[Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Download


Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, từ đó phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam thông qua phần mềm SPSS 20.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến…

  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
  BLOCKCHAIN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
  Hoàng Thị Thanh Hằng*, Đinh Ngọc Văn**
  TÓM TẮT
  Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân
  hàng tại Việt Nam, từ đó phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ
  Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam thông qua phần mềm SPSS 20. Kết quả nghiên cứu
  cho thấy mức độ ảnh hưởng của 6 yếu tố tác động đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh
  vực ngân hàng tại Việt Nam: Hiệu quả kỳ vọng, điều kiện thuận lợi, điều kiện xã hội, An toàn bảo mật,
  Tiện lợi và Nỗ lực kỳ vọng. Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực
  ngân hàng, trong 6 yếu tố đề cập trên nghiên cứu kiến nghị cần chú trọng đến 2 yếu tố là Hiệu quả
  kỳ vọng và Điều kiện thuận lợi có chỉ số Beta cao nhất.
  Từ khóa: ngân hàng, công nghệ Blockchain.

  FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN
  TECHNOLOGY IN THE VIETNAM BANKING SYSTEM

  ABSTRACT
  This study has assessed the current situation of Blockchain technology application in the Vietnam
  banking system, thereby analyzing and evaluating the factors affecting Blockchain application
  through SPSS statistics. Research results show the influence of 6 factors affecting the application of
  Blockchain technology in the field of Banking in Vietnam: Expected efficiency, favorable conditions,
  commune conditions, security, convenience and expected efforts. In order to improve the applicability
  of Blockchain technology in Vietnam banking system, the research proposes to focus on two factors:
  Expected effectiveness and favorable conditions with the highest beta index.
  Key words: Banking, Blockchain technology

  *
  PGS.TS. GV. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  **
  GV. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  57

 2. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  1. GIỚI THIỆU 2. Lý Thuyết Và Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm
  Đón đầu làn sóng công nghiệp 4.0 ngành 2.1. Các lý thuyết nền tảng
  ngân hàng Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, 2.1.1. Lý thuyết hành động hợp lý
  đầu tư phát triển nhiều ứng dụng công nghệ 4.0 (Theory of Reasoned Action-TRA)
  trong sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản Theo lý thuyết này, yếu tố quyết định
  trị. Đến nay, những thành tựu công nghệ nổi đến hành vi cuối cùng không phải là thái độ mà
  bật của cách mạng công nghiệp 4.0 là Internet là ý định hành vi. Lý thuyết này được xây dựng
  kết nối vạn vật (IoTs- Internet of Things); nhằm đưa ra một sự nhất quán khi nghiên cứu
  Dữ liệu lớn (Big Data); Trí tuệ nhân tạo (AI- về mối quan hệ giữa thái độ và hành vi của cá
  Atificial Intelligence); Công nghệ chuỗi khối nhân trong việc ra quyết định. Lý thuyết này
  (Blockchain)… đều mang đến những cơ hội lớn là một trong các lý thuyết có ảnh hưởng nhất
  cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trên nhiều được sử dụng để giải thích hành vi con người
  khía cạnh. Trên cơ sở nắm bắt xu thế cách mạng (Venkatesh và cộng sự, 2003). Hạn chế lớn nhất
  công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực thanh toán không của lý thuyết hành động hợp lý (TRA) là giả
  dùng tiền mặt, năm 2016, Ngân hàng Nhà nước định hành vi của con người chịu sự kiểm soát
  (NHNN) đã tham mưu và được Thủ tướng Chính của ý thức và ý thức có trước quyết định hành vi
  phủ ký ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg của con người. Vì vậy, lý thuyết này không thể
  phê duyệt Đề án phát triển Thanh toán không áp dụng giải thích hành vi chấp nhận tiêu dùng
  dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – trong trường hợp cá nhân hành động theo thói
  2020, trong đó Đề án tập trung chú trọng phát quen hoặc hành động không có ý thức. Thêm
  triển thanh toán điện tử. Cho thấy các động thái vào đó, lý thuyết này chỉ xem xét mối quan hệ
  tích cực từ phía NHNN nhằm hỗ trợ, khuyến giữa thái độ và hành vi của cá nhân trong việc
  khích các ngân hàng đẩy mạnh nâng cao chất đưa ra quyết định mà không xem xét đến các
  lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giao dịch. Một yếu tố xã hội. Trong thực tế, yếu tố xã hội trong
  trong những đặc điểm nổi bật của Blockchain là không ít trường hợp có tính quyết định tới hành
  khả năng thanh toán nhanh chóng và khả năng vi tiêu dùng thực tế của cá nhân.
  minh bạch trong giao dịch hứa hẹn sẽ tạo nên 2.1.2. Lý thuyết hành vi có kế hoạch
  một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực thanh (Theory of Planned Behaviour -TPB)
  toán ngân hàng. Chính vì vậy việc có những Để khắc phục hạn chế của lý thuyết
  nghiên cứu về mức độ vận dụng công nghệ hành động hợp lý (TRA), Ajzen (1985) đưa ra
  Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng để các lý thuyết hành vi kế hoạch. Lý thuyết hành vi kế
  ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam hoạch là mở rộng của lý thuyết hành động hợp
  có thể mạnh dạn hơn trong việc triển khai và áp lý (TRA), lý thuyết này cho rằng thái độ hành
  dụng là hoàn toàn cần thiết. Nghiên cứu phân vi và hành vi kiểm soát cảm nhận có ảnh hưởng
  tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc tới ý định hành vi và hành vi sử dụng. Lý thuyết
  ứng dụng công nghệ Blockchain và mức độ ảnh TRA và TPB có nhiều điểm tương đồng, cả hai
  hưởng của các yếu tố này đến việc ứng dụng lý thuyết đều cho rằng nhân tố ý định hành vi là
  công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng nhân tố chìa khóa quyết định tới hành vi sử dụng
  tại Việt Nam nhằm giúp các nhà nghiên cứu, đặc và con người trước khi đưa ra một quyết định
  biệt là các nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về nào đó thì đều dựa trên hệ thống thông tin có
  ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực sẵn mà họ cho là hợp lý. Điểm khác nhau chính
  ngân hàng từ đó đưa ra các quyết định quản trị của hai lý thuyết này là lý thuyết TPB thêm vào
  phù hợp. nhân tố hành vi kiểm soát cảm nhận. Hành vi

