[Download] Tải Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre – Tải về File Word, PDF

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre
Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre

Download


Mục đích chính của bài viết này là để xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre. Từ một mẫu thuận tiện gồm 279 khách hàng ở độ tuổi từ 20 đến 65 tuổi, dữ liệu thu về sẽ được phân tích bằng kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy Binary Logistic.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre File Word, PDF về máy

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre

 1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252
  Open Access Full Text Article Bài nghiên cứu

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết
  kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre

  Võ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Vũ Hoài Ân*

  TÓM TẮT
  Mục đích chính của bài viết này là để xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
  lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre. Từ một mẫu thuận tiện
  Use your smartphone to scan this
  gồm 279 khách hàng ở độ tuổi từ 20 đến 65 tuổi, dữ liệu thu về sẽ được phân tích bằng kiểm định
  QR code and download this article độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho
  thấy rằng, trái với một số khẳng định trước đây, Danh tiếng ngân hàng không có tác động đến
  quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm. Bên cạnh đó, các yếu tố (1) Sự thuận tiện, (2) Chất
  lượng dịch vụ, (3) Công nghệ ngân hàng, (4) Lợi ích tài chính, (5) Nhóm tham khảo có tác động
  tích cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm. Ý nghĩa thực tiễn rút ra từ nghiên cứu
  này cho thấy các Ngân hàng với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, nên xây dựng các chiến
  lược kinh doanh phù hợp với thị trường bằng cách cung cấp các dịch vụ có nhiều tiện ích hơn dựa
  trên nền tảng hệ thống và công nghệ hiện đại. Nghiên cứu này cũng đã tách biệt thang đo yếu tố
  Công nghệ ngân hàng ra khỏi yếu tố Sự thuận tiện hay yếu tố Chất lượng dịch vụ. Thang đo đáng
  tin cậy này sẽ là tiêu chuẩn cho các nghiên cứu trong lĩnh vực lựa chọn ngân hàng tại Việt Nam
  trong tương lai.
  Từ khoá: Binary Logistic, gửi tiết kiệm, quyết định lựa chọn ngân hàng

  GIỚI THIỆU của các dịch vụ tài chính thì khách hàng có nhiều lựa
  chọn và các ngân hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn
  Hiện nay, môĩ điểm ngân hàng không chỉ cạnh tranh
  với các ngân hàng ngoại hệ thống mà còn phải cạnh trong việc huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng
  tranh với chính các điểm ngân hàng trong cùng hệ cá nhân 2 . Vì vậy, nghiên cứu quyết định gửi tiền tiết
  thống của mình. Do đó, mỗi ngân hàng cần phải tự kiệm của khách hàng cá nhân tại địa phương là trọng
  nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu thay đổi của yếu đối với công tác hoạch định chiến lược hoạt động
  Trường Đại học Kinh tế – Luật, kinh doanh của ngân hàng tại Bến Tre.
  ĐHQG-HCM,Việt Nam thị trường, tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo mối
  quan hệ lâu dài với khách hàng và đảm bảo sự phát Nghiên cứu của Lê Thị Kim Anh và Trần Đình Khôi
  Liên hệ triển bền vững trên thị trường 1 . Tiền gửi của khách Nguyên chỉ ra rằng quyết định lựa chọn ngân hàng gửi
  Nguyễn Vũ Hoài Ân, Trường Đại học Kinh tế hàng cá nhân mang tính ổn định cao với mức chi phí tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân chịu tác động
  – Luật, ĐHQG-HCM,Việt Nam bởi các yếu tố: sự an toàn, sự thuận tiện, chất lượng
  huy động hợp lý hơn so với các nguồn tiền gửi khác,
  Email: annvh17607bt@sdh.uel.edu.vn dịch vụ, lợi ích tài chính, hình thức chiêu thị, nhóm
  vì vậy các ngân hàng luôn ưu tiên để thu hút nguồn
  Lịch sử tiền này 2 . tham khảo đều có tác động tích cực đến 5 . Còn Hoàng
  • Ngày nhận: 01/12/2020 Thứ hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bến Tre từ Thị Anh Thư thì phát hiện các nhân tố chính có ảnh
  • Ngày chấp nhận: 22/01/2021 hưởng là: uy tín thương hiệu, lợi ích tài chính, ảnh
  2017 đến 2019 luôn đạt kết quả tốt (lần lượt là 5/63 –
  • Ngày đăng: 01/02/2021
  4/63 – 7/63), kết quả trên sẽ là động lực để Bến Tre hưởng người thân quen, chiêu thị, nhân viên và cơ
  DOI :10.32508/stdjelm.v5i1.730
  tiếp tục bức phá về kinh tế – xã hội trong các năm sở vật chất của ngân hàng 6 . Trong bối cảnh quốc tế,
  tiếp theo 3 . Cùng với quá trình phát triển này, mạng tại Úc, Tucker và Jubb chỉ ra rằng trong bối cảnh mất
  lưới các ngân hàng sẽ ngày càng mở rộng, thu nhập an ninh và khủng hoảng tài chính toàn cầu, cũng như
  của dân cư tăng nhanh, các dịch vụ ngân hàng và số những tiến bộ trong công nghệ ngân hàng thì khách
  Bản quyền
  lượng tiền gửi cũng sẽ tăng nhanh. Sự phát triển của hàng đã trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn
  © ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố
  hệ thống ngân hàng sẽ làm thay đổi thói quen giữ tiền ngân hàng và các sản phẩm và dịch vụ họ sử dụng,
  mở được phát hành theo các điều khoản của
  the Creative Commons Attribution 4.0 của khách hàng tại Bến Tre từ việc còn mang nặng tâm họ chú ý đến các yếu tố: năng lực ngân hàng, nhóm
  International license. lý giữ tiền mặt, mua vàng, chơi hụi hay đầu tư bất động tham khảo, lợi ích tài chính, và sự thuận tiện khi ra
  sản chuyển sang gửi tiền tiết kiệm 4 . Tuy nhiên, với quyết định 7 . Tại Ấn Độ, theo Arora và Kaur thì trong
  khả năng cạnh tranh ngày càng tăng và sự tương đồng bối cảnh phát triển vượt bậc về mặt tự động hóa và áp

