[Download] Tải Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần – Tải về File Word, PDF

Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần
Nội dung Text: Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Download


Bài viết nghiên cứu cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Hà Nội và nhằm kiểm định các yếu tố có ảnh hưởng đến cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng TMCP.

Bạn đang xem: [Download] Tải Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần File Word, PDF về máy

Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

 1. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  CAM KẾT GẮN BÓ CHUẨN MỰC CỦA NHÂN VIÊN
  TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

  Hoàng Thị Huệ1, Trần Thị Kim Oanh2

  Tóm tắt
  Bài viết nghiên cứu cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần
  (TMCP) tại Hà Nội và nhằm kiểm định các yếu tố có ảnh hưởng đến cam kết gắn bó chuẩn mực của
  nhân viên trong các ngân hàng TMCP. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích Cronbach’s
  Alpha, phân tích nhân tố khám phá cùng với phân tích hồi quy, kết quả cho thấy mức độ tác động tới
  cam kết duy trì của nhân viên trong các ngân hàng TMCP gồm các yếu tố: Giao tiếp trong tổ chức; đào
  tạo và phát triển; phần thưởng và sự công nhận; làm việc nhóm; định hướng về kế hoạch tương lai; sự
  công bằng và nhất quán trong chính sách quản trị. Dựa trên kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất các
  khuyến nghị nhằm tăng cường sự cam kết duy trì của nhân viên cho các ngân hàng TMCP tại Hà Nội.
  Từ khóa: Văn hóa tổ chức, cam kết gắn bó, cam kết chuẩn mực, đào tạo và phát triển, phần thưởng và sự
  công nhận, ngân hàng TMCP.
  NORMATIVE COMMITMENT OF EMPLOYEES IN
  JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS
  Abstract
  The paper explores employees’ normative commitment in joint stock commercial banks in Hanoi and
  examines the factors that affect the normative commitment of employees in these banks. The authors use
  Cronbach’s Alpha analysis method, exploratory factor analysis along with regression analysis. The results
  show that employees’ normative commitment is determined by: Communication in the organization;
  training and development; rewards and recognition; team work; orientation to future plans; equity and
  consistency in governance policies. These results are the basis for proposing recommendations to enhance
  employee normative commitment in joint stock commercial banks in Hanoi.
  Key words: Organizational culture, commitment, normative commitment, training and development,
  rewards and recognition, joint stock commercial banks.
  JEL classification: M; M12 M5; M51
  1. Giới thiệu cam kết dựa trên chuẩn mực cao sẽ ở lại tổ chức
  Sự gắn kết với tổ chức được định nghĩa và bởi vì đó là họ nghĩ đó là điều nên làm (Meyer
  xác định theo nhiều cách khác nhau, Mowday và và Allen, 1990). Trong nghiên cứu của mình
  Poter (1982) định nghĩa sự gắn kết tổ chức là Meyer và Parfyonova (2010) tin rằng, cam kết
  một niềm tin mạnh mẽ, chấp nhận những mục dựa trên chuẩn mực bao gồm hai khía cạnh đó là
  tiêu và các giá trị của tổ chức, một sự sẵn sàng “trách nhiệm đạo đức” và “nghĩa vụ dựa trên sự
  phát huy, nỗ lực đối với tổ chức là một mong mang ơn” với tổ chức. Vì thế cam kết dựa trên
  muốn nhất định để duy trì thành viên tổ chức, chuẩn mực tồn tại khi những người lao động có
  cho đến nay, định nghĩa này được nhiều học giả cảm giác rằng việc ở lại tổ chức là “đúng” hay
  sử dụng trong các công trình nghiên cứu. “có đạo đức” (Colquitt và cộng sự, 2010; Meyer
  Meyer và Allen (1990) đã đề xuất 3 thành và Allen, 1990). Do vậy, những người lao động
  phần của cam kết là: Cam kết tình cảm, liên quan sẽ có gắn kết chuẩn mực cao nếu như họ được
  đến việc gắn bó tình cảm của nhân viên với nhận những người khác tác động tới họ khi nhấn mạnh
  dạng và tham gia vào tổ chức; cam kết duy trì, vào sự trung thành với tổ chức.
  dựa trên các chi phí mà nhân viên liên kết với Chủ đề nghiên cứu về cam kết gắn bó là một
  việc rời khỏi tổ chức và cam kết chuẩn mực liên đề tài thu hút sự quan rất nhiều nhà nghiên cứu
  quan đến cảm giác của nhân viên về nghĩa vụ ở bởi rất nhiều khía cạnh trong đó cần kiểm định
  lại trong tổ chức. và khai thác, Deal & Kennedy (1982) đưa ra giả
  Cam kết gắn bó chuẩn mực là mong muốn thuyết rằng văn hóa tổ chức (VHTC) có tác động
  của người lao động ở lại tổ chức do họ cảm thấy đáng kể tới những hoạt động chức năng của tổ
  đó là nghĩa vụ của họ. Những người lao động có chức cụ thể trong những khía cạnh như hiệu quả