  58

 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến…

  kiểm soát cảm nhận là nhận thức của cá nhân về 2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm
  cách thức dễ dàng sẽ thực hiện một hành vi cụ 2.2.1. Ý định hành vi áp dụng công
  thể (Ajzen, 1991). nghệ Blockchain giữa các các tổ chức ngân
  2.1.3. Mô hình chấp nhận công nghệ hàng tại Malaysia
  (technology acceptance model – TAM) Ở Malaysia, một số nghiên cứu đã được
  Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) thực hiện dựa trên UTAUT như Ooi, Lee, Tan
  được xây dựng bởi Davis và cộng sự (1989). TAM và Hew (2018) đã áp dụng các lý thuyết để hiểu
  là một trong những mô hình mở rộng có ảnh hưởng việc áp dụng điện toán đám mây giữa các công ty
  nhất của lý thuyết hành động hợp lý (TRA) của sản xuất ở Malaysia. Bên cạnh đó, Rosli, Yeow
  Fishbein and Ajzen (1975). Mô hình TAM gồm và Siew (2012) cũng tuyên bố rằng UTAUT sẽ
  có 2 nhân tố chính: cảm nhận hữu ích (perceived phản ánh tốt nhất các công ty ra quyết định của
  usefulness) và cảm nhận dễ sử dụng (perceived công ty về việc quyết định áp dụng công nghệ.
  ease of use), hai nhân tố này có ảnh hưởng trực Nghiên cứu này cũng đã thông qua UTAUT để
  tiếp tới thái độ sử dụng công nghệ. Mô hình chấp tìm hiểu ý định áp dụng công nghệ Blockchain
  nhận công nghệ của Davis và cộng sự (1989) chỉ giữa các tổ chức ngân hàng ở Malaysia.
  ra rằng nhân tố dễ sử dụng cảm nhận có ảnh hưởng UTAUT được phát triển bởi Venkatesh
  trực tiếp tới sự hữu ích cảm nhận, sự hữu ích cảm et al. (2003), bao gồm bốn khái niệm chính: (i)
  nhận và sự dễ sử dụng cảm nhận có ảnh hưởng Kỳ vọng hiệu suất (PE); (ii) Kỳ vọng nỗ lực
  trực tiếp tới thái độ sử dụng và ảnh hưởng gián tiếp (EE); (iii) Ảnh hưởng xã hội (SI) và Điều kiện
  tới ý định sử dụng công nghệ. thuận lợi (FC). Mục đích của mô hình này là để
  2.1.4. Lý thuyết chấp nhận và sử dụng giải thích ý định của người dùng về việc chấp
  công nghệ (Unified Theory of Acceptance and nhận một hệ thống thông tin và khả năng của
  Use of Technology – UTAUT) người dùng để đối phó với công nghệ. Mô hình
  Lý thuyết chấp nhận và sử dụng công này được phát triển dựa trên nghiên cứu tám
  nghệ (UTAUT) được xây dựng bởi Venkatesh mô hình: Lý thuyết hành động hợp lý, Mô hình
  và cộng sự (2003). Venkatesh và cộng sự (2003) chấp nhận công nghệ (TAM), Mô hình động lực,
  dựa trên việc so sánh các mô hình lý thuyết về Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB), TAM và
  sự chấp nhận công nghệ của người tiêu hon ở TPB, Mô hình sử dụng PC, lý thuyết khuếch tán
  các nghiên cứu trước như TRA, TPB, TAM, kết đổi mới và xã hội Lý thuyết nhận thức. UTAUT
  hợp TAM – TPB, IDT (Lý thuyết sự đổi mới), được phát hiện là vượt trội và có thể khắc phục
  SCT (Lý thuyết về nhận thức xã hội), MM (Mô giới hạn của tám mô hình riêng lẻ (Lescevica,
  hình động lực), và MPCU (Mô hình nguồn PC Ginters & Mazza, 2013); do đó, trở thành mô
  máy tính) để xây dựng mô hình UTAUT. Bằng hình được sử dụng và áp dụng nhiều nhất.
  việc so sánh, phân tích các nhân tố, thang đo của 2.2.2. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng
  các nhân tố trong 8 mô hình lý thuyết trong việc đến ý định sử dụng hệ thống thanh toán điện
  giải thích sự chấp nhận công nghệ của khách tử của người tiêu dùng tại Indonesia
  hon, Venkatesh và cộng sự (2003) đã xây dựng Nghiên cứu của Junadi và cộng sự (2015)
  mô hình lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý
  hong tin (UTAUT) và chứng minh mô hình này định sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của
  là tối ưu trong việc giải thích ý định hành vi sử người tiêu dùng tại Indonesia thông qua mô hình
  dụng công nghệ. Mô hình UTAUT gồm có 4 UTAUT. Nghiên cứu dựa trên mô hình UTAUT
  nhân tố: Hiệu quả kỳ vọng, Nỗ lực kỳ vọng, Ảnh để điều tra ý định của khách hàng về việc sử
  hưởng xã hội, Điều kiện thuận lợi. dụng công nghệ thanh toán điện tử tại Indonesia.

