[Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Download


Nghiên cứu này nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Dựa trên kết quả của nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu được xây dựng và kiểm định tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

 1. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 5

  Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các
  Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  Factors affect on client continuance decisions at audit firms –
  An empirical study in Vietnam
  Trần Thị Giang Tân1, Trần Thị Thu Phường2*
  1
  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  2
  Trường Đại học Tài Chính – Kế toán, Việt Nam
  *
  Tác giả liên hệ, Email: tranthithuphuong@tckt.edu.vn

  THÔNG TIN TÓM TẮT

  DOI:10.46223/HCMCOUJS. Duy trì khách hàng là việc công ty kiểm toán chấp nhận tiếp
  econ.vi.16.1.748.2021 tục kiểm toán cho công ty khách hàng trong niên độ tiếp theo khi
  được công ty khách hàng tiếp tục mời kiểm toán. Nghiên cứu này
  nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách
  hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Dựa trên kết
  quả của nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu được xây dựng và
  kiểm định tại Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 762 khách hàng
  Ngày nhận: 13/08/2020
  niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại cả hai Sở Giao
  Ngày nhận lại: 02/10/2020 dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai
  Duyệt đăng: 06/10/2020 đoạn từ 2016 – 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình gồm ba
  nhân tố: Rủi ro kiểm toán, rủi ro tài chính của khách hàng và rủi ro
  kinh doanh của công ty kiểm toán có tác động ngược chiều đến việc
  duy trì khách hàng. Rủi ro kiểm toán được xem xét thông qua loại ý
  kiến kiểm toán (gồm ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần, ý
  kiến có đoạn nhấn mạnh về hoạt động liên tục), tỷ lệ giữa các
  Từ khóa: khoản phải thu và hàng tồn kho trên tổng tài sản, hành vi điều chỉnh
  duy trì khách hàng, rủi ro lợi nhuận. Rủi ro tài chính của khách hàng được đo lường thông
  kiểm toán, rủi ro kinh doanh qua hệ số Z Score và rủi ro kinh doanh được đo lường thông qua số
  của khách hàng, rủi ro kinh lượng kiểm toán viên của các công ty kiểm toán độc lập. Dựa trên
  doanh của công ty kiểm toán kết quả này, chúng tôi đề xuất những yếu tố cần xem xét khi quyết
  định duy trì khách hàng ở các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.
  ABSTRACT
  The research aims to examine factors affecting client
  continuance decisions at audit firms in Vietnam. Based on the result
  of previous research, a research model was developed and tested in
  Vietnam. The data was collected from 762 listed clients in HOSE
  and HNX during the period year from 2016 to 2019. Our findings
  show that three factors: the audit risk, the financial risk and the
  auditor’s business risk have negatively associated with client
  Keywords: continuance decisions. The audit risk includes consideration of
  client continuance, audit risk, types of opinions (modified opinions, going concern opinions), the
  business risk client growth, the ratio of account receivables and inventories to

 2. 6 Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19

  total assets, accruals-based earnings management as important
  factors when deciding to continue client and selecting appropriate
  risk responses. The financial risk is measured through Z Score and
  the auditor’s business risk is measured through the number of
  independent auditors. Based on these results, we propose
  considerations when deciding to continue clients at auditing firms
  in Vietnam.

  1. Giới thiệu
  Chấp nhận khách hàng mới hay duy trì khách hàng cũ là giai đoạn đầu tiên và rất quan
  trọng trong quy trình kiểm toán. Bằng cách sàng lọc các khách hàng trước khi ký kết hợp đồng,
  công ty kiểm toán có thể giảm thiểu các rủi ro như thiệt hại tài chính, sụt giảm uy tín và thậm
  chí là phải ngừng hoạt động. Để giảm thiểu các rủi ro này, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  (VSA 220) yêu cầu các công ty kiểm toán cần phải thiết lập chính sách và thủ tục kiểm soát liên
  quan đến việc chấp nhận khách hàng mới hoặc tiếp tục khách hàng cũ. Bên cạnh các quy định
  của chuẩn mực kiểm toán, khá nhiều nghiên cứu trước đã phát hiện các nhân tố ảnh hưởng đến
  quyết định chấp nhận hay duy trì khách hàng như: Rủi ro kiểm toán, rủi ro kinh doanh của
  khách hàng và rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán. Ba loại rủi ro này có ảnh hưởng ngược
  chiều đến quyết định chấp nhận hay duy trì khách hàng (Ebaid, 2011; Hsieh & Lin, 2016;
  Johnstone, 2000; Johnstone & Bedard, 2003; Johnstone & Bedard, 2004; Ouertani & Damak-
  Ayadi, 2012). Tại Việt Nam, cho đến nay, có rất ít nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến
  quyết định chấp nhận hay duy trì khách hàng. Một vài nghiên cứu tìm hiểu về rủi ro từ việc
  không tuân thủ quy trình chấp nhận khách hàng (Nguyen, 2013), đánh giá trọng yếu và rủi ro
  kiểm toán (Doan, 2011) trong chấp nhận khách hàng. Do vậy, câu hỏi được đặt ra là các nhân tố
  nào ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.
  Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu này, chúng tôi dựa vào các nghiên cứu trước để thiết lập mô
  hình, giả thuyết nghiên cứu và kiểm định giả thuyết này nhằm đưa ra gợi ý cho các công ty
  kiểm toán độc lập tại Việt Nam.
  Đóng góp chính trong nghiên cứu của chúng tôi là xác lập mô hình về các nhân tố ảnh
  hưởng đến việc duy trì khách hàng tại Việt Nam dựa trên dữ liệu các công ty niêm yết trên thị
  trường chứng khoán. Kết quả nghiên cứu này giúp bổ sung những nội dung cần chú ý khi duy trì
  khách hàng bên cạnh các hướng dẫn của VSA 220. Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi cũng làm
  rõ các nhân tố mà công ty kiểm toán cần quan tâm khi đánh giá từng loại rủi ro. Đối với rủi ro
  kiểm toán, đó là các loại ý kiến kiểm toán (ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần, hoạt động
  liên tục), mức tăng trưởng của công ty được kiểm toán, tỷ lệ giữa các khoản phải thu và hàng tồn
  kho trên tổng tài sản, hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Đối với rủi ro tài chính, đó là xem xét hệ số
  Z-Score, còn đối với rủi ro của công ty kiểm toán, đó là khả năng thực hiện kiểm toán. Dựa trên
  kết quả nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất thêm một số kiến nghị khác cho công ty kiểm toán độc
  lập tại Việt Nam.
  Sau phần giới thiệu, nghiên cứu của chúng tôi được cấu trúc thành năm (5) phần chính,
  phần hai (2) trình bày về cơ sở lý thuyết, phần ba (3) trình bày các nghiên cứu trước về các nhân
  tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận hay duy trì khách hàng, phần bốn (4) trình bày phương
  pháp nghiên cứu, phần năm (5) trình bày kết quả nghiên cứu, cuối cùng là phần sáu (6) trình bày
  kết luận và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo.

