[Download] Tải Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng – Tải về File Word, PDF

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Download


Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa dựa trên số liệu thu thập từ 190 nông hộ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng File Word, PDF về máy

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

 1. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG
  CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Ở THỊ XÃ NGÃ NĂM,
  TỈNH SÓC TRĂNG
  Phan Ngọc Bảo Anh* và Huỳnh Thị Cẩm Thơ
  Khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Tây Đô
  (Email: phanngocbaoanh@tdu.edu.vn)
  Ngày nhận: 15/01/2020
  Ngày phản biện: 04/02/2020
  Ngày duyệt đăng: 15/4/2020

  TÓM TẮT
  Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín
  dụng chính thức của nông hộ trồng lúa dựa trên số liệu thu thập từ 190 nông hộ ở thị xã
  Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả phân tích hồi quy Probit và Tobit cho thấy tuổi của chủ
  hộ, giá trị tài sản thế chấp và tham gia vào đoàn thể tại địa phương là các yếu tố ảnh
  hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa. Ngoài ra, nghiên
  cứu tìm thấy mối quan hệ phi tuyến tính dạng hình chữ U ngược giữa tuổi của chủ hộ và
  khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ. Trên cơ sở kết quả phân tích, các giải
  pháp được đề xuất giúp nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng có khả năng
  tiếp cận vốn tín dụng chính thức tốt hơn.
  Từ khóa: Tín dụng chính thức, nông hộ trồng lúa, khả năng tiếp cận

  Trích dẫn: Phan Ngọc Bảo Anh và Huỳnh Thị Cẩm Thơ, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến
  khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm,
  tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại
  học Tây Đô. 08: 74-88.
  *Ths. Phan Ngọc Bảo Anh – Giảng viên Khoa Kế toán – TCNH, Trường Đại học Tây Đô
  74

 2. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  1. GIỚI THIỆU có thể kể đến như nghiên cứu của
  Tín dụng nông thôn có vai trò quan Trương Đông Lộc và Trần Bá Duy
  trọng trong việc thúc đẩy sản xuất nông (2010) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
  nghiệp, tăng thu nhập và từng bước nâng nghiên cứu của Lê Khương Ninh và
  cao đời sống của nhân dân. Thị trường Phạm Văn Dương (2011) và nghiên cứu
  tín dụng nông thôn ở Việt Nam nói của Trần Ái Kết và Huỳnh Trung Thời
  chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã (2013) thực hiện ở An Giang; nghiên
  được hình thành từ rất lâu, đây là thị cứu của Nguyễn Quốc Nghi (2016) ở
  trường bao gồm tín dụng chính thức và thành phố Cần Thơ;… Tuy nhiên, dường
  phi chính thức cùng tồn tại (Phan Đình như chưa có nghiên cứu chính thức nào
  Khôi, 2013). Thị xã Ngã Năm là một về tiếp cận tín dụng chính thức của nông
  trong những khu vực trọng điểm về hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc
  trồng trọt và chăn nuôi của Sóc Trăng, Trăng.
  đặc biệt là lĩnh vực trồng lúa với tổng Vì vậy, việc nghiên cứu khả năng tiếp
  diện tích trồng lúa là 18.723,55 ha, cập nguồn vốn tín dụng chính thức của
  chiếm trên 75% diện tích đất tự nhiên nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm,
  (Theo báo cáo của Phòng Kinh Tế – tỉnh Sóc Trăng là cần thiết nhằm đánh
  UBND thị xã Ngã Năm năm 2017). giá thực trạng và phân tích các yếu tố
  Những năm trở lại đây, người dân tại thị ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín
  xã Ngã Năm đang có xu hướng mở rộng dụng chính thức, từ đó đề xuất một số
  quy mô sản xuất, chuyển đổi phương giải pháp phù hợp để giúp nông hộ trồng
  thức canh tác mới cũng như áp dụng tiến lúa có khả năng tiếp cận được nguồn vốn
  bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng giá trị tín dụng chính thức tốt hơn và qua đó
  thương phẩm của sản phẩm lúa gạo cao các tổ chức tín dụng chính thức cũng có
  hơn. Điều đáng quan tâm là nguồn vốn cơ hội để thực thi nghiệp vụ tín dụng
  tín dụng chính thức vẫn chưa đáp ứng đủ hiệu quả hơn.
  nhu cầu vốn của các nông hộ trồng lúa 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  tại thị xã Ngã Năm do vẫn còn tồn tại rất
  nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, các Vấn đề tiếp cận tín dụng của nông hộ
  tổ chức tín dụng ngần ngại cho vay vì rủi đã được luận giải bởi nhiều lý thuyết,
  ro cao, thủ tục rườm rà, thế chấp tài trong đó nổi bật lên hai lý thuyết được
  sản,…hay số tiền vay từ các tổ chức tín thừa nhận rộng rãi là lý thuyết cung cầu
  dụng chính thức còn bị hạn chế không tín dụng và lý thuyết thông tin bất cân
  đủ để phục vụ sản xuất (Phạm Quốc Bảo xứng (Hesser and Schuh, 1962; Stiglitz
  và Nguyễn Thị Búp, 2016). and Weiss, 1981; Hoff and Stiglitz,
  1990; Swain, 2002; Lê Khương Ninh và
  Có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về Phạm Văn Dương, 2011; Phan Đình
  tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ Khôi, 2013).
  được thực hiện rộng rãi trên thế giới và
  Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh/thành
  phố đồng bằng sông Cửu Long điển hình
  75