  59

 4. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  Có 2 biến ngoài được thêm vào mô hình UTAUT cứu được thiết lập dựa vào việc tổng quan các
  là văn hóa và nhận thức bảo mật. Văn hóa sẽ nghiên cứu trong và ngoài nước về nhân tố ảnh
  được sử dụng để giải thích chi tiết hơn về thói hưởng tới việc sử dụng Internet Banking. Trong
  quen của người tiêu dùng trong khi nhận thức nghiên cứu này ngoài 4 nhân tố (Nỗ lực kỳ vọng,
  được bảo mật sẽ giải thích hệ thống thanh toán Hiệu quả kỳ vọng, Ảnh hưởng xã hội, Điều kiện
  điện tử an toàn đến mức nào mà người tiêu dùng thuận lợi) của mô hình lý thuyết UTAUT của
  cảm thấy không phù hợp với điều kiện của xã Venkatesh và cộng sự (2003) thì còn bổ sung
  hội Indonesia hiện nay. Ngoài 4 biến được sử thêm 2 nhân tố (An toàn/bảo mật, Tiện lợi) để
  dụng phân tích trong mô hình UTAUT truyền nghiên cứu ảnh hưởng của chúng tới Ý định
  thống nghiên cứu xác định 2 biến văn hóa và sử dụng/mức độ sử dụng Internet Banking của
  nhận thức bảo mật cũng có ảnh hưởng lớn đến ý khách hàng.
  định của khách hàng về việc sử dụng công nghệ 2.2.4. Lựa chọn mô hình áp dụng tại
  thanh toán điện tử tại Indonesia. Việt Nam
  2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc Nghiên cứu sử dụng lý thuyết chấp nhận
  sử dụng Internet Banking tại các NHTM ở và sử dụng công nghệ của Venkatesh và cộng sự
  Việt Nam (2003) làm nền tảng lý thuyết nghiên cứu để giải
  Nghiên cứu của tiến sỹ Đỗ Thị Ngọc Anh thích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng
  (2016) sử dụng lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng.
  công nghệ của Venkatesh và cộng sự (2003) làm Mô hình nghiên cứu được thiết lập dựa vào việc
  nền tảng lý thuyết nghiên cứu để giải thích hành tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước
  vi khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking về nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng công
  ở các NHTM tại Việt Nam. Mô hình nghiên nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng.

  Mô hình đề xuất trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  3. PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN công tác trong ngành tại nhiều NHTM khác nhau
  CỨU nhằm tổng hợp các ý kiến về các khái niệm trong
  3.1. Phương pháp nghiên cứu định tính: nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện thang đo,
  Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn với các khắc phục các lỗi có thể có trong bảng câu hỏi
  chuyên gia là các nhà quản trị trong lĩnh vực tài nhằm phục vụ cho nghiên cứu định lượng sơ bộ.
  chính ngân hàng làm việc trong mảng ứng dụng Phương pháp nghiên cứu định lượng
  công nghệ và một số nhân viên ngân hàng đang được tiến hành qua hai giai đoạn nhỏ: nghiên