  36

 2. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  hoạt động và cả cam kết với tổ chức trong các tiến nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Ngoài
  nghiên cứu của mình. ra, có đến 52% ứng viên cho biết họ không có
  Trong bối cảnh nguồn nhân lực tại các ngân nhiều cơ hội thăng tiến do không có nhiều thay
  hàng TMCP đang bị cạnh tranh và lôi kéo khiến đổi với những vị trí quản lý và ngân hàng thường
  nhiều ngân hàng TMCP rất khó tuyển người cũng tuyển mới đối với những vị trí quản lý trống. Có
  như giữ người, ngoài sức hút thương hiệu ngân thể thấy, cam kết gắn bó của nhân viên đã được
  hàng trong ngành thì môi trường văn hóa của các ngân hàng TMCP rất chú ý tìm hiểu, nghiên
  ngân hàng được khẳng định có tầm quan trọng cứu để gia tăng mức độ cam kết của nhân viên
  lớn trong việc giữ chân nhân viên. Theo báo cáo trong ngành.
  khảo sát của Navigos Group (2018) có đến 89% 2. Phương pháp nghiên cứu
  ngân hàng cho biết thu nhập trung bình của nhân 2.1.Mô hình nghiên cứu
  viên từ 10-30 triệu đồng/tháng, trong khi đó 62% Nghiên cứu này sử dụng 8 yếu tố thuộc văn
  ứng viên được hỏi cho biết nhận thưởng trung hóa tổ chức Ricardo & Jolly (1997) bao gồm: (1)
  bình từ 1-3 tháng lương/năm; 18% nhận từ 3-5 Giao tiếp trong tổ chức, (2) Đào tạo và phát triển,
  tháng lương. Tuy nhiên, có 26% nhà tuyển dụng (3) Phần thưởng và sự công nhận, (4) Hiệu quả
  cho rằng mức lương và chế độ đãi ngộ đang là khó của việc ra quyết định (5) Chấp nhận rủi ro do
  khăn lớn nhất đối với họ trong công tác tuyển dụng. bởi sáng tạo và cải tiến, (6) Định hướng và kế
  Để tăng hiệu quả trong tuyển dụng, 37% ngân hàng hoạch tương lai, (7) Làm việc nhóm, (8) Sự công
  cho biết họ nên cân nhắc áp dụng những chế độ đãi bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị
  ngộ về tài chính để thu hút ứng viên; 56% ngân hàng và 2 yếu tố theo David H. Maister (2001) là: Sự
  tham gia khảo sát cho rằng về tổng thể, họ có những thỏa mãn của nhân viên và sự trao quyền để kiểm
  chính sách cơ bản và hợp lý, tuy nhiên có thể đa định tác động của các yếu tố này đến cam kết
  dạng và mở rộng những chính sách này hơn để thực gắn bó chuẩn mực với mục đích có thêm các
  sự hấp dẫn đối với nhân viên; 78% nhà tuyển dụng nghiên cứu, biện pháp quản lý nhằm gia tăng sự
  tham gia khảo sát cho rằng, để giữ chân người tài cam kết gắn bó của nhân viên đối với các ngân
  cho doanh nghiệp, họ cần áp dụng lộ trình thăng hàng thương mại cổ phần (TMCP).

