[Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện

Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện
Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện

Download


Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán, từ đó đưa ra các căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện File Word, PDF về máy

Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện

 1. ISSN 2354-0575

  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CĂN CỨ VẬN DỤNG
  CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT KIỂM TOÁN
  TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN

  Đặng Quỳnh Mai, Bùi Thị Minh
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 16/07/2018
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 22/08/2018
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 12/09/2018

  Tóm tắt:
  Việc tạo lập một hệ thống kế toán, kiểm toán hoàn chỉnh, phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước
  Việt Nam, phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán theo kịp xu thế phát triển của khu vực và thế giới, đáp
  ứng yêu cầu thông tin cho quản lý, điều hành, kiểm kê, kiểm soát các nguồn lực của nền kinh tế là một vấn
  đề bức thiết. Để hoàn chỉnh hệ thống kiểm toán trước tiên cần hoàn chỉnh mô hình áp dụng các phương
  pháp kỹ thuật kiểm toán. Việc áp dụng cần đáp ứng mục tiêu linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Nghiên
  cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán,
  từ đó đưa ra các căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo
  tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.
  Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, Kiểm toán BCTC, phương pháp kỹ thuật kiểm toán, kiểm toán độc lập.

  Từ viết tắt – Nhân tô phương pháp tiếp cận kiểm toán
  KTV – Kiểm toán viên; BCTC – Báo cáo tài chính; – Nhóm nhân tố bên trong các công ty kiểm
  HTKSNB – Hệ thống kiểm soát nội bộ; KSNB – toán và kiểm toán viên được chia thành
  Kiểm soát nội bộ. + Nhận thức của nhà quản lý các doanh
  nghiệp kiểm toán
  1. Đặt vấn đề
  + Trình độ năng lực, kinh nghiệm kiểm
  Kế toán – kiểm toán là công cụ quản lý kinh toán của kiểm toán viên
  tế quan trọng có chức năng tạo lập hệ thống thông – Nhóm nhân tố bên ngoài các công ty kiểm
  tin về kinh tế – tài chính – ngân sách phục vụ cho việc toán và kiểm toán viên được chia thành
  điều hành và quyết định kinh tế của Nhà nước cũng + Nhận thức của ban giám đốc và yêu cầu
  như của mỗi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, từ đơn vị khách hàng kiểm toán
  cần nâng cao chất lượng thông tin; đồng thời tạo lập + Nhận thức và nhu cầu của người sử dụng
  đầy đủ hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán. thông tin.
  Thị trường tài chính càng phát triển dẫn đến
  khối lượng thông tin khổng lồ cần được xử lý và 2.1. Nhân tố về phương pháp tiếp cận kiểm toán
  cung cấp mỗi ngày đòi hỏi kiểm toán độc lập cần BCTC
  không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán, trong Phương pháp tiếp cận kiểm toán ảnh hưởng
  đó đòi hỏi nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC. trực tiếp đến định hướng triển khai thực hiện phương
  Một trong các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm pháp kỹ thuật kiểm toán. Do đó một phương pháp
  toán BCTC là vận dụng hiệu quả, khoa học các tiếp cận kiểm toán đúng đắn giúp KTV vận dụng
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình các phương pháp kỹ thuật thích hợp và hiệu quả
  kiểm toán BCTC. Để vận dụng có hiệu quả các từ đó nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán BCTC
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán thì các công ty và ngược lại. Qua quá trình ra đời và phát triển của
  kiểm toán cần hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng từ đó kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện đã
  đưa ra căn cứ áp dụng cho phù hợp với từng khách xuất hiện những phương pháp tiếp cận khác nhau
  hàng kiểm toán cụ thể. như
  2.1.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các BCĐKT
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình
  Phương pháp tiếp cận dựa trên BCĐKT định
  kiểm toán BCTC hướng KTV tập trung vận dụng phương pháp cơ bản
  Nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các để kiểm tra khoản mục trên BCĐKT và khoản mục
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình lãi /lỗ từ hoạt động kinh doanh trên BCKQHĐKD.
  kiểm toán BCTC được phân loại thành 3 nhóm KTV có sử dụng phương pháp tuân thủ nhưng ở
  nhân tố: Nhóm nhân tố thứ nhất là nhân tố phương mức độ thu hẹp. Mặt khác, khi vận dụng phương
  pháp tiếp cận kiểm toán; Nhóm nhân tố thứ hai là pháp cơ bản KTV không sử dụng thủ tục phân tích
  nhóm nhân tố từ bên trong doanh nghiệp kiểm toán mà chỉ sử dụng thủ tục kiểm tra chi tiết để xác minh
  và các KTV và nhóm nhân tố thứ ba là nhân tố từ số dư cuối kỳ, đồng thời ít kiểm tra nghiệp vụ trong
  bên ngoài doanh nghiệp kiểm toán và KTV. Cụ thể: mối liên hệ với nhau.