 3. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  2.1. Lý thuyết cung cầu tín dụng 1981; Lê Khương Ninh và Phạm Văn
  Hesser and Schuh (1962) cho rằng Dương, 2011). Các tổ chức tín dụng
  việc tiếp cận tín dụng được bắt đầu với quyết định cấp tín dụng và cấp bao nhiêu
  lý thuyết cầu tín dụng của một cá nhân dựa trên tập hợp các thông tin mà họ
  hoặc một hộ gia đình với mong muốn tối nhận được từ người đi vay như đặc điểm
  đa hữu dụng kỳ vọng của họ từ việc vay của người đi vay, lịch sử khả năng trả
  tiền từ các nhà cung cấp tín dụng. Quyết nợ, tài sản thế chấp của người vay, mục
  định cung vốn tín dụng phụ thuộc vào lãi đích sử dụng tiền vay và khả năng tạo ra
  suất. Lãi suất chính là chi phí cơ hội của thu nhập để hoàn trả nợ vay (Hoff and
  khoản vay và được xác định dựa trên số Stiglitz, 1990).
  tiền vay và chất lượng của người đi vay 2.3. Lược khảo các nghiên cứu có
  (Swain, 2002; Phan Đình Khôi, 2003). liên quan
  Tuy nhiên, Stiglitz and Weiss (1981) với Chủ đề tiếp cận tín dụng chính thức
  giả định thị trường tín dụng là không của nông hộ từ lâu đã thu hút được sự
  hoàn hảo lại lập luận rằng lý thuyết cung quan tâm của các nhà nghiên cứu thực
  cầu tín dụng dựa vào lãi suất không thể nghiệm trong và ngoài nước. Nghiên
  giải thích khả năng tiếp cận vốn của cứu của Diagne (1999) về tiếp cận tín
  người đi vay do trên thực tế quyết định dụng của nông hộ ở Malawi bằng phân
  cung tín dụng không được điều chỉnh tích hồi quy OLS, đã kết luận có nhiều
  bởi lãi suất trên thị trường, trong khi yếu tố tác động tới nhu cầu vay và giới
  quyết định cho vay phụ thuộc vào cách hạn tiền vay của nông hộ, đó là tỷ lệ giá
  mà người cho vay lựa chọn người đi vay trị đất đai trên tổng giá trị tài sản, quy
  dựa trên thông tin của người đi vay. mô lao động, tỷ lệ nhân khẩu phụ thuộc
  2.2. Lý thuyết thông tin bất cân của hộ và khoảng cách từ nhà ở tới nơi
  xứng vay vốn. Guangwen and Lili (2005) thực
  Lý thuyết thông tin bất cân xứng ngụ hiện nghiên cứu các nông hộ ở huyện
  ý rằng người cho vay không hiểu rõ mức Tongren, Trung Quốc, qua phân tích hồi
  độ rủi ro của người đi vay nên họ không quy Probit đã chỉ ra các yếu tố gồm trình
  thể phân biệt giữa người đi vay ít rủi ro độ học vấn, tuổi của chủ hộ, số con dưới
  và người đi vay nhiều rủi ro cũng như tuổi lao động, nguồn thu nhập, giá trị tiết
  mức độ cố gắng hoàn trả nợ vay của kiệm của hộ và chính sách của địa
  người đi vay. Nếu không phân biệt được, phương có ảnh hưởng đến khả năng tiếp
  điều tự nhiên là người cho vay sẽ yêu cận tín dụng chính thức của nông hộ.
  cầu người đi vay trả lãi suất cao hơn để Khi nghiên cứu khả năng tiếp cận tín
  bù đắp thiệt hại do rủi ro gây ra. Việc dụng của nông hộ ở Philippin bằng phân
  tăng lãi suất có thể làm giảm lợi nhuận tích hồi quy Logit, Gan et al. (2007) đã
  của người cho vay do sự lựa chọn sai kết luận rằng nông dân và ngư dân trẻ ít
  lầm của người cho vay và động cơ lệch có khả năng tiếp cận tín dụng hơn nhóm
  lạc của người đi vay (Stiglitz and Weiss, đối tượng lớn tuổi. Tuy nhiên, theo lý
  thuyết vòng đời, tuổi càng lớn thì sức
  76

 4. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  khoẻ và khả năng lao động kém dần, dễ Năm, tỉnh Sóc Trăng bao gồm phường 1,
  dẫn đến rủi ro không trả được nợ nếu sự phường 2, phường 3, xã Tân Long, xã
  cố sức khỏe bất ngờ xảy ra, do đó tuổi Vĩnh Quới, xã Mỹ Quới, xã Long Bình
  càng lớn thì khả năng tiếp cận vốn vay và xã Mỹ Bình. Các nông hộ được chọn
  càng thấp (Okten and Osili, 2004; Pham theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên
  and Lensink, 2007). phân tầng. Tiêu thức phân tầng theo
  Ở Việt Nam, các nghiên cứu thực nông hộ có tiếp cận nguồn tín dụng
  nghiệm về tiếp cận tín dụng chính thức chính thức và không tiếp cận được
  đã chỉ ra các yếu tố thuộc về đặc điểm nguồn tín dụng chính thức. Sau khi phân
  của nông hộ như tuổi tác, giới tính, quy nhóm, ta tiến hành chọn mẫu thuận tiện
  mô hộ gia đình, trình độ học vấn, kinh trong từng nhóm (Võ Thị Thanh Lộc,
  nghiệm sản xuất, diện tích đất, tình trạng 2015; Nguyễn Văn Anh Vũ, Phạm Phi
  tài sản của hộ,… có ảnh hưởng đến khả Hùng và Bùi Hoàng Nam, 2016). Số liệu
  năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính nghiên cứu được khảo sát từ tháng
  thức (Trương Đông Lộc và Trần Bá 11/2018 đến tháng 12/2018.
  Duy, 2010; Nguyễn Quốc Nghi, 2016; 3.2. Phương pháp phân tích số liệu
  Lê Khương Ninh và Phạm Văn Dương, Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
  2011). Ngoài ra, nguồn tín dụng chính khả năng tiếp cận tín dụng chính thức,
  thức cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy
  như địa vị xã hội, việc tham gia đoàn thể Probit nhị phân và tiếp theo sử dụng mô
  địa phương, kế hoạch đầu tư khả thi, lịch hình hồi quy Tobit để phân tích các yếu
  sử vay vốn trong quá khứ, khả năng đi tố ảnh hưởng đến lượng tiền vay mà
  vay từ nguồn không chính thức,… nông hộ nhận được từ nguồn tín dụng
  (Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ chính thức trên địa bàn thị xã Ngã Năm,
  Dung, 2010; Trần Ái Kết và Huỳnh tỉnh Sóc Trăng.
  Trung Thời, 2013).
  Mô hình Probit
  Các biến sử dụng trong bài viết này
  được chọn lọc dựa trên cơ sở lý thuyết Mô hình Probit được trình bày như
  và kế thừa các nghiên cứu trước đây sao sau:
  cho phù hợp với địa bàn nghiên cứu. Mô Yi = β0 + βi X i + ui
  hình nghiên cứu và phương pháp nghiên
  cứu được trình bày ở phần tiếp theo. Trong đó, biến phụ thuộc Yi là biến
  giả, nhận giá trị bằng 1 nếu hộ vay được
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU vốn từ nguồn tín dụng chính thức và
  3.1. Phương pháp thu thập số liệu nhận giá trị 0 là ngược lại, Xi là các biến
  độc lập ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận
  Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là
  nguồn vốn tín dụng chính thức, β0 là
  số liệu sơ cấp được thu thập qua việc
  tung độ gốc; βi là các tham số hồi quy; ui
  phỏng vấn trực tiếp 190 hộ trồng lúa trên
  là sai số ngẫu nhiên.
  địa bàn 8 xã/phường thuộc thị xã Ngã