  60

 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến…

  cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng 6 tháng, từ giữa tháng 3/2019 đến hết tháng
  chính thức. 08/2019. Đối tượng khảo sát cán bộ công nhân
  – Nghiên cứu định lượng sơ bộ được viên tại các NHTM đang áp dụng Basel 2 bao
  tiến hành thông qua phát phiếu khảo sát trực gồm (BIDV, VCB, CTG, ACB, TCB, VPB,
  tuyến đến các mục tiêu là những nhân viên có MSB, VIB, MBB và STB).
  liên quan của các NHTM với kiến thức về công 4. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG
  nghệ Blockchain. Thang đo được đánh giá sơ bộ NGHỆ BLOCKCHAIN TẠI VIỆT NAM
  thông qua hệ số Cronbach’s alpha và phân tích Hiện tại tại Việt Nam đã có hàng trăm
  nhân tố khám phá EFA. Bảng câu hỏi sử dụng công ty Fintech trong lĩnh vực tài chính ngân
  thang đo Likert 5 điểm với các mức độ đồng ý hàng chủ yếu là trong lĩnh vực thanh toán. Lĩnh
  tăng dần từ 1 đến 5 (1: Hoàn toàn không đồng vực Blockchain đã có hơn 5 công ty nghiên
  ý và 5: Hoàn toàn đồng ý). Kích thước mẫu cho cứu và triển khai công nghệ Blockchain trong
  khảo sát định lượng sơ bộ là 104. hoạt động kinh doanh của mình như công ty
  – Nghiên cứu định lượng chính thức được VBTC, Bitcoin Việt Nam, Copyrobo, Carado,
  thực hiện bằng cách khảo sát trực tiếp và trực Blockchain Labs… cho thấy những động thái
  tuyến là những nhân viên có liên quan của các tích cực giúp các NHTM tự tin hơn trong công
  NHTM với kiến thức về công nghệ Blockchain. tác nghiên cứu và triển khai công nghệ. Đối với
  Như vậy, đây là bước phân tích chi tiết các dữ các giao dịch ngân hàng, công nghệ Blockchain
  liệu thu thập được để xác định tính logic, tương tăng cường tính minh bạch. Đồng thời, công
  quan giữa các nhân tố với nhau và từ đó đưa ra nghệ này còn giúp hạ chi phí và rủi ro trong
  kết quả cụ thể cho đề tài nghiên cứu. giao dịch. Và thực tế, NAPAS và 3 NHTM gồm
  – Theo Hair và cộng sự (1998), kích VietinBank, VIB, TPBank đã thử nghiệm mô
  thước mẫu nghiên cứu tối thiểu phải gấp 5 lần hình chuyển tiền trên Blockchain. Mục tiêu khi
  số lượng biến quan sát của mô hình. Likewise làm thử nghiệm là đánh giá tính khả thi, hiệu
  và cộng sự (1992) kiến nghị kích thước mẫu tốt quả thực tế khi áp dụng công nghệ, xác định
  cho tất cả các nghiên cứu định lượng là 300. Mô ảnh hưởng hệ thống đến hạ tầng trung tâm
  hình nghiên cứu gồm nhiều biến quan sát, do như NAPAS. Trong quá tình triển khai, không
  đó, kích thước mẫu của nghiên cứu được chọn phải chỉ riêng Blockchain, mà các NHTM còn
  khoảng là 405. dùng chung điện toán đám mây. Kết quả là chỉ
  – Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ được sau 4 tuần, hạ tầng mới thử nghiệm chạy trên
  xử lý bằng phần mềm thống kê phân tích dữ liệu Blockchain hoàn thiện, các nghiệp vụ chính xử
  SPSS 20. Sau khi dữ liệu được mã hóa và làm lý giao dịch, đối soát, tra soát tức thời đều đã
  sạch, tác giả tiến hành theo tiến trình sau: (1) thực hiện được.
  Thống kê mô tả mẫu; (2) Đánh giá độ tin cậy Ở góc độ quản lý, NHNN đang lấy ý
  của các thang đo thông qua hệ số Cronbach’s kiến cho dự thảo Nghị định của Chính phủ về
  alpha; (3) Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thanh toán không dùng tiền mặt. Cơ quan soạn
  để kiểm định các giá trị hội tụ và giá trị phân thảo nhận định: trước sự phát triển mạnh mẽ của
  biệt của các biến thành phần, rút gọn một tập số công nghệ thông tin và với xu hướng hội nhập
  lượng lớn biến quan sát thành một tập số lượng toàn cầu của nền kinh tế, các quy định về thanh
  nhỏ hơn các nhân tố có ý nghĩa hơn; (4) Phân toán không dùng tiền mặt hiện hành cần được
  tích tương quan và phân tích hồi quy. tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu
  3.2. Dữ liệu nghiên cứu của thực tiễn và có các giải pháp chặt chẽ để
  Nghiên cứu được thực hiện trong vòng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn

  61

 6. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động thanh toán, 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đối phó với 5.1. Phân tích độ tin cậy Cronbach’s
  những nguy cơ về an ninh mạng, thúc đẩy sự đổi alpha
  mới và cạnh tranh.
  Cronbach-
  Thang Tương quan Cronbach-
  Mã thành phần thang đo alpha nếu
  đo biến tổng alpha
  loại biến
  HQ1- thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng một cách
  0.768 0.886
  nhanh hơn
  HQ2- nếu sử dụng công nghệ Blockchain sẽ làm tăng
  0.725 0.893
  các cơ hội của tôi
  HQ3- tăng đáng kể chất lượng các nghiệp vụ của tôi 0.745 0.890
  Hiệu 0.907
  HQ4- tiết kiệm chi phí giao dịch ngân hàng do khách
  quả kỳ 0.747 0.889
  hàng không phải đến ngân hàng
  vọng HQ5- tăng hiệu quả công việc của tôi lên gấp
  0.762 0.887
  nhiều lần
  HQ6 – công nghệ Blockchain hữu ích trong công việc
  0.705 0.895
  hàng ngày của tôi
  NL1- dễ dàng có được kỹ năng sử dụng công nghệ
  0.799 0.912
  Blockchain
  NL2- các nghiệp vụ ứng dụng công nghệ Blockchain
  0.768 0.916
  sẽ dễ để sử dụng
  NL3- học các thao tác vận hành công nghệ Blockchain
  0.811 0.911
  Nỗ là dễ dàng đối với tôi
  0.927
  lực kỳ NL4- công nghệ Blockchain khi ứng dụng vào lĩnh
  0.777 0.915
  vực ngân hàng sẽ linh hoạt để tương tác
  vọng
  NL5- tôi dễ dàng đăng nhập và thực hiện các nghiệp
  0.793 0.913
  vụ công nghệ Blockchain
  NL6 – Học để sử dụng công nghệ Blockchain không
  0.781 0.915
  mất nhiều thời gian
  XH1- Những người có ảnh hưởng tới hành vi của tôi 0.722 0.838
  XH2- Những người quan trọng đối với tôi 0.692 0.845
  Ảnh XH3- Những người trên mạng xã hội (facebook) chia sẻ 0.656 0.854 0.871
  hưởng XH4- Những người quản lý cấp cao của ngân hàng 0.677 0.849
  xã hội XH5- Nhìn chung, Ngân hàng đã hỗ trợ việc ứng
  0.740 0.833
  dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng
  DK1- Tôi có nguồn lực cần thiết cho việc sử dụng
  0.723 0.858
  công nghệ Blockchain.
  Điều DK2- Tôi có kiến thức cần thiết để sử dụng công
  0.765 0.841
  nghệ Blockchain.
  kiện
  DK3- Công nghệ Blockchain tương thích với các hệ 0.883
  thuận 0.754 0.846
  thống khác tôi đang sử dụng
  lợi
  DK4- Một bộ phận (một hay một nhóm nhân viên)
  ngân hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ với những khó khăn 0.738 0.852
  về ứng dụng công nghệ Blockchain.