  (1) Giao tiếp trong tổ chức

  (2) Đào tạo và phát triển

  (3) Phần thưởng và sự công nhận

  (4) Hiệu quả của việc ra quyết định
  Cam kết
  (5) Chấp nhận rủi ro do bởi sáng tạo và cải gắn bó
  tiến chuẩn
  mực
  (6) Định hướng và kế hoạch tương lai

  (7) Làm việc nhóm

  (8) Sự công bằng và nhất quán trong các
  chính sách quản trị

  (9) Sự thỏa mãn của nhân viên

  (10) Sự trao quyền

  Hình 1: Mô hình nghiên cứu về các yếu tố VHTC tác động tới sự cam kết gắn bó của nhân viên

  Nguồn: Phát triển từ mô hình các yếu tố VHTC của Ricardo & Jolly (1997) và David H. Maister (2001

  37

 3. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  2.2. Nguồn số liệu và phương pháp thu thập Bài viết đã thực hiện phỏng vấn sâu chuyên
  Tính đến nay, ở Việt Nam có 31 ngân hàng gia là quản lý, chuyên viên của ngân hàng có
  TMCP và ngày càng được mở rộng về phạm vi thâm niên công tác trên 10 năm nhằm điều chỉnh,
  hoạt động, quy mô vốn chủ sở hữu cũng như bổ sung các thang đo cho phù hợp với bối cảnh
  tổng tài sản. Để nâng cao năng lực cạnh tranh nghiên cứu tại các ngân hàng TMCP kết hợp
  đặc biệt là để tăng cường cam kết gắn bó của điều tra diện rộng các nhân viên đang làm ở các
  nhân viên, các ngân hàng TMCP này đã ngày bộ phận và vị trí công tác khác nhau. Nghiên cứu
  càng chú trọng đến vấn đề nâng cao hiệu quả mô tả và khám phá sẽ cung cấp thông tin liên
  quản trị trong đó có việc xây dựng VHTC. Do quan đến các yếu tố của VHTC và cam kết gắn bó
  hạn chế về nguồn lực nên phạm vi thu thập số chuẩn mực để từ đó có thể rút ra hệ thống các tiêu
  liệu của bài viết chỉ thực hiện tại Hà Nội, là trung chí đánh giá các yếu tố này đồng thời đánh giá
  tâm văn hóa, kinh tế của cả nước có 25/31 trụ sở được tác động của các yếu tố thuộc VHTC đến
  ngân hàng TMCP và có nhiều chi nhánh, văn cam kết gắn bó chuẩn mực, các tiêu chí đo lường
  phòng giao dịch có thể mang tính đại diện cho cam kết gắn bó chuẩn mực được thể hiện ở hộp 1.
  các ngân hàng TMCP tại Việt Nam.

  Hộp 1. Tiêu chí đo lường cam kết gắn bó chuẩn mực
  1. Tôi nghĩ rằng ngày nay mọi người chuyển từ ngân hàng (NH) này sang NH khác thường xuyên.
  2. Tôi tin rằng một người phải luôn luôn trung thành với ngân hàng của mình
  3. Nhảy việc từ ngân hàng này sang ngân hàng khác dường như không hợp đối với tôi.
  4. Một trong những lý do chính tôi tiếp tục làm việc trong ngân hàng này là tôi tin rằng sự trung
  thành là rất quan trọng và do đó cảm thấy có nghĩa vụ về đạo đức để duy trì
  5. Nếu tôi nhận được một đề nghị cho một công việc tốt hơn ở nơi khác tôi sẽ không cảm thấy nó
  là đúng để rời khỏi ngân hàng của tôi.
  6. Tôi tin tưởng trung thành với một ngân hàng là có giá trị
  7. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi mọi người gắn bó với một NH trong phần lớn sự nghiệp của họ.
  Phương pháp thu thập số liệu: Gửi bảng câu 33.3% đến từ dịch vụ khách hàng và phần còn lại
  hỏi đến người được khảo sát là các nhân viên của đến từ bộ phận hỗ trợ. Về thu nhập bình quân,
  Ngân hàng TMCP tại Thành phố Hà Nội. Nhóm chiếm đa số là mức từ 5 đến 10 triệu đồng (69%),
  nghiên cứu đã gửi đến mỗi ngân hàng 20 phiếu mức từ 10 đến 15 triệu đồng chiếm 28.2%, và trên
  với tổng số là 500 phiếu và đã nhận được 320 15 triệu chiếm 2,8%.
  phiếu phản hồi, tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại đã Sau khi khảo sát, dữ liệu thu về được nhập
  xác định có 255 phiếu hợp lệ và được đưa vào sử liệu và làm sạch dữ liệu để tiến hành phân tích
  dụng để phân tích. thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích
  2.3. Các phương pháp phân tích khám phá, phân tích hồi quy tuyến tính và kiểm
  Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ giữa nam và nữ định sự khác biệt.
  được phỏng vấn khá tương đồng (49.4% và 3. Kết quả nghiên cứu
  50.6%). Trong đó, có đến hơn 66% số người được 3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
  phỏng vấn nằm trong khoảng 25 đến 30 tuổi; số Đối với các yếu tố là: Giao tiếp trong tổ
  người trên 40 tuổi chỉ chiếm chưa đến 4%; số chức; đào tạo và phát triển; phần thưởng và sự
  người từ 30 – 40 tuổi chiếm gần 24%, còn lại công nhận; làm việc nhóm; định hướng và kế
  khoảng 6% là những người có độ tuổi dưới 25 hoạch tương lai; sự công bằng và nhất quán trong
  tuổi. Phần lớn là người có thâm niên từ 3-5 năm các chính sách quản trị; sự thỏa mãn của nhân
  (57.9%); đối với thâm niên dưới 3 năm chiếm viên và sự trao quyền có chỉ số Cronbach’s Alpha
  4.7%; thâm niên từ 5 đến 10 năm chiến khoảng của các thang đo đạt yêu cầu đưa ra ≥ 0,6. Về hệ
  27% và trên 10 năm chiến 10.4%. Hầu hết số số tương quan biến – tổng của 8 yếu tố này đều
  người tham gia phỏng vấn đều tốt nghiệp đại học cao hơn yêu cầu tối thiểu (> 0,3) nên tiếp tục sử
  (85.5%). Bên cạnh đó, có đến 43.9% số người dụng dữ liệu của 8 yếu tố này để phân tích EFA.
  được phỏng vấn làm việc tại bộ phận kinh doanh,