  77

 5. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  Mô hình Tobit làm tăng năng suất và hạn chế được rủi
  Mô hình Tobit được trình bày như ro trong quá trình sản xuất, tạo được
  sau: nguồn thu nhập ổn định, vì vậy rủi ro
  mất vốn sẽ giảm nên dễ dàng tiếp cận
  y1∗ = βX i + ui nếu y1∗ > 0 được vốn tín dụng chính thức hơn (Bùi
  yi = {
  0 nếu y1∗ ≤ 0 Văn Trịnh và Trương Thị Phương Thảo,
  với ui ≈ in (0,σ2) 2014).
  Thu nhập bình quân năm của hộ là
  Trong đó, biến phụ thuộc Yi thể hiện
  thu nhập bình quân của hộ tính bằng
  lượng tiền vay được từ nguồn tín dụng
  triệu đồng/năm. Một trong những điều
  chính thức, X i là các biến độc lập có ảnh
  kiện để vay được vốn từ các tổ chức tín
  hưởng đến lượng tiền vay của hộ; ui là
  dụng chính thức là khả năng “tạo ra
  sai số ngẫu nhiên.
  tiền” và “thu nhập” của người đi vay.
  Các biến độc lập trong mô hình được Những hộ có thu nhập bình quân hàng
  diễn giải như sau: năm cao dễ dàng tiếp cận tín dụng chính
  Tuổi của chủ hộ: Zeller (1994) cho thức hơn (khi có nhu cầu) bởi thường
  rằng tuổi làm tăng khả năng tiếp cận tín được xem là có nhiều uy tín và khả năng
  dụng ở nông thôn, nơi mà tuổi của chủ trả nợ tốt hơn (Nguyễn Quốc Oánh và
  hộ được gắn liền với việc tích lũy kinh Phạm Thị Mỹ Dung, 2010). Tuy nhiên,
  nghiệm và của cải. Tuy nhiên, chủ hộ các hộ có thu nhập cao thường tích lũy
  càng lớn tuổi thì sức khoẻ thường không được nhiều vốn để sản xuất nên nhu cầu
  ổn định, dễ mắc bệnh, khả năng lao động vay vốn của họ là rất ít, những hộ nghèo
  kém dần, dễ dẫn đến rủi ro không trả thì có thu nhập thấp, nên họ thường có
  được nợ (nếu sự cố sức khỏe bất ngờ xảy nhu cầu về vốn cao (Vương Quốc Duy
  ra), do đó chủ hộ càng lớn tuổi càng khó và Đặng Hoàng Trung, 2015)
  tiếp cận được vốn vay (Okten and Osili, Tham gia đoàn thể là biến giả, nhận
  2004; Pham and Lensink, 2007). Đồng giá trị 1 nếu thành viên của hộ có tham
  thời, cùng với tuổi tác và kinh nghiệm, gia các hội đoàn thể và nhận giá trị 0 là
  các hộ thường tích lũy được nhiều tài ngược lại. Các thành viên của tổ chức
  sản cũng như vốn nên có thể ít có nhu hội đoàn thể có cơ hội tiếp cận thông tin
  cầu vay hơn (Lê Khương Ninh và Phạm nhanh hơn những đối tượng khác do các
  Văn Dương, 2011). Do đó, nhóm tác giả chương trình tín dụng thường được phổ
  đã sử dụng thêm biến tuổi bình phương biến thông qua các tổ chức hội, đoàn thể
  (tuoibinhphuong) để làm sáng tỏ vấn đề (Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ
  nghiên cứu. Dung, 2010; Nguyễn Quốc Nghi, 2016).
  Kinh nghiệm sản xuất: Là số năm Giá trị tài sản thế chấp: Giá trị tài
  tham gia trồng lúa của chủ hộ. Theo thời sản thế chấp của hộ (triệu đồng). Các hộ
  gian, chủ hộ tích lũy thêm nhiều kinh có tài sản thế chấp vay được nhiều vốn
  nghiệm sản xuất phù hợp với đặc điểm từ nguồn tín dụng chính thức hơn các hộ
  và đảm bảo tính mùa vụ, qua đó có thể không có tài sản thế chấp. Các TCTD
  78