  62

 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến…

  Cronbach-
  Thang Tương quan Cronbach-
  Mã thành phần thang đo alpha nếu
  đo biến tổng alpha
  loại biến
  BM1- tin tưởng vào công nghệ Blockchain mà ngân
  0.737 0.856
  hàng sẽ sử dụng
  BM2- các thông tin các bên tham gia sẽ được bảo vệ
  0.707 0.863
  khi thực hiện giao dịch trên Blockchain
  An
  BM3- tin tưởng các giao dịch qua Blockchain như 0.885
  toàn 0.739 0.856
  giao dịch tại quầy, ngân hàng truyền thống
  -bảo
  BM4- thông tin tài chính của các bên tham gia sẽ
  mật được bảo mật khi tham gia giao dịch trên công nghệ 0.695 0.866
  Blockchain
  BM5 – không lo lắng về vấn đề bảo mật của công
  0.730 0.858
  nghệ Blockchain
  TL1- thực hiện giao dịch và nghiệp vụ với công nghệ
  0.766 0.864
  Blockchain ở bất kể thời gian nào 24/7
  TL2- thực hiện giao dịch và nghiệp vụ với công nghệ
  Blockchain ở bất kể nơi nào kể cả khi ở nhà không 0.768 0.863
  đến ngân hàng 0.894
  Tiện
  lợi TL3- Thực hiện giao dịch và nghiệp vụ qua Blockchain
  0.767 0.863
  chỉ cần có thiết bị (máy tính, điện thoại…)
  TL4- Tôi có thể kiểm tra chi tiết giao dịch và nghiệp
  0.763 0.865
  vụ ở bất cứ thời điểm nào
  UD1- sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain nếu Ngân
  0.844 0.928
  hàng triển khai ứng dụng công nghệ mới này.
  UD2- Ứng dụng công nghệ Blockchain để xử lý các
  0.830 0.930
  nghiệp vụ hiện tại là việc tôi sẽ làm
  UD3- công nghệ Blockchain được áp dụng trong lĩnh
  Ứng
  vực ngân hàng sẽ giải quyết được hầu hết các giao 0.823 0.931
  dụng dịch ngân hàng truyền thống 0.941
  công
  UD4- sử dụng các ứng dụng công nghệ Blockchain
  nghệ thường xuyên nếu Ngân hàng triển khai ứng dụng 0.827 0.930
  công nghệ mới này
  UD5- sử dụng công nghệ Blockchain thường xuyên
  để dần thay đổi hoàn toàn các giao dịch nghiệp vụ 0.805 0.933
  ngân hàng truyền thống
  UD6- sử dụng các ứng dụng khác của cách mạng 4.0
  như Big Data, Internet of thing… để thay đổi nghiệp 0.816 0.932
  vụ ngân hàng hiện tại của tôi
  Kết quả kiểm định cho thấy, hệ số tương độ tin cậy. Không có biến quan sát nào bị loại bỏ
  quan biến- tổng của các biến quan sát với các và thang đo phù hợp sử dụng cho phân tích EFA
  thang đo là cao, toàn bộ trên 0.6, điều này cho tiếp theo.
  thấy các biến quan sát có sự tương quan tốt với 5.2. Phân tích nhân tố khám phá đối
  tổng thể thang đo. Hệ số Cronbach-alpha của với biến độc lập
  các thang đo đều có giá trị trên mức 0.7, do đó Kết quả phân tích nhân tố khám phá với
  các thang đo cho khảo sát chính thức là đảm bảo các biến quan sát cho kết quả tốt, thể hiện ở hệ