  38

 4. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Bảng1: Kết quả phân tích Conbach’s Alpha cho các yếu tố thuộc VHTC
  Số biến Cronbach’s Hệ số tương quan với Kết
  TT Các yếu tố Ký hiệu
  quan sát Alpha biến tổng thấp nhất quả
  1 Giao tiếp trong tổ chức GTTTC 4 0,851 0,56 Đạt
  2 Đào tạo và phát triển ĐTPT 4 0,707 0,467 Đạt
  3 Phần thưởng và sự công nhận PTCN 4 0,799 0,556 Đạt
  4 Làm việc nhóm LVN 4 0,883 0,615 Đạt
  Hiệu quả trong việc ra quyết Không
  5 HQQĐ 4 0,257 0,031
  định đạt
  Chấp nhận rủi ro, sáng tạo Không
  6 CNRR 4 0,291 0,154
  và cải tiến đạt
  Định hướng và kế hoạch
  7 ĐHKH 4 0,765 0,532 Đạt
  tương lai
  Sự công bằng và nhất quán
  8 SCB 4 0,868 0,673 Đạt
  trong các chính sách quản trị
  9 Sự thỏa mãn của nhân viên STM 3 0,738 0,484 Đạt
  10 Sự trao quyền STQ 3 0.780 0,570 Đạt
  Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ kết quả khảo sát

  Bảng 2: Kết quả phân tích Conbach’s Alpha cho thang đo cam kết gắn bó chuẩn mực
  Cronbach’s Alpha nếu loại
  Biến quan sát Tương quan biến tổng
  biến
  Cam kết gắn bó chuẩn mức (Cronback’s Alpha =0.898)
  GBCM1 0.743 0.882
  GBCM2 0.871 0.879
  GBCM3 0.812 0.822
  GBCM4 0.734 0.883
  GBCM5 0.726 0.912
  GBCM6 0.766 0.830
  GBCM7 0.658 0.820
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát với sự trợ giúp của phần mềm SPSS
  Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho GBCM5, có hệ số Cronbank’s Alpha sau khi loại
  thang đo của cam kết gắn bó chuẩn mực được thể biến GBCM5 (0.912) cao hơn Cronbach’s Alpha
  hiện trong Bảng 2 ban đầu (0.898). Do đó, nghiên cứu quyết định
  Từ bảng 2 có thể nhận thấy, các biến quan bỏ biến GBCM5 ra khỏi mô hình nghiên cứu.
  sát đều đạt tiêu chuẩn với hệ số Cronbach’s 3.2. Phân tích khám phá
  Alpha từ 0.6 trở lên, hệ số tương quan biến – tổng Kết quả phân tích yếu tố khám phá cho biến
  đều đạt giá trị 0.3 trở lên. Tuy nhiên, trong nhóm cam kết gắn bó chuẩn mực được thể hiện trong
  biến cam kết gắn bó chuẩn mực, biến quan sát Bảng 3