 6. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  thường dùng tài sản thế chấp làm tài sản tế, các hộ có vay vốn không chính thức
  đảm bảo các khoản vay và cũng nhằm thường muốn vay vốn từ khu vực chính
  mục đích ràng buộc nông hộ trong vấn thức với lãi suất thấp để trả cho các
  đề trả nợ (Phạm and Izumida, 2002; khoản vay không chính thức với lãi suất
  Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ cao là lý do chủ yếu (Nguyễn Quốc
  Dung, 2010; Nguyễn Văn Anh Vũ và Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung, 2010).
  ctv., 2016). Lịch sử tín dụng là biến giả, nhận giá
  Tín dụng không chính thức là biến trị 1 nếu nông hộ trả nợ vay của các
  giả, nhận giá trị 1 nếu hộ có vay từ TCTD đúng hạn trong quá khứ, nhận giá
  nguồn không chính thức và nhận giá trị trị 0 là ngược lại. Các hộ thanh toán lãi
  0 là ngược lại. Lê Khương Ninh và và/hoặc gốc trễ hạn hoặc không thanh
  Phạm Văn Dương (2011) cho rằng các toán trong quá khứ được xem như có
  hộ vay từ nguồn không chính thức lịch sử tín dụng “xấu”, thông thường các
  thường ít tiếp cận được nguồn vốn tín hộ này sẽ khó có khả năng tiếp cận
  dụng chính thức vì không đáp ứng được nguồn tín dụng chính thức từ các TCTD
  yêu cầu của các TCTD về thế chấp, thu (Sarap, 1990; Pham và Lensink; 2007).
  nhập hay kế hoạch sử dụng vốn. Thực
  Bảng 1. Diễn giải các biến độc lập và dấu kỳ vọng trong mô hình Probit và Tobit
  Dấu kỳ vọng
  Tên biến Diễn giải Mô hình Mô hình
  Probit Tobit
  Tuổi của chủ
  Tính từ năm sinh đến thời điểm phỏng vấn (năm) + +
  hộ (X1)
  Tuổi bình
  Bình phương tuổi của chủ hộ – –
  phương (X2)
  Kinh nghiệm Là số năm trực tiếp tham gia trồng lúa của chủ hộ
  + +
  (X3) (năm)
  Thu nhập (X4) Thu nhập bình quân của hộ (triệu đồng/năm) + +
  Tham gia đoàn Nhận giá trị là 1 nếu có tham gia hội đoàn thể và 0
  + +
  thể (X5) nếu không tham gia
  Tài sản thế Tổng giá trị tài sản của hộ có thể thế chấp, đáp ứng
  + +
  chấp (X6) nhu cầu của TCTD (triệu đồng)
  Hộ có vay
  nguồn không Nhận giá trị 1 nếu hộ có vay từ nguồn tín dụng
  – –
  chính thức không chính thức và 0 nếu hộ không có vay
  (X7)
  Lịch sử tín Nhận giá trị 1 nếu hộ trả nợ vay đúng hạn trong quá
  + +
  dụng (X8) khứ và 0 nếu hộ trả không đúng hạn
  Ghi chú: Dấu (-) thể hiện quan hệ ngược chiều, dấu (+) thể hiện quan hệ cùng chiều giữa
  biến độc lập so với biến phụ thuộc

  79

 7. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 hộ không vay được vốn từ nguồn tín
  4.1. Thực trạng vay vốn của nông dụng chính thức. Trong 150 hộ vay được
  hộ trồng lúa qua mẫu điều tra vốn thì có 122 hộ vay vốn tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  4.1.1. Thông tin về tín dụng chính chiếm tỷ lệ cao nhất (81,33%), tiếp đó là
  thức của nông hộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  Kết quả từ mẫu điều tra cho thấy, với 15 hộ (chiếm 10%) và còn lại là các
  trong 190 nông hộ được phỏng vấn thì tổ chức tín dụng khác là 13 hộ. Các ngân
  có 150 hộ vay được vốn từ nguồn tín hàng này có phòng giao dịch ở thị xã
  dụng chính thức (chiếm 78,95%), còn lại Ngã Năm nên nông hộ dễ dàng tiếp cận.
  Bảng 2. Cơ cấu vốn vay của nông hộ
  Số quan Tỷ lệ
  Chỉ tiêu
  sát (%)
  Không vay được từ nguồn tín dụng chính thức 40 21,05
  Vay được từ nguồn tín dụng chính thức 150 78,95
  – Ngân hàng NN và PTNT 122 81,33
  – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 15 10,00
  – Các TCTD khác 13 8,67
  (Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2018)
  Bảng 3 trình bày các số liệu mô tả nhận quyền sở hữu đất đai và nhà ở gắn
  đặc điểm các khoản vay của nông hộ liền với đất ở, tổng giá trị tài sản đảm
  trong mẫu nghiên cứu. Lượng vốn vay bảo trung bình trong mẫu nghiên cứu là
  được cao nhất là 500 triệu đồng, thấp 140,4 triệu đồng. Thời gian vay cao nhất
  nhất là 40 triệu đồng, trung bình một là 12 tháng, thấp nhất là 3 tháng, trung
  khách hàng vay được 125,4 triệu đồng, bình là 9,5 tháng. Lãi suất vay trung
  thấp hơn mức đề nghị vay trung bình. bình là 7%/năm, cao nhất là 11%/năm và
  Tài sản đảm bảo chủ yếu là giấy chứng thấp nhất là 6,5%/năm.
  Bảng 3. Nhu cầu vay vốn và lượng vốn vay
  Đơn vị Trung Giá trị Giá trị nhỏ Độ lệch
  Chỉ tiêu
  tính bình lớn nhất nhất chuẩn
  Lượng vốn đề nghị vay Triệu đồng 151,6 600 40 96,6
  Lượng vốn vay được Triệu đồng 125,4 500 40 88,9
  Tổng giá trị tài sản thế chấp Triệu đồng 140,4 660 0 107,9
  Thời gian vay Tháng 9,5 12 3 4,9
  Lãi suất vay %/năm 7,0 11 6,5 2,9
  (Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2018)
  80

