[Download] Tải Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu – Tải về File Word, PDF

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu
Nội dung Text: Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu – Tải về File Word, PDF

“Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu” là biểu mẫu do các Đảng viên lập ra để xác nhận mục tiêu phấn đấu đặt ra, để từ đó coi các nội dung đã cam kết là kim chỉ nam phấn đấu trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu File Word, PDF về máy

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

 1. Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

  Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

  BẢN CAM KẾT
  TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

  Họ và tên: Trần Văn A Ngày sinh:…………………

  Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

  Sinh hoạt tại Chi bộ: Tổ dân phố 2

  Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm 
  túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  “Tăng cường xây dựng, chỉnh  
  đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự  suy thoái về  tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối  
  sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” , Chỉ thị 01­
  CT­TW ngày 22/3/2016 của Bộ  Chính trị  về  “Học tập, quán triệt, tuyên truyền  
  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII” , Chỉ thị số 
  05­CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư  
  tưởng,   đạo  đức, phong cách Hồ  Chí Minh”  và Quy  định số  101­QĐ/TW, ngày 
  07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về  “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng  
  viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ  chốt các cấp” , cụ  thể  là các nội dung chủ yếu 
  sau đây:

  I. Về tư tưởng chính trị

  ­ Bản thân luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác­ Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 
  Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt tốt điều lệ  Đảng và nghị  quyết 
  các cấp;

  ­ Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước;

  ­ Luôn tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và  
  thực hiện tốt các quy định pháp luật, chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng 

 2. và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư  tưởng chính trị, “ tự  diễn biến”,  
  “tự chuyển hóa”.

  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

  ­ Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng và không ngừng   “Học tập và làm theo tư  
  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

  ­ Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực;

  ­ Giữ  gìn tư  cách, phẩm chất đạo đức cách mạng. Phát huy tính tiên phong và  
  gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân,  
  quan liêu, tham nhũng, lãng phí;

  ­ Chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung  ương về  những điều Đảng viên  
  không được làm;

  ­ Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  ­ Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;

  ­ Đổi mới phương pháp và lề lối làm việc;

  ­ Chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân 
  dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ  trương nghị  quyết của Đảng, pháp luật 
  của Nhà nước;

  ­ Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác;

  ­ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

  4. Về tổ chức kỷ luật

  ­ Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị 
  quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng.

  5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua  
  kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018

  ­ Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, 
  cục bộ;

 3. ­ Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của 
  đồng nghiệp và cấp trên;

  ­ Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy  
  chế, quy định của địa phương;

  ­ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

  6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại 
  hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV:

  ­ Phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 05­CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh”;

  ­ Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung  ương về  những  điều 
  Đảng viên không được làm;

  ­ Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, 
  chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

  Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế  hoạch hành động của bản thân để  tu 
  dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ,  
  đảng viên cuối năm 2018.

  XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT

  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

  Hướng dẫn viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018

  Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 sẽ  có tên, chức vụ 
  Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ và các thông tin liên  
  quan đến người cam kết,…

  Bên cạnh đó, trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018, người 
  cam kết sẽ  phải ghi rõ những cam kết về  tư  tưởng chính trị, về  phẩm chất đạo  
  đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ  được giao, tổ  chức kỷ  luật, khắc  
  phục những ưu nhược điểm bản thân còn mắc phải…

  Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 cần trình 
  bày một cách cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng 

 4. viên. Thông qua nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 các 
  Đảng viên sẽ có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn 
  luyện tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, trở thành các Đảng viên ưu tú.

  Các Đảng viên sẽ thực hiện những nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng  
  rèn luyện phấn đấu năm 2017 để  xây dựng một tổ  chức Đảng vững mạnh, trong 
  sạch và ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu bản  
  kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng để ghi lại toàn bộ những ưu, nhược điểm 
  của bản thân trong quá trình phấn đấu. Dựa vào những nội dung có trong mẫu bản  
  kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng, các tổ  chức Đảng cũng có thể  nắm bắt  
  được phẩm chất, điểm mạnh và quá trình phấn đấu của các Đảng viên.

  Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 dành cho các đảng viên đang  
  đứng trước những nghĩa vụ  lớn lao của quá trình phấn đầu rèn luyện về  chuyên 
  môn và đạo đức. Bản cảm kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để các Đảng  
  viên theo đó mà làm theo, đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng 
  đến.

Download tài liệu Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu File Word, PDF về máy