  120 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

 2. ISSN 2354-0575

  2.1.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên chứng kiểm toán bổ sung làm căn cứ cho KTV đưa
  hệ thống ra ý kiến nhận xét phù hợp về BCTC.
  Nếu như phương pháp tiếp cận dựa trên
  BCĐKT định hướng KTV tìm hiểu HTKSNB một 2.1.4. Mô hình vận dụng các phương pháp kỹ
  cách sơ sài thì phương pháp tiếp cận kiểm toán theo thuật kiểm toán theo rủi ro
  hệ thống lại định hướng KTV đánh giá tính hiệu Về cơ bản phương pháp tiếp cận kiểm toán
  lực, hiệu quả của KSNB một cách sâu sắc và chi tiết tích hợp được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp
  hơn. Cụ thể trong cả ba giai đoạn của quy trình kiểm cận kiểm toán dựa trên rủi ro nhưng có những khác
  toán BCTC, trong giai đoạn lập kế hoạch, KTV vận biệt cơ bản về mục tiêu kiểm toán. Mục tiêu của
  cuộc kiểm toán theo phương pháp tiếp cận kiểm toán
  dụng phương pháp kiểm toán tuân thủ để đánh giá
  tích hợp mở rộng hơn so với phương pháp tiếp cận
  sơ bộ HTKSNB, tiếp theo đến giai đoạn thực hiện kiểm toán dựa trên rủi ro. Đó là tích hợp hai mục
  kiểm toán, KTV thực hiện các thử nghiệm kiểm soát tiêu, mục tiêu thứ nhất về xác định mức độ hiệu lực
  chi tiết để đánh giá lại về tính hiệu lực của KSNB, của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng
  cân nhắc phạm vi thực hiện các thủ tục kiểm toán cơ đối với việc lập và trình bày BCTC, mục tiêu thứ hai
  bản, cuối cùng KTV tập hợp bằng chứng đánh giá là xác nhận độ tin cậy của các thông tin trên BCTC.
  lại rủi ro kiểm soát, cân nhắc liệu có phải thu thập
  thêm các bằng chứng kiểm toán hay không. 2.2. Nhóm nhân tố thuộc về các công ty kiểm
  toán và Kiểm toán viên
  2.1.3. Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên 2.2.1. Nhóm nhân tố thuộc về nhận thức và trình
  rủi ro độ kinh nghiệm của KTV
  Theo thông kê cho đến này có 5 phương KTV là chủ thể thực hiện cuộc kiểm toán,
  pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro như sau: nhận thức, trình độ và kinh nghiệm kiểm toán của
  + (1) Phương pháo tiếp cận theo mô hình của KTV ảnh hưởng trục tiếp đến cách thức lựa chọn
  Elliot và Roger (Elliot & Roger model) và triển khai vận dụng các phương pháp kỹ thuật
  + (2) Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên kiểm toán. Ví dụ nếu KTV cho rằng trong hầu
  mô hình rủi ro có vận dụng kỹ thuật thống kê (Statistical hết các cuộc kiểm toán BCTC việc thực hiện các
  audit risk approach/ audit risk model/ formula) thử nghiệm kiểm soát mất nhiều thời gian, chi phí
  + (3) Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa kiểm toán và không mang lại hiệu quả kiểm toán
  trên rủi ro tiềm tàng (Inherent risk audit approach/ thì thường triển khai vận dụng ngày phương pháp
  kiểm toán cơ bản. Ngược lại, khi KTV cho rằng
  concetual audit risk model)
  việc thực hiện các thử nghiệm kiểm soát sẽ giúp
  + (4) Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa đánh giá đúng mực độ rủi ro để lựa chọn phạm vi,
  trên rủi ro kinh doanh (Business risk audit approach) phương pháp kỹ thuật kiểm toán phù hợp đạt hiệu
  + (5) Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa quả và chất lượng kiểm toán mong muốn thì KTV
  trên quy trình rủi ro (Risk – process audit approach). sẽ chú trọng vận dụng phương pháp kiểm toán tuân
  Nhìn chung các phương pháp tiếp cận kiểm thủ trong cuộc kiểm toán BCTC mà không chỉ vận
  toán dựa trên rủi ro trên đã nghiên cứu và đánh giá dụng phương pháp kiểm toán cơ bản.
  các rủi ro trên BCTC. Tuy nhiên chỉ có phương Bên cạnh nhận thức thì trình độ và kinh
  pháp tiếp cận rủi ro số (5) mới định hướng cho KTV nghiệm kiểm toán của KTV cũng ảnh hưởng trực
  xây dựng mô hình vận dụng các phương pháp kỹ tiếp đến việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật
  thuật kiểm toán để xác định, đánh giá và xử lý các kiểm toán. Nếu KTV có trình độ, năng lực và kinh
  rủi ro có sai sót trọng yếu trên BCTC trong từng nghiệm kiểm toán ở mức độ cao, hiểu biết sâu sắc
  giai đoạn của cuộc kiểm toán một cách rõ nét và về hoạt động kinh doanh của đơn vị thì KTV sẽ chú
  đầy đủ. Cụ thể: trọng nghiên cứu đặc điểm kinh doanh của đơn vị
  và kiểm soát nội bộ của đơn vị để đánh giá đúng đắn
  – Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán:
  mức độ rủi ro có sai sót trọng yếu trên BCTC. KTV
  KTV vận dụng cả phương pháp kiểm toán tuân thủ vận dụng kết hợp cả phương pháp kiểm toán tuân
  và phương pháp kiểm toán cơ bản để xác định và thủ và phương pháp kiểm toán cơ bản một cách linh
  đánh giá rủi ro kinh doanh của đơn vị khách hàng. hoạt, phù hợp.
  – Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, KTV
  triển khai các phương pháp kiểm toán tuân thủ và cơ 2.2.2. Nhân tố thuộc về các công ty kiểm toán
  bản để xử lý các rủi ro đã được đánh giá trong giai Trong việc vận dụng các phương pháp
  đoạn lập kế hoạch, có thể điều chỉnh kế hoạch nếu kiểm toán thì nhận thức của nhà quản lý của doanh
  kết quả từ các thử nghiệm kiểm toán phát hiện ra sai nghiệp kiểm toán là nhân tố có tác động lớn đến
  lệch cao hơn dự kiến. việc định hướng xây dựng và triển khai các mô hình
  – Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, KTV vận dụng phương pháp kiểm toán. Khi nhà quản lý
  đánh giá mức độ đầy đủ và thích hợp của bằng của doanh nghiệp kiểm toán quan tâm nhiều đến
  chứng kiểm toán thu thập từ hai phương pháp kiểm việc lập kế hoạch vận dụng các phương pháp kỹ
  toán tuân thủ và phương pháp kiểm toán cơ bản, thuật kiểm toán tương ứng với mức phí kiểm toán
  xem xét khả năng có cần thực hiện thêm các phương nhiều hơn là đạt được mục tiêu cung cấp sự đảm
  pháp kỹ thuật kiểm toán để thu thập thêm bằng bảo về thông trên BCTC thì việc định hướng vận