  Trích dẫn bài báo này: Thúy V T N, Ân N V H. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân
  hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre. Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law Manag.;
  5(1):1242-1252.
  1242

 2. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252

  dụng công nghệ ngân hàng, khách hàng cá nhân sẽ đặc khách hàng cá nhân là một biểu hiện cụ thể trong quá
  biệt chú ý đến các yếu tố: chất lượng dịch vụ cung cấp, trình khách hàng cá nhân nhận thức nhu cầu gửi tiết
  sự an toàn, lợi ích về mặt tài chính, sự thuận tiện, và kiệm, họ tiến hành thu thập và đánh giá các thông tin
  ngân hàng điện tử trong quyết định của mình 8 . Qua về loại hình tiền gửi, kỳ hạn gửi, loại hình gửi, ngân
  phân tích các nghiên cứu trước, tác giả nhận thấy rằng hàng gửi để thực hiện hành vi gửi tiền nhằm đảm bảo
  các nghiên cứu trong nước xem xét yếu tố công nghệ an toàn, gia tăng giá trị hiện có hay để thuận tiện khi
  ngân hàng như là một thành phần thuộc chất lượng cần sử dụng.
  dịch vụ hay sự thuận tiện, còn các nghiên cứu ngoài
  nước thì chỉ xem xét tác động của công nghệ ngân Mô hình nghiên cứu
  hàng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm Chất lượng dịch vụ
  dựa trên một mẫu giới hạn ở sinh viên có sử dụng Arora và Kaur cho rằng quyết định lựa chọn ngân
  internet mà không bao quát tất cả khách hàng. Do hàng của khách hàng chịu tác động theo số lượng
  đó, mục đích chính của nghiên cứu này là nhằm xác và chất lượng dịch vụ do ngân hàng cung cấp, khách
  định, đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hàng thích giao dịch với các ngân hàng cung cấp thông
  lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá tin dịch vụ đầy đủ, thủ tục giao dịch đơn giản, đảm
  nhân tại Bến Tre, đặc biệt là tác động của yếu tố công bảo an toàn tiền gửi và có các báo cáo sao kê hàng
  nghệ ngân hàng. Qua đó đề xuất một số hàm ý quản tháng chính xác 8 . Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu
  trị để các ngân hàng tại Bến Tre nâng cao hoạt động của Suki đã bổ sung thêm rằng một loạt các dịch vụ
  huy động vốn từ khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên nhanh chóng và hiệu quả, sự giải đáp khiếu nại hiệu
  cứu cũng sẽ cung cấp cái nhìn mới về tác động của quả từ nhân viên là các yếu tố quan trọng được khách
  yếu tố công nghệ ngân hàng đến quyết định cũng như hàng cân nhắc khi lựa chọn ngân hàng để tham gia 1 .
  cung cấp lý thuyết để mở rộng nghiên cứu ở quy mô Vì vậy, giả thuyết H1 được đề xuất:
  lớn hơn. H1: Chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng tích cực đến quyết
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.

  NGHIÊN CỨU Sự thuận tiện
  Cơ sở lý thuyết Suki cho rằng sự thuận tiện là việc khách hàng có thể
  Theo Engel và các cộng sự thì hành vi của người tiêu sử dụng dịch vụ của ngân hàng mà không gặp quá
  dùng được định nghĩa là “các hoạt động liên quan trực nhiều khó khăn khi tiếp cận 1 . Theo đó thì sự thuận
  tiếp đến việc thu mua, tiêu thụ và thải bỏ sản phẩm, tiện về địa điểm là một yếu tố cơ sở hạ tầng mà tất cả
  bao gồm các quá trình quyết định trước và sau các các ngân hàng phải có, vì các ngân hàng có mạng lưới
  hành động này” 9 . Như vậy, nghiên cứu hành vi người chi nhánh rộng, nằm ở các vị trí thuận tiện, dễ dàng
  tiêu dùng là nhằm giải thích quá trình mua hay không tiếp cận thì khách hàng càng dễ thực hiện giao dịch
  mua một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó. Theo đó, năm với ngân hàng 5,12 . Arora và Kaur cũng cho rằng sự
  giai đoạn trong quyết định mua hàng là nhận biết vấn thuận tiện có tác động rất tích cực đến quyết định của
  đề, tìm kiếm thông tin, đánh giá các lựa chọn thay thế, khách hàng. Ngân hàng có vị trí thuận tiện và biểu
  quyết định mua hàng và hành vi sau khi mua hàng 10 . thời gian làm việc dài hơn sẽ có lợi thế cạnh tranh cao
  Theo Solomon và các cộng sự thì lý thuyết hành vi của hơn những ngân hàng khác. Đây chính là lý do khiến
  người tiêu dùng rất da dạng, năng động và luôn thay các ngân hàng nên đóng cửa muộn hơn và nên mở
  đổi, nó có thể phân tích được hành vi của người tiêu cửa vào ngày thứ Bảy 8 . Vì vậy, giả thuyết H2 được đề
  dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau 11 . xuất là:
  Trong nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng, Lê Thị Kim H2: Sự thuận tiện có ảnh hưởng tích cực đến quyết định
  Anh và Trần Đình Khôi Nguyên cho rằng quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.
  lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá
  nhân là một biểu hiện cụ thể trong quá trình hành Lợi ích tài chính
  vi của khách hàng liên quan đến việc nhận thức nhu Đối với việc gửi tiền tiết kiệm, thì lãi suất (lõi sản
  gửi tiền tiết kiệm, khách hàng sẽ tìm kiếm thông tin phẩm) và các sản phẩm gia tăng (bảo hiểm tiền gửi,
  về ngân hàng và loại hình tiết kiệm có thể thỏa mãn chính sách khi rút tiền trước hạn, biểu phí chuyển
  nhu cầu cao nhất của mình, từ đó họ sẽ hình thành tiền, tra cứu tài khoản…) sẽ tạo thành một khái niệm
  nên các tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá khi đưa ra lợi ích tài chính hoàn chỉnh 6 . Khách hàng đòi hỏi
  quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm 5 . Như được cung ứng dịch vụ tốt nhất với mức lợi ích tài
  vậy, quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của chính hấp dẫn nhất từ ngân hàng, họ sẽ so sánh chi

