[Download] Tải Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay – Tải về File Word, PDF

Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay
Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay File Word, PDF về máy

Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

 1. Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay
  1. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  – Đối với tất cả các cá nhân và tổ chức khai thác tàu bay vận tải hàng không
  thương mại (sau đây gọi tắt là Người khai thác tàu bay) làm đơn đề nghị cấp
  Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) đến Cục Hàng không Việt
  Nam (Cục HKVN).
  – Người khai thác tàu bay phải nộp hồ sơ đề nghị cấp AOC lần đầu tối thiểu
  90 ngày trước ngày dự định khai thác, tài liệu hướng dẫn khai thác và tài liệu
  kiểm soát bảo dưỡng có thể nộp sau nhưng không muộn hơn 60 ngày trước
  ngày dự định khai thác.
  b) Giải quyết TTHC:
  – Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ của Người khai thác,
  Cục HKVN sẽ thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề nghị cấp AOC
  và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị. Trong trường hợp hồ sơ
  đề nghị cấp AOC không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn phải bổ
  sung và thời gian phê chuẩn AOC sẽ chỉ được tính kể từ khi hồ sơ đã được
  bổ sung theo yêu cầu.
  – Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo về tính hợp lệ và đầy đủ của
  hồ sơ đề nghị cấp AOC, Cục HKVN thực hiện việc kiểm tra nội dung các tài
  liệu và phối hợp với Người khai thác tàu bay để xây dựng kế hoạch kiểm tra
  thực tế.
  – Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm thống nhất kế hoạch kiểm tra thực
  tế, Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy người làm
  đơn hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định, Cục HKVN cấp
  Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay. Trong trường hợp còn chưa đáp
  ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ thông báo kết quả cho người đề nghị
  và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng.
  Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng sẽ
  được tính bổ sung vào thời gian phê chuẩn AOC.
  – Đối với khai thác taxi:
  + Người làm đơn đề nghị được khai thác bay taxi 1 người lái phải nộp
  hồ sơ ít nhất 30 ngày trước ngày dự định khai thác.
  + Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của
  Người khai thác, Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề
  nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác bay taxi 1 người lái và thông báo
  kết quả thẩm định cho người đề nghị. Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp
  AOC cho Người khai thác bay taxi 1 người lái không hợp lệ hoặc chưa đầy
  đủ, người làm đơn phải bổ sung và thời gian phê chuẩn AOC cho Người
 2. khai thác bay taxi 1 người lái sẽ chỉ được tính kể từ khi hồ sơ đã được bổ
  sung theo yêu cầu.
  + Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục
  HKVN thực hiện việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người
  khai thác bay taxi 1 người lái để xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế.
  + Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm thống nhất kế hoạch kiểm
  tra thực tế, Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy
  người đề nghị hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định, Cục
  HKVN cấp Giấy chứng nhận Người khai thác bay taxi 1 người lái. Trong
  trường hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ thông báo
  kết quả cho người đề nghị và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục các
  yêu cầu chưa được đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các yêu
  cầu chưa được đáp ứng sẽ được tính bổ sung vào thời gian cấp AOC.
  2. Cách thức thực hiện:
  – Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục HKVN; hoặc
  – Nộp qua hệ thống bưu chính.
  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  a) Thành phần hồ sơ:
  – Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay; phải bao gồm
  các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở chính;
  người đại diện theo pháp luật (giám đốc điều hành); loại hình doanh nghiệp;
  khu vực khai thác và cơ sở khai thác; loại hình khai thác; loại, kiểu tàu bay
  khai thác;
  – Các tài liệu chứa đựng đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, bao gồm:
  + Tài liệu liên quan đến khai thác tàu bay:
  * Tài liệu miêu tả tổ chức quản lý, họ tên của các cán bộ quản lý chính,
  bao gồm những người chịu trách nhiệm về khai thác bay, về hệ thống bảo
  dưỡng, về huấn luyện tổ bay và các hoạt động khai thác trên mặt đất cùng
  với kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của họ;
  * Tài liệu hướng dẫn khai thác.
  + Tài liệu hệ thống bảo dưỡng tàu bay, người đề nghị phải cung cấp các
  tài liệu cùng với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác lần đầu
  tiên, và trong trường hợp cần thiết, hồ sơ đề nghị sửa đổi hoặc gia hạn Giấy
  chứng nhận Người khai thác đối với từng loại máy bay mới được đưa vào
  khai thác:
  * Giải trình quản lý tổ chức bảo dưỡng;
  * Chương trình bảo dưỡng máy bay của Người khai thác;
  * Nhật ký kỹ thuật máy bay;
  * Kiểu loại và số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam;
 3. * Ngoài quy định về kiểu loại và số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt
  Nam, Người khai thác có thể khai thác tàu bay được đăng ký tại quốc gia
  khác khi có sự thoả thuận chuyển giao trách nhiệm (chức năng) giám sát an
  toàn giữa Cục HKVN với nhà chức trách của quốc gia đăng ký theo quy
  định của điều 83bis Công ước Chi-ca-go;
  * Hợp đồng bảo dưỡng giữa Người khai thác với các tổ chức bảo dưỡng
  được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 Thông tư 01/2011/TT-BGTVT.
  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  4. Thời hạn giải quyết:
  – 90 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  – Tổ chức, cá nhân.
  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
  hiện: không có;
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an
  toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam;
  d) Cơ quan phối hợp: không có.
  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
  – Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay;
  – Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay hoặc một phần của Giấy chứng
  nhận Người khai thác tàu bay do Cục HKVN cấp sẽ có hiệu lực 12 tháng.
  8. Phí, lệ phí:
  – Lệ phí: 20.000.000đ.
  – Phí: Không có.
  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  – Là pháp nhân việt Nam;
  – Có trụ sở chính và văn phòng đăng ký ở Việt Nam;
  – Đáp ứng các quy chế và tiêu chuẩn áp dụng đối với người có AOC và
  không có AOC do quốc gia thành viên khác cấp tại thời điểm đề nghị;
  – Có đầy đủ trang, thiết bị kèm theo tài liệu hướng dẫn khai thác để khai thác
  vận tải thương mại và bảo dưỡng tàu bay một cách an toàn;
  – Có giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh phù hợp theo quy định
  của pháp luật Việt Nam;
  – Trả các loại phí và lệ phí theo quy định.
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 ;
 4. – Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 ban hành bộ Quy chế an
  toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay;
  – Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 c ủa Bộ Tài chính quy
  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
  hàng không.

Download tài liệu Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay File Word, PDF về máy