh, tháng…./năm….

  (1) Ghi tên công trình, vị trí và lưu lượng giếng thiết kế.

 12. Mở đầu:
  Nêu tên tổ chức/cá nhân xin phép thăm dò, khai thác nước dưới đất; lý do
  thiết kế giếng và xin phép thăm dò, khai thác nước dưới đất (yêu cầu nước
  của tổ chức/cá nhân xin phép, hiện trạng hệ thống cấp nước trong khu vực,
  hiện trạng nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất và hiện trạng khai thác, sử
  dụng nước trong khu vực…); tên tổ chức/cá nhân thiết kế và thi công lắp đặt
  giếng…
  I. Lựa chọn nguồn nước:
  1. Cơ sở chọn tầng chứa nước dự kiến thăm dò – khai thác: (Nêu sơ lược đặc
  điểm nguồn nước dưới đất, các tầng chứa nước trong khu vực; hiện trạng các
  giếng khai thác trong khu vực: chiều sâu giếng, đặc điểm chất lượng nước,
  cột địa tầng giếng khai thác trong khu vực (nếu có).
  2. Dự kiến vị trí giếng thăm dò – khai thác: (vị trí giếng, toạ độ, khoảng cách
  đến các giếng gần nhất, các nguồn gây nhiễm bẩn (nếu có)…).
  II. Thiết kế giếng thăm dò – khai thác:
  1. Tính toán, lựa chọn đường kính giếng thăm dò – khai thác, lựa chọn
  đường kính lỗ khoan:
  2. Lựa chọn cấu trúc giếng:
  – Đường kính, chiều dài các đoạn ống chống, ống lọc:
  – Loại ống chống, ống lọc (ống thép thông thường, Inox, nhựa… Riêng đối
  với ống nhựa cần phải nêu rõ chiều dày thành ống, loại ống, nơi sản xuất).
  – Vật liệu chèn và quy trình chèn, trám xung quanh giếng khoan.
  3. Phương pháp khoan, trình tự khoan: (mô tả trình tự, phương pháp khoan
  thăm dò, khoan doa mở rộng đường kính…).
  4. Phương pháp, trình tự kết cấu giếng khai thác và phát triển giếng:
  III. Bơm hút nước:
  1. Bơm rửa: (loại máy bơm, công suất; thời gian bơm…)
  2. Bơm thí nghiệm: (loại máy bơm, công suất máy bơm, thời gian bơm, thời
  gian quan trắc mực nước, lưu lượng, chế độ quan trắc…)
  IV. Lấy mẫu và phân tích mẫu nước:
  – Số mẫu, loại mẫu và chỉ tiêu phân tích…
  V. Thời gian, tiến độ thực hiện:
 13. VI. Dự toán kinh phí thực hiện:
  Bảng dự toán khối lượng và kinh phí.
  Các Phụ lục kèm theo:
  1. Sơ đồ bố trí giếng thăm dò – khai thác tỷ lệ 1: 5.000 – 1: 10.000
  2. Hình vẽ cột địa tầng và thiết kế giếng thăm dò – khai thác nước dưới đất.
  Mẫu số 01-b/GP
  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  TỈNH/TP… NAM
  ——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———
  ……., ngày…. tháng….. năm…….
  Số:…../GP-UB

  GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
  Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
  năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy
  định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước
  thải vào nguồn nước;
  Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ
  Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ –
  CP của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài
  nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
  Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất của (tên tổ chức/cá
  nhân đề nghị cấp phép) ngày… tháng… năm… và hồ sơ kèm theo;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Phê duyệt đề án thăm dò nước dưới đất (tên đề án) của (tên tổ
  chức/cá nhân đề nghị cấp phép, địa chỉ…) với các nội dung chủ yếu sau:
  1. Mục đích, quy mô thăm
  dò:……………………………………………………………………..

 14. 2. Vị trí khu vực thăm dò: (thôn/ấp……., xã/phường………..,
  huyện/quận……………. tỉnh/thành phố…………)
  3. Diện tích thăm dò:……………km2; toạ độ các góc khu vực thăm
  dò:………………… (có Sơ đồ bố trí công trình thăm dò kèm theo)
  4. Tầng chứa nước thăm
  dò:…………………………………………………………………………..
  5. Khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu gồm:
  (như Bảng tổng hợp khối lượng thăm dò kèm theo).
  Điều 2. Cho phép (tên tổ chức/cá nhân) thực hiện thăm dò nước dưới đất
  theo đề án nêu trên.
  Thời hạn thăm dò:………….. tháng (hoặc………. năm).
  Điều 3. Các yêu cầu đối với (tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép):
  1.
  ……………………………………………………………………………………………………………
  …..
  2.
  ……………………………………………………………………………………………………………
  …..

  ……………………………………………………………………………………………………………
  (1)
  Điều 4. (tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) được hưởng các quyền
  hợp pháp theo quy định tại Điều 17 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ
  theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7
  năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử
  dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
  Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. (Thủ trưởng tổ chức hoặc cá
  nhân được cấp giấy phép), Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, Thủ
  trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nơi nhận:
  (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
  – (tên chủ giấy phép),
  – Cục Quản lý Tài nguyên

 15. nước,
  – …………………..
  – Lưu VT, Sở TN&MT.

  (1) Các yêu cầu đối với từng trường hợp thăm dò cụ thể nhằm:
  – Bảo đảm hiệu quả, chất lượng của công tác thăm dò;
  – Bảo vệ tầng chứa nước và môi trường xung quanh khu vực thăm dò;
  – Bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác trong khu vực thăm
  dò.

Download tài liệu Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm) File Word, PDF về máy