  63

 8. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  số KMO = 0.925, Sig= 0.000. đều cho thấy rằng diện cho dữ liệu khảo sát ban đầu.
  kết quả phân tích nhân tố khám phá là có sự tin 5.3. Phân tích nhân tố khám phá đối
  cậy cao. Giá trị tổng phương sai trích của nhân với biến phụ thuộc
  tố thứ sáu và giá trị hệ số hội tụ eigenvalues của Đối với biến phụ thuộc, kết quả phân tích
  nhân tố này, lần lượt là 71.5%>50%, 1.328>1, nhân tố đối với 06 biến quan sát đã hội tụ về 01
  từ đó cho thấy, các biến quan sát ban đầu có sự nhân tố, với hệ số các kiểm định KMO= 0.918,
  hội tụ ở 06 nhân tố, các nhân tố này biểu diễn Sig= 0.000. phương sai trích đạt 77.466%, cho
  được 71.5% sự biến thiên của dữ liệu khảo sát. thấy khả năng hội tụ và biểu diễn tốt của các
  Do đó, các nhân tố đảm bảo được khả năng đại biến quan sát trong thang đo
  5.4. Phân tích tương quan
  Correlations
  UD HQ NL XH DK BM TL
  Pearson
  1 0.608** 0.606** 0.596** 0.637** 0.659** 0.620**
  Correlation
  UD
  Sig0. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  N 405 405 405 405 405 405 405
  Pearson
  0.608** 1 0.422** 0.290** 0.300** 0.521** 0.539**
  Correlation
  HQ
  Sig0. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  N 405 405 405 405 405 405 405
  Pearson
  0.606** 0.422** 1 0.472** 0.512** 0.510** 0.439**
  Correlation
  NL
  Sig0. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  N 405 405 405 405 405 405 405
  Pearson
  0.596** 0.290** 0.472** 1 0.523** 0.478** 0.363**
  Correlation
  XH
  Sig0. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  N 405 405 405 405 405 405 405
  Pearson
  0.637** 0.300** 0.512** 0.523** 1 0.486** 0.450**
  Correlation
  DK
  Sig0. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  N 405 405 405 405 405 405 405
  Pearson
  0.659** 0.521** 0.510** 0.478** 0.486** 1 0.510**
  Correlation
  BM
  Sig0. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  N 405 405 405 405 405 405 405
  Pearson
  0.620** 0.539** 0.439** 0.363** 0.450** 0.510** 1
  Correlation
  TL
  Sig0. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  N 405 405 405 405 405 405 405
  **0. Correlation is significant at the 00.01 level (2-tailed)0.

  64

 9. Các nhân tố ảnh hưởng đến…

  Kết quả nghiên cứu cho thấy giữa các 6. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ
  nhân tố có mối quan hệ với biến phụ thuộc ứng Ứng dụng công nghệ blockchain trong
  dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân lĩnh vực ngân hàng là xu hướng được nhiều
  hàng (p < 0.05). Trong đó tương quan mạnh nhất NHTM trên thế giới quan tâm. Nền tảng này
  với biến BM (0.659, p < 0.05) và tương quan cung cấp môi trường an toàn để lưu trữ, xử lý và
  yếu nhất với biến XH (0.596, p < 0.05) truyền tải dữ liệu. Việc sử dụng các công cụ của
  5.5. Phân tích hồi quy sổ cái phân tán, hợp đồng thông minh và tiền
  Dựa vào kết quả phân tích hồi quy kiểm điện tử sẽ làm giảm đáng kể các thủ tục giấy tờ
  định F có giá trị là 163.644 với mức ý nghĩa (Sig phức tạp, giảm chi phí giao dịch, tăng bảo mật,
  = 0.000) chứng tỏ mô hình hồi quy tuyến tính kiểm soát và chống tham nhũng, tăng lòng tin
  bội là phù hợp và có thể sử dụng được. của khách hàng đối với ngân hàng. Để triển khai
  Ngoài ra hệ số phóng đại phương sai hiệu quả ứng dụng công nghệ này, đòi hỏi hoàn
  (VIF) lớn nhất là 1.875 < 2 chứng tỏ không có thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện
  hiện tượng đa cộng tuyến. Mặt khác, qua phân cho việc triển khai, xây dựng phát triển công
  tích ANOVA, ta thấy giá trị mức ý nghĩa (Sig. = nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng, cũng
  0.000 < 0.05) có nghĩa là giả thuyết H0 bị bác bỏ như sự quyết tâm từ phía các NHTM.
  (β1= β2=β3=β4=β5=0) tức là tất cả các nhân tố Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ảnh
  trong phương trình đều có ảnh hướng đến sự hài hưởng của yếu tố tác động đến việc ứng dụng
  lòng của người dân. công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng
  Kết quả phân tích các hệ số hồi quy tại Việt Nam thì yếu tố Hiệu quả kỳ vọng là vấn đề
  thể hiện rằng tất cả 5 nhân tố độc lập đều có quan trọng nhất (β=0.248), tác động lớn nhất đến
  tác động dương (hệ số Beta dương) đến việc việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh
  ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực vực ngân hàng kế đến là điều kiện thuận lợi (β =
  ngân hàng với mức ý nghĩa (Sig = 0.00 rất nhỏ) 0.235), điều kiện xã hội (β = 0.200), An toàn bảo
  ở tất cả các biến và hằng số là có ý nghĩa thống mật (β = 0.171), Tiện lợi (β = 0.165) và Nỗ lực kỳ
  kê và có hệ số B = -1.182. So sánh giá trị (độ vọng (β = 0.127). Nhằm nâng cao khả năng ứng
  mạnh) của β chuẩn hóa cho thấy: Hiệu quả kỳ dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân
  vọng là vấn đề quan trọng nhất (β=0.248), tác hàng, trong sáu yếu tố đề cập trên cần đặc biệt chú
  động lớn nhất đến việc ứng dụng công nghệ trọng đến 2 yếu tố là Hiệu quả kỳ vọng và điều
  Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng kế đến kiện thuận lợi có chỉ số Bê ta cao nhất.
  là điều kiện thuận lợi (β = 0.235), điều kiện xã 6.1. Đối với yếu tố Hiệu quả kỳ vọng
  hội (β = 0.200), An toàn bảo mật (β = 0.171), Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố
  Tiện lợi (β = 0.165) và Nỗ lực kỳ vọng (β = hiệu quả kỳ vọng có ảnh hưởng tích cực tới ứng
  0.127). Như vậy, sau khi thực hiện chạy hồi dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân
  quy và kiểm định các giả thiết thống kê, nghiên hàng. Để nâng cao khả năng ứng dụng công
  cứu rút ra mô hình hồi quy có các biến có hệ số nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng, các
  chưa chuẩn hóa như sau NHTM cần phải xuyên nâng cấp hệ thống dịch
  Y = -1.182 + 0.248*X1 + 0.235*X2 + vụ đầu tư công nghệ, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu
  0.200*X3 + 0.171*X4 + 0.165*X5 + 0.127*X6 đảm bảo khi triển khai công nghệ Blockchain
  (Hiệu quả kỳ vọng =0.248, điều kiện thuận lợi các NHTM có thể đáp ứng được cơ sở hạ tầng
  = 0.235, điều kiện xã hội = 0.200. An toàn bảo cho nhân viên và khách hàng giao dịch, đảm bảo
  mật = 0.171, Tiện lợi = 0.165 và Nỗ lực kỳ vọng giao dịch thực hiện nhanh chóng không bị gián
  = 0.127) đoạn, chính xác với chi phí thấp.

