[Download] Tải Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
Nội dung Text: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm2012)

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam File Word, PDF về máy

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3
  năm2012)

  Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt
  Nam
  Bước 1: Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ
  sơ về Sở Y tế;
  Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ
  cho người đề nghị
  Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, Sở Y tế xem xét và
  thẩm định hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
  chữa bệnh:
  – Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ
  cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
  Trình tự thực hiện
  – Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10
  ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận
  hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người
  đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ
  sơ.
  – Trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ
  hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý
  do.
  Bước 4 : Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị
  Cách thức thực Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
  hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế
  Vĩnh Phúc
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng Hồ sơ 1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám
  bệnh, chữa bệnh (theo mẫu 01-Phụ lục 01 kèm theo
  Thông tư 41/2011/TT-BYT)
  2) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy
  chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc
  giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp
  chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám
  đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau

 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3
  năm2012)

  đây gọi tắt là tỉnh) cấp;
  3) Giấy xác nhận quá trình thực hành;
  4) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân
  xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú
  hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;
  5) Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng
  Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy
  định của Luật lý lịch tư pháp);
  6) Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng
  trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp
  đơn;
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  Thời hạn giải – Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,
  quyết – 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được
  đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do
  nước ngoài cấp.

  Đối tượng thực Cá nhân
  hiện thủ tục hành
  chính
  Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở
  hành Y tế Vĩnh Phúc.
  thủ tục
  chính b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
  hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh Phúc.
  c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
  Kết quả của việc Chứng chỉ hành nghề
  thực hiện thủ tục
  hành chính
  Phí, lệ phí (nếu Không

 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3
  năm2012)

  có)
  Tên mẫu đơn, Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
  mẫu tờ khai chữa bệnh
  (Phụ lục 01 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT)
  Yêu cầu hoặc 1- Đối tượng : Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám
  điều kiện để thực bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ trường hợp
  thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng)
  hiện thủ tục hành
  chính 2- Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người
  Việt Nam
  2.1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây
  phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
  a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được
  cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
  b) Giấy chứng nhận là lương y;
  c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia
  truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
  2.2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường
  hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có
  phương pháp chữa bệnh gia truyền.
  2.3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám
  bệnh, chữa bệnh.
  2.4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm
  hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn
  y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy
  cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành
  bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết
  định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
  giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật
  từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên
  môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực
  hành vi dân sự.
  3-Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành : Người có

 4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3
  năm2012)

  văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc
  công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ
  hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám
  bệnh, chữa bệnh sau đây:
  a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên
  cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối
  với bác sỹ ;
  b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
  c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ
  sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
  d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa
  bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

  Căn cứ pháp lý – Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày
  của thủ tục hành 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
  chính – Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của
  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
  điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
  – Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 c ủa Bộ
  Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người
  hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở
  khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2012

 5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3
  năm2012)

  PHỤ LỤC 1
  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT – BYT
  Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  Mẫu 01
  Áp dụng đối với người Việt Nam

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……1……., ngày…… tháng …. năm 20…..
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

  Kính gửi: …………………………..2…………………………………..
  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..
  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………
  Chỗ ở hiện nay: 3 ……………………………………………………………………………………….
  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:……. Ngày cấp:………….Nơi
  cấp:…………….
  Điện thoại: …………………………………………. Email ( nếu có): ……………………………
  Văn bằng chuyên môn: 4 ……………………………………………………………………………..

  1
  Địa danh
  2
  Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
  3
  Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
  4
  Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy
  chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương
  pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

 6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3
  năm2012)

  Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
  Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn
  1.
  Văn bản xác nhận quá trình thực hành
  2.
  Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư
  3.
  pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)
  Sơ yếu lý lịch
  4.
  Hai ảnh 04cm x 06cm
  5.

  Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề
  khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (ký và ghi rõ họ, tên)

Download tài liệu Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam File Word, PDF về máy