  1243

 3. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252

  phí và lợi ích dịch vụ giữa các ngân hàng để lựa chọn hàng thói quen luôn tham khảo ý kiến của gia đình,
  nơi để gửi tiền. Với sự phát triển của thông tin truyền bạn bè hay đồng nghiệp khi lựa chọn ngân hàng 12 ,
  thông, khách hàng ngày càng nhận thức rõ và nhạy các khuyến nghị của cha mẹ hoặc bạn bè là tiêu chí
  cảm hơn đối với lợi ích dịch vụ tài chính 8 . Khách quan trọng có ảnh hưởng tích cực đến quyết định lựa
  hàng luôn mong muốn đồng tiền của họ sinh lời cao chọn ngân hàng 8 . Mặt khác, đa phần các tổ chức hiện
  nhất 6 nên lãi suất tiền gửi cạnh tranh, lãi suất tiền gửi nay đều thanh toán lương cho người lao động qua tài
  linh hoạt theo từng sản phẩm 2 , dịch vụ tốt với mức khoản ngân hàng, nên đây cũng là một kênh tham
  phí dịch vụ thấp hoặc không có phí có ảnh hưởng tích khảo cần thiết trong quyết định của khách hàng 15 . Vì
  cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng của họ 8 . Vì vậy, giả thuyết H6 được đề xuất là:
  vậy, giả thuyết H3 được đề xuất là: H6: Nhóm tham khảo có ảnh hưởng tích cực đến quyết
  H3: Lợi ích tài chính có ảnh hưởng tích cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.
  định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.
  Mô hình nghiên cứu đề xuất
  Danh tiếng ngân hàng Kế thừa kết quả các nghiên cứu của Suki, Hà Nam
  Theo nghiên cứu của Tucker và Jubb thì vì tâm lý ngại Khánh Giao và Hà Minh Đạt, Lê Thị Kim Anh và
  rủi ro nên việc giữ tiền an toàn là rất quan trọng trong Trần Đình Khôi Nguyên, Hoàng Thị Anh Thư, Tucker
  tâm trí của khách hàng, khách hàng luôn tìm giải pháp và Jubb, Arora và Kaur, Katircioglu và các cộng sự,
  có sự an toàn cao nhất cho tài sản của mình 7 . Đối Krisnanto, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm
  với khách hàng thì uy tín, danh tiếng ngân hàng càng 06 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân
  cao thì sẽ tạo niềm tin cho khách hàng gửi tiền tiết hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Bến Tre
  như Hình 1 gồm: chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện, lợi
  kiệm càng lớn và khả năng khách hàng lựa chọn ngân
  ích tài chính, danh tiếng ngân hàng, công nghệ ngân
  hàng đó cao 6,7 . Do đó, những ngân hàng có uy tín,
  hàng và nhóm tham khảo 1,2,5–8,13,15 .
  danh tiếng tốt, hình ảnh thân thiện, thanh lịch sẽ có
  nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường 2,13 . Vì vậy, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  giả thuyết H4 được đề xuất là:
  Để đảm bảo tính khoa học và đạt được các mục tiêu
  H4: Danh tiếng ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến
  đề ra thì nghiên cứu được thực hiện thông qua hai
  quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.
  giai đoạn bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên
  cứu định lượng.
  Công nghệ ngân hàng
  Dangolani nhận định rằng công nghệ có ảnh hưởng Nghiên cứu định tính
  lớn đến cách thức cung cấp dịch vụ tài chính ngân
  Từ mô hình lý thuyết, tác giả sẽ lựa chọn bộ thang đo
  hàng, nên các ngân hàng đang tập trung cải thiện nền
  sơ bộ để tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc với những
  tảng công nghệ để tăng lợi thế cạnh tranh của mình khách hàng đang gửi tiết kiệm. Đối tượng phỏng vấn
  vì thế hệ khách hàng mới thích hợp tác với ngân hàng được lựa chọn kỹ càng để đảm bảo tính đại diện theo
  có nền tảng công nghệ mạnh mẽ, cung cấp quy trình một số tiêu chí: thu nhập, nghề nghiệp, trình độ học
  nhanh hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn và dễ sử dụng vấn, số lượng tiền gửi, kinh nghiệm lựa chọn ngân
  hơn 14 . Với sự ra đời của ngân hàng điện tử, nhiều thủ hàng. Số lượng các cuộc phỏng vấn được tiến hành
  tục ngân hàng có thể được xử lý từ xa 8 , khách hàng với tiêu chí không tìm được yếu tố mới thì sẽ kết thúc.
  có thể lựa chọn gửi tiền hay thanh toán tại bất kỳ nơi Tác giả dừng ở cuộc phỏng vấn thứ 10 vì không phát
  đâu thông qua các thiết bị có kết nối internet như điện hiện thêm điểm mới. Phỏng vấn dựa trên bảng câu
  thoại di động hay máy tính xách tay 7,13 . Ứng dụng hỏi (n=30) được thực hiện để đánh giá sơ bộ độ tin
  công nghệ mới sẽ tạo cơ hội cho ngân hàng tối đa hóa cậy thang đo, điều chỉnh từ ngữ trong phiếu khảo sát,
  thị phần, giảm thiểu chi phí hành chính và cải thiện đảm bảo người được hỏi không hiểu sai ý nghĩa của
  tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của họ 15 . Vì vậy, giả câu hỏi. Kết quả, tác giả xây dựng được bảng câu hỏi
  thuyết H5 được đề xuất là: cho nghiên cứu chính thức với 6 nhân tố và 24 biến
  H5: Công nghệ ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến quan sát. Tất cả các biến quan sát đều được đo lường
  quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm. bằng thang đo Likert 5 điểm (từ 1. Rất không đồng ý
  đến 5. Rất đồng ý).
  Nhóm tham khảo
  Theo Blankson và các cộng sự thì trong điều kiện mà Nghiên cứu định lượng
  thông tin ngân hàng chỉ mang tính bề nổi, đại trà Dữ liệu nghiên cứu định lượng được thu thập bằng
  kết hợp với đặc trưng e ngại rủi ro đã tạo cho khách cách phỏng vấn trực tiếp các khách hàng cá nhân,