 8. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  4.1.2. Nguyên nhân nông hộ không không biết thủ tục vay và 12,5% còn lại
  vay vốn chính thức do lý do cá nhân. Nguyên nhân hộ
  Khi được hỏi đa phần các hộ không không đáp ứng được điều kiện vay chủ
  vay vốn từ nguồn tín dụng chính thức do yếu là do không có tài sản thế chấp và
  không đáp ứng được điều kiện vay của không có xác nhận của địa phương.
  ngân hàng chiếm 60%, khoảng 27,5% hộ
  Bảng 4. Nguyên nhân nông hộ không vay vốn chính thức
  Nguyên nhân Số quan sát Tỷ lệ (%)
  Không đáp ứng đủ điều kiện của ngân hàng 24 60,0
  Không biết thủ tục vay vốn 11 27,5
  Nguyên nhân khác 5 12,5
  Tổng 40 100,0
  (Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2018)

  4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả Theo kết quả ở Bảng 5, ta có giá trị
  năng tiếp cận tín dụng chính thức của LR Chi2 = 125,87, Prob > Chi2 = 0,0000
  hộ trồng lúa cho thấy mô hình nghiên cứu có ý nghĩa
  Như đã trình bày, nghiên cứu sử dụng thống kê và mức độ dự báo chính xác
  mô hình Probit để ước lượng các yếu tố của nó khá cao (95,74%), chứng tỏ tính
  ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín phù hợp của mô hình trong nghiên cứu
  dụng chính thức của nông hộ. Biến phụ này. Kết quả phân tích mô hình Probit
  thuộc trong mô hình này là khả năng tiếp cho thấy trong số 8 biến độc lập đưa vào
  cận tín dụng (có tiếp cận được hoặc mô hình thì có 4 biến có ý nghĩa thống
  không tiếp cận được). Các biến độc lập kê ở mức dưới 10% ảnh hưởng đến khả
  trong mô hình là tuổi của chủ hộ, tuổi năng tiếp cận tín dụng chính thức của
  bình phương, kinh nghiệm của chủ hộ, nông hộ trồng lúa gồm tuổi của chủ hộ
  thu nhập của hộ, giá trị tài sản thế chấp, (X1), tuổi bình phương (X2), giá trị tài
  tham gia vào đoàn thể địa phương, hộ có sản thế chấp (X5) và tham gia vào đoàn
  vay từ nguồn tín dụng không chính thức thể địa phương (X6).
  và lịch sử tín dụng của hộ.

  81

 9. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  Bảng 5. Kết quả phân tích mô hình Probit
  Hệ số β dy/dx Giá trị z p-value
  Hằng số -12,514 – -3,37 0,001
  Tuổi của chủ hộ (X1) 0,453 0,00365 2,58 0,010
  -0,00004
  Tuổi bình phương (X2) -0,004 -2,02
  0,043
  Kinh nghiệm (X3) -0,030 -0,00025 -0,76 0,449
  Thu nhập (X4) -0,003 -0,00002 -0,34 0,736
  0,00025
  Giá trị thế chấp (X5) 0,031 4,87
  0,000
  Tham gia đoàn thể (X6) 0,639 0,00665 1,80 0,072
  Hộ có vay nguồn không chính thức -0,00362
  -0,406 -1,14
  (X7) 0,254
  Lịch sử tín dụng (X8) 0,579 0,00638 1,60 0,109
  Số quan sát: 190
  Pseido R2 = 64,36%
  LR Chi2 = 125,87
  Prob > Chi2 = 0,000
  Log likehood = -34,849
  Phần trăm dự báo chính xác: 95,74 %

  Với giả thuyết các yếu tố khác không chính thức. Cụ thể, biến tuổi bình
  đổi, ảnh hưởng của từng biến đến khả phương (X2) có hệ số ước lượng bằng –
  năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ 0,004 mang dấu âm và có ý nghĩa thống
  trồng lúa trên địa bàn thị xã Ngã Năm kê ở mức 5%. Khi tuổi của chủ hộ tăng
  tỉnh Sóc Trăng được diễn giải như sau: lên đến một mức nào đó thì khả năng
  Biến tuổi của chủ hộ (X1) có ý nghĩa tiếp cận vốn tín dụng chính thức sẽ giảm
  thống kê ở mức 1%, hệ số ước lượng xuống. Thực tế cho thấy, chủ hộ càng
  bằng 0,453 mang dấu dương, kết quả lớn tuổi càng có nhiều kinh nghiệm
  này đúng với kỳ vọng ban đầu. Kết quả trong sản xuất. Tuy nhiên, chủ hộ càng
  ước lượng tác động biên dy/dx = lớn tuổi thì sức khoẻ thường không ổn
  0,00365 cho thấy khi tuổi của chủ hộ định, dễ mắc bệnh, khả năng lao động
  tăng lên 1 năm thì khả năng tiếp cận vốn kém dần, dễ dẫn đến rủi ro không trả
  tín dụng chính thức tăng thêm 0,365 được nợ nếu sự cố sức khỏe bất ngờ xảy
  điểm phần trăm trong điều kiện các yếu ra, do đó chủ hộ càng lớn tuổi càng khó
  tố khác không đổi. Tuy nhiên, nghiên tiếp cận được vốn vay (Okten và Osili,
  cứu tìm thấy mối quan hệ có dạng chữ U 2004; Pham và Lensink, 2007).
  ngược giữa tuổi của chủ hộ và xác suất Biến giá trị tài sản thế chấp (X5) có
  nông hộ tiếp cận được nguồn tín dụng tác động thuận chiều đến xác suất tiếp