 3. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 7

  2. Cơ sở lý thuyết
  – Các khái niệm nền tảng
  + Quyết định duy trì khách hàng là quá trình bắt đầu từ việc đánh giá khách hàng hiện
  tại để đưa ra quyết định tiếp tục hay từ chối hợp đồng kiểm toán. Việc từ chối này nhằm loại bỏ
  những khách hàng không phù hợp, thường là những khách hàng được đánh giá là rủi ro cao hoặc
  không phù hợp với chiến lược của công ty (Johnstone & Bedard, 2004);
  + Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán không phù hợp
  khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn sai sót trọng yếu (VSA 200);
  + Rủi ro kinh doanh: Là rủi ro phát sinh từ các điều kiện, sự kiện, tình huống, việc thực
  hiện hay không thực hiện các hành động có ảnh hưởng đáng kể mà có thể dẫn đến ảnh hưởng bất
  lợi tới khả năng đạt được mục tiêu và thực hiện được chiến lược kinh doanh của đơn vị, hoặc là
  rủi ro phát sinh từ việc xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh không phù hợp (VSA 315).
  3. Nghiên cứu trước về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận hay duy
  trì khách hàng và giả thuyết nghiên cứu
  Kết quả các nghiên cứu trước cho thấy, nhân tố đầu tiên và rất quan trọng ảnh hưởng đến
  quyết định chấp nhận hay duy trì khách hàng là rủi ro kiểm toán của công ty kiểm toán (Cenker
  & Nagy, 2008; Chow, Ho, & Mo, 2006; Gendron, 2001; Hsieh & Lin, 2016; Johnstone, 2000;
  Johnstone & Bedard, 2003; Johnstone & Bedard, 2004; Ouertani & Ayadi, 2012). Johnstone và
  Bedard (2003) xem xét liệu rủi ro kiểm toán và các chiến lược đối phó rủi ro (cụ thể là việc sử
  dụng chuyên gia và tính phí cao hơn) của công ty kiểm toán có ảnh hưởng đến quyết định chấp
  nhận hay duy trì khách hàng không. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro kiểm toán của công ty
  kiểm toán có ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định chấp nhận khách hàng. Trong đó, rủi ro
  kiểm toán gồm cả rủi ro do gian lận và nhầm lẫn. Năm 2004, Johnstone và Bedard tiếp tục
  nghiên cứu về quyết định chấp nhận và duy trì khách hàng dựa trên thông tin lưu lại trong cơ sở
  dữ liệu chấp nhận, duy trì khách hàng trong năm 2000-2001 của một công ty kiểm toán lớn. Kết
  quả nghiên cứu cho thấy, rủi ro kiểm toán của công ty kiểm toán có ảnh hưởng ngược chiều đến
  quyết định chấp nhận hay duy trì khách hàng. Trong đó, rủi ro kiểm toán được đo lường qua tính
  hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính và rủi ro về tính chính
  trực của người quản lý. Nghiên cứu của Hsieh và Lin (2016) về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết
  định chấp nhận hay duy trì khách hàng thông qua sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu của Tạp chí
  Kinh tế Đài Loan cũng cho thấy, rủi ro kiểm toán có ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định chấp
  nhận, duy trì khách hàng. Trong đó, rủi ro kiểm toán được đo lường bằng thành phần tổng hợp từ
  phân tích nhân tố: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, ý kiến về hoạt
  động liên tục, mức tăng trưởng của công ty được kiểm toán, tỷ lệ các khoản phải thu và hàng tồn
  kho trên tổng tài sản, hành vi điều chỉnh lợi nhuận (được đo lường bởi giá trị tuyệt đối của các
  khoản dồn tích tự định của các khoản thu nhập ước tính, được tính theo mô hình Jones
  modified).
  Dựa vào các nghiên cứu nêu trên, giả thuyết được đặt ra là:
  H1: Rủi ro kiểm toán có ảnh hưởng ngược chiều với quyết định duy trì khách hàng
  Kết quả các nghiên cứu trước còn cho thấy rủi ro tài chính của khách hàng là nhân tố kế
  tiếp ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận hay duy trì khách hàng (Hsieh & Lin, 2016; Johnstone
  & Bedard, 2004). Rủi ro tài chính được đo lường thông qua), hệ số âm Z Score (Hsieh & Lin,
  2016).
  Dựa vào các nghiên cứu nêu trên, giả thuyết được đặt ra là:

 4. 8 Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19

  H2: Rủi ro tài chính của khách hàng có ảnh hưởng ngược chiều với quyết định duy trì
  khách hàng
  Rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán có ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định chấp
  nhận, duy trì khách hàng (Chow et al., 2006; Johnstone, 2000; Johnstone & Bedard, 2003;
  Johnstone & Bedard, 2004; Ouertani & Ayadi, 2012), được đo lường thông qua khả năng của
  công ty kiểm toán trong việc thực hiện kiểm toán. Khả năng này được xác định thông qua số
  lượng kiểm toán viên thực hiện kiểm toán (Ouertani & Ayadi, 2012).
  Dựa vào các nghiên cứu nêu trên, giả thuyết được đặt ra là:
  H3: Rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán có ảnh hưởng ngược chiều với quyết định
  duy trì khách hàng
  4. Phương pháp nghiên cứu
  4.1. Mô hình nghiên cứu
  Dựa trên kết quả nghiên cứu trước (Hsieh & Lin, 2016; Johnstone & Bedard, 2004) về
  các nhân tố ảnh hưởng đến duy trì khách hàng: Rủi ro kiểm toán, rủi ro tài chính và rủi ro kinh
  doanh của công ty kiểm toán, chúng tôi thiết kế mô hình nghiên cứu để kiểm tra sự ảnh hưởng
  này tại các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Mô hình nghiên cứu gồm biến phụ thuộc là
  quyết định duy trì khách hàng (CONTINUE/DISCONTINUE); 03 biến độc lập là: Rủi ro kiểm
  toán (AUDR), rủi ro tài chính (FINR), rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán (BUSR). Ngoài
  ra, chúng tôi còn đưa vào mô hình một số biến kiểm soát:
  – Biến FIRMSIZE: Thể hiện quy mô của khách hàng. Biến FIRMSIZE dựa trên nghiên
  cứu của Hsieh và Lin (2016), Johnstone và Bedard (2004);
  – Biến TENURE: Thể hiện số năm được kiểm toán bởi công ty kiểm toán. Biến TENURE
  dựa trên nghiên cứu của Hsieh và Lin (2016);
  – Biến INTERNALAUDIT: Thể hiện công ty khách hàng có bộ phận kiểm toán nội bộ.
  Biến INTERNALAUDIT dựa trên nghiên cứu của Ouertani và Ayadi (2012).
  Mô hình nghiên cứu (hồi quy Binary Logistic) như sau:
  CONTINUE/DISCONTINUE = β0 + β1AUDR + β2FINR + β3BUSR + β4FIRMSIZE +
  β5TENURE + β6INTERNALAUDIT + Ui (1)
  4.2. Thang đo các biến nghiên cứu
  Cách thức đo lường các biến trong mô hình được trình bày trong Bảng 1.
  Bảng 1
  Tóm tắt các biến
  Dấu kỳ
  Mã biến Tên biến Đặc tính Cách thức đo lường
  vọng
  Biến phụ thuộc
  CONTINUE/ Quyết định duy trì = 1 nếu tiếp tục duy trì khách hàng kiểm
  DISCONTINUE khách hàng toán và = 0 là ngược lại.

  Biến độc lập

  AUDR Rủi ro kiểm toán = Thành phần tổng hợp từ phân tích –
  nhân tố (EFA) của các nhân tố thuộc rủi

 5. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 9

  Dấu kỳ
  Mã biến Tên biến Đặc tính Cách thức đo lường
  vọng
  ro kiểm toán: MODOP, GC, GROWTH,
  INVREC, ABSDA.1
  Trong đó:
  Ý kiến kiểm toán = 1 nếu khách hàng nhận ý kiến kiểm
  MODOP không phải là ý Biến định toán không phải là ý kiến chấp nhận
  kiến chấp nhận tính toàn phần (trong báo cáo kiểm toán năm
  toàn phần trước) và = 0 trường hợp khác.
  Ý kiến về hoạt = 1 nếu ý kiến kiểm toán có đoạn nhấn
  GC Biến định
  động liên tục mạnh về hoạt động liên tục và = 0
  tính
  trường hợp khác.
  Sự tăng trưởng của = (Tổng tài sản cuối năm – Tổng tài sản
  GROWTH Biến định
  công ty được kiểm đầu năm)/Tổng tài sản đầu năm.
  lượng
  toán
  Tỷ lệ các khoản = Các khoản phải thu và hàng tồn kho
  INVREC phải thu và hàng Biến định trên tổng tài sản.
  tồn kho trên tổng lượng
  tài sản
  ABSDA Hành vi điều chỉnh Biến định = Giá trị tuyệt đối của các khoản dồn
  lợi nhuận lượng tích tự định của các khoản thu nhập ước
  tính (DAt/At-1).
  DAt/At-1 = TAt/At-1 – a1/At-1 –
  a2(ΔREVt – ΔRECt)/At-1 – a3PPEt/At-
  1- a4ROAt-1
  Trong đó: DA (Discretionay accruals):
  Các khoản dồn tích tự định, At: tổng tài
  sản, TA: tổng biến dồn tích thu nhập
  (thu nhập thuần không bao gồm các
  khoản thu nhập khác trừ các luồng tiền
  từ hoạt động); ΔREV: sự biến đổi doanh
  thu thuần, ΔREC: sự biến đổi các khoản
  phải thu khách hàng; PPE: Tài sản cố
  định; ROA= lợi nhuận/tổng tài sản.
  a1, a2, a3 là những tham số được ước
  lượng bằng phương pháp bình phương
  bé nhất (OLS) của các hệ số a1, a2, a3
  trong mô hình sau: TAt/At-1 = a1/At-1
  + a2(ΔREVt – ΔRECt)/At-1 +
  a3PPEt/At-1+ a4ROAt-1+ εt
  FINR Rủi ro tài chính Biến định = – Zscore.
  lượng Trong đó: Zscore = 1.51(CA-CL)/TA+
  1.0(RE /TA) + 6.2EBITA + –
  0.1(MVEQ/TL) + 1.7(SALES/TA).
  Trong đó CA: là tài sản ngắn hạn; CL:
  nợ ngắn hạn; TA: tổng tài sản; RE: thu

  1
  Hệ số tải của các nhân tố MODOP, GC, GROWTH, INVREC, ABSDA tương ứng là 0,784; 0,778; 0,789; 0,744;
  0,952. Các nhân tố đều có hệ số tải nhân tố (Factor loading values) > 0,3. Các nhân tố này đều được giữ lại. Phân
  tích EFA trích được 3 nhóm nhân tố với Eigenvalues >1. Chúng tôi sử dụng thành phần chính thứ nhất – the first
  principal component (có eigenvalue lớn nhất) làm đại diện cho nhóm các nhân tố này.