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 121

 3. ISSN 2354-0575

  dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán thường nghề kinh doanh của đơn vị khách hàng. Tính chất
  không rõ nét. Các nhà quản lý khác nhau thì nhận của ngành nghề kinh doanh càng phức tạp thì khả
  thức của họ về việc triển khai các mô hình vận dụng năng tiềm ẩn những sai phạm trong hoạt động kinh
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán cũng khác nhau. doanh càng lớn. Do đó KTV cần thiết kế và vận
  dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán phù hợp để
  2.3. Nhóm nhân tố bên ngoài công ty kiểm toán tìm hiểu những rủi ro đặc thù liên quan đến từng
  và kiểm toán viên ngành nghề kinh doanh cụ thể.
  2.3.1. Nhận thức và nhu cầu của người sử dụng – Thứ hai là hiệu lực của kiểm soát nội bộ
  thông tin của khách hàng kiểm toán. Nếu kiểm soát nội bộ
  Nhận thức của người sử dụng thông tin phát của đơn vị được đánh giá ban đầu là có hiệu lực cao
  triển theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. thì KTV sẽ sự kiến thực hện kết hợp phương pháp
  Trước đây người sử dụng thông tin chưa chú trọng kiểm toán tuân thủ và phương pháp kiểm toán cơ
  nhiều đến việc sử dụng BCTC làm căn cứ đưa ra bản trong giai đoạn thực hiện kiểm toán và phương
  các quyết định kinh tế của mình nên họ không quan pháp kiểm toán tuân thủ được áp dụng ở phạm vi
  tâm nhiều đến mức độ tin cậy của thông tin trên rộng hơn. Trong trường hợp, kiểm soát nội bộ của
  BCTC. Do vậy họ cũng chưa thực sự quan tâm đến đơn vị không được thiết kế và vận hành hiệu quả,
  chất lượng kiểm toán BCTC. Điều đó dẫn đến việc KTV dự kiến mở rộng phạm vi thực hiện phương
  vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán cũng pháp kiểm toán cơ bản mà ít hoặc không thực hiện
  không được KTV và các doanh nghiệp kiểm toán phương pháp kiểm toán tuân thủ.
  thực sự chú trọng. – Thứ ba là nhận thức của nhà quản lý đơn
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị vị khách hàng. Nhà quản lý đơn vị khách hàng có
  trường, nhận thức của người sử dụng thông tin về nhận thức về trách nhiệm của việc cung cấp thông
  tầm quan trọng của việc sử dụng các thông tin đã tin trung thực và kịp thời cũng tác động không nhỏ
  được kiểm toán để ra quyết định được nâng cao. đến việc vận dụng các thủ tục kiểm toán trong từng
  Người sử dụng thông tin ra quyết định dựa trên phương pháp kỹ thuật kiểm toán.
  thông tin trên BCTC được kiểm toán sẽ giảm thiểu – Thứ tư là yêu cầu của khách hàng kiểm
  rủi ro. Chính vì sự phát triển trong nhận thức này toán. Yêu cầu của khách hàng kiểm toán về dịch vụ
  mà người sử dụng thông tin mà người sử dụng kiểm toán ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi và quy
  thông tin đạt ra yêu cầu cao về chất lượng của cuộc mô vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán
  kiểm toán, đòi hỏi KTV và doanh nghiệp kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC. Nếu yêu cầu của
  ngày càng có ý thức cao về việc thiết kế, vận dụng khách hàng là xác nhận mức độ trung thực, hợp lý
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán khoa học, đảm bảo của các nghiệp vụ kế toán phản ảnh trên sô kế toán
  chất lượng cuộc kiểm toán. cũng như trên BCTC thì KTV tập trung vận dụng
  các phương pháp kỹ thuật kiểm toán liên quan đến
  2.3.2. Nhóm nhân tố về phía đơn vị khách hàng số liệu do hệ thống kế toán xử lý và cung cấp. Ngày
  Các nhân tố này bao gồm: mức độ phức nay, yêu cầu về chất lượng kiểm toán BCTC càng
  tạp của ngành nghề kinh doanh, sự hiệu lực của hệ được quan tâm thì các KTV và doanh nghiệp kiểm
  thống kiểm soát nội bộ, nhận thức của nhà quản toán cần chú trọng nâng cao vận dụng các phương
  lý đơn vị khách hàng và yêu cầu của đơn vị khách pháp kỹ thuật kiểm toán để có thể phát hiện hết các
  hàng. Cụ thể: sai phạm trọng yếu trên BCTC.
  – Thứ nhất là mức độ phức tạp của ngành

  (Nguồn: Tác giả đề xuất)
  Sơ đồ 1.1. Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến mô hình vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán

  122 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

 4. ISSN 2354-0575

  3. Căn cứ xác định mô hình vận dụng các phương mức độ tin cậy của KTV đối với kiểm soát nội bộ và
  pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm mức độ rủi ro tiềm tàng. Bảng 1.1 sau đây đưa ra 4
  toán BCTC trường hợp vận dụng các thử nghiệm kiểm toán áp
  Việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật dụng cho 4 tính huống kiểm toán khách nhau có thể
  kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC được xảy ra trong thực tế kiểm toán
  nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và phát Sau khi tìm hiểu, đánh giá về khách hàng
  triển. Các nhà khoa học đã nghiên cứu nội dung và và đặc điểm lĩnh vực kinh doanh, KTV có đánh giá
  bản chât các phương pháp kỹ thuật kiểm toán để ban đầu về mức độ rủi ro tiềm tàng và mức độ hiệu
  đưa ra căn cứ khoa học cho việc vận dụng phương lực của hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó xây dựng
  pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán mô hình vận dụng các thủ tục kiểm toán phù hợp.
  BCTC. Điển hình là các công trình nghiên cứu của Trường hợp 1: căn cứ vào kết quả thu thập
  Alvin Arens và Marian Mentz. Trong khi nghiên được ban đầu, KTV đánh giá sơ bộ đơn vị khách
  cứu của Alvin Arens và các cộng sự đã đưa ra căn hàng có rủi ro tiềm tàng thấp, hệ thống kiểm soát
  cứ cho việc lựa chọn thực hiện thử nghiệm kiểm nội bộ hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Từ đánh giá
  toán, phạm vi thực hiện thử nghiệm là mức độ hiệu sơ bộ này KTV xây dựng mô hình vận dụng các thử
  lực của kiểm soát nội bộ và mức độ rủi ro tiềm tàng nghiệm kiểm soát và thử tục phân tích cơ bản trên
  thì nghiên cứu của Marian Mentz lại đưa ra nhận phạm vi mở rộng để hướng đến việc khẳng định
  định việc vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán lại đánh giá ban đầu về hệ thống kiểm soát nội bộ
  nào căn cứ vào mức độ đảm bảo của từng loại kỹ là đúng, KTV có thể tin tưởng vào việc kiểm soát
  thuật kiểm toán. nội bộ của khách hàng đã hoạt động hiệu quả ngắn
  Dựa trên những cơ sở lý thuyết nổi tiếng trên ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trên
  và việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc BCTC từ đo KTV có thể thu hẹp đáng kể phạm vi
  vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán, tác sử dụng các thủ tục kiểm tra chi tiết.
  gia điều chỉnh và đề xuất một số căn cứ để xác định Trường hợp 2: căn cứ vào kết quả thu thập
  mô hình vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm được ban đầu, KTV đánh giá sơ bộ đơn vị khách
  toán sau: hàng có rủi ro tiềm tàng trung bình và mức độ hiệu
  – Mức độ rủi ro tiềm tàng và mức độ tin cậy lực của kiểm soát nội bộ là trung bình. Trường hợp
  của KTV vào kiểm soát nội bộ của khách hàng này, KTV nhận định không thể hoàn toàn tin tưởng
  – Đặc điểm, tính chất của từng loại nghiệp vào hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng nên