  65

 10. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật

  Khi các giao dịch được thực hiện nhanh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam chủ yếu
  chóng hơn nhờ ứng dụng công nghệ Blockchain là ảnh hưởng từ bên ngoài như truyền thông,
  qua đó gia tăng cơ hội cho cán bộ nhân viên mạng xã hội là chủ yếu. Ảnh hưởng từ nhà quản
  ngân hàng có nhiều thời gian hơn để phát triển lý, cũng như ảnh hưởng từ việc hỗ trợ nghiên
  tốt nhất nghiệp vụ chuyên môn cũng như các cứu công nghệ này trong ngân hàng còn hạn
  kỹ năng cần thiết. Ngoài ra khi nghiên cứu triển chế. Vì vậy các NHTM cần chú ý trong công
  khai ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh tác đào tạo, truyền cảm hứng đến đội ngũ cán bộ
  vực ngân hàng cần chú trọng đến chất lượng quản lý nhằm lan tỏa đến toàn thể cán bộ nhân
  hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên ngân viên trong hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả ứng
  hàng và gia tăng lợi ích trong công việc hàng dụng công nghệ Blockchain trong ngân hàng.
  ngày của cán bộ nhân viên ngân hàng. 6.4. Đối với yếu tố điều kiện thuận lợi
  6.2. Đối với yếu tố Nỗ lực kỳ vọng Theo kết quả nghiên cứu yếu tố điều
  Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố nỗ kiện thuận lợi có tác động quan trọng đến việc
  lực kỳ vọng có ảnh hưởng tích cực tới ứng dụng ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh
  công nghệ Blockchain tại các NHTM Việt Nam. vực ngân hàng tại Việt Nam, tuy nhiên giá trị
  Vì vậy, để nâng cao khả năng ứng dụng công trung bình yếu tố này rất thấp. Chính vì vậy,
  nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng, các để nâng cao hiệu quả khả năng ứng dụng công
  NHTM cần phải đảm bảo sau khi triển khai công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng, các
  nghệ Blockchain, hệ thống giao dịch được thiết NHTM cần phải đặc biệt chú trọng đến việc
  kế đơn giản, dễ sử dụng. Cán bộ nhân viên ngân kiến tạo những nguồn lực cần thiết đáp ứng
  hàng có thể dễ dàng đăng nhập, nắm bắt được cho việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong
  các kỹ năng trong hệ thống một cách nhanh ngân hàng.
  chóng, hệ thống linh hoạt dễ tương tác và việc Mặc dù cán bộ nhân viên ngân hàng hiện
  đào tạo cho cán bộ ngân hàng không mất nhiều tại có đủ kiến thức chuyên môn để sử dụng và
  thời gian. Bên cạnh đó, các NHTM cần chú ý làm việc với các ứng dụng ngân hàng. Tuy nhiên
  đến việc đầu tư hệ thống hiện đại nhưng phải công nghệ Blockchain là một trong những công
  phù hợp với khả năng chấp nhận và sử dụng của nghệ mới, khác biệt ít nhiều với công nghệ hiện
  nhân viên ngân hàng thì việc ứng dụng công tại nên các NHTM cần chú ý đến khả năng tương
  nghệ Blockchain mới phát huy được hiệu quả thích của công nghệ đối với hệ thống hiện tại
  tối đa. và đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo cán
  6.3. Đối với ảnh hưởng xã hội bộ công nhân viên được học tập và tiếp cận với
  Yếu tố ảnh hưởng xã hội có tác động công nghệ mới, triển khai các bản thử nghiệm
  mạnh mẽ chỉ đứng sau yếu tố hiệu quả kỳ vọng nhằm đào tạo và đánh giá mức độ phù hợp từ
  và điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên trung bình ý chính cán bộ nhân viên của mình. Ngoài ra việc
  kiến của cán bộ nhân viên ngân hàng với tiêu chí xây dựng một đội ngũ dự án, công nghệ thông
  này vẫn chưa cao. Chính vì vậy các ngân hàng tin chất lượng, nhiệt huyết sẵn sàng hỗ trợ giúp
  cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp thị, vận đỡ cán bộ nhân viên trong công tác đào tạo, tìm
  động, tuyên truyền quảng bá những lợi ích, phổ hiểu và ứng dụng công nghệ cũng là một phần
  biến đến cán bộ nhân viên ngân hàng quy trình đóng góp tích cực cho khả năng ứng dụng công
  lĩnh vực mà ngân hàng đang nghiên cứu triển nghệ Blockchain trong ngân hàng.
  khai, ứng dụng. 6.5. Đối với yếu tố an toàn bảo mật
  Theo kết quả nghiên cứu, ảnh hưởng xã Giao dịch ngân hàng trực tuyến dù đã
  hội đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain được phổ biến rộng rãi, tuy nhiên vẫn còn rất