 6. 10 Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19

  Dấu kỳ
  Mã biến Tên biến Đặc tính Cách thức đo lường
  vọng
  nhập giữ lại; EBITA: (lợi nhuận trước
  thuế và lãi vay)/tổng tài sản; MVEQ:
  giá thị trường của vốn chủ sở hữu; TL:
  tổng nợ phải trả và SALES: tổng doanh
  số.
  BUSR Rủi ro kinh doanh Biến định Rủi ro kinh doanh công ty kiểm toán
  của công ty kiểm lượng được đo lường thông qua khả năng của
  toán công ty kiểm toán trong việc thực hiện
  kiểm toán cho các công ty niêm yết.
  Trong đó, khả năng của công ty kiểm

  toán trong thực hiện kiểm toán cho các
  công ty niêm yết đo lường thông qua số
  lượng kiểm toán viên được chấp thuận
  thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi
  ích công chúng.
  Biến kiểm soát
  FIRMSIZE Quy mô của khách Biến định = Logarit tự nhiên của tổng doanh thu
  hàng lượng vào cuối năm. +

  TENURE Số năm được kiểm Biến định = Số năm được kiểm toán bởi công ty
  toán bởi công ty lượng kiểm toán trong năm trước.
  kiểm toán –

  INTERNALAUDIT Bộ phận kiểm toán Biến định = 1 nếu Công ty có bộ phận kiểm toán
  +
  nội bộ tính nội bộ và = 0 trường hợp khác.
  Nguồn: Hsieh và Lin (2016); Johnstone và Bedard (2004)

  4.3 Mẫu nghiên cứu
  Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo
  quản trị, website của công ty niêm yết, cafef.vn hay các trang web khác.
  Mẫu nghiên cứu sơ bộ bao gồm 762 khách hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam tại cả hai Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được kiểm toán bởi
  các Công ty kiểm toán độc lập với tổng số 2.934 quan sát trong giai đoạn từ 2016 – 2019.
  Sau khi loại bỏ các quan sát liên quan đến khách hàng là các công ty tài chính và các
  quan sát không có đủ dữ liệu, mẫu nghiên cứu cuối cùng của chúng tôi gồm 2.478 quan sát.
  5. Kết quả nghiên cứu
  Để kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố trên đến quyết định duy trì khách hàng, chúng
  tôi sử dụng phần mềm SPSS 22.
  5.1. Thống kê mô tả các biến
  Bảng 2 bên dưới trình bày phần thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu. Kết
  quả các biến trong quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam
  như sau:
  – CONTINUE/DISCONTINUE có giá trị trung bình là 0,813, điều này có nghĩa là tỷ lệ
  trung bình quyết định duy trì khách hàng là 81,3%, hay nói khác hơn, 18,7% trường hợp công ty

 7. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 11

  kiểm toán từ chối khách hàng;
  – AUDR có giá trị trung bình là -0,005, điều này có nghĩa là rủi ro kiểm toán trung bình
  là -0,005;
  – FINR có giá trị trung bình là -3,201, điều này có nghĩa là hệ số phá sản (Z-Score) trung
  bình của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là 3,201;
  – BUSR có giá trị trung bình là 31,688, điều này có nghĩa là số lượng kiểm toán viên
  được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trung bình của mỗi công
  ty kiểm toán khoảng 31,688 người;
  – FIRMSIZE có giá trị trung bình là 27,084, điều này có nghĩa là logarit tự nhiên của tổng
  doanh thu của khách hàng trung bình là 27,08398;
  – TENURE có giá trị trung bình là 4,660, điều này có nghĩa là số năm được kiểm toán bởi
  công ty kiểm toán trong năm trước trung bình là 4,660 năm;
  – INTERNALAUDIT có giá trị trung bình là 0,105, điều này có nghĩa là tỷ lệ trung bình
  công ty khách hàng có bộ phận kiểm toán nội bộ là 10,5%.
  Bảng 2
  Bảng thống kê mô tả các biến hồi quy
  Số quan sát Giá trị nhỏ Giá trị lớn Giá trị Độ lệch
  N nhất nhất trung bình chuẩn
  CONTINUE/DISCONTINUE 2478 0 1 0,813 0,390
  AUDR 2478 -1,192 31,686 -0,005 0,970
  FINR 2478 -27,603 5,205 -3,201 2,588
  BUSR 2478 15 57 31,688 14,386
  FIRMSIZE 2478 18,729 32,876 27,084 1,649
  TENURE 2478 1 12 4,660 2,938
  INTERNALAUDIT 2478 0 1 0,105 0,3070
  Valid N (listwise) 2478
  Nguồn: từ SPSS 22

  Bảng 3 trình bày phần thống kê mô tả các yếu tố thuộc rủi ro kiểm toán (AUDR). Kết quả
  cho thấy trong các quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam:
  – MODOP có giá trị trung bình là 0,060, điều này có nghĩa là tỷ lệ trung bình báo cáo
  kiểm toán có ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần là 6%;
  – GC có giá trị trung bình là 0,114, điều này có nghĩa là tỷ lệ trung bình báo cáo kiểm
  toán có ý kiến về hoạt động liên tục là 11,4%;
  – GROWTH có giá trị trung bình là 0,134, điều này có nghĩa là tỷ lệ trung bình chênh
  lệch giữa tổng tài sản cuối năm – tổng tài sản đầu năm trên tổng tài sản đầu năm là 13,4%;
  – INVREC có giá trị trung bình là 0,471, điều này có nghĩa là tỷ lệ trung bình giữa các
  khoản phải thu và hàng tồn kho trên tổng tài sản là 47,1%;
  – ABSDA có giá trị trung bình là 0,15, điều này có nghĩa là mức điều chỉnh lợi nhuận