  Bảng 3: Kết quả phân tích yếu tố khám phá cho biến gắn bó chuẩn mực
  Yếu tố
  STT Biến số
  1
  1 GBCM1 0,833
  2 GBCM2 0,892
  3 GBCM3 0,812
  4 GBCM4 0,879
  5 GBCM6 0,816
  6 GBCM7 0,687
  Eigenvalues 4,110
  Phương sai trích (%) 68,54
  Sig. 0,000
  KMO 0,854
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát với sự trợ giúp của phần mềm SPSS

  39

 5. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Kết quả từ Bảng 3 cho biết, số lượng yếu tố với biến phụ thuộc, Biến cam kết gắn bó chuẩn
  trích được là 01 yếu tố. Hệ số KMO đạt 0.854, mực, có tương quan mạnh nhất với các biến
  điều này có nghĩa phân tích yếu tố thích hợp với Giao tiếp trong tổ chức (51.5%) và Sự công
  dữ liệu nghiên cứu. Mặt khác, kết quả kiểm định bằng (54.8%). Sự tương quan này rất phù hợp
  Bartlett cho giá trị Sig.=0.000

 6. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Giao tiếp trong tổ chức
  0.081

  Đào tạo và phát triển 0.3

  0.153
  Phần thưởng và sự công nhận
  Cam kết gắn bó
  chuẩn mực
  Sự công bằng và nhất quán trong chính sách 0.226
  quản trị
  0.131

  Làm việc nhóm

  Hình 2. Mô hình ảnh hưởng của VHTC đến Cam kết gắn bó chuẩn mực
  Nguồn: Tổng hợp và xây dựng từ kết quả ước lượng
  3.5. Kiểm định sự khác biệt Giao tiếp trong tổ chức: Sự quan tâm của
  Nhóm nghiên cứu sử dụng phân tích lãnh đạo sẽ là một yếu tốt rất quan trọng tạo
  ANOVA 1 nhân tố để phân tích vai trò của các động lực cho cấp dưới làm việc tốt hơn, lãnh đạo
  biến định tính là Giới tính; độ tuổi; trình độ học cần ghi nhận những đóng góp của cấp dưới để có
  vấn; thâm niên công tác; bộ phận công tác và thu thể khen thưởng hay xử phạt đúng đối tượng.
  nhập bình quân đến cam kết gắn bó chuẩn mực. Đào tạo và phát triển: Nên cập nhật các kỹ
  Kết quả phân tích cho thấy có dấu hiệu về sự năng, kiến thức mới cho nhân viên giúp họ có thể
  khác biệt trong cam kết gắn bó chuẩn mực theo áp dụng thành công các thay đổi, kỹ thuật trong
  độ tuổi; theo thâm niên công tác và thu nhập bình ngành. Hướng dẫn cho nhân viên mới thường
  quân. Ngược lại, không tìm thấy dấu hiệu của sự gặp khó khăn trong những ngày đầu làm việc,
  khác biệt trong cam kết gắn bó chuẩn mực theo các chương trình định hướng công tác.
  giới tính, trình độ học vấn và chức năng bộ phận. Phần thưởng và sự công nhận: Các chương
  4. Kết luận trình thi đua, khen thưởng hoàn thành công việc
  Kết quả nghiên cứu đã xác định những yếu hoặc chỉ tiêu kinh doanh, định hướng kinh doanh
  tố tác động đến cam kết gắn bó chuẩn mực của cấp hệ thống, vùng, khu vực cần diễn ra thường
  nhân viên tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn xuyên hơn. Đây cũng là cơ hội cho các nhân viên
  Hà Nội gồm có: Giao tiếp trong tổ chức; đào tạo luôn nỗ lực thể hiện năng lực và được ghi nhận
  và phát triển; phần thưởng và sự công nhận; định của cấp trên đối bản thân mình. Qua đó động
  hướng và kế hoạch tương lai. Kết quả này phù viên, khuyến khích nhân viên hoàn thành tốt các
  hợp với một số nghiên cứu về sự gắn kết của chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, đồng thời giúp họ
  nhân viên với tổ chức trong các ngân hàng BIDV gắn bó hơn với ngân hàng
  chi nhánh Bắc Sài Gòn và ngân hàng TMCPÁ Làm việc nhóm: Các ngân hàng nên duy trì
  Châu có 2 yếu tố ảnh hưởng là đào tạo và phát mô hình nhóm hiệu quả, đồng nghĩa với việc
  triển; phần thưởng và sự công nhận theo Hà Nam hình thành được một nét văn hóa đẹp cho tổ
  Khánh Giáo (2017) và Bùi Nhất Vương (2017) chức: văn hóa chia sẻ và hợp tác trên cơ sở các
  Để tăng cam kết gắn bó của nhân viên tại mối quan hệ bình đẳng tôn trọng lẫn nhau.
  các ngân hàng TMCP tại Hà Nội, các ngân hàng Sự công bằng và nhất quán trong chính
  cần tập trung vào các yếu tố sau: sách quản trị: Đánh giá năng lực thực hiện công
  việc là việc quan trọng cần làm, khi đánh giá đúng