  1244

 4. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252

  Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuấta
  a
  Nguồn: Tác giả 2019

  độ tuổi từ 20 đến 65 tuổi, đang gửi tiết kiệm tại các – tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 nên đều đạt yêu
  ngân hàng trong tỉnh Bến Tre, đây là độ tuổi đã có cầu. Như vậy, 6 nhân tố với 22 biến quan sát đạt tiêu
  thu nhập, thường xuyên giao dịch với các ngân hàng chuẩn sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá
  để phục vụ mục đích thanh toán hay gửi tiết kiệm. EFA (Bảng 1).
  Mẫu được lấy theo phương pháp thuận tiện, thời gian
  lấy mẫu khảo sát trong tháng 9/2019. Kích thước mẫu Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
  được xác định theo tỷ lệ 10:1, đây là cơ sở để tác giả
  Phân tích nhân tố khám phá được tiến hành với
  chuẩn bị 300 bảng câu hỏi phỏng vấn thu thập thông
  phương pháp phân tích thành phần chính (Principal
  tin 16 . Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân
  tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy Bi- Component Analyist) với phép quay Varimax và dừng
  nary Logistic được thực hiện để kiểm định mô hình khi trích được tất cả các nhân tố có Eigenvalues ≥ 1
  và các giả thuyết nghiên cứu từ dữ liệu khảo sát. đối với 22 biến quan sát.
  Kết quả phân tích cho thấy chỉ số KMO = 0,858 (>0,5)
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO và giá trị Sig. Bartlett’s test =0,000 (1 rút trích được 6 nhân tố với tổng phương sai
  khi kiểm tra, có 21 phiếu không đạt yêu cầu bị loại ra, trích là 77,78% (>50%) và hệ số Factor Loading của
  có 279 phiếu hợp lệ đưa vào phân tích, xử lý số liệu các biến quan sát đều >0,5. Như vậy, 6 nhân tố với 22
  (tỷ lệ 93%) bằng phần mềm SPSS 22.0. biến quan sát giải thích được 77,78% sự biến thiên của
  dữ liệu và không có nhân tố hay biến quan sát nào bị
  Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Al- loại ở giai đoạn này (Bảng 2).
  pha
  Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa Phân tích tương quan Pearson
  chọn ngân hàng gửi tiết kiệm gồm các nhân tố Chất
  Kết quả phân tích ma trận tương quan cho thấy các
  lượng dịch vụ, Sự thuận tiện, Lợi ích tài chính, Danh
  biến độc lập CLDV, STT, LITC, CNNH, NTK đều có
  tiếng ngân hàng, Công nghệ ngân hàng và Nhóm
  tương quan với biến phụ thuộc Y (hệ số tương quan >0
  tham khảo với 24 biến quan sát được kiểm định độ
  tin cậy. và Sig(2-tailed) < 0,05). Biến độc lập DTNH không có
  Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc Y (Sig. (2-
  thấy ngoài biến CLDV5 và CLDV2 bị loại (do có tailed) = 0,367>0,05). Tuy nhiên, tác giả vẫn đưa biến
  tương quan biến – tổng

 5. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252
  Bảng 1: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

  Thang đo Ký hiệu Số biến quan Số biến quan Cronbach’s Al- Hệ số tương quan
  sát ban đầu sát còn lại pha biến – tổng thấp nhất

  Chất lượng dịch vụ CLDV 6 4 0,874 0,639

  Sự thuận tiện STT 4 4 0,831 0,614

  Lợi ích tài chính LITC 3 3 0,897 0,756

  Danh tiếng ngân hàng DTNH 3 3 0,879 0,756

  Công nghệ ngân hàng CNNH 4 4 0,914 0,754

  Nhóm tham khảo NTK 4 4 0,913 0,779
  Nguồn: Trích xuất từ kết quả nghiên cứu (2019)

  Phân tích hồi quy Binary Logistic Kiểm định Wald ý nghĩa của các hệ số trong mô
  Biến phụ thuộc trong đề tài này là quyết định lựa chọn hình
  ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân. Biến Kiểm định Wald về ý nghĩa hệ số hồi quy tổng thể
  phụ thuộc chỉ nhận hai giá trị với Y = 1: các nhân tố tại Bảng 3 cho thấy các nhân tố CLDV*(36,482),
  trong mô hình có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn STT*(36,199), LITC*(11,184), CNNH*(20,651) và
  ngân hàng gửi tiết kiệm và Y = 0: các nhân tố trong NTK*(5,858) đều có sig. 0,05 nên bị loại khỏi
  tic theo phương pháp Enter được sử dụng nhằm mục
  mô hình hồi quy. Nghĩa là khách hàng cá nhân tại
  đích kiểm định các giả thuyết và giá trị hệ số β của
  tỉnh Bến Tre không bị tác động bởi Danh tiếng ngân
  mô hình nghiên cứu.
  hàng khi quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.
  Độ phù hợp của mô hình với thị trường nghiên cứu
  Như vậy, các giả thuyết H1, H2, H3, H5, H6 được chấp
  và dữ liệu nghiên cứu
  nhận và giả thuyết H4 bị bác bỏ; mô hình các yếu tố
  Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic với phương
  ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết
  pháp Enter giữa 6 nhân tố và biến phụ thuộc cho thấy
  kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre được
  giá trị Chi-square = 182,687; df = 6 và Sig. = 0,000
  viết dưới dạng hồi quy Binary Logistic như sau:
  (