 8. 12 Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19

  trung bình tại Việt Nam là 15%.
  Bảng 3
  Bảng thống kê mô tả các yếu tố thuộc rủi ro kiểm toán (AUDR)
  Giá trị nhỏ Giá trị lớn Giá trị trung Độ lệch
  Số quan sát N
  nhất nhất bình chuẩn
  MODOP 2478 0,0 1,0 0,060 0,237
  GC 2478 0,0 1,0 0,114 0,318
  GROWTH 2478 -0,842 21,193 0,134 0,669
  INVREC 2478 0,004 0,991 0,471 0,249
  ABSDA 2478 0,0001 4,653 0,150 0,162
  Valid N (listwise) 2478
  Nguồn: từ SPSS 22

  5.2. Phân tích tương quan giữa các biến
  Thực hiện bước này là nhằm xem xét mối quan hệ tương quan giữa các biến các biến độc
  lập và biến phụ thuộc thông qua phân tích tương quan Pearson. Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, các
  biến độc lập như rủi ro kiểm toán (AUDR), rủi ro tài chính (FINR), rủi ro kinh doanh của công ty
  kiểm toán (BUSR), số năm kiểm toán (TENURE), quy mô của khách hàng (FIRMSIZE) đều có
  giá trị Sig. < 0,05. Điều đó chứng tỏ các nhân tố này đều có ý nghĩa thống kê, tức các biến này
  đều phù hợp đưa vào mô hình nghiên cứu. Tuy nhiên, biến kiểm toán nội bộ
  (INTERNALAUDIT) có giá trị Sig. > 0,05 chứng tỏ các biến này không có ý nghĩa thống kê nên
  bị loại trừ khi phân tích hồi quy. Mặt khác, hệ số tương quan tuyệt đối giữa các biến đều nằm
  trong giới hạn từ 0,003 đến 0,257 ≤ 0,8, như vậy, mô hình nghiên cứu không xảy ra hiện tượng
  đa cộng tuyến.

 9. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 13

  Bảng 4
  Bảng phân tích tương quan Pearson
  CONTINUE/DISCONTINUE AUDR FINR BUSR FIRM SIZE TENURE INTERNALAUDIT
  CONTINUE/ Tương quan Pearson 1 -0,098** -0,118** 0,138** 0,119** 0,170** 0,006
  DISCONTINUE Sig. (2 nhân tố) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,754
  Số quan sát (N) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478
  AUDR Tương quan Pearson -0,098** 1 0,006 -0,073** -0,016 -0,059** 0,003
  Sig. (2 nhân tố) 0,000 0,779 0,000 0,438 0,003 0,894
  Số quan sát (N) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478
  FINR Tương quan Pearson -0,118** 0,006 1 -0,041* -0,149** -0,026 0,041*
  Sig. (2 nhân tố) 0,000 0,779 0,039 0,000 0,200 0,040
  Số quan sát (N) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478
  BUSR Tương quan Pearson 0,138** -0,073** -0,041* 1 0,243** 0,257** 0,094**
  Sig. (2 nhân tố) 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000
  Số quan sát (N) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478
  FIRMSIZE Tương quan Pearson 0,119** -0,016 -0,149** 0,243** 1 0,074** 0,154**
  Sig. (2 nhân tố) 0,000 0,438 0,000 0,000 0,000 0,000
  Số quan sát (N) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478
  TENURE Tương quan Pearson 0,170** -0,059** -0,026 0,257** 0,074** 1 0,040*
  Sig. (2 nhân tố) 0,000 0,003 0,200 0,000 0,000 0,046
  Số quan sát (N) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478
  INTERNALAUDIT Tương quan Pearson 0,006 0,003 0,041* 0,094** 0,154** 0,040* 1
  Sig. (2 nhân tố) 0,754 0,894 0,040 0,000 0,000 0,046
  Số quan sát (N) 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478
  **. Tương quan có ý nghĩa thống kê tại mức 0,01 (phân tích mối tương quan 2 nhân tố)
  *. Tương quan có ý nghĩa thống kê tại mức 0,05 (phân tích mối tương quan 2 nhân tố)
  Nguồn: từ SPSS 22

 10. 14 Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19

  Thông qua phân tích hệ số tương quan (Bảng 4), có thể thấy, hệ số tương quan Pearson giữa
  các biến có giá trị nhỏ, có nghĩa không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.
  5.3. Phân tích hồi quy Binary Logistic
  Để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy Binary
  Logistic.
  – Mức độ phù hợp của mô hình:
  Bảng 5 thể hiện kết quả của kiểm định Wald (kiểm định giả thuyết hồi quy khác không).
  Kết quả kiểm tra với các hệ số β ở Bảng 5 cho thấy, ba giá trị sig đều = 0,000 < 0,05 nên có thể
  kết luận các hệ số β trong mô hình là khác không (0). Như vậy, các hệ số hồi quy có ý nghĩa, mô
  hình nghiên cứu phù hợp.
  Bảng 5
  Kết quả kiểm tra đối với các hệ số β
  Omnibus Tests of Model Coefficients

  Chi-square df Sig.
  Step 1 Step 165,487 5 0,000
  Block 165,487 5 0,000
  Model 165,487 5 0,000
  Nguồn: từ SPSS 22

  – Mức độ giải thích của mô hình:
  Bảng 6 cho thấy hệ số hiệu chỉnh R2 = 0,245. Kết quả này cho thấy các biến trong mô
  hình có thể giải thích được 24,5% quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc
  lập Việt Nam.
  Bảng 6
  Kết quả tóm tắt của mô hình
  Bước Thông số -2LL Hệ số R2 giả Hệ số hiệu chỉnh R2
  1 460,668a 0,160 0,245
  a. Ước tính kết thúc ở lần lặp số 5 vì ước tính tham số thay đổi ít hơn 0,001
  Nguồn: từ SPSS 22)

  – Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy:
  Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic (Bảng 7) cho thấy rủi ro kiểm toán (được đo
  lường bằng thành phần tổng hợp từ phân tích nhân tố của các yếu tố thuộc rủi ro kiểm toán gồm
  MODOP, GC, GROWTH, INVREC, ABSDA), rủi ro tài chính (được đo lường thông qua hệ số
  âm Z Score) và rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán (được đo lường thông qua số lượng
  kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng) có ảnh
  hưởng ngược chiều đến quyết định duy trì khách hàng với giá trị Sig. < 0.05. Vì vậy, giả thuyết
  H1, H2, H3 được chấp nhận.
  Mặt khác, kết quả phân tích hồi quy Logistic cho thấy các biến kiểm soát còn lại đều có ý
  nghĩa thống kê, với giá trị Sig. < 0,05 và Sig.< 0,1. Điều này cho thấy số năm được kiểm toán

 11. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 15

  bởi công ty kiểm toán (TENURE), quy mô của khách hàng (FIRMSIZE) ảnh hưởng cùng chiều
  đến quyết định duy trì khách hàng.
  Bảng 7
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic
  Variables in the Equation
  95% C.I.for EXP(B)
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
  Lower Upper
  Step 1a AUDR -0,225 0,071 10,073 1 0,002 0,799 0,695 0,918
  FINR -0,155 0,031 25,669 1 0,000 0,857 0,807 0,910
  BUSR 0,016 0,004 13,639 1 0,000 1,016 1,007 1,024
  FIRMSIZE 0,112 0,034 11,052 1 0,001 1,119 1,047 1,196
  TENURE 0,132 0,020 42,999 1 0,000 1,141 1,097 1,187
  Constant -3,017 0,881 11,717 1 0,001 0,049
  a. Variable(s) entered on step 1: AUDR, FINR, BUSR, FIRMSIZE, TENURE
  Nguồn: từ SPSS 22

  Kết quả này chính là cơ sở để chúng tôi đề xuất các kiến nghị nhằm giúp các Công ty
  kiểm toán độc lập tại Việt Nam đưa ra quyết định duy trì khách hàng phù hợp.
  – Thảo luận kết quả hồi quy
  + Phương trình hồi quy Logistic: Từ kết quả hồi quy ở trên (Bảng 7), ta có phương trình
  Logistic như sau:
  Loge[P0/(1-P0)]= -3,017 – 0,225AUDR – 0,155FINR + 0,016BUSR
  + 0,112FIRMSIZE + 0,132TENURE (2)
  + Ý nghĩa các hệ số hồi quy:
   Hệ số hồi quy của biến rủi ro kiểm toán là -0,225. Nếu rủi ro kiểm toán tăng thêm 1 với
  điều kiện các yếu tố khác không đổi, thì Log của tỷ lệ xác suất quyết định duy trì khách hàng và
  xác suất không duy trì khách hàng giảm 0,225 lần.
  Giải thích theo phương trình gốc của hàm Logit không rõ nghĩa trong kinh tế. Agresti
  (2007) đưa ra cách giải thích rõ hơn trong kinh tế như sau:
  Đặt P0: Xác suất ban đầu; P1: Xác suất thay đổi. P1 được tính theo công thức sau:
  P0xeB
  P1 =
  1-P0(1-eB) (3)

  Trong đó: eB: Hệ số tác động của biến.
   Biến rủi ro kiểm toán (AUDR): Có B1= -0,225, P0=10% và eB = 0,799=> P1= 8,2%
  Nếu xác suất quyết định duy trì khách hàng ban đầu (P0) là 10%, khi các yếu tố khác
  không đổi, nếu rủi ro kiểm toán tăng thêm 1, xác suất công ty kiểm toán duy trì khách hàng sẽ là
  8,2% (giảm 1,8% so với xác suất ban đầu là 10%).
   Biến rủi ro tài chính (FINR): Có B2= -0,155, P0=10% và eB = 0,857 => P1= 8,7%

 12. 16 Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19

  Nếu xác suất quyết định duy trì khách hàng ban đầu (P0) là 10%, khi các yếu tố khác
  không đổi, nếu rủi ro tài chính tăng thêm 1, xác suất công ty kiểm toán duy trì khách hàng sẽ là
  8,7% (giảm 1,3% so với xác suất ban đầu là 10%).
   Biến rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán (BUSR): Có B3= 0,016, P0=10% và eB
  = 1,016 => P1= 10,1%
  Nếu xác suất quyết định duy trì khách hàng ban đầu (P0) là 10%, khi các yếu tố khác
  không đổi, nếu số lượng kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi
  ích công chúng của công ty kiểm toán trong năm tăng thêm 1, xác suất công ty kiểm toán duy trì
  khách hàng sẽ là 10,1% (tăng 0,1% so với xác suất ban đầu là 10%).
   Biến quy mô của khách hàng (FIRMSIZE): Có B4= 0,112, P0=10% và eB =1,119 =>
  P1= 11,1%
  Nếu xác suất quyết định duy trì khách hàng ban đầu (P0) là 10%, khi các yếu tố khác
  không đổi, nếu Logarit tự nhiên của tổng doanh thu vào cuối năm tăng thêm 1, xác suất công ty
  kiểm toán duy trì khách hàng sẽ là 11,1% (tăng 1,1% so với xác suất ban đầu là 10%).
   Biến nhiệm kỳ của công ty kiểm toán (TENURE): Số năm được kiểm toán bởi công
  ty kiểm toán trong năm trước. Có B5= 0,132, P0=10% và eB = 1,141=> P1= 11,3%
  Nếu xác suất quyết định duy trì khách hàng ban đầu (P0) là 10%, khi các yếu tố khác không
  đổi, nếu số năm được kiểm toán bởi công ty kiểm toán trong năm trước tăng thêm 1, xác suất công
  ty kiểm toán duy trì khách hàng sẽ là 11,3% (tăng 1,3% so với xác suất ban đầu là 10%).
  Trong các biến ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng, rủi ro kiểm toán (AUDR)
  có ảnh hưởng mạnh nhất và còn lại theo thứ tự là: Rủi ro tài chính (FINR), nhiệm kỳ của công ty
  kiểm toán (TENURE), quy mô của khách hàng (FIRMSIZE), rủi ro kinh doanh của công ty kiểm
  toán (BUSR).
  – Dự báo của mô hình hồi quy Logistic:
  Theo Agresti (2007), dạng dự báo của mô hình:
  eLnOdds
  E (Y/Xi)= (4)
  1+eLnOdds