  82

 10. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ 4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến
  với mức ý nghĩa thống kê 1%. Cụ thể, lượng vốn tín dụng chính thức của hộ
  khi giá trị tài sản thế chấp tăng 1 triệu trồng lúa trên địa bàn thị xã Ngã Năm
  đồng thì khả năng tiếp cận nguồn tín tỉnh Sóc Trăng
  dụng chính thức của nông hộ tăng thêm Sau khi phân tích các yếu tố ảnh
  0,025 điểm phần trăm với điều kiện các hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng
  yếu tố khác không đổi. Kết quả này chính thức của nông hộ, nghiên cứu tiếp
  đúng với kỳ vọng ban đầu và phù hợp tục xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
  với kết quả nghiên cứu của Phạm và lượng tiền vay từ tín dụng chính thức
  Izumida (2002), Nguyễn Quốc Oánh và của nông hộ trồng lúa trên địa bàn thị xã
  Phạm Thị Mỹ Dung (2010), Nguyễn Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
  Văn Anh Vũ và ctv. (2016).
  Theo số liệu trình bày ở Bảng 6 cho
  Biến tham gia vào đoàn thể (X6) có ý thấy giá trị LR Chi2 = 572,84, Prob >
  nghĩa thống kê ở mức 10%, hệ số ước Chi2 = 0,0000 < 0,01, điều này cho thấy
  lượng bằng 0,639 mang dấu dương. ta có thể bác bỏ giả thuyết H0 (H0: tất cả
  Những hộ có tham gia vào đoàn thể địa các biến độc lập đưa vào mô hình không
  phương có khả năng tiếp cận vốn tín có biến nào tác động đến lượng vốn tín
  dụng chính thức cao hơn các hộ khác. dụng chính thức của hộ trồng lúa) và có
  Kết quả này đúng với kỳ vọng ban đầu thể kết luận rằng mô hình nghiên cứu là
  và đồng nhất với kết quả nghiên cứu của phù hợp với mức ý nghĩa 1%. Kết quả
  Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị Mỹ ước lượng hồi quy Tobit ở Bảng 6 cho
  Dung (2010), Nguyễn Quốc Nghi thấy rằng trong số 8 biến độc lập đưa
  (2016). vào mô hình thì có 4 biến có ảnh hưởng
  Các biến kinh nghiệm (X3), thu nhập đến lượng tiền vay từ tín dụng chính
  (X4), hộ có vay nguồn không chính thức thức của nông hộ với mức ý nghĩa thống
  (X7), lịch sử tín dụng (X8) có giá trị p- kê cao bao gồm tuổi của chủ hộ (X1),
  value lớn hơn 10% nên không có ý nghĩa tuổi bình phương (X2), giá trị tài sản thế
  về mặt thống kê. Nghĩa là trong một chấp (X5) và tham gia vào đoàn thể địa
  chừng mực nhất định của nghiên cứu thì phương (X6). Trong điều kiện các yếu tố
  các biến này không có ảnh hưởng đến khác không đổi, sự thay đổi của từng
  khả năng tiếp cận tín dụng chính thức yếu tố sẽ tác động đến lượng vốn tín
  của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. dụng chính thức mà nông hộ trồng lúa
  nhận được trong mỗi năm được diễn giải
  như sau:

  83

 11. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  Bảng 6. Kết quả phân tích mô hình Tobit
  Hệ số β dy/dx Giá trị z p-value
  Hằng số -228,057 – -6,51 0,000
  Tuổi của chủ hộ (X1) 8,864 8,8636 5,52 0,000
  -0,0943
  Tuổi bình phương (X2) -0,094 -5,08
  0,000
  Kinh nghiệm (X3) 0,289 0,2890 1,00 0,319
  Thu nhập (X4) -0,033 -0,0332 -0,92 0,358
  0,8223
  Giá trị thế chấp (X5) 0,822 42,75
  0,000
  Tham gia đoàn thể (X6) 6,668 6,6681 2,46 0,015
  Hộ có vay nguồn không chính thức -3,2280
  -3,611 -1,20
  (X7) 0,230
  Lịch sử tín dụng (X8) 3,661 3,6111 1,33 0,186
  Số quan sát: 190
  Pseido R2 = 30,00%
  LR Chi2 = 572,84
  Prob > Chi2 = 0,000
  Log likehood = -668,396
  Phần trăm dự báo chính xác: 95,99 %

  Biến tuổi của chủ hộ (X1) có ý nghĩa khó tiếp cận được vốn vay và lượng vốn
  thống kê ở mức 1%, hệ số ước lượng vay từ tín dụng chính thức càng giảm.
  bằng 8,864 mang dấu dương, kết quả Biến giá trị tài sản thế chấp (X5) có
  này đúng với kỳ vọng ban đầu và phù tác động thuận chiều đến lượng vốn vay
  hợp với kết quả nghiên cứu của Zeller từ tín dụng chính thức mà nông hộ nhận
  (1994). Hệ số ước lượng của biến tuổi được với mức ý nghĩa thống kê 1%.
  bình phương (X2) là -0,094 mang dấu Những hộ có tài sản thế chấp vay được
  âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% nhiều vốn hơn các hộ không có hoặc có
  cho thấy mối quan hệ có dạng chữ U ít tài sản thế chấp. Cụ thể, khi giá trị tài
  ngược giữa tuổi của chủ hộ và lượng vốn sản thế chấp tăng 1 triệu đồng thì lượng
  tín dụng chính thức mà nông hộ nhận vốn vay từ tín dụng chính thức mà nông
  được. Khi tuổi của chủ hộ tăng lên đến hộ nhận được tăng thêm 0,8223 triệu
  một mức nào đó thì lượng vốn tín dụng đồng với điều kiện các yếu tố khác
  chính thức mà hộ nhận được sẽ giảm. không đổi. Kết quả này đúng với kỳ
  Okten và Osili (2004) và Pham và vọng ban đầu và phù hợp với kết quả
  Lensink (2007) cho rằng chủ hộ càng nghiên cứu của Phạm và Izumida
  lớn tuổi thì sức khoẻ và khả năng lao (2002), Nguyễn Quốc Oánh và Phạm
  động kém dần, dễ dẫn đến rủi ro không Thị Mỹ Dung (2010), Nguyễn Văn Anh
  trả được nợ nếu sự cố sức khỏe bất ngờ Vũ và ctv. (2016). Đây là một trong
  xảy ra, do đó chủ hộ càng lớn tuổi càng những điều kiện đảm bảo trong cho vay
  84