 6. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252
  Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA

  Tên biến Biến quan sát Nhân tố

  1 2 3 4 5 6
  Nhóm tham khảo NTK2 0,890

  NTK1 0,851

  NTK3 0,849

  NTK4 0,814
  Công nghệ ngân hàng CNNH2 0,868

  CNNH1 0,855

  CNNH3 0,830

  CNNH4 0,822
  Chất lượng dịch vụ CLDV4 0,840

  CLDV3 0,807

  CLDV6 0,784

  CLDV1 0,762
  Sự thuận tiện STT2 0,838

  STT4 0,827

  STT1 0,771

  STT3 0,749
  Lợi ích tài chính LITC1 0,852

  LITC3 0,840

  LITC2 0,750
  Danh tiếng ngân hàng DTNH3 0,881

  DTNH2 0,864

  DTNH1 0,773

  Giá trị Eigenvalue 7,61 2,96 2,05 1,79 1,64 1,07

  Phương sai trích (%) 34,59 13,44 9,33 8,12 7,43 4,87

  % phương sai tích lũy 34,59 48,03 57,36 65,48 72,91 77,78

  KMO = 0,858; Sig. Bartlett’s test =0,000
  Nguồn: Trích xuất từ kết quả nghiên cứu (2019)

  nhà hoặc cơ quan công tác (STT1; β =0,431) và có vị Thảo luận kết quả nghiên cứu
  trí dễ dàng tiếp cận (STT2; β =0,418). Trong Lợi ích Kết quả nghiên cứu đối với thị trường tại tỉnh Bến Tre
  tài chính, tiêu chí cốt lõi là ngân hàng có chính sách vừa có những điểm tương đồng với những nghiên cứu
  linh hoạt cho những khoảng rút trước hạn (LITC1; trước, vừa tồn tại những khác biệt. Cụ thể:
  β =1,277). Trong Công nghệ ngân hàng, tiêu chí cốt Sự thuận tiện (β 2=1,952) có ảnh hưởng tích cực nhất
  lõi là số lượng các máy ATM đáp ứng đầy đủ nhu đến quyết định của khách hàng cá nhân. Kết quả này
  cầu giao dịch (CNNH4; β =2,3), dịch vụ ngân hàng tương đồng các nghiên cứu của Tucker và Jubb, Arora
  qua điện thoại cung cấp nhiều tiện ích và dễ sử dụng và Kaur 7,8 . Nguyên nhân là do độ phủ sóng của các
  (CNNH2; β =1,38). Trong nhóm tham khảo, tiêu chí ngân hàng tại tỉnh Bến Tre là chưa cao, chỉ tập trung
  cốt lõi là sự giới thiệu từ gia đình (NTK1; β =1,034) và chủ yếu ở thành phố Bến Tre và các thị trấn trung tâm,
  sự ảnh hưởng từ cơ quan công tác (NTK4; β =0,907). nơi có nhiều công chức, viên chức và các tổ chức kinh

  1247

 7. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252
  Bảng 3: Các hệ số trong mô hình hồi quy Binary Logistic

  Biến độc lập S.E. Wald df Sig. Exp(B)
  Step 1a CLDV 1,843 0,305 36,482 1 0,000 6,315

  STT 1,952 0,324 36,199 1 0,000 7,042

  LITC 1,058 0,316 11,184 1 0,001 2,880

  DTNH* 0,404 0,251 2,590 1 0,108 1,499

  CNNH 1,399 0,308 20,651 1 0,000 4,053

  NTK 0,530 0,219 5,858 1 0,016 1,700

  Constant 1,096 0,224 23,987 1 0,000 2,993

  Chi-square = 182,687; df = 6 và Sig. = 0,000 < 0,05

  -2LL = 151,669; Nagelkerke R Square = 0,688

  Xác suất dự đoán chính xác: 91,4%.
  Nguồn: Trích xuất từ kết quả nghiên cứu (2019)

  tế. Phần lớn khách hàng thường sẽ lựa chọn ngân để rút hay rút quá nhiều tiền lẻ thì khách hàng có xu
  hàng có vị trí gần nhà hoặc cơ quan công tác để tranh hướng chuyển sang ngân hàng khác để gửi tiết kiệm
  thủ gửi tiền, nhận lãi hay thanh toán. Các ngân hàng và giao dịch.
  có vị trí đẹp, nhiều chi nhánh ở trung tâm sẽ có lợi thế Lợi ích tài chính (β 3=1,058) có ảnh hưởng tích cực
  hơn trong việc thu hút khách hàng. đến quyết định của khách hàng cá nhân. Kết quả này
  Chất lượng dịch vụ (β 1=1,843) có ảnh hưởng rất tích tương đồng với nghiên cứu của Hà Nam Khánh Giao
  cực đến quyết định của khách hàng cá nhân. Kết quả và Hà Minh Đạt, Tucker và Jubb, Arora và Kaur 2,7,8 .
  này tương đồng với các nghiên cứu của Hoàng Thị Khách hàng cá nhân luôn mong muốn được hưởng
  Anh Thư, Arora và Kaur 6,8 . Đa phần khách hàng sẽ lợi tối đa từ các khoản tiền gửi của mình. Đối với các
  chọn ngân hàng có khả năng đảm bảo an toàn tiền khách hàng gửi tiền nhằm mục đích hưởng lãi thì họ
  gửi tốt, tốc độ xử lý dịch vụ (gửi tiền, nhận lãi, thanh sẽ lựa chọn các ngân hàng có biểu lãi suất tiền gửi cao
  toán) nhanh chóng ít tốn thời gian chờ đợi. Bên cạnh hơn các ngân hàng khác. Còn đối với các khách hàng
  đó, các khách hàng cũng đưa ra ý kiến rằng họ thích gửi tiền không nhằm mục đích hưởng lãi hay không
  mọi sự minh bạch rõ ràng trong các thông tin ngay quan trọng vấn đề tiền lãi thì họ sẽ xem xét đến các
  từ đầu, nếu có những sự cố xảy ra thì họ mong muốn tiện ích ngân hàng mang đến với biểu phí hợp lý, cạnh
  được giải thích rõ ràng, dễ hiểu và nhanh chóng. tranh trên thị trường.
  Công nghệ ngân hàng (β 5=1,399) có ảnh hưởng khá Nhóm tham khảo (β 6=0,530) có ảnh hưởng nhất
  tích cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết định đến quyết định của khách hàng cá nhân. Kết
  kiệm của khách hàng cá nhân. Kết quả này mặt dù quả này cũng đã được khẳng định trong các nghiên
  chưa được khẳng định trong các nghiên cứu tại Việt cứu của Lê Thị Kim Anh và Trần Đình Khôi Nguyên,
  Nam trước đây nhưng lại phù hợp với các nghiên cứu Tucker và Jubb, Arora và Kaur 5,7,8 . Xuất phát từ tâm
  của Suki, Katircioglu và các cộng sự, Dangolani 1,13,14 . lý e ngại rủi ro, khách hàng thường nghi ngờ thông
  Đa phần khách hàng được khảo sát đều sử dụng điện tin quảng cáo, thay vào đó, họ sẽ tham khảo ý kiến
  thoại thông minh có kết nối mạng thường xuyên nên của người thân trong gia đình, bạn bè khi ra quyết
  khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ định vì họ cần một lời khuyên từ những người quan
  vào đời sống là khá cao. Vì những tiện ích mà ngân trọng của mình. Bên cạnh đó, vì lý do thuận tiện và
  hàng điện tử mang lại, khách hàng đã chấp nhận và ngại thay đổi nên nhiều khách hàng sẽ quyết định gửi
  thường xuyên sử dụng ngân hàng điện tử để quản lý tiền tại ngân hàng mà họ được thanh toán lương.
  tài khoản và thực hiện giao dịch. Vì vậy, các ứng dụng Danh tiếng ngân hàng không có ảnh hưởng đến
  ngân hàng điện tử dễ sử dụng, bảo mật tốt, giao diện quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của
  đẹp sẽ có tác động tích đến quyết định. Mặt khác, với khách hàng cá nhân (α =5%). Kết quả này trái ngược
  việc người lao động được thanh toán lương qua tài với các nghiên cứu của Hà Nam Khánh Giao và Hà
  khoản có kết nối với thẻ ATM, nên nếu các ATM bị Minh Đạt, Hoàng Thị Anh Thư, Arora và Kaur 2,6,8 ,
  chậm, không có đủ ATM cần thiết, không có đủ tiền khi các nghiên cứu này đều khẳng định danh tiếng

  1248

 8. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252

  ngân hàng có ảnh hưởng rất tích cực đến quyết định Sự thuận tiện
  lựa chọn ngân hàng. Điều này có thể được giải thích Ngân hàng cần phân bố lại các điểm giao dịch trên địa
  rằng mẫu khảo sát của các nghiên cứu trước được thu bàn tỉnh Bến Tre cho phù hợp với điều kiện kinh tế –
  thập tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều điểm xã hội tại địa phương. Các ngân hàng cũng nên xây
  ngân hàng trong một đơn vị hành chính nhỏ. Khách dựng lại thời gian hoạt động vào sáng thứ 7 hoặc chia
  hàng có nhiều sự lựa chọn và dành sự quan tâm rất ca làm việc đảm bảo hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng
  cao cho các ngân hàng có danh tiếng, uy tín ngân hàng đến 18 giờ tối nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng
  tốt. Trái lại, trong nghiên cứu này, đối tượng khảo sát giao dịch ngoài giờ hành chính.
  phân bố rộng trên toàn địa bàn tỉnh Bến Tre, kể cả ở
  vùng sâu vùng xa, nơi có rất ít điểm ngân hàng, khách Chất lượng dịch vụ
  hàng có ít sự lựa chọn và đôi khi chỉ có một lựa chọn Các ngân hàng cần cải thiện chất lượng sản phẩm dịch
  duy nhất là Agribank. vụ của mình bằng cách: phát triển các sản phẩm liên
  kết tạo ra những dòng sản phẩm gửi tiết kiệm phù
  KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ hợp với từng đối tượng khách hàng; nâng cao công
  Kết luận tác đảm bảo an toàn tiền gửi; đơn giản hóa thủ tục
  nhằm tăng tốc độ xử lý các giao dịch; khi khách hàng
  Đặc điểm mẫu nghiên cứu gồm 279 khách hàng đang
  có khiếu nại thì nhân viên cần cung cung cấp thông
  gửi tiết kiệm tại tỉnh Bến Tre đã phản ánh được tổng
  tin chính xác và ân cần giải quyết khiếu nại cho khách
  thể của ngiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: (1)
  hàng.
  sự thuận tiện, (2) chất lượng dịch vụ, (3) công nghệ
  ngân hàng, (4) lợi ích tài chính, (5) nhóm tham khảo
  Công nghệ ngân hàng
  có tác động tích cực đến quyết định lựa chọn ngân
  Môi trường tài chính ngày nay có xu hướng dựa trên
  hàng gửi tiết kiệm lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm.
  công nghệ vì công nghệ có ảnh hưởng lớn trong cách
  Kết quả hồi quy Binary Logistic còn cho thấy mô hình
  thức cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng. Do đó,
  có hệ số Nagelkerke R Square là 0,688, như vậy, mô
  các ngân hàng cần cải thiện chất lượng dịch vụ ATM,
  hình đã giải thích được 68,8% tác động của các yếu tố
  lắp nhiều máy, đảm bảo máy ATM hoạt động nhanh,
  đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của
  chính xác, bảo mật và luôn có đủ tiền giao dịch; phát
  khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre.
  triển và nâng cấp hệ thống ngân hàng điện tử, các ứng
  Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một nguồn tham
  dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, giao diện thân
  khảo mới, có giá trị trong việc nhận diện và xác định
  thiện và dễ sử dụng; nâng cấp hệ thống bảo mật, đảm
  mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến quyết định lựa
  bảo thông tin khách hàng luôn được kiểm soát và bảo
  chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân, vệ chặt chẽ.
  từ đó các ngân hàng tại Bến Tre có thể xây dựng các
  chiến lược kinh doanh hợp nhằm nâng cao khả năng Lợi ích tài chính
  huy động vốn từ đối tượng này. Bên cạnh đó, khác
  Đối với tiền gửi tiết kiệm thì lãi suất tiền gửi cao là
  với các nghiên cứu trong nước trước đây, đối với địa yếu tố cốt lõi, tuy nhiên yếu tố này luôn chịu sự kiểm
  bàn có ít điểm ngân hàng như Bến Tre thì Danh tiếng soát chặt chẽ từ ngân hàng Nhà nước. Do đó, ngân
  ngân hàng không có tác động đến quyết định lựa chọn hàng cần cân đối mức chi phí và lợi nhuận để xây
  ngân hàng gửi tiết kiệm. Nghiên cứu cũng đã phân dựng chính sách lãi suất và phí dịch vụ hợp lý mà
  biệt yếu tố Công nghệ ngân hàng ra khỏi yếu tố Sự vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của ngân hàng Nhà
  thuận tiện hay Chất lượng dịch vụ và khẳng định được nước. Các ngân hàng có thể thu hút khách hàng bằng
  tính chính xác về tác động của công nghệ ngân hàng cách xây dựng chính sách lãi linh hoạt cho những
  đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm trong khoảng rút trước hạn, chính sách phí phù hợp cho
  bối cảnh kinh tế mới. Nghiên cứu cũng cho thấy việc những khoản giao dịch thường xuyên, có những phần
  thanh toán lương qua ngân hàng cũng có tác động tích quà cho khách hàng thân thiết hay thường xuyên có
  cực đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm chương trình mở thưởng cho các khoản tiền gửi mới.
  của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre.
  Nhóm tham khảo
  Hàm ý quản trị Các ngân hàng cần phát triển mạnh mạng lưới cộng
  Dựa trên kết quả phân tích, một số hàm ý quản trị tác viên với chính sách thưởng hấp dẫn để khuyến
  được đề xuất nhằm gia tăng khả năng huy động vốn khích chính khách hàng trở thành kênh quảng bá
  từ khách hàng cá nhân: thông tin tích cực cho ngân hàng. Ngân hàng cũng

  1249

 9. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252

  cần có những phần quà cho ban lãnh đạo các doanh LITC: lợi ích tài chính
  nghiệp hay công nhân vào các dịp lễ đặc biệt khi tham DTNH: danh tiếng ngân hàng
  gia giao dịch với đơn vị của mình. Ngoài ra, với sự CNNH: công nghệ ngân hàng
  phát triển của mạng xã hội, ngân hàng có thể xây dựng NTK: nhóm tham khảo
  chính sách tích điểm đổi quà, ưu đãi về phí và lãi suất
  đối với những khách hàng thường xuyên có bình luận TUYÊN BỐ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
  tích cực trên trang thông tin điện tử của minh. Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
  đột lợi ích nào trong công bố bài báo.
  Danh tiếng ngân hàng
  Mặt dù danh tiếng ngân hàng không có ảnh hưởng
  TUYÊN BỐ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC
  đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm tại GIẢ
  Bến Tre, nhưng lại có ảnh hưởng rất tích cực tại các địa – Tác giả Võ Thị Ngọc Thúy: định hướng nghiên cứu,
  phương khác. Như vậy, xây dựng thương hiệu, danh củng cố nội dung cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên
  tiếng là điều kiện bắt buộc các ngân hàng tại Bến Tre cứu, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, góp ý đưa
  phải nghiêm túc thực hiện trước sự phát triển nhanh ra hàm ý quản trị và hoàn thiện nghiên cứu.
  chóng của hệ thống ngân hàng tại địa phương. Các – Tác giả Nguyễn Vũ Hoài Ân: tổng quan về cơ sở lý
  ngân hàng cần tập trung nâng cấp vẻ bề ngoài, nâng thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu, thu thập thông
  cấp hệ thống trang thiết bị, nội thất bên trong nhằm tin, phân tích dữ liệu, trình bày và thảo luận kết quả
  tạo sự thoải mái, trang trọng cho khách hàng khi đến nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu.
  giao dịch; cần tài trợ cho các công trình công ích, các
  hoạt động công tác xã hội để tạo sự gắn kết với cư TÀI LIỆU THAM KHẢO
  dân địa phương; cần xây dựng mối quan hệ tốt với các 1. Suki NM. Criteria for choosing banking services: Gender dif-
  ferences in the university students’ perspective. International
  đơn vị truyền thông trên địa bàn để đưa tin về những Journal of Social Economics. 2018;45(2):300–315. Available
  hoạt động xã hội, những khen thưởng mà ngân hàng from: https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2016-0354.
  2. Giao HNK, Đạt HM. Đánh giá các yếu tố lựa chọn ngân hàng
  đạt được nhằm nâng cao danh tiếng ngân hàng tại địa
  thương mại tại TP. Hồ Chí Minh của người cao tuổi. Tạp Chí
  phương. Phát Triển Kinh Tế. 2014;280(1):97–115.
  3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bảng xếp hạng
  HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU các Tỉnh thành Việt Nam. [Online]. 2019;Available from: https:
  //pcivietnam.vn/bang-xep-hang.
  TRONG TƯƠNG LAI 4. Cục thống kê tỉnh Bến Tre. Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội
  tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019. 2019;.
  Mẫu nghiên cứu được lấy theo phương pháp thuận
  5. Anh LTK, Đình Khôi Nguyên T. Nghiên cứu các nhân tố ảnh
  tiện nên kết quả chưa mang tính đại diện cao. Các hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm
  nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng mẫu nghiên cứu và trên địa bàn thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Tạp Chí Kinh Tế
  và Phát Triển. 2016;228:76–85.
  sử dụng phương pháp lấy mẫu lấy mẫu xác suất để kết 6. Thư HTA. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
  quả mang tính đại diện cao hơn. lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại
  Nghiên cứu này chỉ giới hạn ở việc lựa chọn ngân hàng Huế. Science & Technology Development. 2017;20:96–104.
  7. Tucker M, Jubb C. Bank and product selection – an Australian
  gửi tiết kiệm nói chung mà chưa đánh giá sự khác student perspective. International Journal of Bank Marketing.
  nhau trong quyết định của khách hàng khi gửi tiền 2018;36(1):126–146. Available from: https://doi.org/10.1108/
  IJBM-10-2016-0151.
  ở các ngân hàng cụ thể. Do đó, nghiên cứu để so sánh
  8. Arora S, Kaur H. Exploring the bank selection criteria in In-
  sự khác biệt trong quyết định lựa chọn gửi tiết kiệm dia: scale development and validation. International Journal
  giữa các ngân hàng cụ thể là cần thiết và khả thi. of Bank Marketing. 2019;37(3):666–690. Available from: https:
  //doi.org/10.1108/IJBM-09-2017-0199.
  Nghiên cứu cũng chưa đánh giá được sự khác nhau 9. Martínez MP, Cremasco CP, Filho LRAG, Junior SSB, Bed-
  trong quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm naski AV, Quevedo-Silva F, et al. Fuzzy inference system
  của khách hàng ở các địa phương khác nhau. Vì vậy, to study the behavior of the green consumer facing the
  perception of greenwashing. Journal of Cleaner Production.
  nghiên cứu được thực hiện ở địa phương khác, những 2020;242(116064):1–23. Available from: https://doi.org/10.
  tỉnh thành khác hay mở rộng quy mô nghiên cứu 1016/j.jclepro.2019.03.060.
  thành cấp vùng, cấp quốc gia để so sánh sự khác biệt 10. Rejikumar G, Sreedharan SV, Saha R. An integrated frame-
  work for service quality, choice overload, customer involve-
  trong quyết định của khách hàng có thể được thực ment and satisfaction. Management Decision. 2019;.
  hiện để làm phong phú hơn kết quả nghiên cứu. 11. Solomon M, Bamossy G, Askegaard S, Hogg MK. Consumer
  Behaviour: A European Perspective. 3th ed. Harlow: Pearson
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Education. 2006;.
  12. Blankson C, Cheng JMS, Spears N. Determinants of banks
  CLDV: chất lượng dịch vụ selection in USA, Taiwan and Ghana. International Journal of
  Bank Marketing. 2007;25(7):469–489. Available from: https:
  STT: sự thuận tiện //doi.org/10.1108/02652320710832621.