  E (Y/Xi): Xác suất để Y = 1 xuất hiện khi biến độc lập X có giá trị cụ thể Xi.
  Từ kết quả hồi quy ở trên (Bảng 7):
  e(-3,017- 0,225AUDR – 0,155FINR + 0,016BUSR + 0,112FIRMSIZE + 0,132TENURE) (5)
  => E (Y/X) = (-3,017- 0,225AUDR – 0,155FINR + 0,016BUSR + 0,112FIRMSIZE + 0,132TENURE)
  1+e

  Phương trình (5) dự báo khả năng duy trì khách hàng khi các biến độc lập có giá trị cụ thể.
  6. Kết luận và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo
  6.1. Kết luận
  Mục đích của nghiên cứu này là nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
  duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam. Dựa trên mẫu gồm 762 khách
  hàng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được kiểm
  toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập (với 2.478 quan sát) trong giai đoạn từ 2016 – 2019,
  chúng tôi đã xây dựng mô hình về các nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì khách hàng tại các

 13. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 17

  công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Mô hình bao gồm ba biến độc lập có ảnh hưởng đến
  việc duy trì khách hàng (CONTINUE/DISCONTINUE) theo thứ tự gồm có: (1) biến rủi ro kiểm
  toán (AUDR) được đo lường bằng thành phần tổng hợp từ phân tích nhân tố của các yếu tố: Ý
  kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần (MODOP), ý kiến về hoạt động liên
  tục (GC), mức tăng trưởng của công ty được kiểm toán (GROWTH), tỷ lệ các khoản phải thu và
  hàng tồn kho trên tổng tài sản (INVREC), hành vi điều chỉnh lợi nhuận (ABSDA); (2) biến rủi ro
  tài chính được đo lường thông qua hệ số âm Z Score và (3) biến rủi ro kinh doanh của công ty
  kiểm toán được đo lường thông qua số lượng kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm
  toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Các biến kiểm soát cũng có có ảnh hưởng đến quyết định
  duy trì khách hàng theo thứ tự là: (1) số năm được kiểm toán bởi công ty kiểm toán (TENURE);
  (2) quy mô của khách hàng (FIRMSIZE).
  Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hoàn toàn tương đồng với các nghiên cứu trước như
  nghiên cứu của Hsieh và Lin (2016), Ouertani và Ayadi (2012), Johnstone và Bedard (2004),
  theo đó, các nhân tố nêu trên đều có ảnh hưởng, trong đó rủi ro kiểm toán là nhân tố quan trọng
  nhất ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi,
  nhân tố rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán được đo lường thông qua số lượng kiểm toán
  viên của các công ty kiểm toán độc lập tương tự như nghiên cứu của Ouertani và Ayadi (2012).
  Trong một số nghiên cứu trước khác, rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán được đo lường
  thông qua việc khách hàng có niêm yết hay không (Johnstone, 2000; Johnstone & Bedard, 2003;
  Johnstone & Bedard, 2004).
  Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi có một số đề xuất sau đối với công ty kiểm toán:
  Quyết định liệu có duy trì khách hàng hay không là một nội dung quan trong trong quy
  trình kiểm toán, cũng là một trong những yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán VSQC1, VSA 220.
  Tuy nhiên, VSA 220 chỉ yêu cầu xem xét tính chính trực của các chủ sở hữu chính, thành viên
  chủ chốt của Ban Giám đốc và Ban quản trị khi công ty kiểm toán đưa ra quyết định duy trì
  khách hàng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất thêm là để quyết định duy trì khách
  hàng, đầu tiên, các công ty kiểm toán cần xem xét các yếu tố thuộc rủi ro kiểm toán như ý kiến
  kiểm toán năm trước có phải là không chấp nhận toàn phần hay có ý kiến về hoạt động liên tục,
  mức tăng trưởng của công ty được kiểm toán, tỷ lệ các khoản phải thu và hàng tồn kho trên tổng
  tài sản và hành vi điều chỉnh lợi nhuận để đưa ra quyết định phù hợp. Kế tiếp, công ty kiểm toán
  cần xem xét hệ số khả năng phá sản của khách hàng. Cuối cùng, cần xem xét khả năng kiểm toán
  cho công ty này.
  Một cách chi tiết hơn, nếu ý kiến trên báo cáo kiểm toán của năm trước không phải chấp
  nhận toàn phần, hoặc có đoạn nhấn mạnh về hoạt động liên tục, công ty kiểm toán cần hết sức
  cân nhắc trong việc duy trì khách hàng này. Kế tiếp, cần xem xét khả năng tăng trưởng khách
  hàng thông qua các chỉ số như tỷ lệ phải thu và hàng tồn kho trên tổng tài sản, nếu tỷ số này cao
  hơn các công ty cùng ngành là một chỉ dẫn rủi ro cao. Ngoài ra, cần xem xét yếu tố về rủi ro gian
  lận (như giá trị tuyệt đối của các khoản dồn tích tự định của các khoản thu nhập ước tính lớn),
  cũng như các chỉ dẫn về khả năng phá sản (thông qua hệ số Z Score) của khách hàng. Nếu rủi ro
  tổng thể là cao, cộng với khách hàng là công ty niêm yết, mà số lượng kiểm toán viên của công
  ty không nhiều, công ty kiểm toán không nên chấp nhận khách hàng này khi mà chưa có chiến
  lược đối phó rủi ro phù hợp. Chiến lược đối phó rủi ro thường là phải tính phí cao hơn để công ty
  kiểm toán có thể sử dụng chuyên gia, tăng số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập, cử các
  kiểm toán viên có kinh nghiệm tham gia nhóm kiểm toán.
  Trong nền kinh tế thị trường, các công ty kiểm toán cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt như