 12. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  mà các tổ chức tín dụng đưa ra nhằm 4. KẾT LUẬN
  đảm bảo tiền vay và buộc người vay Dựa vào số liệu thu thập từ 190 nông
  phải chấp hành. hộ trồng lúa, nghiên cứu thực hiện nhằm
  Biến tham gia vào đoàn thể (X6) có phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả
  hệ số ước lượng bằng 6,668 mang dấu năng tiếp cận tín dụng chính thức của
  dương cho thấy mối quan hệ thuận chiều nông hộ trồng lúa trên địa bàn thị xã
  giữa việc tham gia đoàn thể và lượng Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả ước
  vốn vay từ các tổ chức tín dụng chính lượng bằng mô hình Probit và Tobit cho
  thức với mức ý nghĩa thống kê 5%. thấy tuổi của chủ hộ, giá trị tài sản thế
  Trong điều kiện các yếu tố khác không chấp và tham gia vào đoàn thể địa
  đổi, những hộ có tham gia vào các tổ phương là các yếu tố ảnh hưởng đến khả
  chức đoàn thể địa phương như Hội Phụ năng tiếp cận tín dụng chính thức của
  nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, các nông hộ trồng lúa với mức ý nghĩa thống
  tổ vay vốn,… sẽ vay được từ các tổ chức kê cao. Nghiên cứu tìm thấy mối quan
  tín dụng chính thức số tiền cao hơn các hệ phi tuyến tính dạng hình chữ U ngược
  hộ không tham gia là 6,668 triệu đồng. giữa tuổi của chủ hộ và khả năng tiếp
  Khi nông hộ tham gia vào các tổ chức cận tín dụng chính thức. Nguyên nhân
  đoàn thể địa phương sẽ giúp nông hộ chủ yếu khiến nông hộ không tiếp cận
  nắm bắt các thông tin về tín dụng nhanh được nguồn tín dụng chính thức là do
  hơn, đặc biệt là các gói tín dụng ưu đãi. không có tài sản thế chấp và không có
  Thêm vào đó, các nông hộ này sẽ tận xác nhận của địa phương. Số tiền nông
  dụng hết tất cả những mối quan hệ để có hộ xin vay từ nguồn tín dụng chính thức
  thể vay vốn nhiều hơn so với khả năng so với số tiền vay được còn có sự chênh
  có thể trả nợ của hộ (Nguyễn Quốc lệch nhất định.
  Oánh và Phạm Thị Mỹ Dung, 2010; Đề xuất
  Nguyễn Quốc Nghi, 2016; Nguyễn Văn
  Vũ An và ctv., 2016). Dựa trên các kết quả phân tích,
  nghiên cứu đề xuất một số giải pháp
  Bên cạnh đó, các biến kinh nghiệm nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn
  (X3), thu nhập (X4), hộ có vay nguồn vốn tín dụng chính thức của nông hộ
  không chính thức (X7), lịch sử tín dụng trồng lúa tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc
  (X8) có giá trị p-value lớn hơn 10% nên Trăng như sau:
  không có ý nghĩa về mặt thống kê hay
  nói cách khác không có đủ bằng chứng Đối với hộ trồng lúa
  cho rằng các biến này có ảnh hưởng đến * Tham gia các tổ chức đoàn thể tại
  khả năng tiếp cận tín dụng chính thức địa phương như Hội Nông dân, Hội Phụ
  của nông hộ trồng lúa trên địa bàn nữ, các tổ vay vốn,… Các tổ chức đoàn
  nghiên cứu. thể này có thể giúp nông hộ được vay
  vốn khi có nhu cầu, đồng thời giúp hộ
  cập nhật được thông tin về các phương

  85

 13. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  thức canh tác sản xuất mới, tiến bộ khoa nông nghiệp phát triển mạnh, người dân
  học kỹ thuật hiện đại một cách dễ dàng có đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất.
  và nhanh chóng. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  * Lượng vốn vay mà nông hộ nhận 1. Diagne, A.,1999. Determinants of
  được từ các tổ chức tín dụng chịu ảnh household access to and participation in
  hưởng bởi yếu tố giá trị tài sản thế chấp. formal and informal credit markets in
  Chính vì vậy, nông hộ nên liệt kê đầy đủ Malawi. Discussion Paper 67.
  giá trị tài sản, sử dụng vốn vay đúng International Food Policy Research
  mục đích và mục đích chính đáng để tạo Institute, Washington, D.C.
  ra thu nhập. Thông qua đó, hộ cũng đảm
  bảo khả năng trả nợ của mình và tạo 2. Gan, C., Nartea, G. V. and Garay,
  lòng tin với các tổ chức tín dụng, từ đó A., 2007. Credit accesibility of small-
  có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn scale farmers and fisherfolk in the
  chính thức khi có nhu cầu. Philippines. Review of Development
  and Cooperation.
  Đối với các tổ chức tín dụng
  3. Guangwen, H. and Lili, L., 2005.
  * Tăng cường mối quan hệ và phối People’s Republic of China: Financial
  hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội, Demand Study of Farm Households in
  chính quyền địa phương để đánh giá và Longren/Guizhou of PRC. ADB
  phân tích nông hộ xin vay vốn được Technical Assistance Consult’s Report.
  khách quan rõ ràng và sát thực tế nhằm Project Number: 35412, Sep. 2005.
  giảm được thời gian thẩm định, người
  dân nhận được vốn vay nhanh hơn để 4. Hesser, Leon F., and G. Edward
  phục vụ sản xuất. Schuh, 1962. The Demand for
  Agricultural Mortgage Credit,” Journal
  * Hoàn thiện chính sách tín dụng với of Farm Economics, Vol. 54, No. 5, pp.
  lãi suất hợp lý, thời gian cho vay phù 1583-1588.
  hợp nhằm tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho
  hoạt động tín dụng chính thức cũng như 5. Hoff, Karla; Stiglitz, Joseph E.,
  phát triển thị trường tín dụng nông thôn. 1990. Introduction: imperfect
  Cải tiến quy trình, thủ tục cho vay theo information and rural credit markets –
  hướng tinh gọn, đơn giản nhưng vẫn puzzles and policy perspectives. The
  đảm bảo được các yêu cầu trong khâu World Bank economic review, Vol. 4,
  thẩm định tín đụng. No. 3(September 1990), pp. 235-250.
  * Mở rộng mạng lưới các phòng giao 6. Lê Khương Ninh và Phạm Văn
  dịch về nông thôn, việc cung cấp thông Dương, 2011. Phân tích các yếu tố quyết
  tin về nguồn tín dụng cho nông hộ cần định lượng vốn vay tín dụng chính thức
  chính xác và kịp thời để các hộ sản xuất của hộ nông dân ở An Giang. Tạp chí
  có điều kiện tiếp cận được vốn khi có Công nghệ Ngân hàng, số 60, trang 8-
  nhu cầu, góp phần xây dựng nền kinh tế 15.

