[Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – Tải về File Word, PDF

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh File Word, PDF về máy

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 1. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay
  đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin
  cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ)về Sở Y tế
  Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ
  sơ cho người đề nghị
  Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ
  hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm
  định tại cơ sở xin cấp GPHĐ:
  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10
  ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ
  Trình tự thực hiện
  sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin
  cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết
  thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành
  lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩ m định tại cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.
  Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn
  bản trả lời và nêu lý do.
  Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
  quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc
  Sở Y tế Vĩnh Phúc
  Thành phần, số lượng 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  Hồ sơ 1) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 kèm
  theo Thông tư 41/2011/TT-BYT
  2) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy
  chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám
  bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư
  đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư
  nước ngoài;
  3) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 2. đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ
  chức nhân sự phù hợp với phạ m vi hoạt động chuyên
  môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại
  Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT
  4) Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện
  Nhà nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số
  5571/Q Đ – BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ
  Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của
  bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
  5) Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch
  vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ
  sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra
  nước ngoài;
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện Tổ chức
  thủ tục hành chính
  Cơ quan thực hiện thủ a) Cơ quan có thẩ m quyền quyết định theo quy định:
  tục hành chính Sở Y tế Vĩnh Phúc.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩ m quyền được uỷ quyền
  hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh
  Phúc.
  c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
  Kết quả của việc thực Giấy phép hoạt động
  hiện thủ tục hành
  chính
  Phí, lệ phí (nếu có) Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khi thay
  khai đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – Phụ lục
  17
  Yêu cầu hoặc điều Không
 3. kiện để thực hiện thủ
  tục hành chính
  Căn cứ pháp lý của – Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
  thủ tục hành chính 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
  – Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 c ủa
  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
  một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
  – Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 c ủa
  Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với
  người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với
  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ
  01/01/2012
 4. PHỤ LỤC 17
  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên
  đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……1……., ngày tháng năm 20…..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh

  Kính gửi: …………………………..2……………………………………

  Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
  ……………………………………………………
  Địa
  điểm:………………………………………………… 3 ……………………………………………………………

  Điện thoại: ……………………. Email ( nếu
  có):……………………………………………………..
  Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động do thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh.
  Hồ sơ bao gồm:

  1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh của nhà nước.
  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với c ơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
  3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh,
  chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.
  4. Đổi tên trong điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện.
  5. Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận
  chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người

  1
  Địa danh
  2
  Cơ quan cấp giấy phép hoạt động
  3
  Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 5. ra nước ngoài.
  6. Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện
  không có phương tiện vận chuyển cấp cứu.
  7. Hồ sơ pháp lý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đổi theo tên mới.
  Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy phép hoạt động.

  GIÁM ĐỐC
  ( ký tên và đóng dấu )

Download tài liệu Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh File Word, PDF về máy