 14. 18 Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19

  các ngành nghề khác. Việc duy trì được khách hàng là một vấn đề không đơn giản, do vậy, nhiều
  công ty kiểm toán đã phải chấp nhận khách hàng bằng mọi giá. Quyết định như vậy trước mắt có
  thể giúp công ty kiểm toán tăng doanh thu, tuy nhiên, về lâu dài, công ty kiểm toán sẽ đối mặt
  với các rủi ro như bị kiện tụng, mất uy tín và dĩ nhiên sẽ tốn nhiều chi phí. Vì vậy, việc xem xét
  các nhân tố nêu trên khi quyết định chấp nhận khách hàng là vô cùng quan trọng nhằm hạn chế
  rủi ro cho công ty kiểm toán.
  6.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
  Hạn chế chính trong nghiên cứu là do các quy định hiện hành tại Việt Nam không bắt
  buộc các công ty niêm yết phải công khai giá phí kiểm toán. Do vậy, chúng tôi không thể thu
  thập dữ liệu này từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, website của công ty
  niêm yết, cafef.vn hay các trang web khác để đưa vào mô hình. Điều này đưa đến mức độ giải
  thích của mô hình của chúng tôi chỉ là 0.245 (Nagelkerke R2 = 0,245). Trong tương lai, khi có
  yêu cầu bắt buộc phải công bố các thông tin liên quan đến kiểm toán một cách rộng rãi để có thể
  thu thập dữ liệu cho nhiều yếu tố hơn, chúng tôi tin rằng mức độ giải thích của mô hình cao hơn.

  Tài liệu tham khảo
  Agresti, A. (2007). An introduction to categorical data analysis. Hoboken, NJ: John Wiley &
  Sons.
  Bộ Tài chính. (2012). Chuẩn mực kiểm toán VN số 200 – Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và
  doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  [Auditing standard VN No. 200 – Overall goal of auditors and auditing firms when
  performing audits according to Vietnamese Auditing standards]. Hanoi, Vietnam: Nhà
  xuất bản Tài chính.
  Bộ Tài chính. (2012). Chuẩn mực kiểm toán VN số 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
  toán báo cáo tài chính [Vietnamese auditing standard No. 220 – Quality control of
  auditing financial statements]. Hanoi, Vietnam: Nhà xuất bản Tài chính.
  Bộ Tài Chính. (2012). Chuẩn mực kiểm toán VN số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót
  trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
  [Vietnamese Auditing Standard No. 315 – Identifying and assessing risks of material
  misstatement through knowledge of the entity and its environment]. Hanoi, Vietnam: Nhà
  xuất bản Tài chính.
  Cenker, W. J., & Nagy, A. L. (2008). Auditor resignations and auditor industry specialization.
  Accounting Horizons, 22(3), 279-295. doi:10.2308/acch.2008.22.3.279
  Chow, C. W., Ho, J. L., & Mo, P. L. L. (2006). Toward understanding Chinese auditors’
  structuring of audit approaches, client acceptance decisions, risk assessment, and
  stringency of imposed reporting standards. Journal of International Accounting Research,
  5(1), 1-23.
  Doan, N. T. (2011). Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất
  lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam [Researching to assess
  material and audit risks to improve the quality of operations in the independent auditing
  firms in Vietnam]. (Doctoral dissertation). National Economics University, Hanoi,
  Vietnam.

 15. Trần T. G. Tân, Trần T. T. Phường. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 16(1), 5-19 19

  Ebaid, I. E.-S. (2011). Corporate governance practices and auditor’s client acceptance decision:
  Empirical evidence from Egypt. Corporate Governance: The International Journal of
  Business in Society, 11(2), 171-183. doi:10.1108/14720701111121047
  Gendron, Y. (2001). The difficult client-acceptance decision in Canadian audit firms: A field
  investigation. Contemporary Accounting Research, 18(2), 283-310.
  Hsieh, Y.-T., & Lin, C.-J. (2016). Audit firms’ client acceptance decisions: Does partner-level
  industry expertise matter? AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 35(2), 97-120.
  doi:10.2308/ajpt-51292
  Johnstone, K. M. (2000). Client‐ acceptance decisions: Simultaneous effects of client business
  risk, audit risk, auditor business risk, and risk adaptation. AUDITING: A Journal of
  Practice & Theory, 19(1), 1-25. doi:10.2308/aud.2000.19.1.1
  Johnstone, K. M., & Bedard, J. C. (2003). Risk management in client acceptance decisions. The
  Accounting Review, 78(4), 1003-1025. doi:10.2308/accr.2003.78.4.1003
  Johnstone, K. M., & Bedard, J. C. (2004). Audit firm portfolio management decisions. Journal of
  Accounting Research, 42(4), 659-690. doi:10.1111/j.1475-679x.2004.00153.x
  Nguyen, T. H. (2013). Rủi ro từ việc không tuân thủ quy trình chấp nhận khách hàng của các công
  ty kiểm toán [Risks from not complying with the client acceptance process of auditing
  firms]. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, 29(3), 43-52.
  Ouertani, I., & Damak-Ayadi, S. (2012). Auditor engagement decision: An exploratory study in
  the Tunisian context. Accounting and Management Information Systems, 11(3), 371-390.

Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các Công ty kiểm toán độc lập – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam File Word, PDF về máy