[Download] Tải Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế
Nội dung Text: Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế

Download


Bài viết nhằm phát hiện các nhân tố tác động tới sự hài lòng và từ đó tác động tới lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế. Tác giả đã áp dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương từng phần nhỏ nhất PLSSEM dựa trên dữ liệu thu thập được từ 367 phiếu khảo sát với bộ câu hỏi được xây dựng theo khung mô hình SERVPERF.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế File Word, PDF về máy

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế

 1. Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 127 (4/2020), 95-109

  ISSN 1859 – 4050
  T Ạ P C H Í

  QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ
  Journal of International Economics and Management

  Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  NGOẠI TH
  Trang chủ của tạp chí: http://tapchi.ftu.edu.vn
  ỌC
  ƯƠ
  H
  ĐẠI

  NG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
  R EI
  RS
  IT Y
  FO

  GN T
  R A DE U NIVE

  Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của
  khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế
  Factors affecting Vietnamese customers’ satisfaction and loyalty towards
  international bank card service

  Nguyễn Thị Hà Thanh1
  Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

  Ngày nhận: 20/02/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 30/03/2020; Ngày duyệt đăng: 15/04/2020

  Tóm tắt
  Bài viết nhằm phát hiện các nhân tố tác động tới sự hài lòng và từ đó tác động tới lòng
  trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế. Tác giả đã áp
  dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương từng phần nhỏ nhất PLS-
  SEM dựa trên dữ liệu thu thập được từ 367 phiếu khảo sát với bộ câu hỏi được xây dựng theo
  khung mô hình SERVPERF. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có bốn trong số năm nhân tố đề xuất
  có tương quan rõ rệt với sự hài lòng của khách hàng là: (1) Sự đảm bảo (AS), (2)Sự thấu hiểu
  (EMP), (3) Năng lực phục vụ (RES) và (4) Độ tin cậy (RL), trong khi nhân tố Phương tiện
  hữu hình (TAN) không đạt mức ý nghĩa thống kê. Sự hài lòng của khách hàng cũng được tìm
  ra có tác động rõ rệt đến lòng trung thành của họ với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế
  Từ khóa: SERVPERF, Sự hài lòng, Lòng trung thành, PLS-SEM, Thẻ ngân hàng quốc tế
  Abstract
  This paper aims to identify factors affecting Vietnamese customers’ satisfaction and
  thereby influencing their loyalty towards international bank card service. The author
  applied the PLS-SEM method to the data collected from 367 questionnaires which was built
  upon SERVPERF model. The results of the study identify four factors that significantly
  explain customers’ satisfaction which are (1) Assurance (AS), (2) Empathy (EMP),
  (3) Responsiveness (RES), (4) Reliability (RL), while the Tangible (TAN) factor has no
  statistical significance. Customer satisfaction is also found to have a significant impact on
  loyalty towards international bank card services.
  Keywords: SERVPERF, Satisfaction, Loyalty, PLS-SEM, International bank cards
  1
  Tác giả liên hệ: thanh.nth@ftu.edu.vn

  Số 127 (4/2020) Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 95

 2. 1. Giới thiệu
  Thẻ ngân hàng cung cấp nhiều lợi ích cho người sử dụng và dần thay thế tiền mặt trong
  các giao dịch, bao gồm cả giao dịch thanh toán trực tiếp tại các máy POS lẫn giao dịch thanh
  toán qua mạng Internet. Về đặc điểm địa lý, thẻ ngân hàng có thể được chia thành: (i) Thẻ
  ngân hàng nội địa là thẻ chỉ có thể sử dụng được cho các giao dịch trong nước và (ii) Thẻ
  ngân hàng quốc tế là thẻ có thể sử dụng được trong các giao dịch trong nước và quốc tế. So
  với tính năng của thẻ nội địa, thẻ ngân hàng quốc tế thể hiện rõ những ưu thế trong cung cấp
  dịch vụ thanh toán cho khách hàng, đặc biệt là với những khách hàng có tư duy mở và có
  khả năng mua hàng, nhận diện thương hiệu xuyên biên giới.
  Theo Báo cáo của Hiệp hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam (2019), đến cuối năm 2018, tổng
  số thẻ ngân hàng đang lưu hành ở Việt Nam đạt 86 triệu thẻ, cao hơn 12% so với năm 2017,
  trong đó mức tăng trưởng của thẻ ngân hàng quốc tế là 17%, dẫn đến thị phần thẻ ngân hàng
  quốc tế cũng tăng lên từ 11% lên 13%. Mặc dù có sự tăng trưởng, nhưng kết quả đạt được
  thực tế không được như mong đợi theo mục tiêu đề án của Chính phủ về thanh toán không
  dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và chưa xứng với tiềm năng tăng trưởng
  của thẻ quốc tế. Hơn nữa, theo Coldwell (2001), một khách hàng hoàn toàn hài lòng với sản
  phẩm, dịch vụ có thể giúp nhà cung cấp tạo ra doanh thu gấp 2,6 lần so với một khách hàng
  chỉ hài lòng tương đối. Ngược lại, một khách hàng hoàn toàn không hài lòng với dịch vụ thì
  doanh thu có thể giảm 1,8 lần so với một khách hàng hoàn toàn hài lòng. Vì vậy, trong bối
  cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, để có thể giữ chân được khách hàng, nghiên
  cứu hành vi của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp chính là một trong những cách thức
  góp phần định hướng phát triển hiệu quả nhất bởi vì thông qua kết quả phản hồi của khách
  hàng, các ngân hàng sẽ đo lường được chất lượng dịch vụ thẻ quốc tế, hiểu được mức độ hài
  lòng của khách hàng, cũng như các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng nhằm nâng cao sự
  trải nghiệm của khách hàng và sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ thẻ quốc tế và qua đó
  tác động tới ý định tiếp tục sử dụng thẻ quốc tế của họ.
  2. Cơ sở lý thuyết
  Có thể sử dụng nhiều mô hình khác nhau để nghiên cứu các khía cạnh của chất lượng
  dịch vụ tác động đến sự hài lòng và trung thành của khách hàng như Mô hình đánh giá chất
  lượng kỹ thuật/chức năng của Gronroos (1984), Mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ của
  Parasuraman & cộng sự (1988), Mô hình đánh giá dựa trên kết quả thực hiện của Cronin &
  Taylor (1992), Mô hình giá trị nhận thức của Sweeney & cộng sự (1997) hay Mô hình tiền đề
  và trung gian của Dabholkar & cộng sự (2000). Mỗi mô hình trên đều có những ưu điểm và
  nhược điểm riêng liên quan đến khía cạnh đo lường, cũng như phương pháp thu thập và phân
  tích dữ liệu. Tuy nhiên, xét về số tiêu chí cần đạt được thì mô hình SERVPERF của Cronin
  & Taylor (1992) cho thấy tính hiệu quả nhất khi phản ánh các khía cạnh chất lượng dịch vụ
  tác động đến sự hài lòng của khách hàng (Phan & cộng sự, 2013).
  Theo mô hình SERVPERF, sự hài lòng của khách hàng được đánh giá thông qua cảm
  nhận thực tế của họ về chất lượng dịch vụ, hay nói cách khác mức độ cảm nhận của khách
  hàng đối với thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp là tiêu chí phản ánh tốt nhất. Các khía cạnh
  đo lường cảm nhận về chất lượng dịch vụ của khung mô hình SERVPERF bao gồm:

  96 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 127 (4/2020)

 3. a. Phương tiện hữu hình
  Theo Parasuraman & cộng sự (1988) và Afroz (2019), yếu tố Phương tiện hữu hình có thể
  được hiểu là sự xuất hiện hữu hình của các yếu tố gắn với doanh nghiệp như cơ sở vật chất,
  máy móc, thiết bị, văn bản, tài liệu truyền thông. Trong bối cảnh phát triển dịch vụ ngân
  hàng, cụ thể là dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế, phương tiện hữu hình có thể kể đến các yếu
  tố liên quan đến thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông như trang web giới thiệu sản
  phẩm và tiện ích gắn liền với dịch vụ thẻ, tài liệu hướng dẫn sử dụng thẻ, số lượng và chất
  lượng hệ thống ATM và hệ thống máy POS.
  b. Độ tin cậy
  Theo Afroz (2019), độ tin cậy thể hiện khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng đúng cam
  kết, có độ chính xác cao và nhất quán. Cụ thể, độ tin cậy phụ thuộc vào việc xử lý các vấn đề
  dịch vụ khách hàng, thực hiện dịch vụ chính xác ngay từ lần đầu tiên; cung cấp dịch vụ đúng
  hạn và duy trì hồ sơ dịch vụ cung cấp không có lỗi (Khan & Fasih, 2014). Khan & cộng sự
  (2018) cho rằng độ tin cậy thể hiện ở việc cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chính xác và liên tục
  cho khách hàng. Với thẻ quốc tế, độ tin cậy thể hiện ở các nội dung như thẻ có đầy đủ các tính
  năng đúng như đã cam kết ban đầu, giao dịch thẻ đem lại cho khách hàng sự tin cậy ngay từ
  lần đầu tiên, khách hàng không gặp phải lỗi từ nhà phát hành khi giao dịch thẻ và nếu trong
  trường hợp khách hàng gặp khó khăn khi sử dụng thẻ, nhân viên dịch vụ thẻ luôn tìm cách hỗ
  trợ giải quyết một cách chân thành và sao kê giao dịch thẻ gửi đến cho khách hàng đúng hạn.
  c. Sự đảm bảo
  Sự đảm bảo là mức độ tin tưởng vào nhà cung cấp dịch vụ của khách hàng, giúp họ có
  được sự tự tin và yên tâm khi sử dụng dịch vụ. Đối với thẻ quốc tế, sự đảm bảo thể hiện ở
  tính bảo mật của các thông tin liên quan đến tài khoản thẻ và giao dịch thẻ của khách hàng,
  các giao dịch thẻ được ghi nhận chính xác trên hệ thống. Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp và
  hiểu biết về sản phẩm thẻ của nhà cung cấp dịch vụ sẽ giúp khách hàng cảm thấy an toàn và
  yên tâm khi sở hữu thẻ quốc tế và sử dụng thẻ quốc tế để giao dịch.
  d. Khả năng đáp ứng
  Khả năng đáp ứng được Parasuraman & cộng sự (1988) định nghĩa là sự sẵn sàng hỗ trợ
  khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng kịp thời. Johnston (1997) định
  nghĩa khả năng đáp ứng là tốc độ và tính kịp thời trong quá trình cung cấp dịch vụ, rút ngắn
  thời gian xếp hàng và chờ đợi. Đối với dịch vụ thẻ quốc tế, khả năng đáp ứng được phản ánh
  thông qua việc khách hàng có thể dễ dàng liên hệ được với trung tâm dịch vụ khách hàng
  khi cần thiết và nhân viên sẵn lòng trả lời các câu hỏi hay vấn đề khách hàng gặp phải. Đặc
  biệt với tính chất của dịch vụ ngân hàng đòi hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng phải có trình
  độ chuyên môn và kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm giải đáp nhanh chóng các vấn đề khách
  hàng, tạo được lòng tin từ khách hàng.
  e. Sự thấu hiểu
  Parasuraman & cộng sự (1985) định nghĩa sự thấu hiểu thể hiện ở sự quan tâm và chăm
  sóc đối với từng cá nhân khách hàng. Nhân viên ngân hàng cần lắng nghe và quan tâm đến
  nhu cầu cá nhân của khách hàng. Theo Siddiqui (2011), khái niệm cốt lõi của sự thấu hiểu là

