[Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam – Tải về File Word, PDF

Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Download


Bài viết khai thác đề tài này thông qua khảo sát các nhân tố tác động tới kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các SME ở Lý Nhân, Hà Nam- một huyện đồng bằng Bắc Bộ có kinh tế tư nhân phát triển nhờ lợi thế từ các làng nghề truyền thống và điều kiện giao thông thuận lợi.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam File Word, PDF về máy

Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập
  doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa –
  Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  Đào Nam Giang Vũ Thị Thu Hằng
  Học viện Ngân hàng Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân, Hà Nam

  Ngày nhận: 25/09/2020
  Ngày nhận bản sửa: 05/11/2020
  Ngày duyệt đăng: 25/11/2020

  Tóm tắt: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đóng vai trò lớn trong phát triển kinh
  tế tư nhân và tạo công ăn việc làm, nhưng việc phát huy vai trò của kế toán trong
  quản trị thuế tại các đơn vị này chưa cao. Hiện mới có một số ít nghiên cứu đi sâu
  vào kế toán thuế tại SME với đối tượng khảo sát chủ yếu tại các đô thị lớn. Nghiên
  cứu này sẽ tiếp tục khai thác đề tài này thông qua khảo sát các nhân tố tác động tới
  kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại các SME ở Lý Nhân, Hà Nam- một
  huyện đồng bằng Bắc Bộ có kinh tế tư nhân phát triển nhờ lợi thế từ các làng nghề
  truyền thống và điều kiện giao thông thuận lợi. Kết quả khảo sát ở SME và cán bộ

  Factors affecting to accounting for income tax in SMEs – a case study of a rural province with
  flourishing SMEs in Vietnam
  Abstract: Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in economic development
  and job creation, but the effectiveness of accounting for tax and tax management in these entities is
  still limited. Recently, just some research, which surveys maily on SME in big cities, dicsusses deeply
  into tax accounting in SMEs. This study will continue to explore this topic through examining the
  factors affecting corporate income tax accounting in SMEs in Ly Nhan, Ha Nam- a Northern Delta
  district with a flourishing SMEs thanks to advantages from traditional craft villages and favorable
  traffic conditions. Survey carried out among SMEs and tax officers demonstrates the effect of some
  main factors, including: Pressure from the desire to avoid tax of business owners; The inconsistency
  and unclearness in policies on corporate income tax as well as tax accounting, and the ineffectiveness
  of tax authorities’ consultation and propaganda about these policies. SMEs tend not to use outside
  consulting services, not yet pay enough attention to investment in information technology, while the
  understanding of regulations and tax regimes of the accounting staff is limited.
  Keywords: income tax, SME, tax accounting, tax regulations.

  Giang Nam Dao
  Email: namgiangriver@gmail.com; giangdn@hvnh.edu.vn
  Banking Academy of Vietnam
  Hang Thi Thu Vu
  Email: vuhang00@gmail.com
  Duy Tien- Ly Nhan area Tax Department

  Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng © Học viện Ngân hàng
  Số 223- Tháng 12. 2020 72 ISSN 1859 – 011X

 2. ĐÀO NAM GIANG – VŨ THỊ THU HẰNG

  thuế cho thấy nhân tố chính ảnh hưởng đến công tác kế toán thuế là: Áp lực từ mong
  muốn tránh thuế của các chủ doanh nghiệp; Sự thiếu nhất quán và cụ thể trong
  chính sách thuế TNDN và kế toán, hiệu quả của việc tư vấn và tuyên truyền về các
  chính sách này của cơ quan thuế chưa cao. SME có xu hướng ít sử dụng dịch vụ tư
  vấn bên ngoài, chưa chú trọng đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trong khi
  hiểu biết về các quy định và chế độ thuế của đội ngũ kế toán còn hạn chế.
  Từ khóa: kế toán thuế, chính sách thuế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế thu nhập
  doanh nghiệp.

  1. Giới thiệu toán thuế nói riêng. Đồng thời với những
  hạn chế về nhân lực và thông tin, SME cũng
  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) thường gặp khó khăn hoặc lúng túng trong
  thường được xác định theo quy mô vốn, lao việc thực thi và tuân thủ các quy định của
  động hoặc doanh thu. Ở Việt Nam, trong thuế, chưa thích nghi kịp thời với những
  lĩnh vực sản xuất, xây dựng, SME là doanh thay đổi trong cơ chế chính sách kế toán và
  nghiệp (DN) có quy mô lao động tham gia thuế. Nói cách khác, hoạt động kế toán thuế
  bảo hiểm đến 200 hoặc doanh thu đến 200 nói chung (ghi chép, tổng hợp và phân tích
  tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn đến 100 tỷ thông tin) và thuế TNDN nói riêng tại các
  đồng (theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP SME chưa thực sự phát huy được vai trò
  của Chính phủ). Các SME đóng góp gần của nó và có thể ảnh hưởng không nhỏ tới
  50% GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển lâu dài của các SME.
  tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội. Tuy
  nhiên, hoạt động của các SME còn tồn tại Kế toán thuế TNDN là một vấn đề cũng đã
  không ít vấn đề: Hiệu quả hoạt động sản được khá nhiều các nghiên cứu trước quan
  xuất kinh doanh chưa cao, môi trường kinh tâm. Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường
  doanh còn nhiều khó khăn. Những văn bản xem xét ở các DN nói chung hoặc trong
  thay đổi về chính sách thuế được các SME một ngành hoặc lĩnh vực nhất định (Trần
  đánh giá là khó tiếp cận, có đến 56% DN Thị Hương, 2019, Nguyễn Thị Thu Hoàn,
  siêu nhỏ, 52% DN nhỏ và 45% DN quy mô 2016, hay Bùi Thị Mai Hoài và Nguyễn Thị
  vừa cho biết “thỏa thuận về các khoản thuế Tuyết Hoa, 2015…). Một số ít nghiên cứu
  phải nộp với cán bộ thuế là công việc quan khảo sát cụ thể về kế toán thuế TNDN tại
  trọng trong kinh doanh (theo Báo cáo về SME, điển hình là Đinh Quang Hòa (2016)
  môi trường kinh doanh đối với các SME và Trần Thị Kim Dung (2013) nhưng cả
  Việt Nam của VCCI và USAID, 2016). 2 tác giả đều khảo sát ở nhóm SME hoạt
  Theo khảo sát của Nguyễn Ý Nguyên Hân, động trên một quận của thành phố HCM
  Đàm Thị Hải Âu và Nguyễn Thị Minh Đức với đặc điểm kinh tế đô thị lớn và sôi động
  (2019), phần lớn các SME không nhận diện ở Việt Nam.
  được rủi ro về thuế hoặc chỉ nhận diện được
  ở mức độ ban đầu. Do đặc điểm và quy mô Do đó, kế toán thuế TNDN tại các SME
  hoạt động cũng như chủ sở hữu, nên nhóm vẫn là một hướng nghiên cứu sâu cần được
  DN này thường chưa có sự quan tâm thích khai thác thêm. Nghiên cứu này tiếp tục
  đáng đến công tác kế toán nói chung và kế phát triển hướng tập trung vào kế toán thuế

  Số 223- Tháng 12. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 73

 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  TNDN ở các SME, với đối tượng khảo sát Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông
  là các DN hoạt động ở nông thôn với thế tin kế toán tại các DN nói chung và các
  mạnh là các làng nghề truyền thống. Cụ SME nói riêng đã được khá nhiều nghiên
  thể, bài viết sử dụng kết quả khảo sát qua cứu khai thác.
  bảng hỏi để đánh giá tác động của 5 nhóm
  nhân tố (chế độ, chính sách, chất lượng Komala, A. R. (2012) phân tích thông
  nhân lực kế toán, chủ doanh nghiệp, hoạt tin của 31 tổ chức quản lý ở Bandung,
  động tư vấn hỗ trợ và mức độ ứng dụng Indonesia và cho thấy kiến thức của các nhà
  công nghệ thông tin) đến công tác kế toán quản lý và kế toán ảnh hưởng đáng kể đến
  thuế TNDN tại các SME trên địa bàn huyện hệ thống thông tin kế toán. Tuy nhiên, phần
  Lý Nhân, Hà Nam. lớn các công ty được khảo sát đều sử dụng
  dịch vụ kế toán thuê ngoài. Mkonya và các
  Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là một huyện cộng sự (2018) nghiên cứu ở các tổ chức
  đồng bằng Bắc Bộ, có điều kiện giao thông phi chính phủ hoạt động ở Tanzania trong
  thuận tiện, cách Hà Nội khoảng 60 km, các lĩnh vực khác nhau và khẳng định tác
  với sự phát triển của nhiều ngành nghề động của sự hỗ trợ từ các nhà quản lý cấp
  truyền thống. Tại địa phương, tính đến cao, yếu tố con người đến hệ thống thông
  thời điểm 31/12/2019, có tất cả 433 DN tin kế toán và chất lượng thông tin kế toán.
  đang hoạt động, trong đó toàn bộ là SME.
  Tổng nguồn vốn toàn bộ DN đến thời điểm Trần Đình Khôi Nguyên (2010) xây dựng
  31/12/2019 là 3.399,24 tỷ đồng, trong đó mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận
  tổng nguồn vốn tư nhân đạt 99,98%. Ngành dụng chuẩn mực kế toán trong các SME
  nghề kinh doanh của các DN trên địa bàn tại Đà Nẵng. Kết quả khẳng định vai trò
  khá đa dạng, chủ yếu là dệt may (khoảng quyết định của nhân tố con người, trong
  20%), xây dựng (khoảng 15%)… (tác giả khi đó, các yếu tố về chính sách như văn
  tự tổng hợp từ cơ sở dữ liệu quản lý trên bản hướng dẫn, hay đặc điểm tài chính của
  phầm mềm quản lý thuế tập trung TMS doanh nghiệp,… không có tác động đáng
  của Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý kể. Đồng thời, tác giả nhấn mạnh về giá trị
  Nhân, Hà Nam). Do đặc điểm là các DN thông tin báo cáo tài chính (BCTC) của các
  trên địa bàn chủ yếu xuất phát từ các hộ SME đối với cộng đồng kinh doanh đang
  kinh doanh trong các làng nghề thủ công không thực sự có ý nghĩa.
  phát triển thành doanh nghiệp, do đó nhiều
  DN còn hạn chế trong công tác kế toán và Tương tự, Trần Đình Khôi Nguyên (2013)
  chưa chú trọng nhiều vào công tác kế toán phân tích về thang đo các nhân tố phi tài
  của đơn vị mình. chính ảnh hưởng tới vận dụng chuẩn mực
  kế toán trong SME ở Việt Nam. Theo đó
  Kết quả của nghiên cứu này hy vọng góp xác định bốn nhân tố phi tài chính với các
  phần làm phong phú hơn hướng nghiên thuộc tính của nó có thể ảnh hưởng đến vận
  cứu về kế toán TNDN và giúp các nhà làm dụng chuẩn mực kế toán, gồm: chất lượng
  chính sách cũng như các bên có liên quan nguồn nhân lực kế toán, tài liệu hướng dẫn
  có cái nhìn rõ hơn về hoạt động kế toán và thực hành, tư vấn cộng đồng kế toán và
  các vấn về thuế tại các SME. nhận thức của chủ DN, trong đó chất lượng
  nguồn nhân lực là nhân tố có ảnh hưởng
  2. Tổng quan nghiên cứu lớn nhất.

  74 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 223- Tháng 12. 2020

 4. ĐÀO NAM GIANG – VŨ THỊ THU HẰNG

  Tiếp nối nghiên cứu trên, Nguyễn Thị chính sách giảm thuế tháo gỡ khó khăn của
  Giang (2020) thực hiện nghiên cứu về các nhà nước; quy mô DN; chủ trương của nhà
  nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản lý về tối đa hóa lợi nhuận; công ty
  trong SME. Tác giả cho rằng có 6 nhân tố có dự định phát hành cổ phiếu; và chính
  là nguyên nhân khiến việc tổ chức công tác sách kế toán. Kết quả kiểm định dựa trên
  kế toán không được SME coi trọng: (1) Đối mẫu gồm 211 công ty cho thấy, 2 nhân tố
  tượng sử dụng thông tin kế toán, (2) Nhận ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê là thu nhập
  thức của chủ DN, (3) Quy mô DN, (4) ưu đãi và chính sách thuế (ghi nhận doanh
  Yêu cầu và khả năng ứng dụng công nghệ thu chưa thực hiện, doanh thu theo tiến độ,
  thông tin, (5) Trình độ của kế toán viên, (6) ghi nhận số lượng các khoản dự phòng, ghi
  Các dịch vụ tài chính kế toán. Mặc dù bài nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại).
  nghiên cứu đưa ra các nhân tố ảnh hưởng
  dựa trên cơ sở lý thuyết và các tài liệu tham Đinh Quang Hòa (2016) và Trần Thị Kim
  khảo, không có kiểm định cụ thể, nhưng lý Dung (2013) khảo sát về kế toán thuế thu
  luận đưa ra đều phù hợp với thực tế và các nhập DN tại các DN nhỏ và vừa trên địa
  nghiên cứu trước đó. bàn 2 quận của thành phố Hồ Chí Minh
  (lần lượt là quận 6 và quận 7). Các tác giả
  Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước cũng xây dựng bảng hỏi đi sâu vào khảo sát tại
  phân tích sâu về các nhân tố ảnh hưởng đến các SMEs trên địa bàn bao gồm nội dung
  kế toán thuế TNDN. Nguyễn Thị Thu Hoàn về: các quy định về thuế TNDN, chế độ kế
  (2016) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng toán thuế TNDN, Chuẩn mực kế toán thuế
  đến việc thực thi và tuân thủ chuẩn mực kế TNDN và cải cách thủ tục hành chính về
  toán thuế TNDN ở Việt Nam. Bằng phương thuế TNDN hiện nay có ảnh hưởng như thế
  pháp phân tích nhân tố khám phá để kiểm nào đến công tác kế toán thuế TNDN. Kết
  định mối liên hệ giữa việc thực thi, tuân quả thu được qua nghiên cứu: còn tồn tại
  thủ Chuẩn mực kế toán thuế TNDN và lợi nhiều hạn chế trong việc vận dụng chuẩn
  ích áp dụng cho các DN, tác giả xác định mực, chế độ kế toán, luật thuế TNDN cũng
  5 nhân tố và mức độ tác động của lần lượt như thực hiện kế toán thuế TNDN tại các
  từng nhân tố như sau: tài liệu thực hành SME trên địa bàn; từ đó tác giả đưa ra các
  (24,9%); trình độ chuyên môn (23,3%), tư giải pháp hoàn thiện phù hợp.
  vấn bên trong, bên ngoài (23%), công tác
  thanh tra kiểm tra (14,4%), hệ thống chính Tóm lại, tổng quan nghiên cứu trên đã chỉ
  sách thuế (14%). ra những nhân tố ảnh hưởng đến công tác
  kế toán, thuế TNDN ở cả bên trong và
  Bùi Thị Mai Hoài và Nguyễn Thị Tuyết Hoa bên ngoài DN. Theo đó, trong bài viết này
  (2015) nghiên cứu các nhân tố quyết định nhóm nghiên cứu xác định 5 nhân tố chủ
  hành vi điều chỉnh thu nhập làm giảm thuế yếu ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN nói
  TNDN phải nộp ở Việt Nam. Tác giả xây chung và tại SME nói riêng là:
  dựng mô hình gồm 9 nhân tố ảnh hưởng:
  Giám đốc muốn để lại danh tiếng trước khi Hệ thống chính sách pháp luật, cụ thể
  nghỉ, chuyển việc (có sự thay đổi CEO hay là hệ thống chính sách pháp luật về thuế,
  không); nhà quản lý nắm giữ cổ phiếu (tỷ lệ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
  % sở hữu cổ phiếu của CEO); loại thu nhập
  ưu đãi; thay đổi chính sách thuế TNDN; Nhà quản lý doanh nghiệp: Phần lớn

  Số 223- Tháng 12. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 75

 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  các nhà quản lý, đặc biệt trong các SME, cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, tránh
  thường có tư tưởng không tích cực về tuân trùng lắp giữa các phần hành kế toán, hạn
  thủ nghĩa vụ thuế, thậm chí tìm mọi cách chế sử dụng giấy tờ, giúp tiết kiệm chi phí.
  để giảm thiểu tối đa chi phí thuế TNDN,
  điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác 3. Phương pháp nghiên cứu và mẫu
  kế toán thuế TNDN. Một số khác thì vì khảo sát
  mục tiêu khác nhau của DN mà nhà quản
  lý muốn điều chỉnh thông tin về lợi nhuận Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu
  sau thuế trên BCTC, điều này đương nhiên trên, bài viết sẽ sử dụng phương pháp điều
  sẽ ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN. Mặt tra qua bảng hỏi với đối tượng khảo sát là
  khác, nhà quản lý hiểu biết càng nhiều về những người tham gia hoặc có liên quan
  công tác kế toán và thuế thì càng chú trọng trực tiếp đến công tác kế toán thuế TNDN.
  kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo tính Bảng hỏi được thiết kế theo thang đo likert
  tuân thủ và ngược lại. với 2 phần: Phần 1 ghi nhận các thông tin
  chung về DN và thông tin về người trả
  Chất lượng nhân lực kế toán: Kế toán lời, tên DN, địa chỉ, số điện thoại, email,
  thuế TNDN được thực hiện bởi kế toán ngành nghề kinh doanh… Nội dung khảo
  viên, do đó trình độ, năng lực, hiểu biết của sát chính được thiết kế ở phần 2 với 24 câu
  kế toán sẽ tác động trực tiếp đến việc hoàn hỏi nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của 5
  thiện kế toán thuế TNDN. Nếu trình độ nhân tố: Chính sách pháp luật, Nhà quản lý
  chuyên môn không cao, ý thức trách nhiệm doanh nghiệp, chất lượng nhân lực kế toán,
  thấp sẽ dẫn đến việc vận dụng sai lệch các chất lượng các hoạt động kiểm tra tư vấn hỗ
  quy định về kế toán thuế TNDN. trợ và mức độ ứng dụng công nghệ thông
  tin. Các câu hỏi này được xây dựng trên cơ
  Chất lượng các hoạt động kiểm tra, tư sở kế thừa và tổng hợp từ các nghiên cứu
  vấn, hỗ trợ: Bao gồm việc tư vấn hỗ trợ từ trước (Bảng 1).
  cơ quan thuế cho các SME và chất lượng
  dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp bên ngoài. Phiếu khảo sát được gửi tới 2 nhóm chính
  là các SME và các cán bộ thuế trực tiếp làm
  Công nghệ thông tin: Việc thực hiện công việc với các SME trên địa bàn. Thời gian
  việc kế toán nói chung và kế thuế nói riêng khảo sát: Tháng 12/2019. Tình hình phiếu
  trên phần mềm kế toán sẽ khắc phục được gửi đi, thu về và cơ cấu của 2 nhóm khảo
  những sai sót do con người gây ra, nâng sát trong mẫu nghiên cứu cụ thể như sau:

  Bảng 1. Cơ sở xây dựng bảng hỏi
  Nhóm câu hỏi Nguồn tham khảo
  Hệ thống chính sách Trần Thị Hương (2019), Trần Đình Khôi Nguyên (2010)
  Nhà quản lý doanh nghiệp Trần Thị Hương (2019), Trần Đình Khôi Nguyên (2010)
  Chất lượng nhân lực kế toán Trần Thị Hương (2019), Trần Đình Khôi Nguyên (2010)
  Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ Đặng Ngọc Hùng (2015), Trần Thị Hương (2019)
  Công nghệ thông tin Trần Thị Hương (2019)
  Nguồn: Tổng hợp của tác giả

  76 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 223- Tháng 12. 2020

 6. ĐÀO NAM GIANG – VŨ THỊ THU HẰNG

  Nhóm 1 – các SME: Phiếu khảo sát được với 27,5% tổng tài sản của tất cả 433 SME
  gửi tới 100 trong tổng số 433 SME đang (7.157 tỷ đồng).
  hoạt động trên địa bàn. Nhóm tác giả gửi
  tới mỗi đơn vị 1 phiếu khảo sát và đề nghị Bảng 3 cho thấy các DN được khảo sát chủ
  giám đốc hoặc kế toán trực tiếp xử lý phần yếu có thời gian hoạt động tương đối lâu,
  hành về thuế trả lời phiếu để có được cái từ trên 4 năm. Kết quả khảo sát đến từ các
  nhìn khách quan hơn từ cả 2 phía là chủ DN đã hoạt động tương đối ổn định, quy
  DN và người làm kế toán. Kết quả thu về trình kế toán đã có nhiều năm thực hiện và
  được 55 phiếu, trong đó có 1 phiếu không điều chỉnh phù hợp hoạt động sản xuất kinh
  đủ thông tin nên việc phân tích được thực doanh. Người trả lời câu hỏi cũng phần lớn
  hiện với 54 phiếu. Trong 54 phiếu này có là người có thời gian dài hoặc làm quản
  19 phiếu do giám đốc DN trả lời (chiếm lý công ty hoặc làm công tác kế toán, đây
  35%) và 35 phiếu do kế toán thuế của đơn đều là những đối tượng có kinh nghiệm và
  vị trả lời (65%). Một số thông tin phản ánh nhiều năm tiếp xúc với kế toán thuế TNDN.
  các đặc điểm của mẫu khảo sát và tổng thể
  433 SME tại địa phương được tổng hợp Nhóm 2 – các cán bộ thuế: tác giả gửi
  trong Bảng 2. phiếu khảo sát cho 3 bộ phận: kiểm tra, kê
  khai, tuyên truyền, hỗ trợ- đây là các bộ
  Căn cứ vào Bảng 2 có thể thấy, cơ cấu phận làm việc trực tiếp với người nộp thuế
  theo loại hình DN cũng như ngành nghề và liên quan đến kê khai, quyết toán thuế
  của mẫu khảo sát và tổng thể khá tương TNDN từ tiếp nhận hồ sơ đầu vào, giải đáp
  đồng với nhau. Cũng theo số liệu tài chính chính sách và thanh tra, kiểm tra. Tổng số
  mà nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, xét về phiếu khảo sát gửi đi là 25 phiếu (tương
  qui mô, tổng tài sản của 55 SME tham gia ứng với tổng số cán bộ thuế ở 3 bộ phận
  khảo sát là 1.965 tỷ đồng, tương đương trên ở chi cục thuế khu vực Duy Tiên- Lý

  Bảng 2. Cơ cấu ngành nghề và loại hình DN của các SME
  433 SME đang hoạt động tại 54 SME tham gia
  Cơ cấu doanh nghiệp khảo sát
  Lý Nhân (%) khảo sát (%)
  Cơ cấu theo ngành nghề
  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 7,2 1,9
  Sản xuất, thương mại, dịch vụ 78,5 83,3
  Xây dựng 14,3 14,8
  Tổng 100,0 100,0
  Cơ cấu theo loại hình doanh nghiệp
  Công ty TNHH 73,0 70,4
  Công ty cổ phần 16,9 22,2
  DN tư nhân 5,5 7,4
  Hợp tác xã 4,5 0,0
  Tổng 100,0 100,0
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả và Chi cục thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân, Hà Nam,
  tháng 12/2019

  Số 223- Tháng 12. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 77

 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  Bảng 3. Thời gian hoạt động của các SME và thời gian làm việc
  của đối tượng khảo sát
    Số lượng (DN) Phần trăm (%)
  Dưới 1 năm 1 1,85
  Thời gian hoạt động của Từ 1-3 năm 5 9,26
  các SME tham gia gia
  khảo sát Từ 4-10 năm 23 42,59
  Trên 10 năm 25 46,30
  Tổng 54 100,00
  Dưới 1 năm 3 5,56
  Thời gian làm việc của Từ 1-3 năm 14 25,93
  đại diện đơn vị trả lời
  khảo sát Từ 4-10 năm 24 44,44
  Trên 10 năm 13 24,07
  Tổng 54 100,00
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, tháng 12/2019

  Bảng 4. Vị trí và kinh nghiệm làm việc của các cán bộ thuế tham gia khảo sát
  Số lượng Tỷ lệ (%)
  Cán bộ kiểm tra 13 65
  Cán bộ kê khai 4 20
  Vị trí công việc
  Cán bộ tuyên truyền hỗ trợ 3 15
  Tổng 20 100
  Dưới 1 năm 0 0
  Từ 1-3 năm 5 25
  Thời gian làm việc Từ 4-10 năm 6 30
  Trên 10 năm 9 45
  Tổng 20 100
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, tháng 12/2019

  Nhân) và số phiếu nhận về là 20 phiếu với thuế (20 phiếu ở 3 bộ phận) của Lý Nhân,
  cơ cấu cụ thể như trong Bảng 4. Hà Nam.

  Bảng 4 cho thấy, cán bộ thuế được khảo sát 4.1. Ảnh hưởng của chính sách pháp luật
  đều là những người lâu năm trong nghề, có đến kế toán thuế TNDN tại các SME
  cơ hội tiếp xúc với nhiều loại hình DN.
  Khảo sát ảnh hưởng của chính sách pháp
  4. Kết quả khảo sát và thảo luận luật đến công tác kế toán thuế TNDN tại
  các SME được tóm tắt trong Bảng 5, theo
  Các kết quả khảo sát phân tích dưới đây đó khoảng 60% phản hồi đồng ý rằng
  được tổng hợp từ 74 phiếu khảo sát ở cả các những nội dung khó hiểu, sự thiếu nhất
  SME (54 phiếu tại 54 đơn vị) và các cán bộ quán trong các quy định của chuẩn mực,

  78 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 223- Tháng 12. 2020

 8. ĐÀO NAM GIANG – VŨ THỊ THU HẰNG

  Bảng 5. Ảnh hưởng của chính sách pháp luật đến thuế TNDN
  Kết quả khảo sát
  Tổng số
  Nội dung khảo sát Không đồng Trung lập Đồng ý (mức
  phiếu
    ý (mức 1, 2) (mức 3) 4,5)
   
  SL % SL % SL %
  Chuẩn mực kế toán thuế TNDN (VAS 17)
  74 4 5,4 9 12,2 61 82,4
  còn nhiều nội dung khó hiểu
  VAS 17, Thông tư, chế độ kế toán hướng
  74 0 0,0 32 43,2 42 56,8
  dẫn kế toán thuế TNDN chưa thống nhất
  Chính sách thuế TNDN chưa phù hợp với
  74 14 18,9 17 23,0 43 58,1
  hệ thống pháp luật chuyên ngành liên quan
  Các quy định TNDN chưa đầy đủ, rõ ràng 74 6 8,1 24 32,4 44 59,5
  Chính sách thuế TNDN liên tục thay đổi 74 15 20,3 16 21,6 43 58,1

  Các quy định của VAS 17 chưa phù hợp 74 3 4,1 34 45,9 37 50,0
  với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại DN

  Cơ sở tính thuế của VAS17 với chính sách
  74 2 2,7 17 23,0 55 74,3
  thuế TNDN không thống nhất
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, tháng 12/2019

  chế độ kế toán liên quan đến thuế TNDN, Kết quả khảo sát cho thấy, khoảng 60%
  sự thiếu rõ ràng và nhất quán trong chính người được hỏi (bao gồm chủ DN, kế toán
  sách thuế TNDN sẽ gây khó khăn cho công viên và cán bộ thuế) đồng ý rằng, những
  tác kế toán thuế TNDN ở các SMEs. yếu tố từ các chủ DN như chưa coi trọng vai
  trò của thông tin kế toán và muốn che giấu
  Phản hồi cao nhất là đối với các vấn đề thông tin lãi/lỗ thực để đối phó với chính
  liên quan đến VAS17- Kế toán thuế TNDN sách pháp luật sẽ tác động tiêu cực đến kết
  (khoảng 80%), điều này là hoàn toàn phù quả công tác kế toán thuế của các SMEs
  hợp khi mà phần lớn kế toán và giám đốc trên địa bàn huyện Lý Nhân, Hà Nam. Kết
  của SME không đặt cao việc áp dụng VAS quả khảo sát riêng đối với nhóm cán bộ
  vào công tác kế toán, chủ yếu họ thực hiện thuế cho thấy nhóm này tin tưởng rằng có
  theo chế độ kế toán đã ban hành. Và vì sự can thiệp của chủ DN đến việc che dấu
  không thực sự quan tâm đến áp dụng VAS thông tin lỗ/lãi từ đó tác động đến số thuế
  nên cho kế toán không bỏ nhiều thời gian phải nộp (65% người được hỏi đồng ý).
  nghiên cứu VAS17, trong khi đây là một
  chuẩn mực khó. 4.3. Ảnh hưởng của chất lượng nhân lực
  kế toán đến kế toán thuế TNDN
  4.2. Ảnh hưởng của nhà quản lý DN đến
  kế toán thuế TNDN tại SME Phản hồi về tác động của nhân lực kế toán
  của các SME trên địa bàn Lý Nhân Hà Nam
  Nhà quản lý DN là người đưa ra mọi quyết đến kế toán thuế TNDN được tóm tắt trong
  định của DN. Ảnh hưởng của các quyết Bảng 7.
  định nhà quản lý DN đến kế toán thuế
  TNDN thu được kết quả tại Bảng 6. Hầu hết người được hỏi đều cho rằng chất

  Số 223- Tháng 12. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 79

 9. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  Bảng 6. Ảnh hưởng nhà quản lý DN đến kế toán thuế TNDN
  Kết quả khảo sát
  Tổng
  Không đồng Trung lập Đồng ý (mức
  Nội dung khảo sát số
  ý (mức 1,2) (mức 3) 4,5)
  phiếu
  SL % SL % SL %
  Chưa nhận biết được lợi ích mang lại cho DN
  từ việc cung cấp thông tin hữu ích về thuế 74 12 16,20 16 21,60 46 62,20
  TNDN trên BCTC
  Giảm TNCT để tiết kiệm chi phí thuế TNDN 74 7 9,50 16 21,60 51 68,90
  Che dấu thông tin lỗ/ lãi để đối phó với chính
  74 15 20,27 17 22,97 42 56,76
  sách pháp luật
  Nhận thức về vai trò thông tin kế toán theo
  các chuẩn mực của chủ DN hạn chế (chỉ 54 3 5,60 12 22,20 39 72,20
  khảo sát đối với các DN)
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, tháng 12/2019

  Bảng 7. Ảnh hưởng của nhân lực kế toán đến kế toán thuế TNDN
  Kết quả khảo sát
  Tổng
  Không đồng Trung lập Đồng ý (mức
  Nội dung khảo sát số
  ý (mức 1, 2) (mức 3) 4,5)
  phiếu
  SL % SL % SL %
  Kế toán chưa hiểu rõ các quy định của
  chuẩn mực, chế độ kế toán về thuế 74 15 20,27 14 18,92 45 60,81
  TNDN
  Kế toán chưa hiểu rõ các quy định về
  74 7 9,46 15 20,27 52 70,27
  thuế TNDN của pháp luật thuế
  Kế toán ít kinh nghiệm về kế toán thuế
  74 20 27,03 23 31,08 31 41,89
  TNDN
  Kế toán còn thiếu trách nhiệm trong công
  74 20 27,03 22 29,73 32 43,24
  việc
  Kế toán ở DNVVN chỉ chú trọng vào ghi
  chép cho mục đích tính thuế hơn là mục 54 4 7,41 17 31,48 33 61,11
  đích kế toán (chỉ khảo sát đối với các DN)
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, tháng 12/2019

  lượng nhân lực kế toán có ảnh hưởng rõ chép cho mục đích tính thuế hơn là mục
  rệt đến công tác kế toán thuế, khoảng đích kế toán”. Khoảng 40% đồng ý với
  70% người được khảo sát đồng ý rằng kế nhận định kinh nghiệm của kế toán và trách
  toán thuế TNDN bị ảnh hưởng do người nhiệm kế toán có ảnh hưởng đến kế toán
  làm kế toán chưa hiểu rõ các quy định về thuế TNDN.
  thuế TNDN của pháp luật thuế. Tương tự
  khoảng 60% người được hỏi cho rằng kế Kết quả khảo sát thu được từ 2 nhóm DN
  toán thuế TNDN bị ảnh hưởng khi “Người và cán bộ thuế cũng khá tương đồng với
  làm kế toán chưa hiểu rõ các quy định của nhau. Tuy nhiên, trong khi nhóm DN cho
  chuẩn mực, chế độ kế toán về thuế TNDN” rằng hạn chế về mặt kinh nghiệm và thiếu
  và ‘kế toán ở SME chỉ chú trọng vào ghi trách nhiệm trong công việc không phải là

  80 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 223- Tháng 12. 2020

 10. ĐÀO NAM GIANG – VŨ THỊ THU HẰNG

  nhân tố có ảnh hưởng quá nhiều đến kế toán trong lĩnh vực kế toán thuế TNDN còn yếu
  thuế (chỉ có 31% đồng ý kinh nghiệm của (kiểm toán, kế toán dịch vụ)”, khoảng 38%
  kế toán và 37% đồng ý trách nhiệm kế toán người được hỏi có ý kiến trung lập với vấn
  có ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN), thì đề này, 47% đồng ý. Riêng đối với nhóm
  nhóm cán bộ thuế lại cho rằng đây cũng là khảo sát là DN, có tới 44% trung lập, chỉ
  2 nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công có 37% đồng ý với vấn đề này. Điều này có
  tác kế toán thuế TNDN, tỷ lệ phản hồi đồng thể do các DN được khảo sát trên địa bàn
  ý với nhận định này khá cao (70% cán bộ không sử dụng chuyên gia tư vấn, nên họ
  thuế được hỏi đồng ý kinh nghiệm của kế đưa ra ý kiến trung lập. Kết quả khảo sát
  toán và 60% đồng ý trách nhiệm của kế toán riêng đối với nhóm cán bộ thuế về vấn đề
  có ảnh hưởng đến kế toán thuế TNDN). này, có 75% đồng ý. Rõ ràng ý kiến chuyên
  gia tư vấn là một vấn đề có ảnh hưởng
  4.4. Ảnh hưởng của hoạt động kiểm tra nhiều đến kế toán thuế TNDN tại các SME.
  tư vấn hỗ trợ đến kế toán thuế TNDN tại
  SME 4.5. Ảnh hưởng của công nghệ thông tin
  đến kế toán thuế TNDN tại các SME
  Phần lớn người được hỏi, đồng ý rằng tư vấn
  của cơ quan thuế cho công tác thuế TNDN Công nghệ thông tin là một trong những
  còn hạn chế (62% đồng ý). Tuy nhiên, điều công cụ quan trọng cho kế toán, tác giả
  đáng ghi nhận là chỉ có 24% đồng ý với ý đánh giá ảnh hưởng của công nghệ thông
  kiến về việc kết luận của các cuộc thanh tin thu được kết quả như Bảng 9.
  tra, kiểm tra thuế, kiểm toán,… chưa cụ
  thể, riêng đối với nhóm cán bộ thuế, có tới Hầu hết người được hỏi đều đồng ý rằng
  85% người được hỏi cho rằng các kết luận việc sử dụng phần mềm kế toán sẽ giúp tiết
  được ban hành sau các cuộc thanh tra, kiểm kiệm thời gian cho DN (73% đồng ý), cũng
  tra khá cụ thể. Đây là một yếu tố tác động như tiết kiệm thời gian cho hoạt động kiểm
  tích cực tới việc định hướng để hoàn thiện tra, kiểm soát, cố vấn từ bên ngoài (89%
  và giảm thiểu các sai sót trong công tác kế đồng ý). Với các phần mềm kế toán hiện
  toán thuế tại các SMEs. nay, kế toán chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào
  hệ thống sẽ tự hạch toán và trả ra báo cáo,
  Về nhận định “Ý kiến chuyên gia tư vấn do đó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với

  Bảng 8. Ảnh hưởng của kiểm tra, tư vấn hỗ trợ đến kế toán thuế TNDN
  Kết quả khảo sát
  Tổng
  Không đồng Trung lập Đồng ý (mức
  Nội dung khảo sát số
  ý (mức 1, 2) (mức 3) 4,5)
  phiếu
  SL % SL % SL %
  Tư vấn của cơ quan thuế cho công tác thuế
  74 13 17,57 15 20,27 46 62,16
  TNDN còn hạn chế
  Kết luận của các cuộc thanh tra, kiểm tra
  74 42 56,76 14 18,92 18 24,32
  thuế, kiểm toán,… chưa cụ thể
  Ý kiến chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực kế
  toán thuế TNDN còn yếu (kiểm toán, kế toán 74 11 14,86 28 37,84 35 47,30
  dịch vụ)
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, tháng 12/2019

  Số 223- Tháng 12. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 81

 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  theo dõi và hạch toán thủ công. Bên cạnh chuẩn mực kế toán mà chỉ thực hiện theo
  đó, việc hệ thống hóa dữ liệu bằng phần chế độ kế toán hiện hành. Chính sách thuế
  mềm sẽ giúp ích cho việc lập các loại báo TNDN qua nhiều lần sửa đổi để phù hợp
  cáo chính xác, đầy đủ và nhanh chóng; hơn với thực tiễn song một số quy định vẫn
  thông tin lưu trữ và khai thác kịp thời, từ chưa cụ thể, đồng thời những người tham
  đó giúp ích rất nhiều cho công tác kiểm gia khảo sát cũng cho rằng chính sách về
  tra, kiểm soát. 76% đồng ý rằng “DN chú thuế thường xuyên thay đổi khiến DN khá
  trọng vào đầu tư ứng dụng công nghệ thông khăn trong việc ghi nhớ và áp dụng.
  tin cho kế toán thuế TNDN” là cần thiết.
  Tuy nhiên, 61% người được hỏi cho rằng Do đó, nhóm nghiên cứu khuyến nghị: Bộ
  “Phần mềm kế toán chưa đáp ứng nhu cầu Tài chính đẩy nhanh việc biên soạn và ban
  công tác kế toán thuế TNDN”; 91% đồng ý hành chuẩn mực kế toán, trong đó có chuẩn
  “Phần mềm kế toán chưa có khả năng nhận mực về thuế TNDN, dành cho các SME và
  diện, xác định các chi phí không được trừ”. các DN siêu nhỏ trên cơ sở tham khảo các
  chuẩn mực tương ứng của quốc tế. Đối với
  5. Kết luận và khuyến nghị SMEs, ngoài chuẩn mực, cần thiết phải có
  các văn bản chế độ hướng dẫn cụ thể. Tuy
  Từ kết quả khảo sát phần 4, nhóm tác giả nhiên, khi xây dựng các văn bản này cần
  có một số nhận xét và khuyến nghị như sau: thể hiện sự tham chiếu và liên hệ với chuẩn
  mực kế toán, để đảm bảo tính nhất quán và
  Thứ nhất, Chuẩn mực kế toán thuế TNDN sự ổn định của các chế độ hướng dẫn. Bên
  VAS 17 mặc dù đã được ban hành và đưa cạnh đó, thuế và kế toán có sự tách biệt là
  và sử dụng khá lâu nhưng nội dung được một xu hướng phát triển tất yếu. Tuy nhiên,
  đánh giá là khá khó hiểu và không phù hợp đối với các SME mà không phải là công ty
  với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các có lợi ích công chúng, các nhà làm chính
  SME, đây là nguyên nhân khiến các SME sách nên giảm thiểu các khác biệt, các thuật
  thường không chú trọng đến việc tuân thủ ngữ cơ bản nên có sự thống nhất để dễ tham

  Bảng 9. Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến kế toán thuế TNDN
  Kết quả khảo sát
  Tổng
  Nội dung khảo sát Không đồng Trung lập Đồng ý (mức
  số
    ý (mức 1, 2) (mức 3) 4 và 5)
  phiếu
  SL % SL % SL %
  Phần mềm kế toán chưa đáp ứng nhu cầu
  74 9 12,16 20 27,03 45 60,81
  công tác kế toán thuế TNDN
  Phần mềm kế toán chưa có khả năng nhận
  74 0 0,00 7 9,46 67 90,54
  diện, xác định các chi phí không được trừ
  DN chú trọng vào đầu tư ứng dụng công nghệ
  74 7 9,46 11 14,86 56 75,68
  thông tin cho kế toán thuế TNDN
  Việc sử dụng phần mềm kế toán sẽ giúp tiết
  74 7 9,46 13 17,57 54 72,97
  kiệm thời gian cho doanh nghiệp
  Việc sử dụng phần mềm kế toán sẽ giúp tiết
  kiệm thời gian cho hoạt động kiểm tra, kiểm 74 0 0,00 8 10,81 66 89,19
  soát, cố vấn từ bên ngoài
  Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, tháng 12/2019

  82 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 223- Tháng 12. 2020

 12. ĐÀO NAM GIANG – VŨ THỊ THU HẰNG

  chiếu giữa 2 hệ thống văn bản pháp quy về trong những chức năng nhiệm vụ của cơ
  thuế và kế toán. quan thuế là tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ
  người nộp thuế; hoạt động này được thực
  Thứ hai, tác động của nhà quản lý DN đến hiện qua nhiều hình thức khác nhau: giải
  công tác kế toán thuế TNDN tại các SME đáp trực tiếp, trả lời công văn, email, điện
  trên địa bàn huyện Lý Nhân được đánh giá tử… Tuy nhiên, DN cho rằng sự hỗ trợ này
  là rất lớn. Vì những mục đích khác nhau thường khá chậm trễ, hoặc công văn trả
  như: giảm chi phí thuế, điều chỉnh thông lời chính sách chưa cụ thể. Một lý do khác
  tin lãi /lỗ… mà kế toán thuế TNDN sẽ được làm cho việc tiếp cận chưa hiệu quả đó là
  phản ánh không chính xác. Nhận thức của ngay từ khâu đăng ký thông tin DN tại sở
  chủ DN về tầm quan trọng của thông tin về kế hoạch đầu tư không chính xác, làm cho
  thuế TNDN, tuân thủ chuẩn mực kế toán cơ quan thuế khó khăn trong việc tiếp cận
  còn hạn chế (72% người được hỏi đồng ý thông tin liên lạc với doanh nghiệp, mọi sự
  với nhận định này). Nhiều chủ SME không hỗ trợ qua điện tử, qua email, điện thoại
  có kiến thức sâu về kế toán và thuế, do đó có thể bị gián đoạn. Tổ chức các cuộc đối
  công tác kế toán tại các DN này đang phụ thoại trực tiếp để hướng dẫn thông tư mới
  thuộc rất nhiều và người làm kế toán. Trong thường chỉ giới hạn một số lượng nhất định
  khi đó, hơn 60% người được hỏi cho rằng các doanh nghiệp, nhiều DN không có cơ
  người làm kế toán chưa hiểu rõ quy định của hội giải đáp thắc mắc. Số lượng cán bộ thuế
  chuẩn mực chế độ kế toán và thuế TNDN. ngày càng giảm trong khi đó số lượng DN
  ngày càng lớn, vướng mắc ngày càng nhiều
  Do đó, nhóm tác giả đề xuất nên tăng cường cũng là nguyên nhân gây ra chậm chễ trong
  các hoạt động tuyên truyền và đào tạo về tư vấn hỗ trợ. Tùy thuộc từng nơi, tùy thuộc
  vai trò thông tin kế toán, khuyến khích việc vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng thông tin
  tuân thủ theo các quy định về thuế và kế mà công tác tuyên truyền cũng gặp nhiều
  toán. Đồng thời bản thân các DN cũng cần khó khăn… SME thường không sử dụng
  chú trọng hơn đào tạo và đào tạo lại cán bộ dịch vụ tư vấn từ bên ngoài về kế toán, đây
  kế toán, chủ động và tạo điều kiện cho nhân cũng là nguyên nhân dẫn đến sai sót trong
  viên kế toán nâng cao trình độ, xây dựng kế kế toán thuế TNDN không được phát hiện
  hoạch đào tạo cụ thể; xây dựng chính sách kịp thời. Chất lượng của các dịch vụ tư vấn
  lương, thưởng, phạt rõ ràng đối với nhân kế toán hiện này cũng còn có những bất cập
  viên kế toán trong công ty; quy trách nhiệm nhất định.
  cụ thể đối với từng nhân viên kế toán khi
  phát hiện sai sót trong công tác kế toán thuế Do đó, nhóm nghiên cứu đề xuất cơ quan
  TNDN; cân nhắc tới việc sử dụng các dịch quản lý thuế, cụ thể là các cục thuế và chi
  vụ tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên cục thuế chính là tổ chức trực tiếp thực hiện
  gia trong lĩnh vực kế toán thông qua thuê công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn, kiểm
  các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tra, thanh tra thuế đối với các SME: rút
  kế toán, kiểm toán để có những đánh giá ngắn thời hạn trả lời vướng mắc chính sách
  khách quan về công tác kế toán tại đơn vị. của người nộp thuế; tiếp tục giảm thiểu các
  thủ tục hành chính rườm rà, không trọng
  Thứ ba, tư vấn từ phía cơ quan thuế đến yếu thông qua ứng dụng công nghệ thông
  các DN còn nhiều hạn chế (62% người tin vào đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, giải
  được hỏi đồng ý với nhận định này). Một đáp thắc mắc. Trong số những hành vi vi

  Số 223- Tháng 12. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 83

 13. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  phạm của các DN có không ít các hành vi kiệm thời gian và chi phí cho công tác kế
  vi phạm do lỗi không cố ý, quên hoặc chưa toán thuế TNDN cũng như công tác thanh
  hiểu rõ về chính sách thuế, cán bộ thuế cần tra, kiểm tra, giám sát (73% đồng ý với
  đôn đốc, nhắc nhở kịp thời hướng dẫn các nhận định sử dụng phần mềm giúp tiết kiệm
  chủ thể kinh tế thực hiện đúng quy định. Khi tiền cho DN, 85% đồng ý với nhận định sử
  có các văn bản quy định pháp luật, chính dụng phần mềm giúp tiết kiệm thời gian
  sách thuế mới, hay các thông báo thuế, lệnh cho hoạt động thanh tra, kiểm tra). Việc
  thu thuế, thủ tục thu, nộp thuế, các nghiệp DN chú trọng đầu tư cho phần mềm kế toán
  vụ khác có liên quan được chuyển trực tiếp là cần thiết, tuy nhiên do chủ DN chưa có
  qua mạng thông tin đến cho các cục, chi nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của kế
  cục và người nộp thuế, thống nhất trong toán dẫn đến họ không chú trọng đến đầu tư
  toàn ngành để các chủ thể kinh tế không công nghệ thông tin cho mục đích kế toán.
  phải chủ động tìm kiếm, cập nhật thông tin Chính vì thế, các SME cần chú trọng hơn
  trên các trang mạng. đến ứng dụng công nghệ thông tin vào kế
  toán thuế TNDN, đặc biệt lựa chọn những
  Thứ tư, phần mềm kế toán sẽ góp phần tiết đơn vị cung cấp phần mềm uy tín, có phần
  hành về kế toán thuế TNDN ■

  Tài liệu tham khảo
  Bùi Thị Mai Hoài và Nguyễn Thị Tuyết Hoa. (2015). “Các nhân tố quyết định hành vi điều chỉnh thu nhập làm giảm thuế thu
  nhập DN phải nộp: Trường hợp Việt Nam”. Tạp chí Phát triển và Hội nhập. 22(32), 41-49.
  Chính phủ Việt Nam (2018), Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ Việt Nam Quy định chi tiết một
  số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  Đặng Ngọc Hùng. (2016). “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán ở Việt Nam”. Tạp chí
  Kinh tế & Phát triển. 225(1), 80-88.
  Đinh Quang Hòa (2016). ‘Kế toán thuế thu nhập DN tại các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 6, TP. HCM – Thực trạng và
  giải pháp hoàn thiện’, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  Komala, A. R. (2012). “The influence of the accounting managers’ knowledge and the top managements’ support on the
  accounting information system and its impact on the quality of accounting information: A case of Zakat Institutions in
  Bandung”. Journal of Global Management, 4(1), 53-73.
  Mkonya, V. L., Jintian, Y., Nanthuru, S. 8. B., & Jinyevu, S. A. (2018). “Analysis of Top Management Support and Individual
  Factors Influence on Accounting Information System and its Impact on the Accounting Information Quality for
  Projects”. International Journal of Management Science and Business Administration, 4(3), 19-29.
  Nguyễn Thị Thu Hoàn, 2016, Thực thi và tuân thủ chuẩn mực kế toán thuế thu nhập DN tại Việt Nam, Truy cập 30.04.2020
  từ http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu–trao-doi/trao-doi-binh-luan/thuc-thi-va-tuan-thu-chuan-muc-ke-toan-thue-thu-
  nhap-doanh-nghiep-tai-viet-nam-112790.html
  Nguyễn Thị Giang, 2020, Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các DN nhỏ và vừa, Truy cập
  30.04.2020 tại http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cac-nhan-to-anh-huong-den-to-chuc-cong-tac-ke-toan-trong-cac-
  doanh-nghiep-nho-va-vua-68018.htm.
  Nguyễn Ý Nguyên Hân, Đàm Thị Hải Âu, Nguyễn Thị Minh Đức (2019), Đánh giá khả năng nhận diện và kiểm soát rủi ro về thuế
  của DN nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập 20.06.2020 từ http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/danh-gia-kha-
  nang-nhan-dien-va-kiem-soat-rui-ro-ve-thue-cua-doanh-nghiep-nho-va-vua-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-60977.htm
  Trần Thị Kim Dung. (2013). ‘Kế toán thuế thu nhập DN tại các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 7, TP. HCM – Thực trạng
  và giải pháp hoàn thiện’, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  Trần Đình Khôi Nguyên. (2010). “Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong các DN vừa và
  nhỏ tại Đà Nẵng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 40.1 (2010): 225-233.
  Trần Đình Khôi Nguyên. (2013). “Bàn về thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong
  các DN nhỏ và vừa ở Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 190(1), 55-60.
  Trần Thị Hương. (2019). ‘Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập DN trong các DN xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội’, Luận
  án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Chính
  VCCI và USAID. (2016), Môi trường kinh doanh đối với các DN nhỏ và vừa Việt Nam. Truy cập 25.06.2020 từ https://
  pcivietnam.vn/uploads//VN-Nghien-cuu-khac/MTKD-doi-voi-DN-nho-va-vua-VN.pdf.

  84 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 223- Tháng 12. 2020

Download tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam File Word, PDF về máy