[Download] Tải Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Nội dung Text: Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Download


Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các đặc điểm bên trong công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình Dechow và cộng sự (1995) đo lường dồn tích bất thường đại diện chất lượng thông tin báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

 1. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  CÁC ĐẶC ĐIỂM BÊN TRONG CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN
  CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
  BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM
  THE INTERNAL CHARACTERISTICS THAT EFFECT THE
  QUALITY OF FINANCIAL STATEMENT INFORMATION:
  EMPIRICAL EVIDENCE IN VIETNAM
  Ngô Nhật Phương Diễm, Phan Thị Huyền, Trần Thị Nguyệt Nga1

  Ngày nhận bài: 15/10/2019 Ngày chấp nhận đăng: 31/10/2019 Ngày đăng: 05/08/2020

  Tóm tắt

  Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các đặc điểm bên trong công ty đến chất lượng thông
  tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình Dechow
  và cộng sự (1995) đo lường dồn tích bất thường đại diện chất lượng thông tin báo cáo tài chính.
  Kết quả hồi quy đa biến cho thấy có 6 biến đại diện đặc điểm bên trong công ty có tác động ngược
  chiều với dồn tích bất thường là BDIND, BDSIZE, BDEXP, OWNER, LEV, CFO và biến SIZE có
  mối tương quan cùng chiều với chất lượng báo cáo tài chính. Đồng thời kết quả nghiên cứu chưa
  tìm thấy bằng chứng chứng minh mối tương quan giữa BDMEET, CEODUAL, ACEXP, WOMAN.
  Ngoài ra, thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng
  cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam.

  Từ khóa: Chất lượng thông tin báo cáo tài chính, dồn tích bất thường, đặc điểm bên trong công ty.

  Abstract

  This study aims to assess the impact of the internal characteristics to the quality of financial
  reporting information of the listed company in Vietnam. Research using model Dechow et al (1995)
  Measuring the accrual anomaly represents the quality of financial statement information. Results
  of multiple regression showed that 6 variables representing characteristics within the company
  impact the opposite the accrual anomaly BDIND, BDSIZE, BDEXP, OWNER, LEV, CFO and
  SIZE correlated the same way with the quality of financial reporting information. At the same
  time research results have not found evidence of the correlation between BDMEET, CEODUAL,
  ACEXP, WOMAN và the quality of financial reporting information. In addition, the results of
  the study, the authors also suggest some policy implications to enhance the quality of financial
  reporting information in the listed company in Vietnam.

  Keywords: The quality of financial reporting information, accrual anomaly, the internal
  characteristics.

  ____________________________________________________

  1
  Trường Đại học Tài chính – Marketing

  27

 2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  1. Giới thiệu lượng khi có đầy đủ 4 đặc điểm “thích hợp,
  Báo cáo tài chính cung cấp thông tin hữu đáng tin cậy, nhất quán, có thể so sánh được”
  ích về tình hình tài chính, kinh tế, dòng tiền và IASB lại cho rằng CLTTBCTC thỏa mãn khi
  các thông tin khác cho các đối tượng sử dụng đạt các đặc điểm chất lượng sau “có thể hiểu
  thông tin nhằm đưa ra quyết định phù hợp được, đáng tin cậy, có thể so sánh được, thích
  (Mackenzie và cộng sự, 2012). Cung cấp một hợp”. Vì quan điểm về CLTTBCTC khác nhau
  báo cáo tài chính (BCTC) có chất lượng sẽ làm nên theo quan điểm hội tụ thì CLTTBCTC gồm
  gia tăng hiệu quả đầu tư (Biddle và Halary, các đặc điểm “thích hợp, trình bày trung thực,
  2006). Vì vậy, chất lượng thông tin báo cáo tài có thể so sánh được, có thể kiểm chứng, tính kịp
  chính (CLTTBCTC) được nhiều nhà nghiên thời và có thể hiểu được”. Trong khi đó tại Việt
  cứu trong và ngoài nước quan tâm. Tuy nhiên Nam, trong chuẩn mực kiểm toán VAS 21- Lập
  trên thực tế, có khá nhiều sự kiện liên quan và trình bày BCTC, cho rằng CLTTBCTC gồm
  đến việc cung cấp BCTC kém chất lượng, và các đặc điểm “trung thực, khách quan, đầy đủ,
  đã gây hậu quả nghiệm trọng đến nền kinh kịp thời, dễ hiểu và có thể so sánh”.
  tế, làm tổn thất hàng tỷ USD, hàng ngàn lao Khái niệm dồn tích bất thường
  động mất việc và thị trường tài chính chao đảo
  Dựa trên nguyên tắc cơ sở dồn tích của kế
  như Enron, WorldCom, Olympus, Toshiba…
  toán thì lợi nhuận đạt được trong một kỳ sẽ bao
  Tại Việt Nam cũng có nhiều vụ việc xảy ra
  gồm lợi nhuận thu bằng tiền và lợi nhuận dồn
  tác động không nhỏ đến nền kinh tế (Trần Thị
  tích. Lợi nhuận thực thu bằng tiền được tính dựa
  Giang Tân, 2009) và ảnh hưởng đến niềm tin
  vào doanh thu thực thu bằng tiền trừ chi phí đã
  của công chúng vào CLTTBCTC của các doanh
  thực chi bằng tiền. Lợi nhuận dồn tích chính là
  nghiệp… như Bibica, công ty Cổ phần Bông
  hiệu số giữa doanh thu bán chịu và chi phí chưa
  Bạch Tuyết, công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ
  thực chi bằng tiền như chi phí trích trước, chi
  Gỗ Trường Thành. Từ thực trạng trên đã làm
  phí khấu hao, chi phí dự phòng phải trả, chi phí
  dấy lên mối lo ngại về CLTTBCTC, nhiều số
  trả trước, các khoản dự phòng giảm giá,… đã
  liệu trên BCTC đã có sự sai lệch trước và sau
  phát sinh trong kỳ kế toán và đây là khoản lợi
  kiểm toán. Nguyên nhân xuất phát từ việc các
  nhuận mà nhà quản lý (NQL) có thể tác động
  CTNY chưa xây dựng được cơ chế giám sát
  thông qua khoản lập dự phòng giảm giá, gia
  hữu hiệu trong việc ngăn ngừa và phát hiện các
  tăng công nợ bán chịu, thay đổi thời gian khấu
  gian lận cũng như sai sót trong quá trình lập và
  hao… Với mục tiêu thay đổi lợi nhuận, NQL tác
  công bố BCTC. Từ những vấn đề này, tác giả
  động đến sự chênh lệch giữa dòng tiền thực tế
  cho rằng việc nghiên cứu, phát hiện, đo lường
  tại doanh nghiệp và lợi nhuận, tạo ra các khoản
  CLTTBCTC và xác định các nhân tố tác động
  dồn tích bất thường (Discretionary Accruals-
  tới CLTTBCTC là cần thiết về mặt lý luận khoa
  DA) trên báo cáo tài chính. Như vậy, dồn tích
  học và ứng dụng thực tế. Vì vậy bài viết này đề
  bình thường là những khoản dồn tích được thực
  cập đến tác động của các đặc điểm bên trong
  hiện đúng theo nguyên tắc của kế toán, dồn tích
  công ty đến CLTTBCTC trong nghiên cứu này.
  bất thường là những khoản dồn tích do NQL tạo
  2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu ra để làm thay đổi lợi nhuận của doanh nghiệp.
  2.1. Cơ sở lý thuyết 2.1.2. Phương pháp đo lường CLTTBCTC
  2.1.1. Các khái niệm CLTTBCTC được đo lường thông qua thành
  phần cấu tạo của BCTC (Jones, 1991; Dechow
  Khái niệm chất lượng thông tin báo cáo
  và cộng sự, 1995; Dechow và Dichev, 2002;
  tài chính
  Schipper và Vincent, 2003; Kothari và cộng sự,
  Có khá nhiều quan điểm về CLTTBCTC, 2005; Yoon, 2006). Có ba hướng nghiên cứu đo
  điển hình FASB cho rằng một BCTC đạt chất lường CLTTBCTC: (1) đo lường CTTTBCTC

  28

 3. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  thông qua chỉ số công bố thông tin (Marston thông tin giữa nhà đầu tư và NQL, giữa NQL
  và Shrives, 1991); (2) đo lường CLTTBCTC và cổ đông, đó là sự khác biệt về lượng thông
  một cách gián tiếp thông qua đo lường mức tin nắm giữ giữa các bên (Kaplan và Atkinson,
  độ DTBT (Jones, 1991; Dechow và cộng sự, 1998). NQL có thể công bố thông tin không
  1995; Kothari và cộng sự, 2005; Yoon, 2006) đúng để có được chế độ lương thưởng tốt hơn,
  bằng cách lập luận rằng CLTTBCTC cao khi thu hút vốn đầu tư. Yêu cầu giảm thiểu sự bất
  mức DTBT thấp, càng gần không càng tốt; (3) đối xứng thông tin và cung cấp thông tin minh
  đo lường CLTTBCTC thông qua mối quan hệ bạch trở thành vấn đề gây tranh cãi hiện nay
  giữa số liệu kế toán với phản ứng của thị trường trong việc lập BCTC (Collin và cộng sự, 2009).
  chứng khoán ((Nochols và Wahlen, 2004). Vì vậy, các nghiên cứu về chất lượng thông tin
  Trong bài viết này, nhóm tác giả đo lường BCTC xuất phát từ sự khác biệt thông tin nhận
  CLTTBCTC thông qua đo lường dồn tích bất được của các nhà quản lý và nhà đầu tư nên
  thường (DTBT) theo mô hình Dechow và cộng những DN có quy mô lớn và khả năng sinh lời
  sự (1995). cao muốn thu hút vốn đầu tư để thực hiện dự án
  2.1.3. Lý thuyết nền sẽ cung cấp tín hiệu là CLTTKT trên BCTC sẽ
  cao hơn các DN khác.
  Lý thuyết đại diện: lý thuyết đại diện cho
  rằng hiệu quả giám sát của HĐQT càng cao khi Lý thuyết thông tin bất cân xứng: Theo
  thành viên độc lập càng nhiều (Nicholson và Akerlof (1970) thông tin bất cân xứng xảy ra
  Kiel, 2007), giảm xung đột lợi ích, giảm thiểu khi một bên giao dịch có nhiều thông tin hơn
  chi phí đại diện. Epstein và cộng sự (2010) hoặc có thông tin tốt hơn một bên khác. Điển
  thừa nhận HĐQT nên họp thường xuyên, năng hình là người bán biết nhiều về sản phẩm hơn
  động cũng như nên có nhiều kỹ năng và kiến so với người mua và ngược lại. Trên TTCK,
  thức để duy trì hoạt động trước sức ép xung đột hiện tượng bất cân xứng thông tin xảy ra khi DN
  ngày càng tăng. Thông qua lý thuyết này, các công bố thông tin, công bố BCTC không đáng tin
  nhà nghiên cứu tìm kiếm bằng chứng về những cậy hoặc kém chất lượng. NĐT là người bị động
  nhân tố tác động đến chất lượng thông tin trong việc thu thập thông tin, các thông tin chủ
  trên BCTC, như các nghiên cứu của Leftwich yếu được thu thập từ thông tin công bố của DN,
  (1981), Bartov và cộng sự (1996) về các chính từ BCTC của DN, việc xác minh độ tin cậy của
  sách kế toán tác động đến LN, từ đó tác động thông tin chủ yếu dựa vào Báo cáo kiểm toán của
  đến chất lượng BCTC. Cụ thể, lý thuyết đại công ty kiểm toán. Vì vậy CLTTBCTC là yếu tố
  diện được vận dụng để giải thích nhân tố quy hàng đầu giúp NĐT đưa ra quyết định sáng suốt
  mô của HĐQT, kiêm nhiệm chức danh Giám và hiệu quả, giảm được bất cân xứng thông tin,
  đốc điều hành của Chủ tịch HĐQT, tính độc nâng cao CLTTBCTC sẽ làm tăng niềm tin cho
  lập của HĐQT thông qua tỷ lệ giữa thành viên NĐT và giúp TTCK ngày càng phát triển.
  HĐQT độc lập không điều hành, số lượng cuộc 2.2. Giả thuyết nghiên cứu
  họp HĐQT, sở hữu nhà nước tác động đến chất
  Sự kiêm nhiệm CEO và chủ tịch HĐQT
  lượng thông tin BCTC.
  (CEODUAL): Shleifer và Vishny (1997) cho
  Lý thuyết tín hiệu: Spence (1973) đã đưa ra rằng việc giám sát, quản lý, vận hành của HĐQT
  lý thuyết tín hiệu với giả định có sự tồn tại của là công việc rất quan trọng để tránh tình trạng
  bất đối xứng thông tin, lý thuyết tín hiệu sẽ đưa NQL vì lợi ích riêng gây thiệt hại cho doanh
  ra một trạng thái cân bằng trong đó đối tượng nghiệp. Nên một số nghiên cứu cho rằng HĐQT
  có lợi thế về thông tin tốt hơn nên cung cấp một để đạt được hiệu quả giám sát cao nhất thì chức
  số tín hiệu (như các thông tin thích hợp) cho năng phải độc lập, đó là chủ tịch HĐQT và
  các đối tượng khác. Trong khi đó, thị trường GĐĐH phải là hai cá nhân độc lập (Chaganti
  tài chính thường xảy ra tình trạng bất đối xứng và cộng sự, 1985; Dechow và cộng sự, 1996;

  29

 4. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Klein, 2002; Gulzar và Wang, 2011; Nugroho môn làm gia tăng chức năng giám sát, gia tăng
  và Eko, 2011; Lin, 2011; Soliman và Ragab, CLTTBCTC. Trong khi đó, Abbott và cộng sự
  2013; Daghsni và cộng sự, 2016). Vì vậy đề (2004), Kao và Chen (2004), Carcello và cộng
  xuất Giả thuyết H1: Sự không kiêm nhiệm chức sự (2006) đề nghị quy mô HĐQT nhỏ thì tốt
  năng của CEO và chủ tịch HĐQT tại các CTNY hơn trong vai trò kiểm soát chất lượng BCTC
  trên TTCK Việt Nam có quan hệ ngược chiều phù hợp với quan điểm trong nghiên cứu này
  với DTBT. nên đề xuất Giả thuyết H4: Quy mô HĐQT có
  Tính độc lập của HĐQT (BDIND): Thành quan hệ ngược chiều với dồn tích bất thường.
  viên độc lập trong HĐQT được đánh giá cao Trình độ chuyên môn của HĐQT
  hơn các thành viên khác trong HĐQT vì họ (BDEXP): Vì vai trò của HĐQT là kiểm soát
  hoạt động vì mục đích chung của công ty (TSE, quá trình lập BCTC để công bố ra bên ngoài
  1994) và thành viên độc lập không theo đuổi lợi theo yêu cầu của cơ quan quản lý nên trình độ
  ích cá nhân. Một số nghiên cứu cho rằng những chuyên môn tài chính kế toán của thành viên
  công ty có số lượng TVĐL càng nhiều thì thông HĐQT làm cho chức năng giám sát của HĐQT
  tin BCTC càng chất lượng như Beasley (1996), hiệu quả hơn (Carcello và cộng sự, 2002; Xie
  Carcello và cộng sự (2002), Xie và cộng sự và cộng sự, 2003; Agrawal và Chadha, 2005;
  (2003), Peasnell và cộng sự (2005), Davidson Carcello và cộng sự, 2006; Abbadi và cộng sự
  và cộng sự (2005), Niu (2006), Osma (2008), 2016). Đồng thuận theo quan điểm trên, nghiên
  Siregar và Utama (2008). Do đó nghiên cứu đề cứu đề xuất Giả thuyết H5: Chuyên môn tài
  xuất giả thuyết sau: Giả thuyết H2: Thành viên chính kế toán của HĐQT có mối quan hệ ngược
  độc lập tại các CTNY Việt Nam có mối quan hệ chiều với DTBT.
  ngược chiều với DTBT. Nữ giới trong HĐQT(WOMAN): Nữ
  Tần suất họp của HĐQT (BDMEET): giới có xu hướng hòa đồng và ít thực hiện các
  Một trong những trách nhiệm của HĐQT là hành vi phi đạo đức trong kinh doanh (Butz &
  tham gia vào họp đại hội cổ đông, họp HĐQT Lewis, 1996; Mason & Mudrack, 1996). Nữ
  và nhận được các ý kiến của cổ đông về HĐKD giới làm gia tăng sự đa dạng trong HĐQT, dẫn
  của công ty (Ronen và Yaari, 2008). Carcello và đến HĐQT ra các quyết định tốt hơn (Letender,
  cộng sự (2002), Ebrahim (2007), Krishnan và 2004), Bathular (2008) lại tìm thấy mối quan
  Visvanathan (2009) khi HĐQT họp càng nhiều hệ thuận chiều giữa tỷ lệ nữ giới trong HĐQT
  cho thấy công ty có nhiều vấn đề cần giải quyết với CLTTBCTC, tương đồng với nghiên cứu
  nên phí kiểm toán càng cao, vì thế yêu cầu về Srinidhi & và cộng sự (2011), Thiruvadi &
  mặt chất lượng cũng cao nên nâng cao chất Huang (2011). Do đó, nghiên cứu này đề xuất
  lượng thông tin của BCTC. Đồng thời, Chen Giả thuyết H6: Nữ giới trong HĐQT có mối
  và cộng sự (2006) cho rằng HĐQT họp thường quan hệ ngược chiều với dồn tích bất thường.
  xuyên giảm khả năng thực hiện gian lận, giải Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (OWNER): Có
  quyết được các vấn đề trọng yếu. Nên nghiên nhiều nghiên cứu cho rằng các công ty có tỷ lệ
  cứu đề xuất Giả thuyết H3: Tần suất họp của sở hữu bởi Nhà nước càng cao thì CLTTBCTC
  HĐQT có mối quan hệ ngược chiều với DTBT. càng cao (Lin, 2011; Wang và Yung, 2011;
  Quy mô hội đồng quản trị (BDSIZE): Quy Ayemere và cộng sự, 2015). Và trong nghiên
  mô HĐQT có ý nghĩa trong hiệu quả giám sát cứu này,nhóm tác giả cũng cho rằng với đặc thù
  NQL cũng như gia tăng hiệu quả hoạt động của Việt Nam thì tỷ lệ sở hữu Nhà nước càng
  kinh doanh của doanh nghiệp (Persons, 2006). cao thì CLTTBCTC càng cao dù có quan điểm
  Có nhiều tranh luận về quy mô HĐQT, theo ngược lại (Guo & Ma, 2015) nên đề xuất Giả
  quan điểm của Pearce và Zahra (1992) và John thuyết H7: Tỷ lệ sở hữu Nhà nước có quan hệ
  và Senbet (1998) quy mô HĐQT càng lớn, sự ngược chiều với dồn tích bất thường.
  đa dạng về kinh nghiệm, đa dạng về chuyên
  30

 5. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Quy mô công ty (Size): Các nghiên cứu thừa nên có xu hướng tăng mức DTBT, làm giảm
  nhận quy mô công ty làm gia tăng CLTTBCTC CLTTBCTC. Với mẫu dữ liệu là các CTNY với
  như Iskandar và cộng sự (2006), Akbari và cộng quy mô tương đối lớn nên nhu cầu cung cấp vốn
  sự (2013), Soliman và Ragab (2013), Swastika đáp ứng hoạt động sản xuất rất lớn nên tác giả
  (2013) nhưng Alves (2005), Ali và cộng sự ủng hộ quan điểm cho rằng nợ càng cao thì mức
  (2015) lại nhận định quy mô công ty làm giảm độ DTBT càng giảm và đề xuất Giả thuyết H10:
  CLTTBCTC. Nghiên cứu chọn quan điểm công Hệ số nợ có quan hệ ngược chiều với DTBT.
  ty có quy mô càng lớn thì hệ thống kiểm soát Dòng tiền thuần từ HĐKD (CFO): Moradi
  càng tốt nên vai trò giám sát của HĐQT đối với và cộng sự (2012), Peasnell và cộng sự (2005),
  NQL càng cao nên hạn chế QTLN và gia tăng Bowen và cộng sự (2008) cho rằng dòng tiền
  CLTTBCTC nên đề xuất Giả thuyết H8: Quy HĐKD làm hạn chế hành vi QTLN, giảm mức
  mô công ty có mối quan hệ ngược chiều với DTBT và dựa vào đặc thù các CTNY của Việt
  DTBT. Nam, nghiên cứu cho rằng các DN Việt Nam có
  Kinh nghiệm chuyên môn của BKS dòng tiền càng lớn thì xu hướng QTLN giảm,
  (ACEXP): Thành viên BKS có CMTCKT sẽ chất lượng lợi nhuận càng cao và được đo
  am hiểu các quyết định về tài chính kế toán lường theo tỷ số giữa dòng tiền HĐKD/tổng tài
  của NQL, đảm bảo độ tin cậy của BCTC, gia sản. Nghiên cứu đề xuất Giả thuyết H11: Dòng
  tăng CLTTBCTC (Carcello và cộng sự, 2002; tiền thuần từ HĐKD có quan hệ ngược chiều
  Abbott và cộng sự, 2003; Bédard và cộng sự, với DTBT.
  2004; Xie và cộng sự, 2003; Soliman và Ragab, 3. Phương pháp nghiên cứu
  2014) nhận định QTLN ít đi, CLTTBCTC
  tăng lên khi thành viên của BKS có CMTCKT 3.1. Mẫu dữ liệu
  (Abbott và cộng sự, 2004; Bédard và cộng sự, Nghiên cứu sử dụng mẫu dữ liệu của 145
  2004; Carcello và cộng sự, 2006; Dhaliwal và công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán
  cộng sự, 2010). Do đó, nhóm tác giả đề xuất HOSE và HNX thuộc 5 nhóm ngành công
  Giả thuyết H9: Kinh nghiệm, chuyên môn của nghiệp (hóa chất; điện nước & xăng dầu khí
  BKS có mối quan hệ ngược chiều với DTBT. đốt; Vật liệu và xây dựng; Hàng & dịch vụ công
  Hệ số nợ (LEV): Các công ty sử dụng hệ nghiệp; Thực phẩm và đồ uống) từ năm 2012
  số nợ để thúc đẩy doanh nghiệp làm việc hiệu đến năm 2017 để đo lường CLTTBCTC thông
  quả hơn, hạn chế hành vi QTLN, gia tăng chất qua mô hình đo lường DTBT của Dechow và
  lượng thông tin trên BCTC (Naz và cộng sự, cộng sự (1995). Vì nghiên cứu sử dụng dữ liệu
  2011; Zamri và cộng sự, 2013). Nhưng Dichev bảng trên thị trường thứ cấp nên phương pháp
  và Skinner (2002); Akbari (2013); Bassiouny phù hợp là sử dụng phương trình hồi quy để
  (2016) lại cho rằng vay nợ càng nhiều NQL lo phân tích bằng phần mềm Stata 12.
  sợ vi phạm các điều khoản trong hợp đồng vay
  3.2. Mô hình nghiên cứu
  DA it = α0 + β1CEODUALit + β2BDSIZEit + β3BDINDit + β4BDEXPit +β5BDMEETit +
  β6WOMANit+ β7OWNERit + β8SIZEit + β9ACEXP + β10LEV + β11CFO + £it
  Trong đó: – β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9, β10, β11: Các hệ
  – DAit: Mức dồn tích bất thường đại diện cho số hồi quy.
  chất lượng thông tin BCTC thông qua đo lường CEODUAL, BDSIZE, BDIND, BDEXP,
  dồn tích bất thường theo mô hình Dechow và BDMEET, WOMAN, OWNER, SIZE, ACEXP,
  cộng sự (1995). LEV, CFO là các biến độc lập trong mô hình
  – α0: Hệ số chặn. nghiên cứu.

  31

 6. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  3.3. Đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu
  Bảng 1. Đo lường biến độc lập
  Tên biến Mô tả biến Nghiên cứu liên quan
  Là biến nhị phân nhận giá trị bằng 1 khi có ít nhất Xie và cộng sự (2003), Davidson
  BDIND 1/3 thành viên độc lập trong HĐQT, ngược lại và cộng sự (2005), Carcello và
  nhận giá trị 0 cộng sự (2006)
  Biến nhị phân nhận giá trị là 1 nếu quy mô HĐQT
  BDSIZE nhỏ hơn giá trị trung bình mẫu nghiên cứu, ngược Carcello và cộng sự, 2006
  lại nhận giá trị bằng 0.
  Là biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu trong Chtourou và cộng sự (2001), Xie
  BDEXP HĐQT có thành viên có chuyên môn về tài chính và cộng sự (2003), Carcello và
  kế toán2 cộng sự (2006)
  Biến nhị phân nhận giá trị bằng 1 nếu Chủ tịch Dechow và cộng sự (1998),
  CEODUAL HĐQT không kiêm nhiệm Giám đốc điều hành, Solimam and Ragab (2011); Klein
  ngược lại nhận giá trị 0 (2002)
  Murke (2000); Singh and
  Biến nhị phân nhận giá trị bằng 1 nếu có thành
  WOMAN Vincombe (2004); Moradi và cộng
  viên nữ trong HĐQT, ngược lại nhận giá trị 0
  sự (2012)
  Logarit tổng tài sản dùng đại diện cho quy mô Chen và cộng sự (2010); Iskandar
  Size
  công ty (2006); Sirat (2012)
  Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/tổng Lee và cộng sự (2005); Moradi và
  CFO
  tài sản cộng sự (2012)
  Là biến nhị phân nhận giá trị bằng 1 nếu công ty
  OWNER Chen và cộng sự (2010);
  có tỷ lệ sỡ hữu Nhà nước > 20%, ngược lại là 0.
  Đòn bẩy tài chính bằng tổng nợ phải trả/tổng
  LEV Jeliek (2007); Jensen (1986)
  tài sản
  Là biến nhị phân nhận giá trị là 1 nếu trong BKS Chtourou và cộng sự (2001),
  ACEXP có 1 thành viên có kinh nghiệm về tài chính kế Bédard và cộng sự (2004), Carcello
  toán, ngược lại nhận giá trị 0. và cộng sự (2006)
  Là biến nhị phân nhận giá trị 1 nếu tần suất họp
  Carcello và cộng sự (2006);
  BDMEET trong kỳ của HĐQT ít nhất bằng giá trị trung bình
  Ebrahim (2007)
  mẫu nghiên cứu, ngược lại nhận giá trị 0

  Đo lường biến phụ thuộc đại diện CLTTBCTC Kothari và cộng sự ( 2005) là mô hình tối ưu
  Quan điểm về sự phù hợp trong mô hình đo nhất tại thị trường Trung Quốc; Phạm Thị Bích
  lường dồn tích có Dechow và cộng sự (1995) Vân (2012) lại cho rằng mô hình không phù
  thừa nhận mô hình của mình là mô hình tốt hợp để nhận diện hành vi QTLN là mô hình
  nhất để nhận diện QTLN hay như Chen (2011) Jones (1991). Căn cứ vào các nhận định trên
  nhận định mô hình Dechow và cộng sự (1995; đồng thời trong nghiên cứu Nguyễn Thị Phương

  2
  Nguyễn Trọng Nguyên (2015) người có trình độ CMTCKT là người có kiến thức về tài chính kế toán thỏa mãn 1
  trong 3 điều kiện sau: (1) có bằng cấp về kế toán; (2) có kinh nghiệm thực tế về công tác kế toán tài chính hay (3) bất
  kỳ kinh nghiệm hoặc quá trình đào tạo có liên quan đến tài chính kế toán hay vị trí lãnh đạo chịu trách nhiệm giám
  sát về tài chính, có chứng nhận kiểm toán viên hành nghề

  32

 7. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Hồng (2016) cũng sử dụng mô hình Dechow tác giả sử dụng mô hình Dechow và cộng sự
  và cộng sự (1995) để đo lường DTBT đại diện (1995) để đo lường DTBT đại diện cho CLTT
  CLTTBCTC nên trong nghiên cứu này, nhóm BCTC.
  Bước 1: Sử dụng công thức (1) tính tổng giá trị dồn tích cho từng DN:
  Tổng giá trị dồn tích (TAit) = LNKT sau thuếit – Dòng tiền HĐKDit (1)
  Bước 2: Sau đó căn cứ vào công thức (2) tính các tham số α, β (các tham số phải có ý nghĩa
  thống kê) của mô hình thông qua PTHQ:

  NDAit TAit  1   ∆REVit − ∆ARit   PPEit 
  = αi 
  =  + β1   + β 2i   + ε it (2)
  Ait −1 Ait −1  Ait − 1   Ait −1   Ait −1 
  Với:
  Ait-1: Tổng tài sản của doanh nghiệp i tại năm t-1,
  Δ REVit: Doanh thu năm t trừ cho doanh thu năm t-1 của doanh nghiệp i.
  ΔARit: Khoản phải thu năm t trừ cho khoản phải thu năm t-1 của doanh nghiệp i
  PPEit: Giá trị TSCĐHH của DN i năm t,
  i = 1,2,3…n: Số lượng doanh nghiệp khảo sát.
  Bước 3: Tính giá trị dồn tích không điều chỉnh bằng cách thế các tham số vừa tính ở bước 2 vào
  công thức (3)

  NDAit  1   ∆REVit − ∆ARit   PPEit 
  αi 
  =  + β1i   + β 2i   (3)
  Ait −1  Ait − 1   Ait −1   Ait −1 
  Bước 4: Tính khoản DTCĐC
  DAit = TAit – NDAit

  4. Kết quả nghiên cứu các biến trong phương trình hồi quy thể hiện tại
  Kết quả thống kê mô tả cho thấy giá trị trung Bảng 2:
  bình, giá trị lớn nhất cũng như giá trị nhỏ nhất

  Bảng 2. Thống kê mô tả các biến phụ thuộc và các biến độc lập
  Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
  DA 870 -5.98E-08 0.12401 -0.5922756 0.6212492
  BDIND 870 0.4413793 0.4968373 0 1
  BDSIZE 870 0.662069 0.473277 0 1
  BDEXP 870 0.6758621 0.4683211 0 1
  CEODUAL 870 0.3172414 0.46567 0 1
  BDMEET 870 0.4586207 0.4985714 0 1
  ACEXP 870 0.6149425 0.4868888 0 1
  SIZE 870 11.90081 0.6157927 10.26529 13.52149

  33

 8. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
  LEV 870 0.4650759 0.2140177 0.047 0.967
  CFO 870 0.0927712 0.1364336 -0.3902872 1.189263
  OWNER 870 0.2655172 0.4418623 0 1
  WOMAN 870 0.2689655 0.4436771 0 1
  Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

  Để mô hình hồi quy đủ giá trị dự đoán, nghiên hồi quy không có mối tương quan mật thiết (hệ
  cứu tiến hành kiểm định mối tương quan giữa số tương quan < 0.8) và không bị hiện tượng đa
  các biến và hiện tượng đa cộng tuyến, kết quả cộng tuyến (Vif < 10).
  thể hiện bảng 3 cho thấy các biến trong mô hình
  Bảng 3. Kiểm định mối tương quan giữa các biến và hiện tượng đa cộng tuyến
    DA BDIND BDMEET CEODUAL BDEXP BDSIZE ACEXP SIZE LEV CFO OWNER WOMAN VIF
  DA 1                       
  BDIND -0.07 1                    1.13
  BDMEET 0.01 -0.01 1                  1.04
  CEODUAL -0.16 -0.069 -0.003 1                1.15
  BDEXP -0.08 -0.23 0.15 0.124 1              1.27
  BDSIZE -0.02 -0.114 -0.059 -0.124 -0.308 1            1.28
  ACEXP 0.06 0.033 0.065 0.113 0.154 -0.09 1          1.09
  SIZE 0.06 -0.066 0.075 0.221 0.184 -0.32 0.186 1        1.27
  LEV -0.05 0.003 0.05 0.011 0.041 0.006 -0.087 0.2 1      1.12
  CFO -0.77 0.036 -0.05 0.173 0.05 -0.03 0.006 0.02 -0.21 1    1.09
  OWNER -0.1 0.002 0.026 -0.209 0.049 0.066 -0.113 -0.11 0.03 0.02 1  1.08
  WOMAN 0.02 -0.033 -0.08 0.066 -0.034 0.11 -0.026 -0.08 -0.02 0.01 -0.01 1 1.03
  MeanVIF                         1.14

  Nguồn: Tác giả xử lý từ phần mềm Stata 12

  Ngoài ra, để căn cứ vào mô hình hồi quy để Cuối cùng, sau khi thực hiện các kiểm định
  biện luận thì nghiên cứu tiến hành kiểm định F (Prob > F = 0.000), kiểm định LM (Prob >
  phương sai thay đổi và hiện tượng tự tương chibar2 = 0.000), kiểm định Hausman (Prob >
  quan. Nghiên cứu sử dụng hai kiểm định White chibar2 = 0.000 ) thì mô hình tối ưu để là mô
  và kiểm định Woolridge với kết quả lần lượt hình ước lượng tốt nhất là mô hình ảnh hưởng
  Prob > chi2 = 0. 000 (nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%) cố định (FEM) với kết quả thể hiện ở Bảng 4.
  và Prob>F = 0.1866 (lớn hơn mức ý nghĩa 5%), Tuy nhiên mô hình hồi quy bị phương sai thay
  có nghĩa là mô hình có phương sai thay đổi và đổi nên để đảm bảo tính tin cậy trong nhận định
  không tồn tại hiện tượng tự tương quan. nghiên cứu sử dụng mô hình FEM – ROBUST.

  Bảng 4. Kết quả hồi quy
  Hồi quy PooLed OLS FEM REM FEM robust
  DA Coef P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef P>t
  BDIND -0.0147054 0.005*** -0.0279323 0.000*** -0.01731 0.001*** -0.0279323 0.001***
  BDSIZE -0.0115355 0.046** -0.0323051 0.000*** -0.014115 0.02** -0.0323051 0.001***
  BDEXP -0.0187559 0.001*** -0.0437966 0.000*** -0.022757 0.000*** -0.0437966 0.001***
  CEODUAL -0.0168723 0.003*** -0.0164573 0.034** -0.016567 0.005*** -0.0164573 0.115

  34

 9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Hồi quy PooLed OLS FEM REM FEM robust
  BDMEET -0.0056031 0.257 -0.0089176 0.112 -0.006372 0.202 -0.0089176 0.126
  ACEXP 0.0091033 0.08* 0.0099299 0.178 0.009487 0.084* 0.0099299 0.255
  SIZE 0.0230742 0.000*** 0.0337767 0.000*** 0.02412 0.000*** 0.0337767 0.001***
  LEV -0.1343669 0.000*** -0.1262788 0.000*** -0.13545 0.000*** -0.1262788 0.000***
  CFO -0.7339739 0.000*** -0.7709406 0.000*** -0.744017 0.000*** -0.7709406 0.000***
  OWNER -0.0186122 0.001*** -0.0340535 0.000*** -0.020099 0.001*** -0.0340535 0.001***
  WOMAN 0.0092128 0.096* -0.0043504 0.614 0.007401 0.211 -0.0043504 0.713
  _cons -0.1124267 0.034 -0.1949858 0.014 -0.116975 0.037 -0.1949858 0.083
  R điều chỉnh 6.91%
  2
  R điều chỉnh 65.57% R điều chỉnh: 67.3%
  2 2
  R điều chỉnh: 65.57%
  2

  *,**,*** lần lượt tại mức ý nghĩa 10%; 5%; 1%
  Số quan sát: 870, Prob>F = 0.000
  Nguồn: Tác giả xử lý từ phần mềm stata 12

  Với kết quả hồi quy tại bảng 4 cho thấy: Ngoài ra, tại mức ý nghĩa 1% nghiên cứu
  các biến độc lập có thể giải thích 65.57% sự thừa nhận biến hệ số nợ (coef = -0.1262788 và
  biến thiên của DTBT có nghĩa là sự thay đổi P-value =0.000), dòng tiền thuần từ HĐKD (coef
  của biến DTBT đại diện CLTTBCTC được giải = – 0.7709406, Pvalue = 0.000) và biến sở hữu
  thích bởi 65.57% sự thay đổi của biến độc lập. Nhà nước (coef = – 0.0340535 với Pvalue = 0.001)
  Đồng thời với hệ số Prob>F = 0.000 có nghĩa có mối tương quan ngược chiều với DTBT có
  mô hình đủ độ tin cậy để cung cấp bằng chứng nghĩa là công ty có hệ số nợ, dòng tiền thuần từ
  về sự tác động của các biến trong mô hình đến HĐKD, tỷ lệ sở hữu Nhà nước càng lớn càng
  CLTTBCT. hạn chế DTBT, nâng cao CLTTBCTC; phù
  Kết quả nghiên cứu thể hiện biến tỷ lệ thành hợp với lý thuyết tín hiệu, lý thuyết thông tin
  viên độc lập (coef = -0.0279323 và Pvalue = bất cân xứng khi cho rằng các để giảm sự bất
  cân xứng thông tin các đơn vị phải cung cấp
  0.001) biến trình độ chuyên môn về tài chính
  những tín hiệu tích cực thông qua CLTTBCTC
  kế toán HĐQT (coef = -0.0437966 và Pvalue =
  để gia tăng niềm tin nhà đầu tư. Đồng thời, kết
  0.001), quy mô HĐQT (coef = – 0.0323051 và
  quả nghiên cứu cũng phù hợp với Bowen và
  Pvalue = 0.001) có mối tương quan ngược chiều
  cộng sự (2008), Naz và cộng sự (2011); Zamri
  với DTBT tại mức ý nghĩa 1%, có nghĩa là thành
  và cộng sự (2013) Moradi và cộng sự (2012);
  viên độc lập, thành viên có chuyên môn về tài
  Ayemere và cộng sự (2015).
  chính kế toán, HĐQT có quy mô nhỏ làm hạn
  chế DTBT, nâng cao CLTTBCTC. Kết quả này Tuy nhiên, biến kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT
  ủng hộ lý thuyết đại diện, lý thuyết tín hiệu và và giám đốc (hệ số coef = – 0.0164573 và Pvalue
  lý thuyết thông tin bất cân xứng khi cho rằng để = 0.115); biến tần suất họp HĐQT (coef =
  giảm xung đột lợi ích giữa NQL và chủ sở hữu -0.0089176 và Pvalue = 0.126); biến chuyên môn
  nên xây dựng một cơ chế giám sát với HĐQT BKS (coef = 0.0099299 và Pvalue = 0.255) và biến
  phải đa dạng, có chuyên môn về tài chính kế thành viên nữ trong HĐQT (coef = – 0.0043504,
  toán và các thành viên phải độc lập. Đồng thời Pvalue = 0.713) không có tác động đến DTBT hay
  kết quả nghiên cứu đồng thuận với các nghiên không có tác động đến CLTTBCTC tại mức ý
  cứu Carcello và cộng sự (2002), Xie và cộng sự nghĩa 5%. Kết quả nghiên cứu không phù hợp
  (2003), Peasnell (2005), Davidson và cộng sự với Klein, (2002), Carcello và cộng sự (2002),
  (2005), Niu (2006), Carcello và cộng sự (2006), Ebrahim (2007), Krishnan và Visvanathan
  Osma (2008), Siregar và Utama (2008), Ngô (2009), Gulzar và Wang (2011), Soliman và
  Nhật Phương Diễm (2019). Ragab (2013), Daghsni và cộng sự (2016). Kết

  35

 10. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  quả nghiên cứu không ủng hộ lý thuyết đại diện Căn cứ vào kết quả nghiên cứu đã cung
  khi lý thuyết này cho rằng HĐQT với chủ tịch cấp bằng chứng cho thấy lý thuyết đại diện
  HĐQT không kiêm nhiệm giám đốc; HĐQT , lý thuyết bất cân xứng thông tin, lý thuyết
  họp càng nhiều, càng năng động thì hiệu quả tín hiệu là cơ sở giải thích cho việc cần phải
  giám sát càng tăng, giảm xung đột lợi ích giữa thiết lập cơ chế giám sát NQL điển hình là
  NQL và chủ sở hữu, hạn chế DTBT và gia tăng HĐQTvới các đặc điểm đủ thành viên độc lập,
  CLTTBCTC. quy mô HĐQT không được quá lớn và HĐQT
  5. Kết luận phải có thành viên có chuyên môn về tài chính
  kế toán thì giảm thiểu xung đột lợi ích, giảm
  Thông qua kết quả trên, nghiên cứu đủ bằng tình trạng thông tin bất cân xứng giữa NQL
  chứng để thừa nhận: các đặc điểm bên trong và cổ đông, góp phần giảm DTBT nên nâng
  công ty (BDIND, BDSIZE, BDEXP, LEV, cao CLTTBCTC. Đồng thời nghiên cứu cũng
  CFO, OWNER) có tác động ngược chiều với là căn cứ để các CTNY xây dựng quy mô công
  DTBT, nâng cao CLTT BCTC; biến SIZE tác ty phù hợp, duy trì dòng tiền thuần từ HĐKD
  động thuận chiều với DTBT và nghiên cứu hợp lý để hoạt động giám sát càng hiệu quả,
  cũng không tìm thấy bằng chứng thể hiện sự CLTT BCTC càng cao, nâng cao vị thế canh
  tác động của DBMEET, CEODUAL, ACEXP, tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.
  WOMAN đến CLTTBCTC.

  Tài liệu tham khảo

  Tiếng Việt
  Nguyễn Thị Phương Hồng, (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của công ty
  niêm yết trên thị trường chứng khoán- bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế,
  trường đại học Kinh tế TPHCM.
  Ngô Nhật Phương Diễm, (2019). Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị
  lợi nhuận của các công ty niêm yết sản xuất ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh
  tế TPHCM.
  Nguyễn Trọng Nguyên, ((2015). Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm
  yết ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
  Phạm Thị Bích Vân, (2012). Nghiên cứu mô hình nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh
  nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM. Tạp chí phát triển kinh tế, số 258, trang 35 -42.

  Tiếng Anh
  Abbott, J.L, Parker.s, Peters, F.G., (2004). Audit committee, Characteristics and restatement. A journal of
  Practice & Theory, Vol. 23, No. 1, p. 69 – 87.
  Abbott, L., Susan, P., Peters, F.G and Kanna, R., (2003). An empirical investigation of audit fees, non –audit
  fees and audit committees. Comtemporary Accounting Research, Vol. 20, p. 215 -234.
  Agrawal, A., & Chadha, S., (2005). Corporate governance and accounting scandals. Journal of Law and
  Economics, 48(2), p. 371 -406.
  Akbari, M.A., (2013). Impact of firm size and capital structure on Earnings management: Evidence from
  Iran. World of Sciences Journal. Vol. 1, No 17, p. 59 -71.
  Akerlof, G.A., (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The
  Quarterly Journal of Economics, vol. 84, No.3.
  Ali, U., Noor, M. A, Khurshid, M. K, and Mahmood, A., (2015). Impact of Firm size on Earnings management:
  A study of textile sector of Pakistan. European Journal of Bussiness and Management, Vol. 7, no. 28,
  p. 47 -56.

  36

 11. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Alves (2012). Ownership structure and earnings management evidence from Portugal. Australian Accounting,
  Business and Finance Journal, Vol. 6, No 1, p. 57 -74.
  Ayemere, Ibadin L., and Afensimi Elijah., (2015). Audit Committee Attributes and Earnings Management:
  Evidence from Nigeria. International Journal of Business and Social Research, 05 (04): 14-23.
  Bartov.E, Bodnar, G.M. and Kaul, A., (1996). Exchange rate variability and the riskiness of US. Multinational
  firms: evidence from the breakdown of the Bretton Woods system. Journal of Financial economics,
  42(2016), p.105 -132.
  Bassiouny, S. W., (2016). The Impact of Firm Characteristics on Earnings Management: An Empirical Study
  on the Listed Firms in Egypt.The Business and Management Review. 7 (2): 91–101.
  Bathula, H., (2008). Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from New Zealand, PhD
  unpublished thesis, Auckland University of Technology.
  Beasley, Mark S., (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition
  and financial statement fraud. The Accounting Review, Vol. 71, p.443 -465.
  Bédard, J.,Chtourou, S.M, and Courteau, L., (2004). The effect of Audit Committee expertise, Independence
  and Activity on Agressive Earnings Management. Auditing: Journal of Pratice & Theory, vol. 23, p.
  55 -79.
  Biddle, G. C., and Hilary, G., (2006). Accounting quality and firm – level capital investment. The accounting
  review, 81(5), pp. 963 -982
  Bowen, R. M.; Rajgopal, S. and Venkatuchalam, M., (2008). Accounting Discretion, Corporate Governance
  and Firm Performance. Contemporary Accounting Research, Vol 25, No 2, p. 351 – 405.
  Carcello, J.V., Hermanson, D.R., Neal, T.L., and Riley, R.A., (2002). Board characteristics and Audit free.
  Contemporary Accounting Research, 19(3), 365 -384
  Carcello, J.V., Klein, A., and Neal, T.L., (2006). Audit committee Financial expertise competing Corporate
  governance Mechanisms, and earnings management. Available at SSRN:  https://ssrn.com/
  abstract=887512 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.887512
  Chaganti, R.S., Mahajan, V. and Sharma, S., (1985). Corporate board size, composition and corporate
  failures in relating industry. Journal of management Studies, 22(4): 400 – 417.
  Chen, G., Firth, M., Gao, D.N., and Rui, O.M., (2006). Ownership structure, Corporate governance and
  Fraud: Evidence from China. Journal of corporate Finance, 12(3), 424 – 448.
  Chen, X., Cheng, Q., Wang, X., (2010). Does increased board independence reduce earnings management?
  Evidence from recent regulatory reform. Working Paper, University of Wisconsin- Madison, Chinese
  University of Hong Kong.
  Chtourou, S.M; Bédard, J. and Courteau, L., (2001). Corporate Governance and Earnings Management.
  http:/SSRN.com/abstract = 275053.
  Collin S. Y., Tagesson T., Andersson A., Cato J., and Hansson K., (2009). Explainning the choice of accounting
  standard in municipal corporations: Reconciling Positive accounting theory and institutional theory
  as competitive or concurrent theories. Critical Perspectives on Accounting, Vol 20, p.141 -17.
  Daghsni, 0., Zouhayer, M., and Mbarek, K.B.H., (2016). Earnings management and Board characteristics:
  evidence from French listed Firms. Accounting and Financial management Journal, Vol. 1, Issue 2,
  92 -100. (Doi: 10.1234.67/afmj 1009).
  Davidson, R., Goodwin – Stewart, J., & Kent, P., (2005). Internal governance structures and earnings
  management. Accounting & Finance, 45(2), p. 241 – 267.
  Dechow, P. M., Sloan, R. and Sweeney, A.P., (1995). Detecting earnings management. The Accounting
  Review. Vol.70, p.193-225.
  Dechow, P.M., R. G.Sloan, R.G., and Sweeney, A.P., (1996). Causes and Consequences of Earnings
  Management Manipulation: An Analysis of firm Subject to Enforcement Action by SEC. Comtemporary
  Accounting Research (13), Spring 1-36.

  37

 12. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Dhaliwal, D., Naiker, V. and Navissi, F., (2010). The association between accruals quality and the
  characteristics of Accounting experts and Mix of Expertise on Audit committees. Contemporary
  Accounting Research, Vol.27, no.3, p. 787 – 827.
  Dichev I.D., and Skinner, D.J., (2002). Large –sample evidence on the Debt Covenant Hypothesis. Journal
  of Accounting Research, Vol. 40, N0. 4, p. 1091 – 1123.
  Ebrahim (2007). Earnings management and board activity: an additional evidence. w.w.w emerald in sight.
  com/1475-7702.html
  Essa, S., Kabir, R., Nguyen, H.T., (2016). Does Corporate Governance affect Earnings Management?
  Evidence from VietNam
  Gulzar, M.A, & Wang, Z., (2011). Corporate Governance Characteristics and Earnings Management:
  Empirical Evidence from Chinese Listed Firms. International Journal of Accounting and Finacial
  Reporting, Vol 1, N.01.
  Guo, M., and Ma, S., (2015). Ownership Characteristics and Earnings Management in China. The Chinese
  Economy, 48 (5): 372-95.
  Iskandar, A.A.T.M., (2006). Earnings Management in Malaysia: A study on effects of Accounting choices.
  Malaysian Accounting review, Vol 5, No.1, p 185-187.
  Jelinek, K., (2007). The Effect of Leverage Increases on Earnings Management. Journal of Business &
  Economic Studies, 13(2), p.24-46.
  Jensen, M.C., (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American
  Economics Review, 76(2), p.323-329.
  John, K., Senbet, L.W., (1998). Corporate governance and board effectivenes. Journal of Banking &
  Finance” 22(4), 371 -403.
  Johnson, J.L; Daily, C. M., and Ellstrand, A. E., (1996). Boards of Directors: A Review and Research
  Agenda. Journal of Management, vol.22, no 3, p 409 – 438.
  Jones, J. J., (1991). Earnings management during import relief investigation. Journal of Accounting
  Research, Vol.29, p.193-228.
  Kao, L., and Chen, A., (2004). The Effects of Board Characteristics on Earnings Management. Corporate
  Ownership & Control. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol. 1. No.3. Pp: 96-107.
  Kaplan R.S. and Atkinson A., (1998). Advanced management accounting 3rd Edition, Prentice Hall, Upper
  Saddle River, NewJersey.
  Klein, A., (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management. Law &
  Economics reserch paper series working paper, No 06-42.
  Kothari, S.P., Leone, A.J., and Wasley, C.E., (2005). Performance-Matched Discretionary Accruals. Journal
  of Accounting and Economics. 39: 163-197.
  Krishnan, G.V, & Visvanathan, G., (2008). Does the SOX Definition of an Accounting Expert Matter? The
  association between Audit committee Directors’ Accounting Expertise and Accounting Conservatism.
  Contemporary Accounting Research, 25(3), p. 827- 858.
  Lee, C-W.J., Li, L.Y., and Yue, H., (2005). Performance, Growth and earnings management, Article in
  Review of Accounting studies, 11(2-3), Doi: 10.2139/ssrn.871144.
  Lin, T.P., (2011). Corporate governance mechanisms and earnings management in transitional countries –
  evidence from Chinese listed firms. PhD Thesis, Queensland University of Technology.
  Mackenzie, C.A., Garavan, T. N, and Carbery, R., (2012). Through the looking glass: Challenges for human
  resource development (HRI) post the global financial crisis business asusual? Human Resource
  Development International, (3), pp. 353 – 364.
  Moradi, M.; Salehi, M.; Bighi, S.J.H. and Najari, M., (2012), A Study of Relationship between Board
  Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario, Universal Journal of Management and
  Social Sciences, Vol.2, No.3.

  38

 13. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Naz,I; Bhatti, K., Ghafoor, A., Khao, H.H., (2011). Impact of firm size and capital structure on Earnings
  Management, evidence from Pakistan. International Journal of contemporary Business studies, Vol.
  2, N 12, p 22 -31
  Nichols, D.C. and Wahlen, J.M., (2004). How Do Earnings Numbers Relate to Stock Returns? A Review of
  Classic Accounting Research with Updated Returns. Accounting Horizons, vol.18, p.263-286.
  Niu, F.F., (2006). Corporate governance and the quality of accounting earnings: A Canadian perspective.
  International Journal of Managerial Finance, 2(4), 302 – 327.
  Nugroho. B.Y and Eko.U., (2011) Board characteritics and Earnings Management. Journal of Administrative
  Science & Organization, January 2011, pp 1-10.
  Osma, B.G., (2008). Board Independence and real Earnings Management: The case of R &D Expenditure.
  Corporate governance: An international Review, vol.3, p. 231 – 260.
  Peasnell, K.V, Pope, P.F, and Young, S., (2005). Board monitoring and Earnings Management: Do outside
  Directors Influence Abnormal Accruals? Journal of Business Finance and Accounting, Vol.32, p.1131
  – 1346.
  Persons, O.S., (2006). Corporate governance and Non – Financial Reporting Fraud. The journal of Business
  and economic studies, Spring 2006, 12;1 Proquest central, P. 27.
  Ronen, J &Yaari., (2008). Earnings management: Emerging insights in theory. Practice and research. (vol.3)
  NewYork: springer.
  Schipper, K. and Vincent, L., (2003). Earnings Quality. Accounting Horizons, 17, p.97-110.
  Shleifer, A. and Vishny, R.W., (1997). A survey of corporate governance. The Journal of finance, 52 (2), p.
  737 -783.
  Sirat, H., (2012). Corporate governance practices, Share ownership Structure and size on earnings
  management. Jounal of economics, Business and Accountancy Ventura Accreditation, Vol 15, No.1,
  pp. 145 -156.
  Siregar, S.V., and Utama, S., (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure,
  firm size and corporate governance practices: Evidence from Indonesia. The international Journal of
  Accounting, vol 43, 1-27.
  Soliman, M. M, and Ragab, A. A., (2013). Board of Director’s Attributes and Earning Management:
  Evidencefrom Egypt. International Business and Social Sciences Research, Conference 3 – 4 January,
  2013.
  Soliman, M. M, and Ragab, A. A., (2014). Audit committee effectiveness, audit quality and Earning
  Management An Empirical Study of the Listed Companies in Egypt. Research Journal of Finance
  and Accounting, Vol 5, No 2
  Spence, M., (1973). Job Market Signalling. The Quarterly Journal of Economics, p.335-374.
  Srinidhi, B., Ferdinand, A. G., and Anthony, C. N., (2011). Does board gender diversity improve the
  informatveness of stock prices? Journal of Accounting and Economic, 51(3), pp 314 -338.
  Swastika, D. L. T., (2013). Corporate Governance, Firm Size, and Earning Management: Evidence in
  Indonesia Stock Exchange. Journal of Business and Management, Vol. 10, P. 77-82
  Wang, L., and Yung, K., (2011). Do State Enterprises Manage Earnings More than Privately Owned Firms?
  The Case of China. Journal of Business Finance & Accounting, 38 (7-8): 794–812
  Xie, B., Davidson, W. and Dadalt, P., (2003). Earnings Management and Corporate governance: The role of
  the Board and the Audit Committee. Journal of Corporate Finance, vol.9, p. 295 – 316.
  Yoon, S. S., Miller, G; Jiraporn, P., (2006). Earnings Management Vehicles for Korean Firms. Journal of
  International Financial Management & Accounting; Oxford vol. 17; Iss2, p. 85-109.
  Zamri, N, Rahman R. A, and Iya. N.S.M., (2013). The impact of leverage on real earnings management.
  Procedia Economics and Finance, Vol.7, 86-95.

  39

Download tài liệu Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam File Word, PDF về máy