  vụ, số dư, thông tin thuyết minh trên BCTC KTV tăng cường thêm các thử nghiệm kiểm tra chi
  – Mục tiêu kiểm toán từng bộ phận của BCTC. tiết về nghiệp vụ và số dư. Bên canh đó, vẫn áp dụng
  các thử nghiệm kiểm soát để thu thập bằng chứng
  3.1. Căn cứ thứ nhất là căn cứ vào đặc thù ngành kiểm toán về những gì kiểm soát nội bộ làm được để
  nghề kinh doanh và độ tin cậy của KTV đối với giảm bớt phạm vi thực hiện kiểm tra chi tiết.
  kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng Trường hợp 3: căn cứ vào kết quả thu thập
  Trong cuộc kiểm toán, KTV luôn phải đảm được ban đầu, KTV đánh giá sơ bộ đơn vị khách
  bảo hạn chế rủi ro kiểm toán đến mức thấp nhất. hàng có rủi ro tiềm tàng cao và hệ thống kiểm soát
  Trong đo rủi ro kiểm toán do nhân tố cấu thành là nội bộ hoạt động không hiệu quả. Với đánh giá này
  rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. thì KTV sẽ không thực hiện các thử nghiệm kiểm
  Cụ thể: rủi ro phát hiện là rủi ro do KTV không soát mà tăng cường, mở rộng các thử nghiệm kiểm
  phát hiện hết các sai phạm trọng yếu còn tồn tại trên tra chi tiết về nghiệp vụ và số dư do việc kiểm soát
  BCTC của đơn vị khách hàng; rủi ro tiềm tàng là nội bộ của khách hàng là không hiệu lực thì viếc
  rủi ro ẩn chứa ngay trong đặc điểm lĩnh vực, ngành thực hiện các thử nghiệm kiểm soát chỉ làm phát
  nghề kinh doanh của khách hàng; rủi ro kiểm soát sinh thêm chi phí và mất thời gian mà không đem
  là rủi ro đến từ hệ thống kiểm soát nội bộ của khách lại hiệu quả cho cuộc kiểm toán.
  hàng ko kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót trọng Trường hợp 4: căn cứ vào kết quả thu thập
  yếu trên BCTC. được ban đầu, KTV đánh giá sơ bộ đơn vị khách
  Đặc thù ngành nghề kinh doanh của khách hàng có rủi ro tiềm tàng trung bình, mức độ hiêu
  hàng kiểm toán là nhân tố ảnh hưởng gián tiếp tới lực của kiểm soát nội bộ ở mức trung bình nhưng
  rủi ro kiểm toán do đặc thù ngành nghề kinh doanh qua kiểm tra KTV phát hiện nhiều sai phạm. Đây
  ảnh hưởng đến mức độ rủi ro tiềm tàng. Để làm là trường hợp mà đánh giá sơ bộ ban đầu trong giai
  giảm rủi ro kiểm toán thì kiểm toán viên cần giảm đoạn kế hoạch kiểm toán không phù hợp với thực
  thiểu rủi ro tiềm tàng, do đó cần thu thập bằng chứng tế. Trong trường hợp này, KTV sẽ triển khai mở
  kiểm toán đầy đủ va thích hợp làm căn cứ đưa ra ý rộng ba thử nghiệm kiểm toán bao gồm kiểm tra
  kiến phù hợp. Để thu thập bằng chứng kiểm toán chi tiết nghiệp vụ, kiểm tra chi tiết số dư và thủ tục
  đầy đủ và thích hợp thì KTV cần vận dụng các thủ phân tích cơ bản kết hợp vận dụng thử nghiệm kiểm
  tục kiểm toán một cách hợp lý. Việc vận dụng các soát ở mức trung bình nhằm mục đích phát hiện, xử
  kỹ thuật kiểm toán và thủ tục kiểm toán lại khác lý hết các sai phạm có tính trọng yếu trên BCTC
  nhau đáng kể giữa các cuộc kiểm toán phụ thuộc và của khách hàng.