  Số 127 (4/2020) Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 97

 4. hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và quan tâm đến khách hàng. Tương tác giữa nhân viên ngân
  hàng và khách hàng cũng là một khía cạnh của sự thấu hiểu. Đối với dịch vụ thẻ ngân hàng
  quốc tế, sự thấu hiểu của ngân hàng với khách hàng thể hiện ở những khía cạnh như: các
  chương trình khuyến mãi (tích điểm và hoàn tiền) cho sản phẩm thẻ hấp dẫn và quan tâm đến
  lợi ích của khách hàng, khách hàng lâu năm được tạo điều kiện để nâng hạng thẻ, nhân viên
  dịch vụ thẻ luôn sẵn sàng tư vấn để đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, phí sử dụng thẻ
  phù hợp với các lợi ích mà khách hàng nhận được.
  3. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Nhiều nghiên cứu đã xác định các khía cạnh của chất lượng dịch vụ là tiền đề của sự hài
  lòng và trung thành của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng tạo ra những mối liên kết
  như sự thay đổi của mua hàng và sau mua hàng, tiếp tục mua hàng và lòng trung thành với
  thương hiệu (Churchill & Surprenant, 1982). Sự hài lòng của khách hàng được định nghĩa
  là thái độ xuất phát từ những gì khách hàng tin rằng sẽ xảy ra (kỳ vọng) so với những gì họ
  tin là đã xảy ra (Neal, 1999). Sự hài lòng củng cố nhận thức chất lượng và thúc đẩy sự tiếp
  tục mua hàng. Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng Bangladesh với dịch vụ ngân hàng
  bán lẻ, Siddiqi (2011) đã chỉ ra các khía cạnh chất lượng dịch vụ có mối tương quan tích cực
  với sự hài lòng của khách hàng; trong đó, sự thấu hiểu là nhân tố có tác động mạnh nhất với
  sự hài lòng của khách hàng, tiếp theo là sự đảm bảo và phương tiện hữu hình. Bên cạnh đó,
  Kheng & cộng sự (2010) thấy rằng sự thấu hiểu và sự đảm bảo có ảnh hưởng cao nhất đến
  sự hài lòng của khách hàng trong khi Arasli & cộng sự (2005) chỉ ra rằng độ tin cậy có tác
  động cao nhất đến sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ ngân hàng.
  Các đặc tính đo lường chất lượng của dịch vụ ngân hàng điện tử cũng được Almurshidee
  (2018) xem xét là những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
  Với sự đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng Ả rập Xê út;
  nghiên cứu đã sử dụng khung mô hình SERVPERF và tìm ra độ tin cậy, sự đảm bảo và
  phương tiện hữu hình có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của khách hàng. Chu & cộng
  sự (2012) tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng và niềm
  tin của khách hàng với dịch vụ ngân hàng điện tử Đài Loan bằng cách phân tích dữ liệu được
  thu thập từ 442 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Các kết quả phân tích cho
  thấy mối liên hệ trực tiếp giữa chất lượng dịch vụ điện tử và sự hài lòng của khách hàng, giữa
  sự hài lòng của khách hàng và niềm tin của khách hàng.
  Amiri & Faghani (2012) sử dụng dữ liệu từ 120 khách hàng Iran và tìm thấy mối tương quan
  đáng kể giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng di động và sự hài lòng của khách hàng. Kết quả cho
  thấy, trong số năm yếu tố của Chất lượng dịch vụ, Phương tiện hữu hình, Độ tin cậy, Khả năng
  đáp ứng và Sự thấu hiểu có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ khách hàng, trong đó Sự
  thấu hiểu là yếu tố mạnh nhất với beta là 0,345 còn yếu tố Sự đảm bảo không có mối quan hệ
  với sự hài lòng của khách hàng. Shanka (2012) sử dụng mô hình SERVPERF để đo lường chất
  lượng dịch vụ ngân hàng tư nhân ở Ethiopia và kiểm tra mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ
  và sự hài lòng của khách hàng. Với dữ liệu thu thập từ 260 khách hàng, kết quả nghiên cứu cho
  thấy hai nhân tố là sự thấu hiểu và khả năng đáp ứng có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng
  của khách hàng, tiếp theo là các nhân tố phương tiện hữu hình, sự đảm bảo và cuối cùng là độ

  98 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 127 (4/2020)

 5. tin cậy có tác động ít nhất. Nghiên cứu cũng đồng thời chứng minh được khi sự hài lòng của
  khách hàng tăng lên, họ sẽ có ý định sử dụng dịch vụ lâu dài hơn. Floh & Treiblmaier (2006)
  phân tích dữ liệu từ hơn 2000 khách hàng của ngân hàng trực tuyến tại Áo, kết quả cho thấy sự
  hài lòng và tin tưởng được xác định là tiền đề quan trọng của lòng trung thành.
  Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng với dịch vụ ngân
  hàng cũng đã được tiến hành nghiên cứu với khách hàng Việt Nam, tuy nhiên, một đặc điểm
  tương đồng của các nghiên cứu tập trung vào thị trường Việt Nam là tỷ lệ sử dụng kỹ thuật
  phân tích thống kê thế hệ đầu là rất cao.
  Dinh & Pickler (2012) tập trung vào việc kiểm tra mối tương quan giữa các khía cạnh chất
  lượng dịch vụ theo khung mô hình SERVPERF bao gồm Phương tiện hữu hình, Độ tin cậy,
  Khả năng đáp ứng, Sự đảm bảo, Sự thấu hiểu tới sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực
  ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra Độ tin cậy và Sự thấu hiểu là hai đặc tính của
  chất lượng dịch vụ có tác động mạnh nhất đến Sự hài lòng tổng thể của khách hàng, tiếp đến
  lần lượt là các yếu tố Phương tiện hữu hình, Sự đảm bảo và cuối cùng là Khả năng đáp ứng.
  Wang & cộng sự (2014) dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ với năm yếu tố chính được lựa
  chọn là Hữu hình, Độ tin cậy, Khả năng đáp ứng, Giao tiếp và Bảo mật, tác giả nhằm mục đích
  khám phá các khía cạnh quan trọng có ảnh hưởng nhiều đến sự hài lòng của khách hàng đối
  với dịch vụ ngân hàng. Dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng nhiều phân tích thống kê, bao
  gồm phân tích nhân tố khám phá, độ tin cậy, tương quan và nhiều hồi quy tuyến tính. Kết quả
  chỉ ra rằng sự hài lòng của khách hàng có tác động tích cực đến yếu tố Hữu hình và Độ tin cậy,
  trong khi Khả năng đáp ứng là nguyên nhân chính gây ra sự không hài lòng của khách hàng.
  Vương (2014) đã nghiên cứu sự tác động của năm khía cạnh chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng
  tới sự hài lòng của khách hàng Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu cho thấy khách hàng Việt
  Nam hài lòng nhất với Sự đảm bảo của dịch vụ thẻ tín dụng và kém hài lòng nhất với Khả năng
  đáp ứng của nhân viên hỗ trợ ngân hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng. Ngoài ra, cả 5 đặc tính đo
  lường chất lượng dịch vụ là Mức độ tin cậy, Sự đảm bảo, Khả năng đáp ứng, Sự thấu hiểu và
  Phương tiện hữu hình đều có tác động lên sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng,
  trong đó nhân tố sự đảm bảo có tác động mạnh nhất và phương tiện hữu hình là nhân tố có tác
  động kém nhất. Nguyễn & Ngô (2014) khi nghiên cứu về chất lượng dịch vụ với sự hài lòng
  của khách hàng áp dụng cho thị trường thẻ Việt Nam đã tìm ra tác động cùng chiều của độ tin
  cậy, khả năng đáp ứng, sự đảm bảo, sự thấu hiểu và phương tiện hữu hình đến sự hài lòng của
  khách hàng; đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ tuyến tính giữa sự hài lòng và lòng
  trung thành của khách hàng đối với thị trường thẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường thẻ
  Việt Nam vẫn non trẻ khi các ngân hàng chủ yếu tập trung vào việc mở rộng thị phần thẻ của
  mình và không chú trọng để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
  Lòng trung thành của khách hàng là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đáng kể đến lợi
  nhuận của công ty. Chi phí để giữ một khách hàng hiện tại ở lại với công ty thấp hơn nhiều
  so với chi phí để có được một khách hàng mới. Nguyên & cộng sự (2011) thử nghiệm mô
  hình các yếu tố ảnh hưởng đến Lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng
  Việt Nam. Dữ liệu thu được bằng cách phân phối bảng câu hỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh
  và được phân tích bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả chỉ ra rằng Lòng

  Số 127 (4/2020) Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 99

 6. trung thành của khách hàng bị ảnh hưởng tích cực và đáng kể từ các yếu tố Chất lượng dịch
  vụ cảm nhận, Hình ảnh công ty, Sự hài lòng của khách hàng và Chi phí chuyển đổi. Ngo và
  Nguyen (2016) đã phát triển và thực nghiệm mối tương quan giữa Chất lượng dịch vụ, Sự
  hài lòng của khách hàng và Lòng trung thành của khách hàng với dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  ở Việt Nam. Các giả thuyết sau đó được kiểm định bằng cách sử dụng phân tích CFA và mô
  hình phương trình cấu trúc (SEM) với dữ liệu thu thập được từ 261 khách hàng. Phân tích
  cho thấy Chất lượng dịch vụ và Sự hài lòng của khách hàng là tiền đề quan trọng của Lòng
  trung thành của khách hàng và Sự hài lòng của khách hàng là nhân tố có vai trò trung gian
  phản ánh ảnh hưởng của Chất lượng dịch vụ đến Lòng trung thành của khách hàng.
  Từ nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố, các tác giả tìm ra khoảng
  trống nghiên cứu để áp dụng phương pháp PLS-SEM và xây dựng bộ câu hỏi theo mô hình
  SERVPERF để phân tích các nhân tố tác động tới Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách
  hàng Việt Nam với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế.
  4. Giả thuyết, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
  4.1 Giả thuyết nghiên cứu
  Dựa trên cơ sở lý thuyết và tổng quan các nội dung nghiên cứu trong và ngoài nước, tác
  giả đưa ra các giả thuyết nghiên cứu như sau:
  Bảng 1. Bảng tổng hợp giả thuyết nghiên cứu

  Giả thuyết Nội dung giả thuyết Các nghiên cứu trước
  Sự đảm bảo có tương quan cùng chiều
  Shanka (2012), Siddiqui (2011),
  H1 với Sự hài lòng của khách hàng với
  Almurshidee (2018), Vương (2014)
  dịch vụ thẻ quốc tế
  Khả năng đáp ứng có tương quan Shanka (2012), Amiri & Faghani
  H2 cùng chiều với Sự hài lòng của khách (2012), Dinh và Pickler (2012),
  hàng với dịch vụ thẻ quốc tế Vương (2014)
  Độ tin cậy có tương quan cùng chiều Shanka (2012), Almurshidee (2018),
  H3 với Sự hài lòng của khách hàng với Amiri & Faghani (2012), Dinh &
  dịch vụ thẻ quốc tế Pickler (2012), Vương (2014)
  Phương tiện hữu hình có tương quan
  Shanka (2012), Siddiqui (2011),
  H4 cùng chiều với Sự hài lòng của khách
  Vương (2014), Almurshidee (2018)
  hàng với dịch vụ thẻ quốc tế
  Sự thấu hiểu có tương quan cùng Shanka (2012), Siddiqui (2011),
  H5 chiều với Sự hài lòng của khách hàng Amiri & Faghani (2012), Vương
  với dịch vụ thẻ quốc tế (2014)
  Sự hài lòng của khách hàng có tương Floh & Treiblmaier (2006), Shanka
  H6 quan cùng chiều với Lòng trung thành (2012), Ngo & Nguyen (2016),
  của khách với dịch vụ thẻ quốc tế Nguyen & cộng sự (2011)
  Nguồn: Tác giả đề xuất.

  100 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 127 (4/2020)

 7. 4.2 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
  Để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách hàng
  đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế, phương pháp nghiên cứu sử dụng dựa trên khung
  mô hình SERVPERF của Cronin & Taylor (1992) với khung mô hình đề xuất gồm 7 nhân
  tố là (1) Khả năng đáp ứng (RES), (2) Sự đảm bảo (AS), (3) Sự thấu hiểu (EMP), (4) Mức
  độ tin cậy (RL), (5) Phương tiện hữu hình (TAN), (6) Sự hài lòng (SAT) và (7) Lòng trung
  thành (LOY). Bài viết ứng dụng phương pháp thống kê thế hệ hai, mô hình phương trình cấu
  trúc bình phương từng phần nhỏ nhất PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation
  Model) với phần mềm SmartPLS 3.2.8 để thực hiện phân tích thống kê Hình 1 dưới đây mô
  tả mô hình nghiên cứu đề xuất với bảy nhóm biến:

  Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
  Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu được thu thập bằng cách thực hiện điều tra khảo sát với
  đối tượng tham gia trả lời là người dân sống chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành
  phố Hồ Chí Minh. Lý do chỉ lựa chọn đối tượng nghiên cứu là khách hàng cá nhân do đây là
  tập khách hàng lớn nhất đối với dịch vụ thẻ quốc tế của các ngân hàng. Hơn nữa, đặc trưng

  Số 127 (4/2020) Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 101

 8. hành vi khách hàng cá nhân cũng khác nhiều so với khách hàng doanh nghiệp. Kết quả khảo
  sát đã thu về tổng cộng 367 phiếu trả lời hợp lệ.
  5. Kết quả nghiên cứu
  Từ mô hình nghiên cứu đề xuất, tác giả tiến hành kiểm định mô hình PLS-SEM.

  Hình 2. Kết quả mô hình PLS-SEM
  Nguồn: Kết quả từ phần mềm PLS-SEM 3.2.8
  Kết quả kiểm định mô hình cho thấy tất cả các thành phần chỉ báo đều đáp ứng được
  yêu cầu về độ tin cậy với hệ số tải trên 0,706, có nghĩa là đủ điều kiện để chấp nhận tất cả
  các nhân tố, bao gồm chỉ báo và biến tiềm ẩn của mô hình. Với kết quả này, bài viết tiếp
  tục phân tích và kiểm định mô hình đã được kiểm chứng tính phù hợp ban đầu (Hair &
  cộng sự, 2019).
  a. Kết quả kiểm định Độ tin cậy và Độ hợp lệ của các nhóm biến
  Theo Hair & cộng sự (2019), để đảm bảo độ tin cậy và hợp lệ của các nhóm biến thì
  giá trị Độ tin cậy tổng hợp CR phải lớn hơn 0,7 và hệ số phương sai trích AVE phải lớn
  hơn 0,5 để đảm bảo giá trị hội tụ (Convergent Validity). Bảng 2 cung cấp bằng chứng về
  độ tin cậy đồng nhất của mô hình, với các giá trị Độ tin cậy tổng hợp (CR) nằm trong
  khoảng 0,7 đến 0,9.

  102 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 127 (4/2020)

 9. Bảng 2. Kết quả kiểm định Độ tin cậy và Độ hợp lệ của các nhóm biến

  Biến tiềm ẩn Cronbach’s Alpha rho_A CR AVE
  AS 0,926 0,940 0,945 0,774
  EMP 0,906 0,920 0,934 0,781
  LOY 0,836 0,844 0,902 0,755
  RES 0,917 0,934 0,942 0,801
  RL 0,943 0,950 0,956 0,814
  SAT 0,921 0,928 0,945 0,810
  TAN 0,919 0,939 0,949 0,860
  Nguồn: Kết quả từ phần mềm PLS-SEM 3.2.8
  Giá trị hội tụ của mô hình đạt yêu cầu, nghĩa là tất cả các chỉ báo đều hội tụ, có mối tương
  quan cao để giải thích biến tiềm ẩn. Hệ số phương sai trích trung bình đều cao hơn 0,5 như
  được Hair & cộng sự (2019) đề xuất.
  b. Kết quả kiểm định HTMT cho Giá trị phân biệt (Discriminant Validity)
  Giá trị phân biệt trong nghiên cứu này được kiểm định bằng hệ số Heterotrait-Monotrait
  (HTMT) theo cách tiếp cận của Henseler & cộng sự (2015). Theo tiêu chí này, giá trị HTMT
  không thể quá cao để tránh gặp vấn đề là biến tiềm ẩn được giải thích tốt hơn do những chỉ
  báo thành phần của biến tiềm ẩn khác hơn là những chỉ báo của chính nó. Cụ thể, để đảm
  bảo giá trị phân biệt, HTMT cần < 0,85. Tất cả các giá trị HTMT trong Bảng 3 đều đạt kết
  quả dưới 0,85, đáp ứng yêu cầu về giá trị phân biệt
  Bảng 3. Kết quả kiểm định HTMT cho Giá trị phân biệt

  AS EMP LOY RES RL SAT TAN
  AS
  EMP 0,573
  LOY 0,572 0,598
  RES 0,431 0,458 0,456
  RL 0,373 0,415 0,383 0,471
  SAT 0,668 0,656 0,766 0,625 0,547
  TAN 0,317 0.,459 0,419 0,480 0,520 0,496
  Nguồn: Kết quả từ phần mềm PLS-SEM 3.2.8
  c. Kết quả kiểm định đa cộng tuyến giữa các biến tiềm ẩn
  Đa cộng tuyến là hiện tượng xảy ra khi các biến tiềm ẩn có tương quan chặt chẽ với nhau.
  Điều này làm cho hệ số R bình phương và các hệ số hồi quy có sự sai lệch. Để kiểm định hiện
  tượng đa cộng tuyến, tác giả thực hiện kiểm định hệ số phóng đại phương sai VIF. Nếu hệ

  Số 127 (4/2020) Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 103

 10. số phóng đại phương sai VIF > 2 thì có dấu hiệu đa cộng tuyến, nếu VIF > 10 thì chắc chắn
  có đa cộng tuyến còn nếu VIF < 2 thì mô hình không bị đa cộng tuyến.
  Bảng 4. Hệ số phóng đại phương sai VIF

  Biến tiềm ẩn AS EMP LOY RES RL SAT TAN
  AS 1,489
  EMP 1,611
  LOY
  RES 1,498
  RL 1,487
  SAT 1,000
  TAN 1,515
  Nguồn: Kết quả từ phần mềm PLS-SEM 3.2.8
  Kết quả Bảng 4 cho thấy mô hình không gặp hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số phóng đại
  phương sai của tất cả các biến tiềm ẩn lớn nhất cũng chỉ bằng 1,611.
  d. Kết quả kiểm định mức ý nghĩa thông qua thuật toán Bootstrap

  Hình 3. Kết quả kiểm định mức ý nghĩa thông qua thuật toán Bootstrap
  Nguồn: Kết quả từ phần mềm PLS-SEM 3.2.8

  104 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 127 (4/2020)

 11. Kết quả kiểm định mức ý nghĩa thông qua thuật toán Bootstrap cho thấy hệ số R2 đạt
  mức ý nghĩa thống kê với 60,2% giải thích cho biến SAT và 45,6% giải thích cho biến LOY.
  Phương pháp Bootstrap cho thấy hầu hết giá trị t-value đều cao hơn nhiều so với 1,96 trừ
  TAN→SAT có giá trị nhỏ hơn 1,96. Kết quả này khẳng định rằng có bốn trong số năm biến
  tiềm ẩn của mô hình phân tích nhân tố tác động Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách
  hàng có ý nghĩa thống kê, biến tiềm ẩn còn lại không đạt yêu cầu về mức ý nghĩa thống kê là
  biến Phương tiện hữu hình (TAN).
  5. Hàm ý nghiên cứu và một số đề xuất
  Bài viết sử dụng khung mô hình SERVPERF đã chứng minh được sự phù hợp của năm
  trong số sáu giả thuyết đề xuất. Trong số các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách
  hàng với dịch vụ thẻ quốc tế, biến Sự đảm bảo (AS) có tác động trực tiếp mạnh nhất với hệ
  số đường dẫn là 0,319, ủng hộ giả thuyết H1, tiếp theo là hai biến Khả năng đáp ứng (RES)
  và Mức độ tin cậy (RL) có mức độ tác động gần tương đương với hệ số đường dẫn lần lượt
  là 0,244 và 0,238, ủng hộ giả thuyết H2 và H3. Kết quả mô hình cho thấy trong quá trình sử
  dụng thẻ quốc tế của ngân hàng, sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc lớn vào sự đảm bảo
  của ngân hàng về các thông tin liên quan đến thẻ và bảo mật tài khoản thẻ nhằm mang lại sự
  an toàn cho khách hàng cũng như sự ghi nhận chính xác của hệ thống các giao dịch thẻ mà
  khách hàng đã tiến hành. Hơn nữa, sự hài lòng của khách hàng cũng sẽ tăng lên nếu ngân
  hàng có khả năng đáp ứng, hỗ trợ kịp thời cho khách hàng các tình huống nảy sinh trong
  quá trình sử dụng thẻ, đặc biệt là khi gặp các vấn đề khó khăn, khách hàng dễ dàng liên hệ
  được với trung tâm dịch vụ khách hàng cũng như sự tận tình, sẵn sàng trả lời các câu hỏi
  của nhân viên chăm sóc khách hàng. Kết quả nghiên cứu cũng phản ánh thực tế rằng sự hài
  lòng của khách hàng với dịch vụ thẻ quốc tế phụ thuộc vào sự tin cậy mà giao dịch thẻ quốc
  tế mang lại cho khách hàng ngay từ lần đầu tiên, cũng như những tính năng, dịch vụ của thẻ
  quốc tế khách hàng sử dụng đúng như những gì ngân hàng phát hành cam kết ban đầu. Bên
  cạnh đó, kết quả mô hình cũng cho thấy tác động cùng chiều đáng kể của biến Sự thấu hiểu
  (EMP) với sự hài lòng của khách hàng, ủng hộ giả thuyết H5. Điều này cho thấy khi ngân
  hàng có sự thấu hiểu khách hàng và chủ động quan tâm khách hàng để cung cấp cho khách
  hàng những quyền lợi tốt nhất, giúp khách hàng nhận được lợi ích gia tăng và tận hưởng các
  ưu đãi khi sử dụng thẻ chính là nền tảng dẫn đến sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ
  thẻ quốc tế. khách hàng nhận được lợi ích gia tăng và tận hưởng các ưu đãi khi sử dụng thẻ.
  Nhân tố Phương tiện hữu hình (TAN) được tìm ra không có tác động có ý nghĩa thống kê
  đến biến Sự hài lòng của khách hàng, do đó giả thuyết H4 bị loại bỏ.
  Tác động cùng chiều của biến Sự hài lòng (SAT) với Lòng trung thành (LOY) cũng được
  chỉ ra từ kết quả nghiên cứu của mô hình với hệ số đường dẫn là 0,675. Tuy nhiên, hệ số R 2
  của mô hình cho thấy biến Sự hài lòng SAT giải thích được 45,6% biến Lòng trung thành
  LOY. Điều này có thể giải thích thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ thẻ quốc tế của
  khách hàng không chỉ chịu ảnh hưởng từ sự hài lòng với dịch vụ thẻ mà còn do các yếu tố
  khác như chi phí chuyển đổi, các chương trình ưu đãi, thu hút khách hàng mới được đưa ra
  bởi các ngân hàng khác.

