[Download] Tải Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá – Tải về File Word, PDF

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Nội dung Text: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Download


Tham khảo tài liệu ‘cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá File Word, PDF về máy

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

 1. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

  – Mã thủ tục hành chính: Chưa có.

  a. Trình tự thực hiện:

  – Tổ chức/Công dân:

  + Chuẩn bị hồ sơ.

  + Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC): Số 331 đường Cầu
  Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  + Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  + Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).

  + Nhận kết quả.

  – Sở Công Thương:

  + Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định,
  viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho khách.

  + Các bộ phận của Sở giải quyết hồ sơ theo quy định.

  + Trả kết quả.

  b. Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan 331 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

  c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  – Văn bản đề nghị sửa đổ i, bổ sung.

  – Bản chụp kèm bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
  đã được cấp.

  – Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổ i, bổ sung.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  d. Thời hạn giải quyết:

  05 ngày làm việc (Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ).

 2. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức/Công dân.

  f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Hà Nội.

  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phó Giám
  đốc Sở.

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận TNHS HC và Phòng Quản lý Công nghiệp.

  – Cơ quan phố i hợp: Không.

  g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Giấy chứng nhận.

  h. Phí – Lệ phí:

  Không.

  i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  – Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

  k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Không.

  l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh
  thuốc lá.

  – Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục
  hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

  – Quyết định số 2488/QĐ-CNCL ngày 02/10/2002 quy đ ịnh về Tiêu chuẩn phân cấp
  nguyên liệu thuốc lá theo tiêu chuẩn ngành “TCN 26”.

  – Thông tư 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện
  một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản
  xuất và kinh doanh thuốc lá;

 3. – Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội Quy
  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương Hà Nội.

  – Văn bản số 0878/BCT-CNN ngày 05/02/2009 của Bộ Công Thương về việc cấp giấy
  chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chế biến nguyên liệu thuốc lá và giấy phép sản xuất
  thuốc lá.

  M ẫu

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————-

  Hà Nội, ngày …tháng …năm…

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
  (Dùng cho thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá theo quy định tại Nghị định số
  119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính về sản xuất kinh doanh thuốc lá).

  Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội

  Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………..

  Trụ sở giao dịch: ………………………………………………………………………………

  Điện thoại: ……………………………………….. Fax: ……………………………………..

  Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………..

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………..do……………………………. cấp ngày……..
  tháng……… năm………

  Đề nghị Sở Công Thương Hà Nội xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
  nguyên liệu thuốc lá.

  Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày
  18/7/2007 của Chính phủ và Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ
  Công Thương. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  Thương nhân

 4. (Ký tên, đóng dấu)
  Họ và tên

Download tài liệu Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá File Word, PDF về máy