  86

 14. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  7. Nguyễn Quốc Nghi, 2016. Các 13. Phan Đình Khôi, 2013. Các nhân
  nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính
  tín dụng chính thức của nông hộ sản thức và phi chính thức của nông hộ ở
  xuất lúa trong mô hình cánh đồng mẫu Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí
  lớn ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số
  học trường Đại học Cần Thơ, số 3, trang 28, trang 38-53.
  11-15 14. Sarap K., 1990. Factors affecting
  8. Nguyễn Quốc Oánh và Phạm Thị small farmers’ access to institutional
  Mỹ Dung, 2010. Khả năng tiếp cận tín credit in rural Orissa, India,
  dụng chính thức của hộ nông dân: Development and Change, London,
  trường hợp nghiên cứu ở vùng cận ngoại Vol.21, pp.281-307.
  thành Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Phát 15. Stiglitz, J. E., and Weiss, A., 1981.
  triển, tập 8, số 1, trang 170-177. Credit Rationing in Markets with
  9. Nguyễn Văn Anh Vũ, Phạm Phi Imperfect Information. The American
  Hùng và Bùi Hoàng Nam, 2016. Đánh Economic Review, Vol. 71, No. 3 (Jun.,
  giá khả năng tiếp cận tín dụng chính 1981), pp. 393-410.
  thức của nông hộ tại xã Đại An, huyện 16. Swain, R. B., 2002. Credit
  Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”. Tạp chí Kinh tế rationing in rural India. Journal of
  – Văn hóa – Giáo dục, số 22, trang 28- Economic Development, Vol. 27, No. 2,
  38. pp.1-20.
  10. Okten, C. and Osili, U. O., 2004. 17. Thi Thu Tra Pham and Robert
  Social Networks and Credit Access in Lensink, 2007. Lending policies of
  Indonesia. World Development, Vol. 32, informal, formal and semiformal
  No. 7, pp. 1225–1246. lenders: Evidence from Viet Nam.
  11. Phạm Quốc Bảo và Nguyễn Thị Economics of Transition, Vol 15, No. 2,
  Búp, 2016. Phân tích các yếu tố ảnh pp.181-209.
  hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng 18. Trần Ái Kết và Huỳnh Trung
  chính thức của nông hộ nuôi tôm thẻ Thời, 2013. Các nhân tố ảnh hưởng đến
  chân trắng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ
  Vinh. Tạp chí Khoa học trường Đại học trên địa bàn tỉnh An Giang. Tạp chí
  Trà Vinh, số 22 – 6.2016, trang 10-18. Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số
  12. Pham, B. D. and Izumida, Y., 27, trang 17-24.
  2002. Rural development finance in 19. Trương Đông Lộc và Trần Bá
  Vietnam: a microeconometric analysis Duy, 2010. Các nhân tố ảnh hưởng đến
  of household surveys. World khả năng tiếp cận tín dụng chính thức
  Development, Vol. 30, No. 2, pp. 319- của nông hộ trên địa bàn tỉnh Kiên
  335. Giang. Tạp chí Ngân hàng, số 4, trang
  29-32.
  87

 15. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Số 08- 2020

  20. Vương Quốc Duy và Đặng Hoàng 21. Zeller, M., 1994. Determinants of
  Trung, 2015. Phân tích các nhân tố ảnh credit rationing: A study of informal
  hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng lenders and formal credit groups in
  chính thức của hộ chăn nuôi heo trên địa Madagascar. World Development, Vol.
  bàn quận Ô Môn, Cần Thơ. Tạp chí 22, No. 12, pp. 1895-1907.
  Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số
  36, trang 42-51.

  FACTORS AFFECTING OFFICIAL CREDIT ACCESS OF RICE
  FARMERS IN NGA NAM TOWN, SOC TRANG PROVINCE
  Phan Ngọc Bao Anh and Huynh Thi Cam Tho
  Faculty of Accounting, Finance and Banking, Tay Do University
  (Email: phangocbaoanh@tdu.edu.vn)
  ABSTRACT
  The purpose of this study was to analyze factors affecting the accessibility of rice farmers
  to official credit. Data was collected from a survey of 190 households in Nga Nam town,
  Soc Trang province. Using Probit and Tobit models analysis, results showed that the age of
  farmers, value of collateral and paticipation of farmers in local unions were factors that
  effected the access of official credit. In addition, the study also found a nonlinear U-shaped
  relationship between the age of the rice farmers and access to official credit. Based on
  these results, solutions to improve the ability to access official credit of rice farmers in Nga
  Nam town, Soc Trang province were proposed.
  Keywords: Accessibility, formal credit, rice farmers

  88

Download tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng File Word, PDF về máy