  1250

 10. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(1):1242-1252

  13. Katircioglu S, Fethi S, Unlucan D, Dalci I. Bank selection fac- from: ttps://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.003.
  tors in the banking industry: An empirical investigation from 15. Krisnanto U. The customers’ determinant factors of the bank
  potential customers in Northern Cyprus. Acta Oeconomica. selection. International Research Journal of Business Stud-
  2011;61(1):77–89. Available from: https://doi.org/10.1556/ ies. 2011;4(1):59–70. Available from: https://doi.org/10.21632/
  aoecon.61.2011.1.5. irjbs.4.1.59-70.
  14. Dangolani SK. The Impact of information technology in bank- 16. Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE. Multivariate Data
  ing system (A case study in Bank Keshavarzi IRAN). Procedia- Analysis. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey (USA): Pren-
  Social and Behavioral Sciences. 2011;30:13–16. Available tice Hall. 2013;.

  1251

 11. Science & Technology Development Journal – Economics – Law and Management, 5(1):1242-1252
  Open Access Full Text Article Research Article

  Factors affecting of bank selection decisions to saving deposits by
  individual customers in Ben Tre province

  Vo Thi Ngoc Thuy, Nguyen Vu Hoai An*

  ABSTRACT
  The purpose of this article is to determine and measure factors affecting the decision of choosing a
  bank for saving deposits of individual customers in Ben Tre province. With a convenient sampling
  Use your smartphone to scan this of 279 customers aged between 20 and 65, the obtained data is analyzed by the Reliability Analysis,
  QR code and download this article Exploratory Factor Analysis, and Binary Logistic regression analysis. The result suggests that contrary
  to assertions in previous studies, Bank Reputation does not impact individual customers’ decisions
  when choosing the bank to deposit. Besides that, (1) Convenience, (2) Service quality, (3) Bank
  technology, (4) Financial benefits, (5) Reference groups have positive impacts on the decision of
  choosing a bank for saving deposits. The practical implications drawn from this study suggest that
  the Bank should develop business strategies appropriate to the market by providing services with
  more utilities based on modern systems and technology platforms. This study also separates the
  scale of the Bank Technology factor from the Convenience factor or Service quality factor. This
  reliable scale will be the standard for future studies in banking selection in Vietnam.
  Key words: Binary Logistic, bank selection decision, saving deposits

  University of Economics and Law,
  VNU-HCM, Vietnam

  Correspondence
  Nguyen Vu Hoai An, University of
  Economics and Law, VNU-HCM,
  Vietnam
  Email: annvh17607bt@sdh.uel.edu.vn

  History
  • Received: 01/12/2020
  • Accepted: 22/01/2021
  • Published: 01/02/2021
  DOI :10.32508/stdjelm.v5i1.730

  Copyright
  © VNU-HCM Press. This is an open-
  access article distributed under the
  terms of the Creative Commons
  Attribution 4.0 International license.

  Cite this article : Thuy V T N, An N V H. Factors affecting of bank selection decisions to saving deposits
  by individual customers in Ben Tre province. Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law Manag.; 5(1):1242-1252.

  1252

Download tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại tỉnh Bến Tre File Word, PDF về máy