  Số 127 (4/2020) Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 105

 12. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số đề xuất với các ngân hàng
  thương mại như sau:
  Một là, nâng cao tính an toàn và bảo mật trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ
  quốc tế. Kết quả mô hình cho thấy Sự đảm bảo là nhân tố then chốt tác động đến sự hài
  lòng của khách hàng khi sử dụng thẻ quốc tế. Chính vì vậy, các ngân hàng cần có biện
  pháp phát hiện và cảnh báo cho khách hàng các giao dịch thẻ của khách hàng có dấu hiệu
  bất thường về thời gian, vị trí, tần suất giao dịch, số tiền giao dịch lớn, số lần xác thực sai
  để kịp thời ngăn chặn, giúp khách hàng không gặp rủi ro mất tiền hay đánh cắp thông tin
  thẻ để có thể luôn đảm bảo, tạo cảm giác an toàn và yên tâm khi sử dụng thẻ. Ngân hàng
  cần thực hiện việc rà soát, đánh giá rủi ro đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công
  nghệ thông tin phục vụ hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, xây dựng và diễn tập các
  kịch bản ứng phó với các sự cố mất an toàn thông tin, trang bị đầy đủ thiết bị chống sao
  chép, trộm cắp thông tin thẻ, cũng như nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ xác
  thực, nhận biết khách hàng trong thanh toán như xác thực sinh trắc học hay công nghệ
  3D secure.
  Hai là, giúp khách hàng gia tăng lợi ích và được tận hưởng các ưu đãi khi sử dụng
  thẻ quốc tế. Từ kết quả mô hình có thể thấy khách hàng rất quan tâm đến các quyền lợi
  gắn liền với việc sử dụng thẻ quốc tế. Do đó, ngân hàng cần thường xuyên có các chương
  trình khuyến mãi và cập nhật cho khách hàng qua tin nhắn hoặc tại các điểm tiêu dùng.
  Qua khảo sát, các chương trình ưu đãi được khách hàng ưa thích như: miễn phí phát hành
  thẻ và phí thường niên trong năm đầu tiên; tặng mã giảm giá khi mua sắm qua các trang
  thương mại điện tử như Shopee, Tiki; tích lũy điểm khi chi tiêu, quy đổi ra tiền mặt hoặc
  quà; ưu đãi giảm giá tại các điểm tiêu dùng phổ biến và có hệ thống như chuỗi nhà hàng
  Starbucks, Phúc Long, Golden Gate…; ưu đãi trả góp lãi suất 0%; các chương trình hoàn
  tiền cố định gắn với từng loại thẻ để tăng lợi ích khi chi tiêu (hoàn tiền chi tiêu tại siêu
  thị, thanh toán học phí, thanh toán phí bảo hiểm). Ngân hàng cần tiến hành khảo sát và
  tiếp cận với khách hàng để thấu hiểu khách hàng, hiểu được những lợi ích mà khách hàng
  mong muốn khi sử dụng thẻ quốc tế.
  Ba là, đảm bảo sự thông suốt trong quá trình sử dụng thẻ quốc tế của khách hàng nội
  địa và quốc tế và cả ở các giao dịch trực tuyến. Để có thể đáp ứng được đầy đủ các tính
  năng của thẻ quốc tế như cam kết khi phát hành, thẻ quốc tế cần được dễ dàng chấp nhận
  ở nhiều nơi, mạng lưới điểm quẹt thẻ rộng rãi, không xảy ra lỗi giao dịch khi sử dụng
  thẻ, đặc biệt là sử dụng ở nước ngoài; cũng như cần được liên kết thanh toán tại các trang
  web online trong và ngoài nước. Ngân hàng phải luôn đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho khách
  hàng khi họ phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng thẻ quốc tế, đặc biệt là khi thực
  hiện các giao dịch ở nước ngoài. Ngân hàng có thể thực hiện thông qua các hệ thống phản
  hồi nhanh như tổng đài 24/7 đảm bảo luôn hoạt động, giải quyết cho khách hàng nhanh
  chóng, không phải qua nhiều bước; chủ động đưa ra phương án giải quyết thấu đáo và
  thông báo thời gian khi có kết quả phản hồi cho khách hàng.

  106 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 127 (4/2020)

 13. Bốn là, thực hiện công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng giải
  quyết tình huống của cán bộ, nhân viên thẻ ngân hàng một cách thường xuyên và hiệu
  quả. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thẻ cần được chú trọng, đặc biệt là các nhân viên
  chăm sóc khách hàng của ngân hàng phải là những người hiểu rõ nhất về sản phẩm và
  dịch vụ thẻ quốc tế của ngân hàng mình, phải có trình độ, khả năng sáng tạo, cập nhật,
  học hỏi bởi vì, họ là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, có nhiệm vụ hỗ trợ,
  giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề của khách hàng liên quan đến sử dụng thẻ. Các ngân
  hàng cần đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng để luôn duy trì nhiệt tình, chuyên môn
  sâu về đặc điểm và tính năng của từng loại thẻ, có thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng
  niềm nở, có kỹ năng và sự linh hoạt khi xử lý tình huống.
  Tài liệu tham khảo
  Afroz, N.J. (2019), “Effect of service quality on customer satisfaction evidence from banks in
  Tangail”, Management Studies Economic Systems, Vol. 4 No. 2, pp. 145 – 159.
  Almurshidee, K.J. (2018), “Servperf – based empirical evidence on e – banking services suality and
  customer satisfaction from saudi banking sector”, International Journal of Advanced Applied
  Sciences, Vol. 5, pp. 40 – 45.
  Amiri, A.S. & Faghani, F. (2012), “Mobile banking service quality and customer satisfaction
  (application of servqual model)”, International Journal of Management and Business
  Research, Vol. 2, pp. 351 – 361.
  Arasli, H., Smadi, S.M. & Katircioglu, S.T. (2005), “Customer service quality in the Greek Cypriot
  banking industry”, Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 15 No. 1, pp.
  41 – 56.
  Chu, P.Y., Lee, G.Y. & Chao, Y. (2012), “Service quality, customer satisfaction, customer trust, and
  loyalty in an e – banking context”, Social Behavior Personality: an international journal, Vol.
  40, pp. 1271 – 1283.
  Churchill, Jr.G.A. & Surprenant, C. (1982), “An investigation into the determinants of customer
  satisfaction”, Journal of Marketing Research, Vol. 19 No. 4, pp. 491 – 504.
  Coldwell, J. (2001), “Characteristics of a good customer satisfaction survey”, Customer Relationship
  Management, McGraw – Hill, pp. 193 – 199.
  Cronin, Jr. & Taylor, S.A. (1992), “Measuring service quality: a reexamination and extension”,
  Journal of marketing, Vol. 56, pp. 55 – 68.
  Dabholkar, P.A., Shepherd, C.D. & Thorpe, D.I. (2000), “A comprehensive framework for service
  quality: an investigation of critical conceptual and measurement issues through a longitudinal
  study”, Journal of Retailing, Vol. 76 No. 2, pp. 139 – 173.
  Dinh, V. & Pickler, L. (2012), “Examining service quality and customer satisfaction in the retail
  banking sector in Vietnam”, Journal of Relationship Marketing, Vol. 11, pp. 199 – 214.
  Floh, A. & Treiblmaier, H. (2006), “What keeps the e – banking customer loyal”, Journal of Electronic
  Commerce Research, Vol. 7 No. 2, pp. 97 – 110.
  Gronroos, C. (1984), “A service quality model and its marketing implications”, European Journal of
  Marketing, Vol. 18 No. 4, pp. 36 – 44.

  Số 127 (4/2020) Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế 107

 14. Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M. & Ringle, C.M. (2019), “When to use and how to report the
  results of PLS – SEM”, European Business Review, Vol. 31, pp. 2 – 24.
  Henseler, J., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2015), “A new criterion for assessing discriminant validity
  in variance – based structural equation modeling”, Journal of the Academy of Marketing
  Science, Vol. 43, pp. 115 – 135.
  Johnston, R. (1997), “Identifying the critical determinants of service quality in retail banking:
  importance and effect”, International Journal of bank marketing, Vol. 15 No. 4, pp. 111 – 116.
  Khan, A.G., Lima, R.P. & Mahmud, M.S. (2018), “Understanding the service quality and customer
  satisfaction of mobile banking in Bangladesh: using a structural equation model”, Global
  Business Review, https://doi.org/10.1177/0972150918795551, pp. 1 – 16.
  Khan, M.M. & Fasih, M. (2014), “Impact of service quality on customer satisfaction and customer
  loyalty: evidence from banking sector”, Pakistan Journal of Commerce Social Sciences, Vol.
  8, pp. 331 – 354.
  Kheng, L.L., Mahamad, O., Ramayah, T. & Mosahab, R. (2010), “The impact of service quality on
  customer loyalty: a study of banks in Penang, Malaysia”, International journal of marketing
  studies, Vol. 2 No. 2, pp. 57 – 66.
  Ngo, V.M., Nguyen, H. (2016), “The relationship between service quality, customer satisfaction
  and customer loyalty: An investigation in Vietnamese retail banking sector”, Journal of
  Competitiveness, Vol. 8 No. 2, pp.103 – 116.
  Neal, W.D. (1999), “Satisfaction is Nice, But Value Drives Loyalty: the most satisfied customer may
  not necessarily be the most loyal”, Marketing Research, Vol. 11 No. 1, pp. 20 – 24.
  Nguyễn, T.M.A. & Ngô, P.H. (2014), “Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách
  hàng áp dụng cho thị trường thẻ Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Thương mại, số 64 – 65, tr.
  113 – 122.
  Nguyen, Q.C., Chaipoopirutana, S. & Combs, H.W. (2011), “A SERVPERF model of the Vietnamese
  banking industry”, Journal of Business and Behavioral sciences, Vol. 23, pp. 198 – 215.
  Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. (1988), “Servqual: A multiple – item scale for measuring
  consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing, Vol. 64, pp. 12 – 40.
  Phan, C.A., Nguyễn, T.H. & Nguyễn, H.M. (2013), “Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng
  dịch vụ”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 1 (2013), tr. 11
  – 22
  Shanka, M.S. (2012), “Bank service quality, customer satisfaction and loyalty in ethiopian banking
  sector”, Journal of Business Administration Management Sciences Research, Vol. 1, pp.1 – 9.
  Siddiqi, K.O. (2011), “Interrelations between service quality attributes, customer satisfaction and
  customer loyalty in the retail banking sector in Bangladesh”, International Journal of
  Business and Management, Vol. 6 No. 3, pp. 12 – 36.
  Sweeney, J.C. & cộng sự (1997), “Retail service quality and perceived value: A comparison of two
  models”, Journal of retailing Consumer Services, Vol. 4 No. 1, pp. 39 – 48.
  Vuong, D.H.Q. (2014), “Customer satisfaction level towards credit card”, Journal of Science Ho Chi
  Minh City Open University, Vol. 4 No. 12, pp. 42 – 53.
  Wang, C.N., Nguyen, N.T. & Tran, T.T. (2014), “An empirical study of customer satisfaction towards
  bank payment card service quality in Ho Chi Minh banking branches”, International Journal
  of Economics and Finance, Vol. 6 No. 5, pp. 170 – 181.

  108 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 127 (4/2020)

Download tài liệu Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế File Word, PDF về máy