  41

 7. Chuyên mục: Quản trị – Quản lý – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  về năng lực thực hiện công việc của nhân viên sẽ nghiên cứu chưa phản ảnh chính xác cho toàn bộ
  giúp tăng năng suất. Nhân viên khi được đánh giá nhân viên của các ngân hàng TMCP trên cả nước
  đúng về năng lực của mình họ sẽ hài lòng vì được nên tính khái quát chưa cao và nhóm nghiên cứu
  công nhận và từ đó làm việc hăng say hơn, hiệu sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện, số
  quả cao hơn, qua đó họ cũng cảm thấy gắn bó hơn lượng mẫu nhỏ và phân bố không đồng đều giữa
  với nơi làm việc của mình. các chi nhánh ngân hành trên các địa bàn khu
  Nghiên cứu còn một số hạn chể, đó là mới vực nên trong tương lai sẽ có các nghiên cứu mới
  chỉ thực hiện cho các ngân hàng TMCP nên mẫu khắc phục các hạn chế này.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  [1]. Colquitt và cộng sự. (2011). Explaining the Justice-Performance Relationship: Trust as Exchange
  Deepener or Trust as Uncertainty Reducer? Journal of Applied Psychology, 97(1):1-15, September 2011.
  [2]. David H. Maister. (2001). Practice what you preach: What managers must do to create a high
  achievement culture. Simon and Schuster Publishing Company, USA.
  [3]. Deal & Kennedy .(1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life.
  Addison Wesley Publishing Company, Reading, 126.
  [4]. Kotter & Heskett. (1992). Corporate Culture and Performance, Reprint edition, New York: Free
  Press.
  [5]. Meyer, J.P. & Allen, J.N. (1990). Commitment in the Workplace – Theory, Research and
  Application. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
  [6]. Meyer, J.P. and Parfyonova, N.M. (2010). Normative Commitment in the Workplace: A Theoretical
  Analysis and Re-Conceptualization. Human Resources Management Review, 20,283-294.
  https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.09.001
  [7]. Recardo, R. and Jolly, J. (1997). Organizational Culture and Teams. SAM Advanced Management
  Journal, 62, 4-7.
  [8]. Navigos Group. (2018). Báo cáo “Một số vấn đề nổi bật về nhân sự ngành ngân hàng”
  [9]. Hà Nam Khánh Giao (2017). Các yếu tổ ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ngân hàng
  BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn, Tạp Chí Công Thương số 12 tháng 11 năm 2017
  [10]. Bùi Nhất Vương (2017) Ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng cuộc sống nơi làm việc đến sự gắn kết
  với tổ chức của nhân viên ngân hàng TMCP Á Châu, HUFLIT Journal Science tháng 4 năm 2017

  Thông tin tác giả:
  1. Hoàng Thị Huệ Ngày nhận bài: 4/3/2020
  – Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD Ngày nhận bản sửa: 21/3/2020
  – Địa chỉ email: hueqtkd@tueba.edu.vn Ngày duyệt đăng: 29/3/2020
  2. Trần Thị Kim Oanh
  – Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD

  42

Download tài liệu Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần File Word, PDF về máy