[Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa
Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa File Word, PDF về máy

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

 1. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa.
  Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin
  cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ)về Sở Y tế
  Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ
  sơ cho người đề nghị
  Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
  sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định
  tại cơ sở xin cấp GPHĐ:
  – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạ n
  10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp
  nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo
  Trình tự thực hiện
  cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ.
  Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận
  đủ hồ sơ bổ sung.
  – Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế
  thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định
  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy
  phép hoạt động.
  – Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có
  văn bản trả lời và nêu lý do.
  Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
  quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở
  Y tế Vĩnh Phúc
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng Hồ sơ 1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo
  mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư
  41/2011/TT-BYT
  2) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập
  đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước
  hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng
  nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có
 2. vốn đầu tư nước ngoài;
  3) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề
  của tất cả người hành nghề
  4) Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ
  lục 6- Thông tư 41/2011/TT-BYT
  5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tạ i
  Phụ lục 14 – Thông tư 41/2011/TT-BYT
  6) Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên
  môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp
  chứng chỉ hành nghề;
  7) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế,
  tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động
  chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy
  định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT
  8) Dự kiến phạ m vi hoạt động chuyên môn: Cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động
  chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên
  cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ
  Y tế ban hành.
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện
  Tổ chức
  thủ tục hành chính
  Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
  thủ tục hành chính Sở Y tế Vĩnh Phúc.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyề n
  hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh
  Phúc.
  c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
 3. Kết quả của việc Giấy phép hoạt động
  thực hiện thủ tục
  hành chính
  Phí, lệ phí (nếu có) Không
  Tên mẫu đơn, mẫu 1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy
  tờ khai định tại Phụ lục 13
  2- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục
  6)
  3- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu quy định tại Phụ lục
  14)
  Yêu cầu hoặc điều Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng
  kiện để thực hiện thủ khám đa khoa
  tục hành chính 1. Quy mô phòng khám đa khoa:
  Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các
  điều kiện sau:
  a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội,
  ngoại, sản, nhi;
  b) Phòng cấp cứu;
  c) Buồng tiểu phẫu;
  d) Phòng lưu người bệnh;
  đ) Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và
  chẩn đoán hình ảnh;
  2. Cơ sở vật chất:
  a) Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu
  người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiể u
  phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phả i
  đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:
  – Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;
  – Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất
  15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03
 4. giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là
  05m2;
  – Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiể u
  phẫu có diện tích ít nhất 10m2.
  Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của
  Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định
  tại Quyết định số 1327/2002/QĐ – BYT ngày 18 tháng
  4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
  b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ,
  quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy
  định của pháp luật;
  c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện
  khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
  3. Thiết bị y tế:
  Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi
  hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng
  ký.
  4. Tổ chức nhân sự:
  a) Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ
  hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ
  của phòng khám đa khoa;
  b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
  của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện
  sau:
  – Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với
  ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa
  khoa đăng ký;
  – Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là
  54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệ m người chịu trách
  nhiệ m chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa
  phải được thể hiện bằng văn bản;
  – Là người làm việc toàn thời gian tại phòng
  khám đa khoa;
 5. c) Ngoài người chịu trách nhiệ m chuyên môn k ỹ
  thuật của phòng khám đa khoa, các đối tượng khác làm
  việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc
  khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề
  và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh
  trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân
  công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
  được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.
  5. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
  Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được
  Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Việc phê duyệt phả i
  căn cứ vào quy định về phạ m vi hoạt động chuyên môn
  tại các Điều 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 và 34 Thông tư
  này.
  Căn cứ pháp lý của – Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
  thủ tục hành chính 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
  – Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của
  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
  một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
  – Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của
  Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với
  người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ
  01/01/2012
 6. PHỤ LỤC 13
  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……1……., ngày tháng năm 20…..
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Kính gửi: ……………………………….2…………………………………..
  …………………………………………………………..3…………………. ………………………….. ………
  Địa điểm: 4 ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….
  Điện thoại: ………………………….. .. Email ( nếu có): ………………………….. ……………….
  Thời gian làm việc hằng ngày: ………………………….. ………………………….. ………………
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ
  gồm các giấy tờ sau:

  1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh của nhà nước

  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ
  sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

  3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

  4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm
  chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn

  5. Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn
  của từng người hành nghề đối với bệnh viện

  6. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức

  7. Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đối
  với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)

  1
  Địa danh
  2
  Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động
  3
  Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động
  4
  Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 7. 8. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về
  cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt
  động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 của Thông tư này.

  9. Đối với bệnh viện tư nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh
  viện khác và phương án hoạt động ban đầu

  10. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước
  và ra nước ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện,
  công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước ngoài

  11 Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

  12. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện
  Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động đối với
  ………5…….….
  GIÁM ĐỐC
  (ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  5
  Giống như mục 3

 8. PHỤ LỤC 6
  Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ………………………….. ………………………….. …………..
  2. Địa chỉ: ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………..
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 6 ………………………….. ………….

  Số chứng
  Họ và tên Phạm vi Thời gian đăng ký làm Vị trí
  chỉ hành
  STT người hành hoạt động việc tại cơ sở khám chuyên
  nghề đã
  nghề bệnh, chữa bệnh
  chuyên môn môn
  được cấp
  1
  2

  ……7…, ngày…… tháng ….. năm…..
  Người đứng đầu
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký và ghi rõ họ, tên)

  6
  Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.
  7
  Địa danh

 9. PHỤ LỤC 14
  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  1. Diện tích mặt bằng;
  2. Kết cấu xây dựng nhà;
  2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với
  bệnh viện.
  3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng
  bệnh;
  4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;
  5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:
  a) Xử lý nước thải;
  b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;
  c) An toàn bức xạ;
  5. Hệ thống phụ trợ:
  a) Phòng cháy chữa cháy.
  b) Khí y tế
  c) Máy phát điện;
  d) Thông tin liên lạc;
  6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);
  II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  STT Tên Ký hiệu Công Số Tình Giá Ghi
  Nước Năm
  thiết bị thiết bị ty sản sản trạng thành chú
  lượng
  (MODEL) sản xuất xuất sử
  xuất dụng
  1
  2
  3

  III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Số chứng Thời gian đăng
  Họ và tên Phạm vi hoạt Vị trí
  chỉ hành ký làm việc tại cơ
  STT người hành động chuyên chuyên
  nghề đã sở khám bệnh,
  nghề môn môn
  chữa bệnh
  được cấp
  1
  2

Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa File Word, PDF về máy