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 123

 5. ISSN 2354-0575

  Bảng 1.1. Các mô hình vận dụng thử nghiệm kiểm toán
  Phạm vi áp dụng các thử nghiệm/ thủ tục kiểm toán
  Trường hợp Thử nghiệm Thử nghiệm Thủ tục Thử nghiệm
  kiểm soát kiểm tra chi tiết phân tích cơ kiểm tra chi
  nghiệp vụ bản tiết số dư
  1. Khách hàng kiểm toán có rủi ro tiềm Mở rộng Hẹp Mở rộng Hẹp
  tàng thấp và KTV tin cậy vào kiểm
  soát nội bộ
  2. Khách hàng kiểm toán có rủi ro tiềm Trung bình Trung bình Mở rộng Trung bình
  tàng ở mức trung bình, KTV tin cậy
  kiểm soát nội bộ ở mức trung bình
  3. Khách hàng kiểm toán có rủi ro tiềm Không thực Mở rộng Trung bình Mở rộng
  tàng ở mức cao và KTV tin cậy không hiện
  tin cậy kiểm soát nội bộ
  4. Khách hàng kiểm toán có rủi ro tiềm Trung Bình Mở rộng Mở rộng Mở rộng
  tàng ở mức trung bình, độ tin cậy kiểm
  soát nội bộ trung bình, nhưng qua kiểm
  tra KTV phát hiện nhiều sai phạm
  (Nguồn tài liệu: tác giả tự tổng hợp)

  3.2. Đặc điểm, tính chất của từng loại nghiệp vụ, bằng chứng nhằm đảm bảo toàn bộ các sự kiện, các
  số dư, thông tin thuyết minh trên BCTC nghiệp vụ kinh tế, các khoản doanh thu và chi phí
  Đặc điểm, tính chất của từng loại nghiệp vụ, đã được kế toán đon vị ghi chép vào hệ thống sổ kế
  số dư, thông tin thuyết minh trên BCTC là nhân tố toán là thực sự xảy ra thực tế tại đơn vị.
  ảnh hưởng đến mức trọng yếu và khả năng xảy ra – Quyền và nghĩa vụ: Theo quy định của
  rủi ro có sai sót trọng yếu. KTV cân nhắc tính trọng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành chỉ những
  yếu và nguy cơ xảy ra rủi ro có sai sót trọng yếu của tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát lâu
  các nghiệp vụ, số dư để xây dựng mô hình vận dụng dài của đơn vị cũng như những phải nợ đơn vị có
  kỹ thuật kiểm toán tương ứng nghĩa vụ chi trả mới được phản ánh và trình bày trên
  – Khi các nghiệp vụ, số dư và thông tin BCTC. Vì vậy KTV phải thu thập các bằng chứng
  thuyết minh trên BCTC không trọng yếu và không về quyền sở hữu (hoặc quyền kiểm soát lâu dài) đối
  có nguy cơ xảy ra rủi ro có sai sót trọng yếu thì KTV với các tài sản đã phản ánh, đối với các khoản nợ
  sẽ dự kiến áp dụng kết hợp các thử nghiệm kiểm phải trả, cần có bằng chứng xác nhận nghĩa vụ của
  toán ở mức hẹp, hoặc có thể chỉ thực hiện đơn lẻ đơn vị đang tồn tại.
  một trong các thử nghiệm kiểm toán – Sự tính toán và đánh giá: KTV cần xem
  – Khi các nghiệp vụ, số dư va thông tin xét việc đánh giá tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu,
  thuyết minh trên BCTC có tính trọng yếu nhưng thu nhập và chi phí của đơn vị có phù hợp với các
  không có nguy cơ xảy ra rủi ro có sai sót trọng yếu nguyên tắc kế toán và chế độ kế toán hiện hành hoặc
  thì KTV sẽ áp dụng kết hợp các thử nghiệm kiểm được chấp nhận phổ biến hay không. Bên cạnh đó
  toán ở mức trung bình KTv cần thu thập đầy đủ căn cứ nhằm đảm bảo các
  – Khi các nghiệp vụ, số dư và thông tin sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tính
  thuyết minh trên BCTC trọng yếu và có nguy cơ xảy toán và ghi chép đúng giá trị
  ra sai sót trọng yếu thì KTV sẽ mở rộng phạm vi, – Sự phân loại và hạch toán: Mục tiêu này
  nâng cao mức thực hiện các thử nghiệm kiểm toán. chứa đựng 3 mục tiêu chi tiết là tính đầy đủ, tính
  đúng đắn, tính đúng kỳ. Với mục tiêu đầy đủ, KTV
  3.3. Mục tiêu kiểm toán từng bộ phận của BCTC cần băng chứng để chứng minh mọi nghiệp vụ,
  Mục tiêu kiểm toán từng bộ phận của BCTC công nợ, tài sản đều được ghi chép, phản ảnh đầy
  là nhằm thu thấp đầy đủ chứng cứ xác đáng về mọi đủ trên BCTC. Với mục tiêu đúng đắn, KTV cần
  khóa cạnh làm sơ sở xác nhận cho từng bộ phận kiểm tra lại chính sách phân loại của đơn vị đối với
  được kiểm toán. các khoản mục: tài sản, công nợ, vốn chủ sỏ hữu,
  Để có thể đưa ra mục tiêu kiểm toán riêng doanh thu, chi phí. Với mục tiêu đúng kỳ, KTV cần
  biệt cho mỗi khoản mục, người ta cố gắng đưa ra bằng chứng để chứng minh các nghiệp vụ kinh tế
  những mục tiêu kiểm toán chung có thể áp dụng cho được ghi nhận đúng kỳ mà chúng phát sinh và đủ
  mọi khoản mục. Các mục tiêu kiểm toán chung này điều kiện ghi nhận
  được hình thành trên cơ sở dẫn liệu. – Tổng hợp và công bố: KTV cần thu thập
  – Sự hiện hữu: KTV cần thu thập các bằng băng chứng về số liệu tổng hợp của các chỉ tiêu
  chứng kiểm toán về sự hiện có của tài sản và nguồn trình bày trên BCTC có đúng đắn, việc trình bày
  vốn được phản ánh trên bảng cân đối kế toán các chỉ tiêu có phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực
  – Sự phát sinh: KTV cần thu thập đầy đủ và chế độ kế toán hiện hành.

  124 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

 6. ISSN 2354-0575

  Tương ứng với mỗi mục tiêu kiểm toán, Sự hiện hữu
  cùng với nội dung và tích chất của các thử nghiệm
  kiểm toán, KTV thiết kế mô hình vận dụng các Quyền và nghĩa vụ
  phương pháp kỹ thuật kiểm toán phù hợp, đảm Đánh giá
  bảo đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí kiểm toán và Kiểm tra
  thời gian kiểm toán. Sự tính toán
  chi tiết số
  Sơ đồ 1.2. Mục tiêu kiểm toán tổng quát của dư Đầy đủ
  nghiệp vụ và số dư Đúng đắn
  Mục tiêu kiểm toán tổng quát Tổng hợp
  Phát sinh Công bố
  Đánh giá
  Kiểm tra Sự tính toán
  chi tiết
  nghiệp vụ Đầy đủ
  Đúng dắn
  Đúng kỳ

  Sơ đồ 1.3. Mô hình vận dụng kỹ thuật kiểm toán căn cứ vào mục tiêu tổng quát
  STT Mục tiêu kiểm toán tổng quát Kỹ thuật kiểm toán/ thủ tục kiểm toán
  1 Sư hiện hữu – Kiểm tra vật chất (kiểm kê): áp dụng đối với tài sản có hình
  thái vật chất
  – Gửi thư xác nhận: gửi tới các bên liên quan như ngân hàng,
  nhà cung cấp, khách hàng
  – Kiểm tra chứng từ
  2 Sự phát sinh – Kiểm tra số phát sinh của các tài khoản có liên quan trong kỳ
  báo cáo hoặc kỳ sau
  – Lấy xác nhận của bên thứ ba liên quan
  3 Quyễn và nghĩa vụ – Kiểm tra chứng từ
  4 Sự tính toán và đánh giá – Tính toán lại
  5 Sự phân loại và hạch toán – Kiểm tra chứng từ: đối chiếu số liệu giữa các chứng từ kế
  toán với số liệu trên sổ sách có liên quan
  6 Tổng hợp và công bố – Kiểm tra chứng từ
  – Cộng dồn lũy kế
  (Nguồn: tác giả tự tổng hợp)