  66

 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến…

  nhiều hạn chế. Các vụ lừa đảo, tấn công các TÀI LIỆU THAM KHẢO
  trang giao dịch ngân hàng vẫn còn phổ biến tại 1. Ajzen, I. (1991), The theory of planned
  Việt Nam vì các giao dịch hiện tại đa phần tấn behavior. Oragnizational Behavior and
  công các giao dịch cá nhân là chủ yếu, nhưng Human Decision Processes, 50, 179-211.
  2. Đỗ Thị Ngọc Anh (2016), “Các nhân tố ảnh
  khi hệ thống Blockchain bị tấn công thì nó sẽ
  hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của
  để lại hậu quả khôn lường gây ảnh hưởng đến
  khách hàng ở các Ngân hàng thương mại
  toàn hệ thống đến tất cả mọi người tham gia Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học
  vào mạng Blockchain. Vì vậy các NHTM cần Kinh tế Quốc dân.
  chuẩn bị kỹ lưỡng hệ thống và nguồn lực cần 3. Gerbing, W. D., & Anderson, J. C (1988),
  thiết trước những nguy cơ đe dọa từ bên ngoài; “An updated paradigm for scale development
  Thường xuyên nâng cấp, bảo trì đầu tư công incorporating unidimensionality and its
  nghệ mới nhằm tăng cường bảo mật của hệ assessment”, Journal of Marketing Research,
  thống; Các thông tin giao dịch của các bên tham 25(2), 186 – 192.
  gia là rất quan trọng, việc bảo mật được dữ liệu 4. Hair, J. J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L.,
  & Black, W. C (2010), “Multivariate Data
  các bên tham gia là việc làm vô cùng cần thiết
  Analysis” (7th editon): Peason Prentice Hall.
  ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ứng dụng
  5. Junadi, Sfenriantob (2015), “Model of
  công nghệ này trong lĩnh vực ngân hàng. Factors Influencing Consumer’s Intention
  6.6. Đối với yếu tố tiện lợi To Use E-Payment System in Indonesia”,
  Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại International Conference on Computer
  không phải chỉ nhằm hướng đến tính hiệu quả về Science and Computational Intelligence
  tài chính mà cần phải xem xét đến mức độ tiện lợi (ICCSCI 2015)
  khi các bên tham gia vào hệ thống, cụ thể: 6. Lescevica, M., Ginters, A., Mazza,
  + Tối đa hóa tiện ích công nghệ R,(2013),” Unified theory of acceptance
  Blockchain với Thời gian giao dịch thực hiện and use of technology (UTAUT) for markert
  analysis of FP7 Choreos products”, Procedia
  24/7 đáp ứng mọi nhu cầu của các bên tham gia
  Compt, Sci, 26, 51-68.
  hệ thống. 7. Ooi, K-B., Lee, V-H., Tan, G.W, H.,
  + Các giao dịch được cán bộ thao tác Hew, T, S., J. (2018), “ Cloud computing
  tiện lợi ở bất kỳ đâu có thể giao dịch tại nhà mà in manufacturing: the next industrial
  không cần phải đến ngân hàng, không cần phải revolution in Malaysia?”, Expert Systems
  kết nối với mạng nội bộ. with Application 93, 376-394, https://doi.
  + Giao dịch có thể thực hiện qua nhiều org/10.1016/jeswa.2017.10.009.
  phương tiện các kênh khác nhau như (điện thoại, 8. Rosli, K., Yeow, P.H., & Siew, E. G (2012),
  máy tính bảng, laptop…) “Factors infuencing audit techonology
  acceptance by audit firms: A new I-TOE
  + Ngoài thực hiện nhanh chóng các giao
  adoption framework”, Journal of Accounting
  dịch, việc truy xuất dữ liệu các giao dịch cũng
  and Auditing, 1-11.
  cần thực hiện nhanh chóng qua hệ thống, tiết 9. Venkatesh và cộng sự (2003), “Unified
  kiệm tối đa thời gian cán bộ, khách hàng khi Theory of Acceptance and Use of Technology
  tham gia vào hệ thống. –UTAUT”

  67

Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy