[Download] Tải Các đổi các mô hình cung tiền – Tải về File Word, PDF

Các đổi các mô hình cung tiền

Các đổi các mô hình cung tiền
Nội dung Text: Các đổi các mô hình cung tiền

Download


Bài viết trao đổi về cung ứng tiền, tập trung vào định nghĩa các khái niệm về khối tiền, kiểm soát tiền cung ứng bằng các mô hình tạo tiền gửi và mô hình cung ứng tiền với hệ số nhân tiền. Qua đây, khái quát các hoạt động ảnh hưởng của NHTW, các NHTM và các thành viên tham gia khác đến tiền cung ứng như thế nào.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các đổi các mô hình cung tiền – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các đổi các mô hình cung tiền File Word, PDF về máy

Các đổi các mô hình cung tiền

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các đổi các mô hình cung tiền

 1. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  TRAO ĐỔI
  CÁC MÔ HÌNH CUNG TIỀN
  ThS. Mai Minh Đệ *

  Tóm tắt: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước
  về hoạt động tiền tệ, ngân hàng và là ngân hàng trung ương (NHTW) trong điều hành
  chính sách tiền tệ thông qua kiểm soát tiền cung ứng nhằm hai mục tiêu ổn định giá
  trị đồng tiền và bảo đảm an toàn hệ thống các ngân hàng thương mại. Bài viết trao đổi
  về cung ứng tiền, tập trung vào định nghĩa các khái niệm về khối tiền, kiểm soát tiền
  cung ứng bằng các mô hình tạo tiền gửi và mô hình cung ứng tiền với hệ số nhân tiền.
  Qua đây, khái quát các hoạt động ảnh hưởng của NHTW, các NHTM và các thành
  viên tham gia khác đến tiền cung ứng như thế nào.
  Từ khóa: Khối tiền, tiền cơ sở, tiền cung ứng, hệ số tạo tiền gửi, hệ số nhân tiền.

  Abstract: The Vietnam State Bank has performed the functions of state management
  of currency and banking and has been the central bank that has regulated monetary
  policies through control of money supply with a view to stablizing the value of money
  and ensuring the safety of the system of commercial banks.The article discusses the
  money supply, focuses on the definition of concept of money cubes, the control of
  supplied money, by depositing models and money supply models with money multiplier.
  On this baasis, how the activities of the central banks, commercial banks and other
  participants affect the supplied money is generalized.
  Keywords: money cubes, base money, supplied money, deposit creation coefficient,
  money multiplier

  1. Định nghĩa các khối tiền bằng việc phân chia tiền trong lưu thông
  Việc định nghĩa tiền (M) là phương thành các khối khác nhau.
  tiện trao đổi chỉ đưa ra một cách hiểu khái Cách phân chia thành các khối tiền tệ
  quát về tiền. Có nhiều định nghĩa về tiền khác nhau đó tuỳ thuộc vào các phương
  khác nhau, từ tiền hóa tệ, tiền kim loại, tiền tiện tiền tệ được hệ thống kinh tế sử dụng
  phi kim loại, tiền giấy, tiền tín dụng, tiền trong thống kê, báo cáo và thường xuyên có
  điện tử và các tài sản thanh khoản khác có sự thay đổi cho phù hợp. Song nhìn chung
  thể sử dụng để trao đổi giao dịch, thanh các khối tiền tệ trong lưu thông được phân
  toán, trả nợ, được coi như tiền. Tuy nhiên, chia theo mức độ thanh khoản và khả năng
  các định nghĩa này vẫn không cho biết rõ kiểm soát của NHTW, bao gồm:
  những phương tiện cụ thể nào trong nền – Khối tiền giao dịch (M1), gồm những
  kinh tế hiện đại được coi là tiền, số lượng phương tiện tiền tệ được sử dụng rộng rãi
  của chúng là nhiều hay ít. Vì vậy, người ta trong thanh toán chi trả về hàng hoá dịch
  phải định nghĩa tiền một cách cụ thể hơn vụ. Bộ phận này có tính lỏng cao nhất:

  * Phó Chủ nhiệm khoa Ngân hàng – Tạp chí 17
  Trường ĐH KD&CN Hà Nội Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 2. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  + Tiền mặt trong lưu thông (C – cash) mỗi loại tiền có một tỷ trọng khác nhau,
  gồm tiền mặt (giấy bạc ngân hàng và tiền tuỳ theo độ “lỏng” của nó khi cộng lại.
  đúc) nằm ngoài hệ thống ngân hàng (tiền Việc lựa chọn phép đo nào tùy thuộc vào
  mặt trong các quỹ của các ngân hàng nằm nhận thức và khả năng của NHTW trong
  trong tiền dự trữ (R – reserse); điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên,
  + Tiền gửi không kỳ hạn (D – deposits). sử dụng trực tiếp trong các giao dịch làm
  – Khối tiền mở rộng (M2), gồm: phương tiện thanh toán hiện nay của đa
  + M1; số các nước, trong đó có Việt Nam, chủ
  + Tiền gửi có kỳ hạn . yếu là khối tiền M1. Vì vậy, khái niệm
  Bộ phận tiền gửi có kỳ hạn mặc dù M1 = C + D được sử dụng thường xuyên
  không trực tiếp sử dụng làm phương tiện khi nói tới cung – cầu tiền tệ.
  thanh toán, nhưng chúng cũng có thể 2. Kiểm soát tiền cung ứng thông
  được chuyển đổi ra tiền giao dịch một qua bội số tạo tiền gửi và tỷ lệ dự trữ
  cách nhanh chóng, với phí tổn thấp. Bộ bắt buộc
  phận này có thể được chia ra theo kỳ hạn Mô hình cung tiền và hệ số tạo tiền gửi
  hoặc số lượng. Điều kiện: – Lượng tiền gửi tăng thêm
  – Khối tiền tài sản (M3), bao gồm: ∆R tại các NHTM = 100 triệu đồng.
  + M2; – Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
  + Các chứng khoán có tính lỏng cao, (DTBB) r của NHTW = 10%.
  như hối phiếu, tín phiếu kho bạc, v.v. – Giả sử các ngân hàng
  Các chứng khoán này là tài sản tài chính, không duy trì dự trữ vượt mức DTBB, có
  nhưng vẫn có thể được chuyển đổi được nghĩa là ER = 0, hay DTBB bằng tổng số
  ra tiền giao dịch . dự trữ (RR = R).
  Mặc dù số liệu về các khối tiền tệ Vì RR = r.D, thay RR = R, ta có rD = R,
  được công bố và sử dụng vào những hay D = 1 R , D+∆D = 1 R+∆R) = 1 R + 1∆R.
  mục đích nhất định, nhưng việc phân Suy ra: ∆D = 1 ∆R
  chia ra và cách đo lượng tiền nêu trên Trong đó: ∆D là lượng tiền gửi tăng
  chỉ có ý nghĩa khi nó vừa tập hợp được thêm trong hệ thống ngân hàng.
  các phương tiện thanh toán trong nền R là tỷ lệ dự trữ bắt buộc
  kinh tế, vừa tạo cơ sở dự báo lạm phát (Requiment ratio).
  1
  và chu kỳ kinh doanh. Hiện nay, một số là hệ số tạo tiền gửi.
  nước đang nghiên cứu để đưa ra phép đo Quá trình tạo ra hệ số tạo tiền gửi
  “tổng lượng tiền có tỷ trọng” trong đó như ví dụ sau:
  Các ngân hàng Thay đổi tiền gửi Thay đổi tiền vay Thay đổi tiền DTBB
  A 100 90 10
  B 90 81 9
  C 81 72,9 8,1
  D 72,9 65,61 7,29
  E 65,61 59,05 6,56
  F 59,05 53,14 5,91
  ….. ….. ….. ……
  Tổng 1000 900 100

  Tạp chí 18
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 3. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  + Ngân hàng cho vay hoặc mua chứng tới những yếu tố ảnh hưởng trên. Mô hình
  khoán đều cho kết quả mở rộng tiền gửi cung tiền với hệ số nhân tiền dưới đây sẽ
  như nhau. khắc phục được hạn chế này.
  + Một ngân hàng riêng lẻ không tạo 3. Kiểm soát M thông qua khối tiền cơ
  ra bội số tiền gửi, nhưng toàn hệ thống sở (MB – monetary base) – tiền NHTW
  ngân hàng thì có thể tạo ra bội số tiền gửi Kiểm soát tiền cung ứng M = C + D
  như trên. theo mô hình cung tiền với hệ số nhân tiền
  + Hệ số tạo tiền là đại lượng đảo giản đơn trên đây, NHTW hy vọng kiểm
  ngược của tỷ lệ DTBB. Nếu tỷ lệ DTBB soát được tiền gửi D thông qua việc xác
  là r = 10% thì hệ số tạo tiền sẽ là 1 = 1 lập tỷ lệ DTBB e và mức DTBB RR. Đáng
  = 1 =10, khi đó tiền gửi được gia tăng là tiếc chuyện không đơn giản như vậy. Ở đây
  10*100 = 1000. không chỉ riêng một mình NHTW kiểm
  Mô hình cung tiền có bốn thành viên soát tiền cung ứng, mà còn phụ thuộc vào
  tham gia, gồm NHTW, các tổ chức nhận người gửi tiền gửi vào nhiều hay ít, người
  tiền gửi (NHTM), người gửi tiền và người vay rút bao nhiêu tiền mặt và các ngân hàng
  vay tiền, trong đó NHTW đóng vai trò quan giữ lại bao nhiêu tiền vượt mức. Chính vì
  trọng nhất. Theo mô hình trên, NHTW vậy, người ta đưa ra một vài mô hình kiểm
  không phải là người duy nhất tác động vào soát tiền cung ứng khả dĩ NHTW độc lập
  mức tăng hay giảm tiền gửi, qua đó có thể chủ động hơn, một mặt vẫn giữ được vai
  kiểm soát tiền cung ứng M. Mức cung ứng trò của người gửi tiền, các ngân hàng và
  tiền còn chịu ảnh hưởng của mức dự trữ người vay. Đó chính là mô hình kiểm soát
  vượt mức ER, mức nắm giữ tiền mặt C và tiền cung ứng thông qua khối tiền MB =
  mức vay của các thành viên còn lại. Đây là C + R là khối tiền thực tế có trên bảng cân
  hạn chế của mô hình tạo tiền gửi chưa tính đối tài khoản của NHTW dưới đây:
  Tài sản có Tài sản nợ
  Chứng khoán chính phủ Tiền mặt lưu hành (C)
  (Goverment Securities) (Curency in Circuration)
  Tín dụng chiết khấu (DL – Discount loan) Dự trữ (R – reserves)gồm:
  Ngoại tệ ròng DTBB (RR – requirement reserves)
  Các tài sản khác Dự trữ vượt mức DTBB-ER

  MB = C + R là các tài sản nợ tương M = C + D (M1).
  ứng với các tài sản có mà NHTW nắm MB = C + R R = RR + ER.
  giữ và kiểm soát. Mỗi khi thay đổi tài sản Đặt r = R/D, c = C/D, e = ER/D.
  có bằng hoạt động của NHTW thông qua Ta có MB = (r + c + e).D.
  các công cụ của chính sách tiền tệ làm Suy ra: D = l/(r + c + e).MB.
  thay đổi tài sản nợ, tức thay đổi MB. Như C = c.D = c.[l/(r + c + e).MB] = c/(r
  vậy, muốn thay đổi cung tiền M, NHTW + c + e).MB.
  không chỉ thay đổi tỷ lệ DTBB r, mà còn M = C + D = (c + l)/(r + c + e).MB
  thay đổi khối tiền MB. Dưới đây tham đặt m = c + 1/r + c + e là hệ số nhân tiền,
  khảo mô hình này: ta có M = m. MB .
  Mô hình cung tiền và hệ số nhân tiền Vì (r + c + e) < (c + 1), nên m>1 và

  Tạp chí 19
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 4. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  mỗi khi MB tăng 1 đơn vị thì M sẽ tăng – Tỷ lệ tiền mặt c = C/D: khi c tăng
  hơn 1 đơn vị. từ 0,5 lên 0,75, ta có m = 1 + 0,75/(0,1 +
  MB – tiền NHTW trở thành tiền quyền 0,001 + 0,775) = 1,75/0,851 = 2,06

 5. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  Có thể thấy ưu điểm của thị trường không có bảo đảm (theo chỉ định).
  mở như sau: Cho vay chiết khấu hoặc tái cấp vốn
  – Kiểm soát chặt chẽ được khối lượng của NHTW Việt Nam hiện nay là việc
  tiền qua thị trường; cung ứng tiền theo mức lãi suất quy định,
  – Mục tiêu chính sách tiền tệ được trong đó:
  điều hành chủ động, linh hoạt, tiện lợi – Lãi suất chiết khấu trả trước (nếu
  theo ý muốn của NHTW : cho vay chiết khấu);
  + Mua bán bao nhiêu cũng được . – Lãi suất trả sau (nếu cho vay tái
  + Mua bán vào thời điểm nào cũng được. cấp vốn).
  + Mua theo hình thức nào cũng được Cho vay chiết khấu là việc cho vay
  (mua bán hẳn, mua bán lại hoặc bán mua một mức tiền ít hơn nợ khách hàng chấp
  lại), theo những thời hạn mong muốn. nhận phải trả khi đến hạn như ví dụ sau:
  + Lãi suất theo cơ chế đấu thầu rộng rãi. Ngân hàng A yêu cầu vay 100 tỷ
  Điểm này là tính hơn hẳn của nghiệp VNĐ, thời hạn 6 tháng.
  vụ TTM so với cửa sổ chiết khấu. Lãi chiết khấu: 1% tháng x 6 tháng = 6%.
  b) Tín dụng chiết khẩu DL Tiền cho vay sẽ là: 100 tỷ – 6 tỷ = 94 tỷ.
  Chiết khấu là nghiệp vụ truyền thống Ngân hàng A phải trả nợ khi đến hạn
  của hoạt động ngân hàng. Có hoạt động khoản vay là 100 tỷ.
  ngân hàng là có nghiệp vụ chiết khấu. c) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
  Vậy chiết khấu là gì? Chiết khấu là việc Tại sao cần phải có tỷ lệ dự trữ bắt buộc?
  bán hoặc vay khoản tiền theo giá ấn định Dự trữ bắt buộc là một phần số dư
  thấp hơn giá trị của vật bán hoặc mức tiền gửi các loại mà các NHTM phải dự
  vốn phải trả nợ. Có hai hình thức cung trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại
  ứng tiền qua cửa sổ chiết khấu (discount NHTW với một tỷ lệ so với tiền gửi r =
  window) là chiết khấu giấy tờ có giá và R/D. Trong hoạt động kinh doanh của
  cho vay chiết khấu. mình, các NHTM sử dụng các khoản tiền
  Chiết khấu giấy tờ có giá là loại hình gửi của khách hàng để cho vay hoặc đầu
  tín dụng của NHTW có bảo đảm thực tư một cách khá linh hoạt. Nếu như các
  bằng giấy tờ có giá, khác với thị trường khoản cho vay đều có thời hạn, một ngày
  mở cung ứng thông qua chiết khấu giấy tờ hay cho vay qua đêm cũng đều có thời
  có giá. Chiết khấu chỉ thực hiện khi khách hạn, thậm chí thời hạn có thể còn kéo
  hàng cần tiền đột xuất, nhưng không được dài hơn dự kiến vì đến hạn thu nợ, có thể
  đáp ứng vốn ở các thị trường vốn ngắn ngân hàng vẫn không thu được nợ – trong
  hạn khác. khi đó, đối với nguồn tiền gửi của khách
  Điểm khác nữa là chiết khấu qua cửa hàng thì các ngân hàng lại rất khó khăn
  sổ chiết khấu thực hiện trên cơ sở lãi suất trong việc kiểm soát thời hạn, ngay cả khi
  chiết khấu được ấn định trước (không gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì khách hàng gửi
  phải lãi suất đấu thầu). tiền vẫn có thể rút tiền trước khi đến hạn;
  Cho vay chiết khấu hoăc tái cấp vốn tình trạng tiền cho vay ra chưa thu hồi về,
  bao gồm: nhưng khách hàng gửi tiền lại có nhu cầu
  – Cho vay chiết khấu, hoặc tái cấp rút tiền trước hạn là hiện tượng luôn có
  vốn có bảo đảm; thể xảy ra. Điều này cho thấy rủi ro thanh
  – Cho vay chiết khấu hoặc tái cấp vốn khoản luôn là mối lo của các NHTM.
  Tạp chí 21
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 6. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  Mặt khác, trên thực tế, thời hạn cho dụng các tiềm năng ấy như đã nêu ở trên.
  vay cũng dài hơn thời hạn của nguồn tiền Mặc dù lịch sử ra đời của DTBB là
  gửi. Nói cách khác, kỳ hạn gửi tiền của từ những năm đầu của thế kỷ XX, song ở
  mỗi loại tiền gửi không phải lúc nào cũng Việt Nam, hệ thống ngân hàng Việt Nam
  là cơ sở để xem xét và quyết định thời hạn mới chỉ làm quen với khái niệm này vào
  cho vay, mà ngân hàng có thể khai thác năm 1990. Tháng 5/1990, sau khi “Pháp
  tính ổn định tương đối của tổng số dư tiền lệnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt
  gửi không kỳ hạn để cho vay có thời hạn, Nam”, “Pháp lệnh Ngân hàng, các hợp
  dùng nguồn tiền gửi thời hạn ngắn để cho tác xã tín dụng và công ty tài chính” được
  vay với thời hạn dài hơn,… nên nguy cơ ban hành thì các NHTM Việt Nam mới bắt
  rủi ro cao hơn. Khi rủi ro thanh khoản xảy đầu thực hiện các quy định về DTBB.
  ra, ngân hàng mất khả năng thanh toán Tóm lại, các khối tiền trong lưu thông
  – các khoản tiền gửi ở các ngân hàng sẽ M theo mức độ thanh khoản và khả năng
  nhanh chóng “bay hơi”, không những thế kiểm soát của NHTW được sắp xếp theo
  nó còn làm “bay hơi” giá trị tài sản và các các khối là Ml, M2, M3 và M1 = C + D
  khoản dự trữ của ngân hàng đó và theo được coi như tiền cung ứng M trong bài
  phản ứng dây chuyền thì rủi ro này sẽ làm viết này.
  chấn động toàn hệ thống ngân hàng. Vì Khối tiền MB là tiền NHTW thể
  thế, như một kết quả cần phải có, các nhà hiện trên bảng cân đối tài khoản nợ của
  phân tích đó chỉ ra rằng các NHTM phải NHTW gồm tiền mặt lưu hành C và
  để DTBB, vì đây chính là kho dự trữ lỏng tiền dự trữ R tương ứng với tài sản có
  để trợ giúp cho các ngân hàng trong thời là chứng khoán, tín dụng và các tài sản
  kỳ hoảng loạn. có khác mà NHTW chủ động điều hành
  Việc bắt buộc các NHTM phải để dự tăng hoặc giảm cung tiền.
  trữ tối thiểu cần thiết lần đầu tiên được sử Tham gia vào quá trình cung tiền có
  dụng ở Mỹ vào năm 1913, với mục đích bốn thành viên: NHTW, hệ thống NHTM,
  là nhằm đảm bảo khả năng thanh toán người gửi tiền và người vay tiền, trong đó
  của các NHTM. Vào những năm 30 của NHTW là quan trọng nhất.
  thế kỷ XX, sau những cuộc khủng hoảng Các cộng cụ chính sách tiền tệ của
  kinh tế kéo dài, tỷ lệ DTBB dần được sử NHTW trực tiếp ảnh hưởng đến quá
  dụng phổ biến ở các nước khác. Và lúc trình kiểm soát tiền cung ứng là: tỷ lệ
  này người ta nhận thức DTBB trong một DTBB, nghiệp vụ thị trường mở và tín
  vai trò khác: DTBB là công cụ để NHTW dụng chiết khấu.
  các nước sử dụng để điều tiết tiền tệ trong Theo mô hình cung tiền tạo tiền gửi,
  nền kinh tế. Nói cách khác, DTBB làm NHTW hy vọng giám sát được lượng tiền
  tăng khả năng kiểm soát của NHTW đối gửi D thông qua tỷ lệ DTBB r và nắm giữ
  với quá trình cung ứng tiền. Thông qua dự trữ R. Nhưng cách tạo tiền gửi đơn giản
  việc thay đổi tỷ lệ DTBB làm thay đổi hệ này không chỉ riêng một mình NHTW mà
  số nhân tiền, NHTW có thể tác động vào còn các thành viên khác tham gia. Số nhân
  nguồn dự trữ, thay đổi vốn khả dụng của tiền còn phụ thuộc vào mức tiền mặt C,
  các ngân hàng để làm thay đổi tiềm năng nhu cầu duy trì dự trữ vượt mức DTBB
  tín dụng của các ngân hàng, tuy NHTW ER và mức vay của các thành viên còn lại
  không phải là người quyết định việc sử mà mô hình này chưa tính đến.
  Tạp chí 22
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 7. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  Để giám sát tiền cung ứng M = M1 = Cuối cùng cho ta mô hình cung ứng
  C + D một cách chủ động thông qua việc tiền M = MI = mMB chính xác hơn, trong
  nắm giữ và kiểm soát được khối tiền cơ đó MB = MBn + DL, hệ số nhân tiền m =
  sở MB = C + R = các tài sản thực có trong 1 + c/(r + c + e) có tính đến tỷ lệ r = R/D,
  bảng cân đối tài sản của NHTW từ việc c = C/D, e = ER/D. m luôn lớn hơn 1, nên
  sử dụng các công cụ nghiệp vụ thị trường khối tiền MB là tiền NHTW trở thành tiền
  mở, tín dụng chiết khấu. có quyền lực cao (tiền sinh ra tiền).

  Tài liệu tham khảo

  1. Frederic S Mishkin (2015). The Economics of Money, Banking and Financial
  Markets. Fourth edition. Business School Edition.
  2. Vũ Văn Hóa. Lý thuyết tiền tệ tài chính. Giáo trình, Trường Đại học Kinh doanh
  và Công nghệ Hà Nội xuất bản, Hà Nội, 2011.
  3. Mai Văn Bạn. Nghiệp vụ ngân hàng trung ương. Giáo trình, Trường Đại học Kinh
  doanh và Công nghệ Hà Nội xuất bản, Hà Nội, 2014.
  4. Nguyễn Văn Tiến (2012). Kinh tế tiền tệ ngân hàng. Giáo trinh, NXB Thống kê.
  5. Mai Minh Đệ. Nghiệp vụ thị trường mở. Tạp chí Ngân hàng, số 4, tháng 2/1999

  Ngày nhận bài: 05/8/2019

  Tạp chí 23
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

Download tài liệu Các đổi các mô hình cung tiền File Word, PDF về máy