  III. Kết luận phục vụ quản lý, giám sát hoạt động kế toán – kiểm
  – Hướng đến chiến lược phát triển kế toán – toán. Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng kế toán
  kiểm toán tầm nhìn 2020 đã được Thủ tướng Chính – kiểm toán cũng luôn là một yêu cầu mang tính
  phủ phê duyệt theo Quyết định số 450/QĐ-TTg cấp thiết. Một trong các biện pháp góp phần nâng
  ngày 18 tháng 4 năm 2012). Thì yêu cầu đặt ra là cao chất lượng kiểm toán là sử dụng linh hoạt và
  phải thiết lập một hệ thống các giải pháp đồng bộ để hiệu quả các phương pháp kỹ thuật kiểm toán dựa
  thúc đẩy kế toán – kiểm toán phát triển: từ việc nhận vào việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng từ đó đề
  thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của công cụ kế ra mô hình vận dụng. Trong nghiên cứu này tác giả
  toán, kiểm toán; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hệ đề xuất ba nhóm nhân tố cơ bản đó là nhóm nhân tố
  thống chuẩn mực, phương pháp nghiệp vụ phù hợp thứ nhất thuộc về phương pháp tiếp cận kiểm toán;
  với nền kinh tế thị trường đang phát triển của Việt nhóm nhân tố thứ hai là nhóm nhân tố từ bên trong
  Nam, hòa nhập với thông lệ quốc tế; đẩy mạnh công doanh nghiệp kiểm toán và các KTV và nhóm nhân
  tác quản lý, giám sát hoạt động, trong đó đặc biệt là tố thứ ba là nhân tố từ bên ngoài doanh nghiệp kiểm
  hoạt động dịch vụ kế toán – kiểm toán; tăng cường toán và KTV. Từ việc đánh giá ảnh hưởng của từng
  kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật của đơn vị cơ nhóm nhân tố tác giả xây dựng ba căn cứ đề xuất mô
  sở; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn hình áp dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán. Căn
  nhân lực; tổ chức tốt hệ thống công nghệ thông tin cứ thứ nhất ,mức độ rủi ro tiềm tàng và mức độ tin

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 125

 7. ISSN 2354-0575

  cậy của KTV vào kiểm soát nội bộ của khách hàng Lời cảm ơn
  Căn cứ thứ hai đặc điểm, tính chất của từng Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm
  loại nghiệp vụ, số dư, thông tin thuyết minh trên Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ,
  BCTC. Căn cứ thứ ba mục tiêu kiểm toán từng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên mã số
  phận của BCTC. đề tài UTEHY.T004.P1718.05.

  Tài liệu tham khảo

  [1]. Đinh Thị Thu Hà, Vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC
  tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam, 2016.
  [2] Phạm Tiến Hưng, Hoàn thiện kiểm toán BCTC doanh nghiệp xây lắp của các tổ chức kiểm toán
  độc lập, 2009.
  [3]Ngô Đức Long, Những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam, 2002.
  [4]. Thịnh Văn Vinh, Phương pháp kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn
  thành, 2001.
  [5] Giang Thị Xuyến, Đinh Thị Thu Hà, Hoàn thiện việc vận dụng phương pháp kiểm toán trong
  kiểm toán BCTC của đơn vị xây lắp do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện, 2014.
  [6]. AICPA, Audit guide: Audit sampling, New York, USA: American Istitute of Certified Public
  Accountants, 2008.
  [7]. Alvin Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beassley, Auditing and Assurance service: An intergrated
  approach, 14th Edition. Pearson Prentice Hall, 2012.
  [8]. Mariaz Ment, An intergrated audit evidence planning model to quantify the extent of evidence,
  University of South Africa, 2014.

  AFFECTIVE FACTORS AND BASIC FOR
  MANIPULATING TECHNICAL AUDITING METHODS
  IN THE PROCEDURE OF AUDITING FINANCIAL STATEMENTS
  EXECUTED BY INDEPENDENT AUDITING COMPANY

  Abstract:
  The creation of a complete accounting and auditing system, consistent with the management
  mechanism of the State of Vietnam, developing the accounting and auditing profession to keep up with
  the development trend of the region and the world, meeting Application of information requirements for
  management, administration, inventory and control of the resources of the economy is an urgent issue.
  In order to complete the audit system, it is necessary to complete the model of applying technical audit
  methods. The application needs to meet the goals of flexibility, efficiency and cost savings. This study
  focuses on analyzing the factors affecting the application of auditing technical methods, thereby giving
  the basis to apply the auditing technical methods in the auditing process of financial statements due to
  independent auditing done.
  Keywords: Affective factors, audit financial statements, technical auditing method, independent audit.

  126 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện File Word, PDF về máy